Egyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl

 

A Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)

kiindulva abból a ténybõl, hogy a Magyar Köztársaságban és a Horvát Köztársaságban élõ horvát, illetve magyar kisebbség (a továbbiakban: kisebbségek) léte és kultúrája gazdagítja a két ország kulturális értékeit,

attól a szándéktól vezérelve, hogy a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség számára legmagasabb szintû jogi védelmet, valamint nemzeti identitásuk megõrzését és fejlesztését biztosítsák, továbbá attól a meggyõzõdéstõl vezérelve, hogy a kisebbségek integrációja csakis etnikai közösségi jellemzõik megõrzésével lehetséges, s ennek fontos eleme az identitásukat érintõ különbözõ szintû döntésekben való hatékony részvétel,

tekintetbe véve a Budapesten, 1992. december 16-án, a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a baráti kapcsolatokról és együttmûködésrõl aláírt szerzõdés kisebbségek jogait szabályozó rendelkezéseit, szem elõtt tartva a magyar-ukrán-horvát-szlovén kisebbségvédelmi Nyilatkozatban foglaltak megvalósulását,

az emberi jogokról és alapvetõ szabadságjogokról, valamint a kisebbségvédelemrõl szóló nemzetközi dokumentumokban foglalt elvekbõl kiindulva, különös tekintettel az alábbiakra:

- az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Népirtás bûntettének megelõzésérõl és megbüntetésérõl szóló Egyezmény, az Oktatásban alkalmazott megkülönböztetés elleni küzdelemrõl szóló Egyezmény, a Faji megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról szóló Nemzetközi Egyezmény, a Polgári és politikai jogok nemzetközi Egyezségokmánya, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi Egyezségokmánya, a Gyermek jogairól szóló Egyezmény, az ENSZ Közgyûlés Valláson vagy hiten alapuló megkülönböztetés és az intolerancia minden formájának felszámolásáról szóló Nyilatkozata, valamint a Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozata,

- az EBEÉ folyamat keretében született nyilatkozatok, állásfoglalások és ajánlások, különös tekintettel az 1990. évi koppenhágai emberi dimenzióról szóló konferencia záródokumentuma, valamint az 1991. évi genfi szakértõi értekezlet jelentése,

- az Európa Tanács keretében született Egyezmény az emberi és állampolgári szabadságjogok biztosításáról, a Regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája, illetve a kisebbségek védelmérõl szóló európai Keretegyezmény, továbbá az ET Parlamenti Közgyûlésének ajánlásai, különös tekintettel az 1201 (1993) számú ajánlásra,

- valamint a Közép-Európai Kezdeményezés kisebbségvédelmi okmánya,

megállapítva, hogy általában a kisebbségek jogainak elõmozdítása és védelme hozzájárul azon államok politikai és társadalmi stabilitásához, amelyekben élnek,

hangsúlyozva, hogy a kisebbségek jogainak folyamatos szavatolása és érvényesítése - mint a társadalmi fejlõdés szerves része, a demokratikus jogállam keretein belül - hozzájárul a népek és az államok közötti barátság és együttmûködés elmélyítéséhez, valamint a nemzetközi biztonság erõsítéséhez,

megerõsítve a magyar kisebbség azon jogát, hogy visszatérjen Horvátországnak azokra a megszállt területeire, amelyekrõl 1991-ben elûzték, mivel az a jelen Egyezmény által biztosított kisebbségi jogvédelem megvalósulásának egyik elõfeltétele,

a következõkben állapodtak meg:

1. Cikk

A Szerzõdõ Felek biztosítják a kisebbségek számára a kultúra, a nyelv, a vallás és a magyar, illetve horvát identitás megõrzését. Ennek érdekében a kétoldalú gazdasági együttmûködés, a regionális fejlesztés, a kisebbségi képviselet, az oktatás, a kultúra, a tömegtájékoztatás, a kiadói és tudományos-kutatási tevékenység, a jogalkotás, valamint a közmûvelõdés egyéb területein olyan megfelelõ intézkedéseket és mechanizmusokat hoznak létre és valósítanak meg, amelyek elõsegítik a kisebbségek sokoldalú fejlõdését.

2. Cikk

A Szerzõdõ Felek teljes támogatásukról biztosítják a kisebbségek nyelvén oktató meglévõ óvodák, általános- és középiskolák, illetve felsõoktatási intézmények megfelelõ szervezõdését, valamint új oktatási intézmények létrehozását. A Felek a kisebbségi szervezetek szülõk igényén alapuló kezdeményezésének megfelelõ szinten és formában támogatják az oktatási intézmények munkáját, amely formák lehetnek:

a) teljes oktatási folyamat a kisebbség nyelvén,

b) kétnyelvû oktatási folyamat,

c) a kisebbség nyelvének és kultúrájának kiegészítõ, fakultatív jellegû oktatása.

A Felek fokozottan támogatják ezen oktatási intézményekben a kisebbségek soraiból kikerülõ, megfelelõ képzettségû pedagógusok alkalmazását, s csak kivételesen térnek el ettõl, de abban az esetben is a kisebbségi nyelv tökéletes ismeretének kötelezettségét írják elõ.

A Felek ösztönzik a tapasztalatcserét a kisebbségi iskolaüggyel foglalkozó szakértõk találkozói útján mindkét országban, továbbá az anyanyelvû tankönyvek cseréjét. Ugyancsak ösztönzik a tanulók, tanítók és tanárok, valamint oktatási segédeszközök cseréjét, szakmai továbbképzõ tanfolyamok szervezését a kisebbségi oktatók számára mindkét országban, állami és alapítványi ösztöndíjak kölcsönös odaítélését a kisebbségek iskoláztatása és szakmai továbbképzése céljából, különös tekintettel a tanárokra és hittantanárokra.

Mindkét Fél ösztönzi a többségi nép iskoláiban a kisebbség és anyanemzete nyelvének, kultúrájának és történelmének oktatását.

3. Cikk

A Szerzõdõ Felek megkülönböztetett figyelemmel fogják kísérni Magyarország horvátok lakta vidékein, illetve Horvátország magyarok lakta vidékein a kisebbségek kulturális, oktatási és vallási szükségleteinek kielégítését. Szorgalmazzák kulturális és oktatási központok megalapítását, valamint más intézmények, alapítványok mûködését, a meglévõ intézmények és szervezetek mûködésének biztosítását Magyarország horvátok, és Horvátország magyarok lakta vidékein, országaik belsõ jogrendjével összhangban.

E célból különösen támogatják az ilyen alapítványok, társadalmi szervezetek részére könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók nem kereskedelmi jellegû, vám- és illetékmentes küldését, a kisebbségek saját kiadói tevékenységét, hivatásos és amatõr mûvészegyüttesek vendégszereplését, valamint minden olyan kulturális és mûvészeti rendezvény megszervezését, amely a két országban élõ kisebbség kultúrájának és identitásának gazdagítását szolgálja.

Együttmûködnek a kisebbségek történelméhez is kapcsolódó mûemlékek védelmében, illetve támogatják a kisebbségek ilyen irányú tevékenységét.

4. Cikk

A Szerzõdõ Felek a kisebbségek tagjai számára a magán- és közéletben biztosítják az anyanyelv, valamint az eredeti vezeték- és utónevek szabad használatát és anyakönyveztetését.

A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat, hogy a kisebbségek által lakott területeken biztosítják mindkét nyelv megfelelõ használatát, különösképpen a földrajzi nevek és nyilvános feliratok vonatkozásában, a helyi önkormányzatok szerveiben, az írásos és szóbeli kommunikációban, a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban, valamint egyéb közintézményekben, összhangban országaik belsõ jogrendjével.

5. Cikk

A Szerzõdõ Felek elismerik a két kisebbség jogát az anyanyelvükön való tájékozódásra a sajtó, a rádió és a tv útján. A Felek országaik belsõ jogrendjével összhangban:

- lehetõvé teszik az anyanyelvû rendszeres rádió- és televízió adások sugárzását megfelelõ mûsoridõvel,

- ösztönzik az anyaországi rádió- és tv-mûsorok átvételét és sugárzását,

- támogatják a kisebbségek saját információs tevékenységét.

6. Cikk

A Szerzõdõ Felek tiszteletben tartják a kisebbségek azon jogát, hogy vallásukat anyanyelvükön gyakorolják, és támogatják az egyházak ilyen irányú erõfeszítéseit. Ebbõl a célból a magyar és a horvát hatóságok engedélyezik papok kölcsönös küldését és fogadását a területükön mûködõ kisebbségi egyházi közösségek részére.

7. Cikk

A Szerzõdõ Felek támogatják a kisebbségek jogainak, múltjának és jelen helyzetének tudományos kutatását és tanulmányozását. Ebbõl a célból támogatják a kisebbségek részvételét e kutatásokban, a Felek és a kisebbségek tudományos intézményeinek létrehozását, mûködését és együttmûködését, valamint lehetõvé teszik a Felek területén a kisebbségkutatást.

8. Cikk

A Szerzõdõ Felek kisebbségeik érdekében támogatják a határon átnyúló együttmûködés minden formáját, különös tekintettel a gazdasági és kereskedelmi együttmûködésre, és törekszenek hasznosítani ezen területen is a kisebbségek közvetítõ szerepét.

A Felek kötelezik magukat, hogy gazdasági fejlesztési terveikben figyelembe veszik a kisebbségek sajátos érdekeit, beleértve a háború által sújtott, magyarlakta horvátországi területek újjáépítését, és a kisebbségek által lakott területeken biztosítják a gazdasági és társadalmi fejlõdést, amely lehetõvé teszi a kisebbségek társadalmi és gazdasági egyenjogúságát.

A Felek olyan gazdaságfejlesztési intézkedéseket támogatnak, amelyek kiküszöbölik a kisebbségek elvándorlásának okait és a lakosság etnikai összetételének bármilyen formában történõ megváltoztatását.

9. Cikk

A Szerzõdõ Felek, összhangban országaik belsõ jogrendjével, biztosítják:

- a kisebbségek megfelelõ részvételét a kisebbségek jogaira és helyzetére vonatkozó helyi, regionális és országos szintû döntések esetén,

- az anyagi és egyéb feltételeket a kisebbségi szervezetek képviselõinek a magyar, illetve a horvát képviselõ-testületekben való munkavégzéséhez és az azokba való megválasztásukhoz.

A Felek kötelezik magukat, hogy az állam, valamint a helyi önkormányzat közigazgatási és területi szervezeteit, valamint választókörzeteit nem alakítják át azzal a szándékkal, hogy az a kisebbségek számára hátrányokat okozzon.

A Magyar Köztársaság megerõsíti, hogy biztosítja az anyagi feltételeket a magyarországi horvátok önkormányzatai létrejöttéhez, s hatékony mûködtetéséhez a törvény által elõírt keretek között és határidõn belül.

A Horvát Köztársaság megerõsíti, hogy a belsõ jogrenddel összhangban biztosítja a magyar kisebbség jogát a kulturális autonómiára, továbbá elõsegíti szabad szervezõdését és társulását nemzeti és kulturális identitásának megõrzése érdekében.

10. Cikk

A Szerzõdõ Felek törekszenek a nemzetközi közösség segítségével lehetõvé tenni a menekültek és elûzöttek, köztük a magyar kisebbséghez tartozók szabad és önkéntes visszatérését lakóhelyeikre a Horvát Köztársaság jelenleg megszállt területein, abból a célból, hogy helyreálljon az 1991 elõtti etnikai állapot.

11. Cikk

A Szerzõdõ Felek biztosítják a kisebbségek számára a sokoldalú, szabad és közvetlen kapcsolatok lehetõségét a velük azonos nyelvet beszélõ és kultúrát valló nemzettel és annak állami és közintézményeivel. Ebbõl a célból, a lehetõségek keretein belül, újabb határátkelõket nyitnak, gondoskodnak a közlekedési összeköttetésekrõl, s támogatják a kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztését, valamint a szakembercserét.

A Felek kormányzatai, szervezetei, állampolgárai a szerzõdésben megjelölt célok megvalósulása érdekében támogatást nyújthatnak a másik Fél területén élõ kisebbség szervezeteinek, azok pedig jogosultak a támogatás elfogadására.

12. Cikk

A Szerzõdõ Felek kötelezik magukat, hogy a jelen Egyezménybõl eredõ kötelezettségeiket a kölcsönös megállapodások és együttmûködési programok megkötésekor figyelembe veszik.

A Szerzõdõ Felek biztosítják a kisebbségek szervezetei képviselõinek közremûködését azon szerzõdések kötésekor, amelyek jelen Egyezménybõl adódóan közvetlenül a helyzetükre és jogaikra vonatkoznak.

13. Cikk

A Szerzõdõ Felek a jelen Egyezményben meghatározott kötelezettségek megvalósításához megfelelõ anyagi és egyéb támogatást biztosítanak.

14. Cikk

A jelen Egyezmény egyetlen pontja sem értelmezhetõ vagy hajtható végre úgy, hogy ezzel a már eddig is biztosított és gyakorolt jogok szintje csökkenjen.

15. Cikk

Jelen Egyezménynek egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ vagy hajtható végre úgy, hogy bármely Szerzõdõ Fél területi integritását veszélyeztetné vagy sértené.

16. Cikk

A Szerzõdõ Felek külön kormányközi kisebbségi Vegyesbizottságot hoznak létre, amely figyelemmel kíséri jelen Egyezmény rendelkezéseinek megvalósítását. A bizottságba mindkét Fél Kormánya megfelelõ számú tagot delegál. A bizottság kisebbségi tagjait a kisebbségek szervezeteinek javaslatára nevezik ki.

A kormányközi Vegyesbizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, felváltva Magyarországon, illetve Horvátországban.

A kormányközi Vegyesbizottság feladatai a következõk:

- megvitatja a két kisebbséggel kapcsolatos idõszerû kérdéseket,

- értékeli a jelen Egyezménybõl eredõ kötelezettségek megvalósítását,

- ajánlásokat készít elõ és fogad el kormányaik számára az Egyezmény megvalósításával, szükség esetén módosításával kapcsolatban.

A Vegyesbizottság határozatait a két Fél egyetértésével fogadja el.

17. Cikk

Jelen Egyezmény az arról szóló utolsó értesítés napján lép hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton közlik egymással, hogy jelen Egyezmény hatálybalépéséhez az országaikban megkövetelt alkotmányos eljárásnak eleget tettek.

Az Egyezmény az aláírást követõen ideiglenesen alkalmazásra kerül.

18. Cikk

Jelen Egyezmény hatálybalépésének napjától öt évig marad hatályban. Ha a Szerzõdõ Felek egyike sem mondja fel írásban az Egyezményt legalább hat hónappal a lejárta elõtt, akkor az Egyezmény további ötéves idõszakokra hallgatólagosan meghosszabbodik.

Készült Eszéken, az 1995. év április hónap 5. napján két eredeti példányban, magyar és horvát nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.

(Aláírások)