Kisebbségi jogokra vonatkozó dokumentumok - Magyarország

 

Kisebbségi nyelvi jogokra vonatkozó jogszabályhelyek
magyarul

 

Alkotmány

Az 1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya (= Act XX of 1949, the Constitution of the Republic of Hungary)
Hatályos szöveg 2002.: magyarul; angolul
 

Alkotmánymódosítások

Az Alkotmány egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1975. évi I. törvény
Az Alkotmány módosításáról szóló 1983. évi II. törvény
Az Alkotmány és a választási törvény kiegészítésérõl szóló 1985. évi VI. törvény
Az Alkotmány módosításáról szóló 1987. évi X. törvény
Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi VIII. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmánya 32/D. §-ának hatálybaléptetésérõl szóló 1991. évi LVIII. törvény
2002. évi LXI. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról (az Országgyûlés a 2002. december 17-i ülésnapján fogadta el)

 

Törvények, országgyûlési határozatok

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1973. évi I. törvény a büntetõeljárásról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1976. évi V. törvény a közmûvelõdésrõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1976. évi 15. törvényerejû rendelet a könyvtárakról, egységes szerkezetben a végrehajtására kiadott 17/1976. (VI. 7.) MT rendelettel
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1979. évi 11. törvényerejû rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1982. évi 17. törvényrendelet az anyakönyvrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

Az 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról (= Act LXIV of 1990 on the Election of Representatives and Mayors of the Local Self-governments)
Teljes szöveg: magyarul
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (= Act LXV of 1990 on Local Governments)
magyarul; angolul

Az 1992. évi LXIII törvény a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról (= Act LXIII of 1992 on Protection of Personal Data and the Publicity of Data of Public Interest)
magyarul

Az 1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (= Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities)
magyarul; angolul
Módosítások: 1995. évi VI. tv.; 1996. évi LXXI. tv.; 1999. évi LXV. tv.

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról - az 1999. évi LXVIII. törvénnyel egységes szerkezetbe foglalt szöveg (= Act LXXIX of 1993 on Public Education)
magyarul

Az 1993. évi LIX. törvény az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról
magyarul

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1993. évi CX. törvény a honvédelemrõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

46/1994. (IX. 30.) OGY határozat a Magyar Köztársaság országgyûlésének Házszabályáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1995. évi VI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról (az Országgyûlés az 1995. február 28-i ülésnapján fogadta el)
magyarul

Az 1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról (= Act I of 1996 on Radio and Television Broadcasting)
Teljes szöveg: magyarul;
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul; angolul

1996. évi XLIII. törvény a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1996. évi LXXI. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról (az Országgyûlés az 1996. október 1-jei ülésnapján fogadta el. )
magyarul

Az 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (= Act C of 1997 on Election Procedures)
magyarul

Az 1999. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl szóló, Strasbourgban, 1995. február 1-jén kelt Keretegyezményének kihirdetésérõl (= Act XXXIV of 1999 on the promulgation of the Framework Convention of the Council of Europe on the Protection of National Minorities, 1 February 1995, Strasbourg)
magyarul

Az 1999. évi XL. törvény a Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának kihirdetésérõl (= Act XL of 1999 on the promulgation of the European Charter for Regional or Minority Languages, done in Strasbourg on 5 November 1992)
magyarul

1999. évi LXV. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény, a helyi önkormányzati képviselôk és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról (az Országgyûlés az 1999. június 22-i ülésnapján fogadta el)
magyarul

Az Országgyûlés 91/1999. (XI.12.) OGY határozata a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérõl szóló beszámoló elfogadásáról
magyarul

2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzétételérõl (az Országgyûlés 2001. XI. 27-én fogadta el).
magyarul

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság

Az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága által 2001. XI. 22-én benyújtott T/5498. számú törvényjavaslat A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításáról
magyarul

Az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága által 2001. XI. 22-én benyújtott T/5499. számú törvényjavaslat a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásáról.
magyarul

Az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága által 2002. XI. 28-án benyújtott H/1549. számú határozati javaslata a kisebbségeket érintõ jogszabályok felülvizsgálatának szükségességérõl (az Országgyûlés 2003. III. 10-én bocsátotta részletes vitára és 2003. III. 24-én fogadta el)
magyarul

 

A kormány és a miniszterelnök rendeletei, határozatai, jelentései

47/1990. (IX. 15. ) Korm. rendelet a mûvelõdési és közoktatási miniszter feladat- és hatáskörérõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

1012/1992. (III. 11.) Korm. határozat a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek oktatásának és mûvelõdésének helyzetérõl és fejlesztésének feladatairól
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

158/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet a tanító, a konduktor-tanító és az óvodapedagógus alapképzésben a képesítési követelményekrõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

A 20/1995. (III. 3.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseirõl (= Government Decree 20/1995 (III. 3) on Certain Questions Concerning the Budgets, Financing and Property Allocation of the Minority Self-governments)
magyarul

2187/1995. (VII. 4.) Korm. határozat a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány létrehozásáról (= Government Decision 2187/1995 (VII. 4) on the Establishment of the Public Foundation for National and Ethnic Minorities in Hungary)
magyarul

A 116/1995. (IX.28.) Korm.rendelet a Kisebbségek Napjáról (= Government Decree 116/1995 (IX. 28) on the Day of Minorities)
magyarul

Az 1/1995. (IX. 28.) ME rendelet a Kisebbségekért Díj alapításáról (= PM Decree 1/1995 (IX. 28) on the Establishment of the Prize for the Minorities)
magyarul

A 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról (= Government Decree 130/1995 (X. 26) on the National Master Curriculum)
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

Az 1121/1995. (XII. 7.) Korm. határozat a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány alapításáról (= Government Resolution 1121/1995.(XII.7.) on the establishment of the Public Foundation for the Gypsy minorities in Hungary)
magyarul; angolul

137/1996. (VIII. 28.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

A 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet az államháztartás mûködési rendjérõl (= Government Decree 217/1998 (XII. 30) on the Operational Order of the State Budget)
magyarul

A 2023/1999. (II.12.) Korm. határozat a Magyar Köztársaságnak az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelmérõl szóló Keretegyezménye végrehajtására vonatkozó jelentésérõl (= Government Resolution No. 2023/1999 (II. 12.) on the Report of the Republic of Hungary: Implementation of the Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities)
magyarul; angolul

A 2048/1999. (III. 17.) Korm. határozat a Magyar Köztársaságnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk 2. pontja szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó jelentésérõl (= Government Resolution 2048/1999 (III. 17) on the Report of the Republic of Hungary on the Implementation of Commitments Prescribed in Article 2, Point 2 of the European Charter for Regional or Minority Languages)
magyarul; angolul

1047/1999. (V.5.) Korm. határozat a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedéscsomagról (= Government Resolution No. 1047/1999 (V.5.) about medium-term measures to improve the living standards and social position of the Gypsy population)
magyarul; angolul

1048/1999. (V.5.) Korm. határozat a Cigányügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról (= Government Resolution No. 1048/1999 (V.5.) of the Government on the Establishment of an Inter-Departmental Committee of Gypsy Affairs)
magyarul; angolul

A Magyar Köztársaság Kormányának J/1397. számú beszámolója a Magyar Köztársaság területén élõ nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetérõl, 1999. június (Az Országgyûlés 91/1999. (XI.12.) OGY határozatával fogadta el 1999. XI. 9-én)
magyarul

125/2001 (VII. 10.) Korm. rendelet a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalról (= Government Decree 125/2001. (VII. 10.) on the Office for the National and Ethnic Minorities)
magyarul; angolul

A kormány 1073/2001. (VII. 13.) Korm. határozata a cigányság életkörülményeinek és társadalmi helyzetének javítására irányuló középtávú   intézkedéscsomagról szóló 1047/1999. (V.5.) Korm. határozat módosításáról
magyarul

A kormány 1078/2001 (VII. 13.) Korm. határozata a hosszú távú roma társadalom- és kisebbségpolitikai stratégia irányelveit tartalmazó vitaanyag elfogadásáról és társadalmi vitájáról (= Guiding principles of the long-term Roma social and minority policy strategy)
magyarul; angolul

 

Egyéb állami szervek dokumentumai

Minisztériumok

5/1978. ( XII. 12.) KM rendelet a könyvtári rendszer szervezetérõl és mûködésérõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

3/1980. (X. 25.) MM rendelet az idegen nyelvtudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet a közúti jármûvezetõk képzésérõl, vizsgáztatásáról és szakképesítésérõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

22/1994. (X. 21.) BM rendelet a választási munkacsoportok feladatairól
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

19/1995. (XII. 13. ) BM rendelet a rendõrségi fogdák rendjérõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

11/1996. (X. 15.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelõsségérõl
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

24/1997. (VI. 5.) MKM rendelet az alapmûveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
Kisebbségi jogi rendelkezések: magyarul

A 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról (= Ministry of Culture and Education Decree 32/1997 (XI. 5) on the Issuance of the Guidelines for the Pre-school Instruction of National and Ethnic Minorities and the School Education of National and Ethnic Minorities)
magyarul

19/2002. (VII. 26.) BM rendelet a 2002. október 20-i, valamint az idõközi helyi és kisebbségi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választási költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

Elõzetes koncepció a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyûlési képviselete megteremtésére. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal dokumentuma, 2002. szeptember.

Elõzetes koncepció a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény módosításának javasolt, illetõleg meghatározandó sarokpontjairól. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal dokumentuma, 2002. IX. 30.

Elõzetes koncepció a nemzeti és etnikai kisebbségekhez kötõdõ választójogi kérdésekrõl. A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal dokumentuma, 2002. X. 21. Mellékletek: 1, 2, 3.

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosa

Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának tevékenységérõl 1999. I. 1. - 1999. XII. 31. Ügyiratszám: J/2259/2000. Az Országgyûlés 2000. VI. 13-án tárgyalta és H/2727. számú határozatával fogadta el.
magyarul: a beszámoló; a mellékletek: 1. Ügyforgalmi statisztika; 2. A kisebbségi biztos hazai és nemzetközi szereplésének bemutatása - eseménynaptár; 3. Törvénytervezet a magyarországi nemzetiségek jogairól; 4. A kisebbségi ombudsman a cigány gyermekek speciális (kisegítõ) iskolai oktatásával kapcsolatos vizsgálati jelentése; 5. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának indítványa az Alkotmánybírósághoz; 6. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának indítványa az Alkotmánybírósághoz.

Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának tevékenységérõl 2000. I. 1. - 2000. XII. 31.

Beszámoló a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyûlési Biztosának tevékenységérõl 2001. I. 1. - 2001. XII. 31.
magyarul

A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyûlési biztosának jelentése a 2002. és 2003. évi kisebbségi önkormányzati választásokról, 2003. III. 3. Ügyszám: 3712/2002.
magyarul

 

Kétoldalú dokumentumok magyarországi aktusai

2281/1998. (XII. 19.) Korm. Határozat a Magyar Köztársaság és Románia Aktív Együttmûködési és Partnerségi Kormányközi Vegyes Bizottsága Kisebbségügyi Együttmûködési Szakbizottságának ajánlásairól
magyarul

2065/2000. (III. 29.) Korm. Határozat a Magyar-Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság IV. ülésének ajánlásairól
magyarul

2112/2000. (V. 31.) Korm. Határozat a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság II. ülésén elfogadott ajánlásokról
magyarul

2111/2000. (V. 31.) Korm. Határozat a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság IX. ülésén elfogadott ajánlásokról
magyarul

2138/2000. (VI. 22.) Korm. Határozat a Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság V. ülésén elfogadott ajánlásokról
magyarul