A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 154. számú törvénye az anyakönyvekrõl*

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi Törvényt alkotta:

1.§

Általános rendelkezések

 

A törvény célja az anyakönyv vezetésének s ehhez kapcsolódva a természetes személyek jogainak és kötelességeinek, valamint az államigazgatási szervek feladatainak a jogi szabályozása.

I. rész

Az anyakönyv

Az anyakönyv fogalma

2.§

(1) Az anyakönyv a Szlovák Köztársaság területén született, házasságot kötött vagy elhalálozott természetes személyeknek, valamint a külföldön született, házasságot kötött vagy elhalálozott szlovák állampolgároknak személyi állapotáról vezetett állami nyilvántartás.

(2) Ha e törvény másként nem rendelkezik [21.§, 23.§ (4) bek.], az anyakönyvbe a születés, a házasságkötés, a haláleset adatait, valamint a személyi állapot megállapítása és igazolása szempontjából meghatározó tények adatait jegyzik fel, ilyenek fõként az örökbefogadással, az apaság megállapításával, a házasság felbontásával kapcsolatos adatok (a továbbiakban: “anyakönyvi esemény”). Az anyakönyvi bejegyzés tárgyát a Szlovák Köztársaság területén vagy külföldön bekövetkezett, a Szlovák Köztársaság állampolgárát érintõ anyakönyvi események képezik.

(3) Az anyakönyvet a születési, a házassági és a halotti anyakönyv alkotja. A születési és a halotti anyakönyv vezetése települések szerint történik; házassági anyakönyv csak egy van.

3.§

(1) Az anyakönyv közokirat (közhitelû irat).

(2) Közokiratok a születési anyakönyvi kivonat, a házassági anyakönyvi kivonat és a halotti anyakönyvi kivonat (a továbbiakban: “hivatalos kivonat”), az anyakönyvi adatokról készített tanúsítványok és az anyakönyvi másolat.

(3) A hivatalos kivonat az anyakönyvezett és a jelen törvényben meghatározott adatokat a kiállítása idõpontja szerinti állapotnak megfelelõen tartalmazza.

(4) Az anyakönyvezett adatokról készített tanúsítvány külön törvényben meghatározott vagy a magánszemélynek külföldön érvényesített igényeihez szükséges adatokat tartalmaz.

(5) Az anyakönyvi másolat az anyakönyvi adatokat eredeti és módosított formában tartalmazza.

12.§

Az anyakönyvi bejegyzések államnyelvûek.

13.§

Anyakönyvi bejegyzések

(1) A születési anyakönyvbe bejegyzik

a) a gyermek születésének idejét (nap, hónap, év) és helyét, többes szülés esetén a születés sorrendjét,

b) a gyermek utónevét, családi nevét, nemét és személyi számát,

c) a gyermek szüleinek utónevét, családi nevét, eredeti családi nevét, születési idejét (nap, hónap, év) és helyét, személyi számát, állampolgárságát, állandó lakóhelyét,

d) az eltérõ családnevet viselõ vagy házasságban nem élõ szülõ esetében a szülõk megállapodását a gyermek családi nevérõl, illetve a családi nevet meghatározó bírósági döntést,

e) az anyakönyvi bejegyzés idõpontját (nap, hónap, év).

 

14.§

A házassági anyakönyvbe bejegyzik

a) a házasságkötés idõpontját (nap, hónap, év), a nem az anyakönyvi hivatalban megtartott házasságkötés esetén a házasságkötés helyét,

b) a férj, valamint a feleség (a továbbiakban: “házastársak”) utónevét, családi nevét, eredeti családi nevét, születési idejét (nap, hónap, év) és helyét, személyi számát, a házasságkötést megelõzõ családi állapotát,

c) a házastársak szüleinek utónevét, családi nevét, eredeti családi nevét, születési idejét (nap, hónap, év) és helyét,

d) a házastársak megállapodását saját és közös gyermekeik családi nevérõl; a megállapodás szerinti családi nevet hímnemû és nõnemû formájában is fel kell tüntetni.

e) a házastársak állampolgárságát,

f) a tanúk utónevét és családi nevét, személyi számát,

g) az anyakönyvi bejegyzés idõpontját (nap, hónap, év).

16.§

A nem szlovák nemzetiségû nõ családi nevének bejegyzése a nemre utaló szlovák végzõdés nélkül történik,

a) ha nõnemû gyermek szülei a gyermek családi nevének a 13.§ (1) bek. szerinti anyakönyvezésekor vagy nem felbontható örökbefogadás esetén az örökbefogadott gyermek családi nevének anyakönyvezésekor kérik,

b) ha nõ a 14.§ szerint házasságkötés anyakönyvezésekor kéri,

c) ha az érintett nõ azt külön törvény szerint családinév-változtatásról rendelkezõ határozat bejegyzésével kapcsolatban kérelmezi.

19.§

(1) A születési anyakönyvbõl készített hivatalos kivonat (a továbbiakban: “születési anyakönyvi kivonat”) tartalmazza:

a) az okirat megnevezését és az azt kiadó anyakönyvi hivatal megjelölését,

b) a gyermek születési idejét (nap, hónap, év) és helyét, a gyermek személyi számát,

c) a gyermek utónevét és családi nevét,

d) a gyermek nemét,

e) a szülõk utónevét, családi nevét, eredeti családi nevét, születési idejét és helyét, állampolgárságát, személyi számát,

f) a születési anyakönyvi kivonat kiállításának idõpontját (nap, hónap, év), a jogosult személy utó- és családi nevét, tisztségét és aláírását, az anyakönyvi hivatal hivatalos bélyegzõjének lenyomatát.

(2) A házassági anyakönyvbõl készített hivatalos kivonat (a továbbiakban: “házassági anyakönyvi kivonat”) az alábbi adatokat tartalmazza:

a) az okirat megnevezését és az azt kiállító anyakönyvi hivatal megjelölését,

b) a házasságkötés idõpontját (nap, hónap, év) és helyét,

c) a házastársak utó- és családi nevét, esetleg eredeti családi nevét, személyi számát,

d) a házastársak születési idejét (nap, hónap, év),

e) a házastársak szüleinek utó- és családi nevét, esetleg eredeti családi nevét,

f) a házastársak megállapodását saját és közös gyermekeik családi nevérõl; a megállapodás szerinti családi nevet hímnemû és nõnemû formában is fel kell tüntetni.

g) a házassági anyakönyvi kivonat kiállításának dátumát (nap, hónap, év), a jogosult személy utó- és családi nevét, tisztségét és aláírását, az anyakönyvi hivatal hivatalos bélyegzõjének lenyomatát.

(3) Ha nem szlovák nemzetiségû személy utóneve az anyakönyvben szlovák névformában van bejegyezve, az érintett személy írásbeli kérelmére a születési anyakönyvi kivonatban utónevét anyanyelvi névformában tüntetik fel; ezt a tényt az anyakönyvbe bejegyzik. Minden további bejegyzés és tanúsítvány ezzel a névformával készül.

 

(5) Az érintett személy írásbeli kérelmére nõ születési vagy házassági anyakönyvi kivonatában a családi nevet a nemre utaló szlovák végzõdés nélkül tüntetik fel; ezt a tényt az anyakönyvbe bejegyzik. Miden további hivatalos kivonatban és az anyakönyvbe bejegyzett adatokról készített tanúsítványban ez a névforma szerepel. Az elsõ mondat szerinti kérelmet az okiratok között iktatják.

(6) Kiskorú nõnemû személy esetében a (3) és (5) bekezdés szerinti kérelmet a szülõk nyújthatják be.

(7) A utónévforma és a családinévforma változásának a hivatalos kivonatban történõ (3), (5) és (6) bekezdés szerinti bejegyzésére nem vonatkoznak az utónévváltozásról és a családinév-változásról szóló külön törvény rendelkezései, ez az aktus külön törvény szerint nem illetékköteles.

(8) Külön törvény szerinti névváltoztatásra vonatkozó kérelemnek minõsül a nõi családi névnek az anyakönyvi kivonatban nemre utaló szlovák végzõdéssel ellátott formában történõ feltüntetése iránti kérelem azt követõen, hogy az érintett személy a (3), (5) és (6) bekezdés, illetve a 16.§ szerinti jogát érvényesítette.

36.§

A nõi családi név a szlovák nyelvben a nemre utaló megfelelõ végzõdéssel használatos.

* Az anyakönyvi törvény 1995. január 1-jével lépett hatályba, kivéve az 1994. július 1-jétõl hatályos alábbi rendelkezéseit: 12.§, 16.§, 19.§ (3), (5)–(7) bek., 38.§ 4) pont. A törvény késõbbi módosításai: 1996. évi 222. számú tv., 2001. évi 416. számú tv., 2002. évi 198. számú tv.; a módosítások a névhasználatot nem érintették. Ebben a publikációban a jelenleg hatályos szöveg szerint és lábjegyzetek nélkül a törvénynek a névhasználatra vonatkozó és az azt szabályozó rendelkezéseihez kapcsolódó részeit közöljük.