A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1993. évi 300. számú törvénye az utónévrõl és a családi névrõl

 

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta:

Az utónév

1.§

(1) A Szlovák Köztársaság területén született személy utónevét a szülõk közösen határozzák meg; ha a szülõk között erre vonatkozó megegyezés nem született, a gyermek utónevét a bíróság állapítja meg.

(2) Ha a szülõk egyike ismeretlen, a gyermek utónevét (1. bek.) az ismert szülõ nyilatkozatban határozza meg. Ha egyik szülõ sem ismert, a gyermek utónevét a bíróság állapítja meg1, mégpedig annak a körzeti hivatalnak a kezdeményezésére, amelynek anyakönyvi hivatala a gyermek születését anyakönyvezi.

2.§

(1) A Szlovák Köztársaság területén született személy számára az 1.§-ban említett módon és feltételekkel több, legfeljebb azonban három, esetlegesen idegen nyelvû utónév is meghatározható. A gyermek nevének anyakönyvezésekor a szülõk kötelezõen együttmûködnek a körzeti hivatallal.

(2) Nem adható feltûnõen szélsõséges, sértõ, nevetséges vagy nem személyre utaló utónév, a formailag önállósult, önálló névnek minõsülõ utónevek kivételével kicsinyítõ képzõvel ellátott és becézõ név, élõ testvér által viselt név, továbbá férfinak nem adható nõi név, és viszont.

3.§

A Szlovák Köztársaság állampolgára a hivatalos kapcsolatokban csak egy utónevet használ; ha az anyakönyvben több utóneve van feltüntetve, az anyakönyvben elsõként szereplõ utónevet használja.

A családi név

4.§

(1) A Szlovák Köztársaság állampolgára születése után a szülõk családi nevét, a szülõk eltérõ családi neve esetén annak a szülõnek családnevét veszi fel, amelyben a szülõk a házasságkötéskor megegyeztek; illetve ha a szülõk nem kötöttek házasságot, és eltérõ családnevet viselnek, a gyermek családi nevét a szülõk közösen határozzák meg. Megegyezéssel csak olyan családi név határozható meg, melyet a megegyezéskor a szülõk egyike viselt.

(2) A házasságot megszüntetõ bontóítélet jogerõre emelkedését követõ 300 napon belül született gyermek azt a családi nevet kapja, melyben a szülõk a házasságkötéskor megegyeztek, kivéve azt az esetet, ha a gyermek anyjának volt férje az apaságot jogerõsen megtagadta.

(3) Ismeretlen apától származó gyermek az anyjának a gyermek születésekor viselt családi nevét veszi fel. Ha a gyermek egyik szülõje sem ismert, a gyermek családi nevét a bíróság állapítja meg1, mégpedig annak a körzeti hivatalnak a kezdeményezésére, amelynek anyakönyvi hivatala a gyermeket anyakönyvezi.

(4) A szlovák nyelvben a nõk családi neve a megfelelõ szlovák végzõdéssel ellátott formában kerül meghatározásra, és ebben a formában használatos. A szlováktól eltérõ más nyelven az ilyen családnév az említett végzõdés nélkül is használható.

5.§

(1) A Szlovák Köztársaság állampolgára a hivatalos kapcsolatokban csak akkor használhat több családi nevet, ha ezeket korábbi jogszabályok alapján vette fel, ezeket a családi neveket e törvény hatályba lépéséig használhatja, illetve, ha azokat többtagú családi nevet használó személlyel kötött házassága révén viseli. Az ilyen házasságból született gyermek is több családi nevet viselhet. Az ilyen családi nevek azonban mindig együtt használatosak.

(2) A Szlovák Köztársaság állampolgára a házasság felbontását vagy a nagykorúság elérését követõen dönthet arról, hogy csak az egyik családi nevet fogja használni.

 

Az utónév és a családi név megváltoztatása

6.§

(1) Az utónév és a családi név megváltoztatása engedélyezhetõ, fõképp akkor, ha a név sértõ, feltûnõen szélsõséges vagy nevetséges, illetve ha a névváltoztatást sajátos okok indokolják.

(2) Ha a szülõk közös családi nevet viselnek, e családi név megváltoztatása csak a szülõk együttes kérelme alapján lehetséges. A névváltoztatás a szülõk kiskorú gyermekeire is kiterjed.

(3) Ha a kiskorú gyermek szülei különbözõ családi neveket viselnek, a névváltozás az érintett szülõ nevét viselõ gyermekre is vonatkozik, feltéve, ha a kérelemben a gyermek is fel van tüntetve, és a névváltoztatással a másik szülõ is egyetért.

7.§

(1) A névváltoztatás 6.§ szerinti engedélyezése idegen névnek a szlovák megfelelõjére történõ módosítása esetén szükségtelen.

(2) A névváltoztatás tényét az anyakönyvbe a névváltoztatással érintett személy bejelentése, kiskorú gyermek esetében a szülõk bejelentése alapján jegyzik be.

(3) A házasságkötéskor házastársa családi nevét felvevõ személy a házasság megszûnését kimondó bontóítélet jogerõre emelkedését követõ egy hónapon belül a házasságkötést bejegyzõ anyakönyvi hivatal szerint illetékes körzeti hivatalnál bejelentheti, hogy a házasságkötés elõtt viselt családi nevét veszi fel újra. A körzeti hivatal a családi név újrafelvételére vonatkozó bejelentés tudomásulvételérõl és annak az anyakönyvbe történõ bejegyzésérõl a bejelentõnek igazolást állít ki.

8.§

(1) Kiskorú gyermek utónevének vagy családnevének megváltoztatása nem engedélyezhetõ, ha az a kiskorú érdekeivel ellentétes.

(2) A 15 évnél idõsebb kiskorú esetében az utónév vagy a családi név megváltoztatásához az érintett kiskorú belegyezése is szükséges.

A névváltoztatási ügyekben eljáró hivatal illetékessége

9.§

Utónév vagy családi név megváltoztatásának engedélyezése ügyében az a körzeti hivatal illetékes, melynek mûködési területén az érintett szlovák állampolgár állandó vagy utolsó állandó szlovákiai lakóhelye található; ha a Szlovák Köztársaság állampolgárának ilyen lakóhelye nem volt, az utónév vagy a családi név megváltoztatása ügyében a Pozsony I. Kerületi Hivatala az illetékes.

10.§

Az utónév vagy a családi név változásának bejegyzése tekintetében az a körzeti hivatal illetékes, melynek anyakönyvi hivatala a névváltoztatási indívánnyal érintett szlovák állampolgár utónevét vagy családi nevét bejegyezte.

11.§

Az utónév vagy a családi név megváltoztatására irányuló kérelem kellékei

(1) Az utónév vagy a családi név megváltoztatására irányuló írásbeli kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kérelmezõ utóneve, családi neve, születési ideje és helye, személyi száma, férjezett vagy nõs személy esetében a házasságkötés ideje és helye,

b) a kérelmezõ állandó lakóhelye,

c) a kérelmezõ által választott utónév vagy családi név,

d) ha a kérelem a kérelmezõ házastársára, illetve kiskorú személyekre is vonatkozik, e személyek utó- és családi neve, születési idejük és helyük,

e) a kérelmezõ állampolgársága,

f) a kérelem indokolása.

(2) A kiskorú gyermek utónevének vagy családi nevének engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell

a) ha e törvény másként nem rendelkezik, a másik szülõ beleegyezését,

b) ha a másik szülõ elhunyt, az elhalálozását igazoló iratot,

c) cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes szülõ esetében a bíróság jogerõs határozatát,

d) külföldön ismeretlen helyen tartózkodó szülõ esetében a Szlovák Köztársaság állampolgárának e tényt igazoló nyilatkozatát,

e) 15 évesnél idõsebb kiskorú esetében annak beleegyezését.

Utónévváltoztatás örökbefogadás esetében

12.§

(1) Az örökbefogadást engedélyezõ határozat jogerõre emelkedését követõ hat hónapon belül az örökbefogadó szülõk egyetértõ írásos nyilatkozattal az örökbefogadott személy számára annak anyakönyvezett utónevétõl eltérõ utónevet határozhatnak meg. Egyedülálló örökbefogadó esetén ez a jog ezt a személyt illeti meg.

(2) A 15 évesnél idõsebb örökbefogadott személy esetén annak beleegyezése szükséges.

(3) Az örökbefogadás megszûnése vagy felbontása az örökbefogadott személy utónevére nincs hatással.

13.§

(1) Az örökbefogadó szülõknek az örökbefogadott személy számára az anyakönyvbe bejegyzett utónévtõl eltérõ nevet meghatározó egyetértõ nyilatkozata alapján az utónévváltoztatást az a körzeti hivatal végzi el, melynek anyakönyvi hivatala a gyermek születését anyakönyvezte. A nyilatkozatot az örökbefogadó szülõk állandó lakóhelye szerint illetékes körzeti hivatal is átveheti, mely errõl a tényrõl az elsõ mondat szerinti körzeti hivatalt értesíti.

(2) Az 1. bekezdés szerinti nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az örökbefogadott személy utóneve, családi neve, születési ideje és személyi száma,

b) az örökbefogadott személy születési helye,

c) az örökbefogadó személy utóneve, családi neve és születési ideje,

d) a gyermek örökbefogadását engedélyezõ jogerõs bírósági határozat száma.

Közös és záró rendelkezések

14.§

Az utónevet eredeti formájában tartalmazó anyakönyvi kivonat kiállítását kérelmezheti az a személy, akinek az utóneve az anyakönyvben nem szlovák nyelven van bejegyezve, a késõbb kiállított anyakönyvi kivonat viszont az utónév szlovák megfelelõjét tartalmazza. A körzeti hivatal e személy kérelmének köteles eleget tenni.

15.§

Az utónév és a családi név bejegyzése az anyakönyvbe, a születési anyakönyvi kivonatba, a személyi igazolványba, az útlevélbe és hasonló hivatalos okmányokba latin betûs írással történik.

16.§

Hatályukat vesztik:

  1. az 1950. évi 55. számú törvény az utó- és a családi név használatáról és a névváltoztatásról,
  2. az utó- és a családi név használatáról és a névváltoztatásról szóló törvényt kiegészítõ 451/1950. évi rendelet,
  3. az anyakönyvekrõl szóló törvényt kiegészítõ 2/1977. évi BM-rendelet 32.§ (1) bekezdése, a 2. bek. második, harmadik és negyedik mondata, valamint a 40.§ (2) bekezdése.

17.§

Ez a törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.