A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 1994. évi 191. számú törvénye a településeknek nemzetiségi kisebbségi nyelven történõ megjelölésérõl

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa az alábbi törvényt alkotta:

1.§

(1) A település kezdetét és végét jelzõ önálló közúti jelzõtáblával történik azoknak a településeknek a megjelölése, melyeken adott nemzetiségi kisebbség képviselõinek számaránya eléri a 20%-ot (a továbbiakban: “település”).

(2) Az 1. bekezdés szerinti közúti jelzõtábla a település nevét minden esetben hivatalos nyelven feltüntetõ közúti jelzõtábla alatt helyezkedik el.

(3) A települések nemzetiségi kisebbségi nyelvû megjelölését-megnevezését jelen törvény melléklete tartalmazza; a megjelölés helyi jellegû.

(4) A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma általánosan kötelezõ érvényû jogszabállyal határozza meg a településeket a nemzetiségi kisebbségek nyelvén tájékoztató céllal megjelölõ és a település nevét feltüntetõ közúti jelzõtáblától eltérõ táblát.

2.§

A hivatalos kapcsolatokban, fõként a közokiratokon, a települési bélyegzõkön, a kartográfiai mûvekben és a postaforgalomban a településnevek kizárólag hivatalos nyelven használatosak.

3.§

(1) A település lakosai helyi népszavazással dönthetnek településüknek a jelen törvény mellékletében feltüntetett kisebbségi nyelvû megnevezésének megváltoztatásáról, illetve ha a mellékletben ilyen megnevezés nem szerepel, meghatározhatják, milyen legyen településük nemzetiségi kisebbségi nyelvû megjelölése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti népszavazás akkor érvényes, ha azon a külön jogszabály szerint szavazásra jogosult lakosságnak több mint a fele részt vett. Az (1) bekezdés szerinti döntés a szavazáson részt vevõ helyi lakosok 80%-ának érvényes támogató szavazata alapján minõsül elfogadottnak.

(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak azokra a településekre, melyek nevének megváltoztatására 1867–1918. és 1938–1945. között került sor.

4.§

Az államigazgatási szervek kötelesek a települések e törvény szerinti megjelölését biztosítani.

5.§

E törvény kihirdetésével lép hatályba; ez alól kivételt képez a 4.§. mely 1994. november 1-jén lép hatályba.