A közoktatással összefüggõ törvények nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezései

Az alap- és középiskolák rendszerérõl szóló többször módosított 1984. évi 29. számú törvény

3.§ (1) “A nevelés és oktatás államnyelven folyik. A cseh, a magyar, a német, a lengyel, az ukrán (ruszin) nemzetiségû állampolgárok számára nemzeti fejlõdésük érdekeinek megfelelõ mértékben biztosítva van a saját nyelven folyó oktatás joga.”

 

Az iskolaügy állami igazgatásáról és az iskolai önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 542. számú törvény

11.§ (2) “Az alapiskolai és középiskolai tanulók számára a bizonyítványokat államnyelven állítják ki. A nemzetiségi kisebbségi nyelvet nevelési és oktatási nyelvként használó alap- és középiskolák tanulói kétnyelvû, azaz államnyelven és az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén kiállított bizonyítványokat kapnak.”

11a.§ (1) “Az oktatási intézmények, az alap- és a középiskolák a pedagógiai dokumentációt államnyelven vezetik. A nemzetiségi kisebbségi nyelvet nevelési és oktatási nyelvként használó oktatási intézmények és iskolák a pedagógiai dokumentációt két nyelven, azaz államnyelven és az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén vezetik.”

80/1991. számú (1991.1.30.) OM-rendelet a középiskolákról

5.§ “(2) A szlovák tannyelvû osztályokon kívül magyar vagy ukrán tannyelvû osztályokat is mûködtetõ középiskolák nevében az iskola típusa szlovák és magyar vagy szlovák és ukrán nyelven is fel van tüntetve.

(3) A csak magyar vagy ukrán tannyelvû osztályokkal mûködõ iskola nevében az iskola oktatási nyelve és típusa szlovák és magyar vagy szlovák és ukrán nyelven is fel van tüntetve. Az iskola székhelye csak szlovák nyelven van feltüntetve.”

280/1994. számú (1994.9.12.) OM-rendelet a magániskolákról

6.§ (3) “A nem szlovák oktatási nyelvû iskolák hivatalos bélyegzõi, iratai és az épületek megjelölésére szolgáló táblák az oktatási nyelvet megnevezõ kétnyelvû szövegezéssel készülnek, az elsõ helyen a szlovák szöveg szerepel. Az iskola székhelyeként szolgáló települést hivatalos nevén tüntetik fel.”

217/1999. számú (1999.8.25.) OM-rendelet a pedagógiai dokumentációról

3.§ “(1) Az iskolai pedagógiai dokumentációt államnyelven vezetik.

  1. A nemzetiségi kisebbségi nyelvet nevelési és oktatási nyelvként használó iskolák a pedagógiai dokumentációt két nyelven, azaz államnyelven és az adott nemzetiségi kisebbség nyelvén vezetik.”

A középiskolai felvételrõl szóló 145/1996. számú OM-rendeletet módosító 437/2001. számú OM-rendelet*

5.§ “ (1) A felvételi vizsga a szlovák nyelv és irodalom alaptantárgyban és egyéb alaptantárgyakban elért tudásszintnek, a tanulmányi szak vagy szakma elsajátításához szükséges speciális képességeknek, készségeknek vagy tehetségnek a felmérésébõl, illetve e két részbõl áll.

(2) A nemzetiségi kisebbségi nyelvet oktatási nyelvként használó iskolák esetében az (1) bekezdés szerinti alaptantárgyak köre a középiskola oktatási nyelvével bõvül.

(3) Ha a nemzetiségi kisebbségi nyelvet oktatási nyelvként használó alapiskola tanulója szlovák tannyelvû középiskolába jelentkezik, az alaptantárgyakból felvételi vizsgát az alábbi módon tesz:

a) szlovák nyelv és irodalom alaptantárgyból a látogatott alapiskola tantervében foglalt tananyag terjedelmének megfelelõen,

b) más alaptantárgyból olyan nyelven, amilyen nyelven azt az alapiskolában elsajátította, amennyiben a tanuló törvényes képviselõje ezt az igényt a középiskolai felvételi jelentkezõlapon jelezte.

(4) Ha szlovák tannyelvû alapiskola tanulója a nemzetiségi kisebbségi nyelvet oktatási nyelvként használó középiskolába jelentkezik, felvételi vizsgát az (1) bekezdés szerint tesz. A további alaptantárgyból olyan nyelven tesz felvételi vizsgát, amilyen nyelven azt az alapiskolában elsajátította, amennyiben a tanuló törvényes képviselõje ezt az igényt a középiskolai felvételi jelentkezõlapon jelezte.”

* A (2) – (4) bekezdés szövegét a 2001. november 15-tõl hatályos 437/2001. számú OM-rendelet iktatta be.

 

 

 

Megjegyzés

A szlovák–magyar alapszerzõdés vonatkozó rendekezéseit, valamint A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának szövegét a hivatalos magyar fordítás alapján adjuk közre. A Szlovák Köztársaság nyilatkozatának, valamint a többi egyéb szövegnek a magyar fordítása Szabómihály Gizella munkája. A nyelvhasználatot érintõ törvények magyar fordítása különbözõ helyeken már megjelent (pl. a Közigazgatás címû szaklapban, az Új Szóban, a Zalabai Zsigmond szerkeszette Mit ér a nyelvünk, ha magyar? címû kötetben, az 1993-as NDC-évkönyvben, valamint a Kvarda–Gyuricsek szerzõpárosnak az önkormányzatok számára készített útmutatójában), a kötetünkben szereplõ fordítások ezektõl függetlenül keletkeztek. A fordítások a hatályos szövegek alapján készültek.