Egyéb törvények nyelvhasználati vonatkozású rendelkezései

 

Az információkhoz való szabad hozzáférésrõl (a közérdekû adatok nyilvánosságáról) szóló 2000. évi 211. számú törvény

6.§ (5) bek.: “A külön törvényben meghatározott településeken11) a kötelezett személy ezeket az információkat nemzetiségi kisebbség nyelven is nyilvánosságra hozza.”

11) A nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról szóló 1999. évi 184. számú törvény.

A polgári eljárásról szóló módosított 1963. évi 99. számú törvény

18.§ “A polgári peres eljárásban a felek egyenrangúak. Joguk van arra, hogy a bíróság elõtt anyanyelvüket használják. A bíróság köteles számukra a jogérvényesítéshez szükséges azonos lehetõségeket biztosítani.”

A büntetõeljárásról szóló többször módosított 1961. évi 141. számú törvény

2. § (14) “A büntetõeljárás során az eljáró szervek elõtt mindenki jogosult anyanyelvét használni.”

28.§ “Ha vallomás vagy írásos anyag tartalmát le kell fordítani, illetve ha a vádlott nyilatkozata szerint nem beszéli a tárgyalási nyelvet, a bíróság tolmács segítségét veszi igénybe.”

 

A bíróságokról és a bírákról szóló 1991. évi 335. számú törvény

7.§ (3) “A bíróság elõtt mindenki használhatja anyanyelvét. Törvény szabályozza, mikor vállalja át az állam a tolmács igénybevételével járó költségeket.”

A Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságáról, az alkotmánybírósági eljárásról és az alkotmánybírák jogállásáról szóló 1993. évi 38. számú törvény

23.§ “Természetes személyek az alkotmánybírósági tárgyalás során vagy más egyéb személyes megbeszélés alkalmával anyanyelvüket használhatják. A tolmácsolás költségei az Alkotmánybíróságot terhelik.”

Az állampolgári és emberi jogok biztosáról szóló 2001. évi 564. számú törvény

11.§ (2) “Az állampolgári és emberi jogok biztosával való kapcsolattartás során a magánszemélyek anyanyelvüket használhatják. A tolmácsolás költségei az államot terhelik.”

A vallásszabadságról, valamint az egyházak és vallási közösségek jogállásáról szóló 1991. évi 308. számú törvény

5.§ (1) e) [A hívõk joga többek között] “bármilyen nyelvû vallásos irodalmat birtokolni és azt általánosan kötelezõ érvényû jogszabályban meghatározott módon terjeszteni.”

 

A Szlovák Televízióról szóló 1991. évi 254. számú törvény

3. § (3) “A Szlovák Televízió az anyanyelvû mûsorszórás révén biztosítja a Szlovák Köztársaságban élõ nemzetiségek és etnikai csoportok érdekeinek érvényesülését is.”

 

A Szlovák Rádióról szóló 1991. évi 255. számú törvény

5.§ (2) “A Szlovák Rádió az anyanyelvû mûsorszórás révén biztosítja a Szlovák Köztársaságban élõ nemzetiségek és etnikai csoportok érdekeinek érvényesülését.”

Az idõszaki és alkalmi kiadványoknak, valamint az audiovizuális mûvek másolatainak köteles példányairól szóló 1997. évi 212. sz. törvény

3. § (8) “Jelen törvény és más jogszabályok9) rendelkezéseinek megtartása esetén nincs korlátozva a nem államnyelvû8) idõszaki és alkalmi kiadványok kiadása, sem pedig audiovizuális mûvek másolatainak elõállítása.”

8) Az államnyelvrõl szóló 1995. évi 270. számú SZK NT- törvény 5.§ (5) bek.

9) A módosított 1966. évi 81. számú törvény