Az SZK Nemzeti Tanácsának 1999. évi 184. számú törvénye

a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatáról

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa

a Szlovák Köztársaság Alkotmányából és a Szlovák Köztársaság számára kötelezõ érvényû nemzetközi egyezményekbõl kiindulva,

a Szlovák Köztársaság területén élõ, a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó szlovák állampolgárságú személyek alapvetõ jogainak és szabadságjogainak védelmét és fejlesztését tiszteletben tartva,

a nemzetiségi kisebbségek nyelvének használatát szabályozó eddigi hatályos törvényeket figyelembe véve,

elismerve és értékelve a Szlovák Köztársaság területén élõ, a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó szlovák állampolgárságú személyek anyanyelvének jelentõségét mint az állam kulturális gazdagságának egyik jelét,

az integrálódó Európai Közösség feltételei között egy demokratikus, toleráns és prosperáló társadalom kialakulását szem elõtt tartva,

tudatosítva azt a tényt, hogy a Szlovák Köztársaság államnyelve a szlovák nyelv, és a Szlovák Köztársaság területén élõ, a nemzetiségi kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú személyek nyelvének használatát kívánatos törvényben rögzíteni

az alábbi törvényt alkotta:

1.§

A Szlovák Köztársaság állampolgárának mint nemzetiségi kisebbséghez tartozó személynek az államnyelv használata mellett joga van a nemzetiségi kisebbség nyelvét (a továbbiakban: a “kisebbségi nyelvet” ) is használni. E törvény célja, hogy más törvényekhez kapcsolódva a kisebbségi nyelv hivatali érintkezésben való használatának szabályait is rögzítse.

2.§

(1) Ha a nemzetiségi kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú személyek egy adott településen az utolsó népszámlálás adatai szerint a lakosságnak legalább 20%-át alkotják, e településen a hivatali érintkezés során használhatják a kisebbségi nyelvet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti települések jegyzékét a Szlovák Köztársaság kormánya kormányrendeletben határozza meg.

(3) A nemzetiségi kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárságú személyek az (1) bekezdés szerinti településen az államigazgatási szervhez és a területi önkormányzati szervhez (a továbbiakban: “közigazgatási szerv”) címzett írásos beadványaikat kisebbségi nyelven is benyújthatják. Az (1) bekezdés szerinti településen a közigazgatási szerv az államnyelvû válasz mellett kisebbségi nyelven is válaszol, ez alól kivételt a közokiratok képeznek.

(4) Az (1) bekezdés szerinti településen a közigazgatási szerv a közigazgatási eljárás során hozott határozatát az államnyelvû szövegezés mellett kérésre kisebbségi nyelvû hiteles fordításban is kiadja. Értelmezési vita esetén a határozat államnyelvû szövege a mérvadó.

(5) Az (1) bekezdés szerinti településen mûködõ közigazgatási szervnek az épületen elhelyezett nevét kisebbségi nyelven is feltüntetik.

(6) Az (1) bekezdés szerinti településen mûködõ területi önkormányzati szerv a saját hatáskörében kiadott ûrlapokat kérésre kisebbségi nyelven is az állampolgárok rendelkezésére bocsátja.

3.§

(1) A 2.§ (1) bek. szerinti településen a területi önkormányzati szerv tanácskozása kisebbségi nyelven is folyhat, ha azzal valamennyi jelenlevõ egyetért.

(2) A 2.§ (1) bek. szerinti településen a helyi képviselõtestület tagja e szerv tanácskozásain a kisebbségi nyelvet is használhatja. Tolmácsolásról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A 2.§ (1) bek. szerinti településeken a krónika kisebbségi nyelven is vezethetõ.

4.§

(1) A 2.§ (1) bek. szerinti települési önkormányzat a saját területén az utcaneveket és más helyi földrajzi jelöléseket kisebbségi nyelven is feltüntetheti.

(2) A 2.§ (1) bek. szerinti településeken a fontos információkat, fõként az óvó, figyelmeztetõ és egészségügyi tájékoztató szövegeket a nyilvánosság számára hozzáférhetõ helyeken kisebbségi nyelven is feltüntetik.

(3) A 2.§ (1) bek. szerinti településen a közigazgatási szerv saját hatáskörében az általánosan kötelezõ érvényû jogszabályokról kérésre kisebbségi nyelven is tájékoztatást nyújt.

5.§

(1) A kisebbségi nyelvek bíróság elõtti és más területeken való használatának jogát külön törvények szabályozzák2.

(2) A 2.§ (1) bek. nem vonatkozik a kisdedóvó intézményekben folyó nevelésre, az alap- és a középiskolákra, valamint a közmûvelõdésre. A kisebbségi nyelvnek e területeken való használatát külön törvények szabályozzák.

6.§

Ha a Szlovák Köztársaságra nézve kötelezõ nemzetközi szerzõdés másképp nem rendelkezik, e törvény alkalmazásában érvényes, hogy a cseh nyelvnek a hivatali érintkezésben való használata megfelel az államnyelvvel való alapvetõ érthetõség feltételének.

7.§

(1) A közigazgatási szerv és alkalmazottai a hivatali érintkezésben az államnyelvet kötelesek használni1, e törvény és más törvények által meghatározott feltételek mellett a kisebbségi nyelvet is használhatják. A közigazgatási szerv és alkalmazottai nem kötelesek a kisebbségi nyelvet ismerni.

(2) A 2.§ (1) bekezdése szerinti településen a közigazgatási szerv köteles a jelen törvényben és más törvényekben rögzített kisebbségi nyelvhasználat feltételeit megteremteni.4)

8.§

Hatályát veszti a Szlovák Köztársaság államnyelvérõl szóló 1995. évi 270. számú SZK NT- törvény 10.§-a.

9.§

E törvény 1999. szeptember 1-jén lép hatályba.