A Szlovák Köztársaság nyilatkozata A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartája ratifikációs okmányának letétbe helyezésekor

 1. A Szlovák Köztársaság nyilatkozza, hogy az elfogadott Kartát a Szlovák Köztársaság Alkotmányával és az állampolgároknak származástól, fajtól, vallási hovatartozástól vagy nemzetiségtõl függetlenül a törvény elõtti egyenlõségét garantáló nemzetközi egyezményekkel összhangban fogja alkalmazni azzal a céllal, hogy az államnyelv használatát nem sértve támogassa az európai nyelvi örökséget.
 2. A Karta 1. cikk b) pontja értelmében a Szlovák Köztársaság nyilatkozza, hogy “a regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területe” fogalom alatt a 221/1999. számú (1999.8.25.) kormányrendelet szerinti települések értendõek, tehát azok, melyekben az egy adott nemzetiségi kisebbséghez tartozó állampolgárok a lakosságnak legalább 20%-át alkotják; ez a 10. cikkben foglaltak érvényesítésére is érvényes.
 3. A Karta 3. cikk (1) bek. szerinti “regionális vagy kisebbségi nyelvek” Szlovákiában a következõk: bolgár, cseh, horvát, magyar, német, lengyel, roma, ruszin, ukrán;
 4. a Karta 2. cikk (2) bek. rendelkezései

  a bolgár, cseh, horvát, német, lengyel és roma nyelv esetében:

  8. cikk (1) bek. a/iii), b/iii), c/iii), d/iii), e/ii), f/ii), g), h), i) pontok;

  9. cikk (1) bek. a/ii és a/iii, b/ii és b/iii, c/ii és c/iii, d) pontok;

  10. cikk (1) bek. a/iii) és a/iv) pontok, (2) bek. b), c), d), f), g) pontok, (3) bek. c) pontok, (4) bek. a), c) pontok, (5) bek.;

  11. cikk (1) bek. a/iii, b/ii, c/ii, d), e/i, f/ii pontok, (2) és (3) bek.;

  12. cikk (1) bek. a), b), c), d), e), f), g) pontok, (2) és (3) bek.;

  13. cikk (1) bek. a), b), c) pontok, (2) bek. c) pont;

  14. cikk a);

  14. cikk v) pont csak a cseh, német és lengyel nyelv esetében;

  a ruszin és ukrán nyelv esetében:

  8. cikk (1) bek. a/ii, b/ii, c/ii, d/ii, e/ii, f/ii, h), h), i) pontok;

  9. cikk (1) bek. a/ii és a/iii, b/ii és b/iii, c/ii és c/iii, d) pontok, (3) bek.;

  10. cikk (1) bek. a/iii és a/iv pontok, (2) bek. b), c), d), f), g) pontok, (3) bek. c) pont, (4) bek. a), c) pont, (5) bek.;

  11. cikk (1) bek. a/iii, b/ii, c/ii, d), e/i, f/ii pontok, (2) és (3) bek.;

  12. cikk (1) bek a), b), c), d), e), f), g) pontok, (2) és (3) bek;

  13. cikk (1) bek. a), b), c) pont, (2) bek. c) pont;

  14. cikk a) pont;

  14. cikk b) pont csak az ukrán nyelv esetében;

  a magyar nyelv esetében:

  8. cikk (1) bek. a/i, b/i, c/i, d/i, e/i, f/i, g), h), i) pont;

  9. cikk (1) bek. a/ii és a/iii, b/ii és b/iii, c/ii és c/iii, d) pont, (2) bek. a) pont, (3) bek.;

  10. cikk (1) bek. a/ii pont, (2) bek. a), b), c), d), f), g) pont; (3) bek. b), c) pont, (4) bek. a), c) pont, (5) bek.

  11. cikk (1) bek. a/iii, b/ii, c/ii, d), e)/i, f/i pont, (2) és (3) bek.;

  12. cikk (1) bek. a), b), c), d), e), f), g) pont, (2) és (3) bek.;

  13. cikk (1) bek. a), b), c) pont, (2) bek. c) pont;

  14. cikk a), b) pont.

 5. A Szlovák Köztársaság nyilatkozza, hogy a 8. cikk (1) bek. ei) pontja a pedagógusok, teológusok, kulturális dolgozók és népmûvelõk képzésére vonatkozik az államnyelven való oktatás sérelme nélkül, s hogy a Szlovák Köztársaságnak a felsõoktatásra vonatkozó jogszabályainak tiszteletben tartása mellett az oktatott tárgyak többségének – ideértve az oktatott szak szempontjából meghatározóknak – az oktatását kisebbségi nyelven biztosítja.
 6. A Szlovák Köztársaság nyilatkozza, hogy a 10. cikk (1) bek. aii) pontjának, a 10. cikk (2) bek. a) pontjának és a 10. cikk (3) bek. b) pontjának értelmezése a Szlovák Köztársaság Alkotmánya értelmében és a Szlovák Köztársaság jogrendjével összhangban az államnyelv használatának sérelme nélkül történik.
 7. A Szlovák Köztársaság nyilatkozza, hogy a 12. cikk (1) bek. e) pontja, valamint a 13. cikk (2) bek. c) pontja akkor alkalmazhatóak, ha nem állnak ellentétben a szlovákiai jogrendnek azon rendelkezéseivel, melyek a Szlovák Köztársaság állampolgárainak a Szlovák Köztársaság területén érvényes munkajogi viszonyaiban tiltják a diszkriminációt.

 

A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai kartájának Szlovákia által elfogadott változata (Az egyes rendelkezéseknél megjelöltük, Szlovákia mely nyelvek vonatkozásában vállalt kötelezettségeket)

 

Preambulum
Az Európa Tanácsnak a jelen Kartát aláíró tagállamai,
figyelembe véve, hogy az Európa Tanács célja a tagjai közötti mind szorosabb egység létrehozása, különösen a közös örökségüket alkotó eszmények és elvek védelme és elõsegítése végett,
figyelembe véve, hogy Európa történelmi regionális vagy kisebbségi nyelveinek - amelyek közül néhányat az esetleges eltûnés veszélye fenyeget - védelme hozzájárul Európa kulturális gazdagságának és hagyományainak megóvásához és fejlesztéséhez,
figyelembe véve, hogy valamely regionális vagy kisebbségi nyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának joga az Egyesült Nemzeteknek a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt elveknek megfelelõen és az Európa Tanácsnak az Emberi Jogok és Alapvetõ Szabadságjogok Védelmérõl szóló Egyezménye szellemében elidegeníthetetlen jog,
tekintettel az EBEÉ keretei között végzett munkára, különösen az 1975. évi Helsinki Záróokmányra és az 1990. évi Koppenhágai Találkozó dokumentumára,
hangsúlyozva a kulturális kölcsönhatás és a többnyelvûség értékét, és tekintettel arra, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelme és támogatása nem történhet a hivatalos nyelvek és azok megtanulása szükségességének a hátrányára,
tudatában annak, hogy Európa különbözõ országaiban és régióiban a regionális vagy kisebbségi nyelvek védelme és fejlesztése fontos hozzájárulás egy olyan Európa felépítéséhez, amely a nemzeti szuverenitás és a területi integritás keretei között a demokrácia és a kulturális sokrétûség elvein alapul,
figyelembe véve az európai országok különbözõ régióiban létezõ sajátos feltételeket és történelmi hagyományokat,
az alábbiakban állapodtak meg:

I. Rész

Általános rendelkezések

1. Cikk - Meghatározások

A jelen Karta vonatkozásában:
a. "regionális vagy kisebbségi nyelvek" kifejezés alatt azon nyelvek értendõk
i. amelyeket valamely állam adott területén az állam olyan polgárai hagyományosan használnak, akik az állam fennmaradó népességénél számszerûen kisebb csoportot alkotnak, és
ii. amelyek különböznek ezen állam hivatalos nyelvétõl/nyelveitõl, azonban ez nem foglalja magába sem az állam hivatalos nyelvének/nyelveinek dialektusait, sem a bevándorlók nyelveit;
b. a "regionális vagy kisebbségi nyelv használatának területén" az a földrajzi körzet értendõ, ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, amely indokolja a jelen Karta által elõírt különbözõ védelmi és ösztönzõ intézkedések meghozatalát;
c. a "területhez nem köthetõ nyelveken" az állam polgárai által beszélt olyan nyelvek értendõk, amelyek különböznek az állam lakosságának többi része által beszélt nyelvtõl vagy nyelvektõl, de amelyeket, bár az állam területén hagyományosan beszélik, nem lehet egy külön földrajzi körzethez kapcsolni.

2. Cikk - Kötelezettségvállalások

1. Mindegyik Fél vállalja, hogy a II. Rész rendelkezéseit valamennyi, a területén használt és az 1. Cikk definícióinak megfelelõ regionális vagy kisebbségi nyelvre alkalmazza.
2. Minden Fél a 3. Cikknek megfelelõen a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás idõpontjában megjelölt minden nyelv kapcsán vállalja, hogy a jelen Karta III. Részének rendelkezései közül legkevesebb harmincöt bekezdést vagy pontot alkalmaz, éspedig legalább hármat-hármat a 8. és 12. Cikkbõl és egyet-egyet a 9., 10., 11. és 13. Cikkbõl.

3. Cikk - Gyakorlati intézkedések

1. Minden Szerzõdõ Állam megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okiratában megjelöl minden olyan regionális vagy kisebbségi nyelvet, illetve területe egészén vagy annak részén kevésbé elterjedt hivatalos nyelvet, amelyekre a 2. Cikk 2. bekezdésének megfelelõen kiválasztott bekezdéseket alkalmazzák.
2. Minden Fél, bármely késõbbi idõpontban értesítheti a Fõtitkárt, hogy a Karta bármely más, a megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okiratában meg nem jelölt bekezdéseinek rendelkezéseibõl fakadó kötelezettségeket elvállalja, továbbá, hogy a jelen Cikk 1. bekezdését más regionális vagy kisebbségi nyelvekre, illetve más, területének egészén vagy annak részén kevésbé elterjedt hivatalos nyelvekre is alkalmazza.
3. Az elõzõ bekezdés szerinti kötelezettségvállalások a megerõsítés, elfogadás vagy jóváhagyás elválaszthatatlan részét képezik, és közlésük idõpontjától ugyanolyan joghatást váltanak ki.

4. Cikk - A fennálló védelmi rendszerek

1. A jelen Karta egyetlen rendelkezése sem értelmezhetõ úgy, mint amely korlátozza vagy lerontja az Emberi Jogok Európai Egyezménye által biztosított jogokat.
2. A jelen Karta rendelkezései nem érintik azoknak a valamely Fél területén létezõ, illetve megfelelõ kétoldalú vagy sokoldalú nemzetközi megállapodások által elõírt rendelkezéseknek az érvényét, amelyek a regionális vagy kisebbségi nyelvek helyzetét vagy a kisebbségekhez tartozó személyek jogi státusát kedvezõbben szabályozzák.

5. Cikk - Fennálló kötelezettségek

A jelen Kartában semmi sem lehet oly módon értelmezhetõ, mintha az feljogosítana bármely olyan tevékenység kezdeményezésére vagy lépés megtételére, amely sérti az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljait vagy egyéb nemzetközi jogi kötelezettségeket – ideértve az államok szuverenitásának és területi integritásának elvét.

6. Cikk - Tájékoztatás

A Felek gondoskodnak arról, hogy az érintett hatóságok, szervezetek és személyek a jelen Karta által létesített jogokról és kötelezettségekrõl tájékoztatást kapjanak.

II. Rész

A 2. Cikk 1. bekezdésének megfelelõen követett célok és elvek

7. Cikk - Célok és elvek

1. A Felek a regionális vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában azokon a területeken, ahol ezeket a nyelveket használják, mindegyik nyelv helyzetének megfelelõen politikájukat, jogalkotásukat és gyakorlatukat az alábbi célokra és elvekre alapítják:
a. a regionális vagy kisebbségi nyelveknek mint a kulturális gazdagság kifejezésének az elismerése;
b. minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv földrajzi körzetének tiszteletben tartása annak érdekében, hogy a fennálló vagy késõbb létesítendõ közigazgatási felosztás ne képezze e regionális vagy kisebbségi nyelv támogatásának akadályát;
c. a regionális vagy kisebbségi nyelvek megóvása érdekében, azok fejlesztését szolgáló, határozott támogató lépések szükségessége;
d. a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a magánéletben és közéletben, szóban és írásban való használatának megkönnyítése és/vagy bátorítása;
e. a jelen Karta által szabályozott területeken, valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használó csoportok és ugyanannak az államnak azonos vagy hasonló nyelvet használó egyéb csoportjai közötti kapcsolatok megõrzése és fejlesztése, valamint az államnak eltérõ nyelveket használó egyéb csoportjaival kulturális kapcsolatok létesítése;
f. a regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása és tanulása megfelelõ formáinak és eszközeinek biztosítása minden megfelelõ szinten;
g. olyan eszközök biztosítása, melyek lehetõvé teszik valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használó körzetben lakók, de e nyelvet nem beszélõk számára, hogy amennyiben kívánják, elsajátíthassák e nyelvet;
h. a regionális vagy kisebbségi nyelveknek egyetemeken vagy ezzel egyenértékû intézményekben történõ tanulásának és kutatásának támogatása;
i. a jelen Karta által szabályozott területeken a nemzetközi cserék megfelelõ formáinak támogatása két vagy több államban azonos vagy hasonló formában használt regionális vagy kisebbségi nyelvek vonatkozásában.
2. A Felek vállalják, hogy ha azt még nem tették volna meg, megszüntetnek minden indokolatlan megkülönböztetést, kizárást, megszorítást vagy elõnyben részesítést, amely valamely regionális vagy kisebbségi nyelv használatát érinti, és célja az, hogy e nyelv megõrzésétõl vagy fejlesztésétõl elbátortalanítson, vagy azt veszélyeztesse. A regionális vagy kisebbségi nyelvek érdekét szolgáló különleges intézkedések meghozatala, melyek célja, hogy az ezeket a nyelveket használó és a lakosság többi része közötti egyenlõség kiteljesedjen, vagy hogy különleges helyzetüket figyelembe vegyék, nem minõsül az elterjedtebb nyelveket használókkal szemben hátrányos megkülönböztetésnek.
3. A Felek vállalják, hogy a megfelelõ eszközökkel elõsegítik az ország összes nyelvi csoportjai közötti kölcsönös megértést, különösen azt, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek iránti tisztelet, megértés és tolerancia elvét az országban folyó oktatás és képzés céljai közé foglalják, és a tömegtájékoztatási eszközöket ugyanezen célok követésére bátorítják.
4. A Felek vállalják, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket illetõ politikájuk kialakítása során figyelembe veszik az ezeket a nyelveket használó csoportok által jelzett szükségleteket és kívánságokat. A Feleket arra bátorítják, ha szükséges, hozzanak létre olyan szerveket, amelyek a regionális vagy kisebbségi nyelveket érintõ minden kérdésben tanácsokat adhatnak a hatóságoknak.
5. A Felek vállalják, hogy mutatis mutandis alkalmazzák a fenti 1-4. bekezdéseket a területhez nem köthetõ nyelvekre. E nyelvek esetében azonban a jelen Karta hatályosulását szolgáló intézkedések természetét és terjedelmét rugalmasan kell meghatározni, figyelembe véve a kérdéses nyelvet használó csoportok szükségleteit és kívánságait, tiszteletben tartva hagyományaikat és jellemzõiket.

III. Rész

A regionális vagy kisebbségi nyelveknek

a közéletben való használatát elõsegítõ intézkedések

a 2. Cikk 2. bekezdése értelmében vállalt kötelezettségekkel összhangban

8. Cikk - Oktatásügy

1. Az oktatásügyet illetõen a Felek azokon a területeken, ahol ezeket a nyelveket használják, e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelõen, és anélkül, hogy az állam hivatalos nyelvének/nyelveinek oktatása hátrányt szenvedne, vállalják, hogy
a. i. elérhetõvé teszik az iskolaelõkészítõ oktatást az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [magyar]
ii. elérhetõvé teszik az iskolaelõkészítõ oktatás lényegi részét az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [ruszin, ukrán]
iii. a fenti i. és ii. szerinti intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akiknek családja ezt kívánja, és létszáma elegendõnek minõsül, vagy [bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. amennyiben a közhivataloknak nincs közvetlen hatáskörük az iskolaelõkészítõ oktatás tekintetében, elõsegítik és/vagy bátorítják a fenti i. és iii. szerinti intézkedések alkalmazását;
b. i. elérhetõvé teszik az általános iskolai oktatást az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [magyar]
ii. elérhetõvé teszik az általános iskola lényegi részét az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [ruszin, ukrán]
iii. biztosítják, hogy az érintett regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása az általános iskolai tanrend integráns részét képezze, vagy [bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. a fenti i.-iii. szerinti intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akiknek családja ezt kívánja, és létszáma elegendõnek minõsül;
c. i. elérhetõvé teszik a középiskolai oktatást az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [magyar]
ii. elérhetõvé teszik a középiskola lényegi részét az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [ruszin, ukrán]
iii. biztosítják, hogy az érintett regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása a középiskolai tanrend integráns részét képezze, vagy [bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. a fenti i.-iii. szerinti intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akik kívánják, vagy adott esetben, akiknek családja kívánja, és létszáma elegendõnek minõsül;
d. i. elérhetõvé teszik a szakközépiskolai és szakmunkásképzést az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [magyar]
ii. elérhetõvé teszik a szakközépiskolai és szakmunkásképzés lényegi részét az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [ruszin, ukrán]
iii. biztosítják, hogy az érintett regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatása a szakközépiskolai és szakmunkásképzési tanrend integráns részét képezze, vagy [bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. a fenti i.-iii. szerinti intézkedések valamelyikét legalább azokra a tanulókra alkalmazzák, akik kívánják, vagy adott esetben, akiknek családja kívánja, és létszáma elegendõnek minõsül;
e. i. elérhetõvé teszik az egyetemi és más felsõoktatási képzést az érintett regionális vagy kisebbségi nyelveken, vagy [magyar]
ii. megteremtik a feltételeket, hogy e nyelveket mint egyetemi vagy felsõoktatási tárgyat tanulhassák, vagy [ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iii. amennyiben az állam szerepe a felsõoktatási intézményekkel fenntartott kapcsolatrendszerben nem teszi lehetõvé az i. és ii. bekezdések alkalmazását, úgy bátorítják és/vagy engedélyezik a regionális vagy kisebbségi nyelveken folyó egyetemi oktatást, vagy egyéb felsõoktatási intézményben történõ tanulást, vagy megteremtik a feltételeket, hogy e nyelveket mint egyetemi vagy felsõoktatási tárgyat tanulhassák;
f. i. intézkednek, hogy a felnõttoktatásnak és továbbképzésnek legyenek olyan tanfolyamai, melyek elsõsorban vagy teljesen a regionális vagy kisebbségi nyelveken valósulnak meg, vagy [magyar]
ii. e nyelveket a felnõttoktatás és a továbbképzés tárgyaiként javasolják, vagy [ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iii. amennyiben a közhatóságoknak nincs közvetlen hatáskörük a felnõttoktatásban, úgy elõnyben részesítik és/vagy bátorítják e nyelvek használatát a felnõttoktatásban és továbbképzésben;
g. intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy biztosítsák annak a történelemnek és kultúrának az oktatását, amelyet a regionális vagy kisebbségi nyelvek hordoznak; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
h. biztosítják az oktatók részére a Fél által az a-g. bekezdések közül elfogadottak megvalósításához szükséges alap- és továbbképzést; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
i. létrehoznak felügyelõ szerve(ke)t a regionális vagy kisebbségi nyelvek oktatásának megteremtésében és fejlesztésében tett intézkedések és elért elõrehaladás figyelemmel kísérése és a kérdésekrõl nyilvánosságra hozandó idõszaki jelentések elkészítése céljából. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
2. Az oktatásügy vonatkozásában azokban a körzetekben, amelyek nem minõsülnek a regionális vagy kisebbségi nyelvek által hagyományosan használt körzetnek, ha azt a regionális vagy kisebbségi nyelvet használók száma indokolja, a Felek vállalják, hogy engedélyezik, bátorítják vagy létrehozzák a regionális vagy kisebbségi nyelven történõ oktatást vagy az ilyen nyelvek oktatását valamennyi megfelelõ oktatási szinten.

9. Cikk - Igazságszolgáltatás

1. Az olyan igazságszolgáltatási kerületekben, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedések megtételét indokolja, a Felek e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelõen, és azzal a feltétellel, hogy a jelen bekezdés által nyújtott lehetõségek kihasználását nem minõsíti a bíró az igazságszolgáltatás rendes ügymenetét akadályozónak, vállalják, hogy
a. büntetõeljárásokban:
i. biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik fél kérelmére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
ii. garantálják a vádlott jogát, hogy saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja, és/vagy [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iii. biztosítják, hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok ne minõsülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és/vagy [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. az igazságszolgáltatási eljáráshoz kapcsolódó okmányokat kérelemre a regionális vagy kisebbségi nyelveken is kiállítják, ha szükséges, tolmácsok és fordítások igénybevételével úgy, hogy az ne jelentsen az érdekelteknek külön költséget;
b. polgári eljárásokban:
i. biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik fél kérésére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
ii. megengedik, hogy amennyiben egy peres félnek személyesen kell megjelennie a bíróság elõtt, úgy ott saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül, hogy az számára külön költséget jelentsen, és/vagy [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iii. megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelven készült dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges tolmácsok és fordítások segítségével; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
c. a közigazgatási ügyekben illetékes igazságszolgáltatási szervek elõtti eljárásokban:
i. biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási szervek az egyik fél kérésére az eljárást a regionális vagy kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy
ii. megengedik, hogy amennyiben egy peres félnek személyesen kell megjelennie az igazságszolgáltatási szerv elõtt, úgy ott saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja anélkül, hogy az számára külön költséget jelentene, és/vagy [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iii. megengedik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült dokumentumok és bizonyítékok benyújtását, ha szükséges, tolmácsok és fordítások segítségével; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. intézkednek, hogy a fenti b. és c. bekezdések i. és iii. pontjainak végrehajtása, valamint a tolmácsok és fordítások esetleges alkalmazása az érdekeltek számára ne jelentsen többletköltséget. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
2. A Felek vállalják, hogy
a. nem minõsítik érvénytelennek az államban készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon, hogy egy regionális vagy kisebbségi nyelven íródtak; vagy [magyar]
b. nem minõsítik a Felek között érvénytelennek az országban készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon, hogy egy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek, és biztosítják, hogy azok az érdekelt, de e nyelvet nem besszélõ harmadik Féllel szemben is felhívhatók legyenek, azzal a feltétellel, hogy az okmány tartalmát az azt felhívni kívánó(k) velük megismerteti(k); vagy
c. nem minõsítik a Felek között érvénytelennek az országban készült jogi okmányokat pusztán azon az alapon, hogy egy regionális vagy kisebbségi nyelven készültek.
3. A Felek vállalják, hogy kisebbségi vagy regionális nyelveken hozzáférhetõvé teszik a legfontosabb állami törvényszövegeket, valamint azokat, amelyek különösen érintik e nyelvek használóit, feltéve, hogy e szövegek másként nem hozzáférhetõk. [magyar, ruszin, ukrán]

10. Cikk - Közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek

1. Az állam azon közigazgatási kerületein, ahol a regionális vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma az alábbi intézkedéseket indokolja, a Felek a nyelvek mindegyike helyzetének megfelelõen, abban a mértékben, ahogy az ésszerûen lehetséges, vállalják, hogy
a. i. gondoskodnak arról, hogy a közigazgatási hatóságok a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják, vagy
ii. gondoskodnak arról, hogy a közösséggel kapcsolatban álló tisztviselõik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják azokkal a személyekkel fennálló kapcsolataikban, akik hozzájuk ezeken a nyelveken fordulnak, vagy [magyar]
iii. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók szóbeli és írásbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be, és választ is ezeken a nyelveken kapjanak, vagy [ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
iv. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók írásbeli és szóbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be, vagy [ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
v. gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók jogérvényesen nyújthassanak be ilyen nyelvû dokumentumot;
b. széles körben használt közigazgatási szövegeket és formanyomtatványokat a lakosság számára, regionális vagy kisebbségi nyelveken, illetve kétnyelvû változatokban tesznek közzé;
c. megengedik, hogy a közigazgatási hatóságok dokumentumokat regionális vagy kisebbségi nyelven készítsenek.
2. Azon helyi és regionális hatóságokat illetõen, melyek területén a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók száma az alábbi intézkedéseket indokolja, a Felek vállalják, hogy megengedik és/vagy bátorítják:
a. a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a regionális vagy helyi közigazgatásban; [magyar]
b. a regionális vagy kisebbségi nyelveket használóknak azt a lehetõséget, hogy szóbeli vagy írásbeli kérelmeket ezeken a nyelveken nyújthassanak be; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
c. a regionális testületek hivatalos dokumentumaikat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is közzétegyék; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. a helyi testületek dokumentumaikat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is közzétegyék; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
e. hogy a regionális testületek közgyûlési vitáiban a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják, ami azonban nem zárja ki az állam hivatalos nyelvének/nyelveinek használatát;
f. hogy a helyi testületek közgyûlési vitáiban a regionális vagy kisebbségi nyelveket használják, ami azonban nem zárja ki az állam hivatalos nyelvének/nyelveinek használatát; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
g. a helyneveknél a regionális vagy kisebbségi nyelveken hagyományos és helyes formák használatát vagy elfogadását, ha szükséges a hivatalos nyelv(ek) szerinti elnevezésekkel együttesen használva. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
3. A közigazgatási hatóságok vagy az õ nevükben tevékenykedõ más személyek által mûködtetett közszolgálati szerveket illetõen a Szerzõdõ Felek a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelõen, abban a mértékben, ahogyan az ésszerûen lehetséges, vállalják, hogy
a. gondoskodnak arról, hogy használják a regionális vagy kisebbségi nyelveket a szolgáltatások nyújtásakor; vagy
b. megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használóknak, hogy kérelmet ezeken a nyelveken terjesszenek elõ, és úgy is kapjanak rá választ; vagy [magyar]
c. megengedik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használóknak, hogy kérelmet ezeken a nyelveken terjesszenek elõ. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
4. Az 1., a 2. és a 3. bekezdések közül általuk elfogadott rendelkezések végrehajtására tekintettel a Felek vállalják, hogy az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet meghoznak:
a. az esetleges szükséges fordítás vagy tolmácsolás; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
b. elegendõ számú köztisztviselõ és más közalkalmazott foglalkoztatása, és ha szükséges, képzése;
c. azoknak az igényeknek a lehetséges mértékû kielégítése, melyek arra irányulnak, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein a regionális vagy kisebbségi nyelvet ismerõ köztisztviselõket nevezzenek ki. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
5. A Felek vállalják, hogy megengedik a családneveknek az érdekeltek kérésére a regionális vagy kisebbségi nyelveken történõ használatát és felvételét. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]

11. Cikk - Tömegtájékoztatási eszközök

1. A regionális vagy kisebbségi nyelvek használói számára, e nyelvek használatának területein, és e nyelvek mindegyike helyzetének megfelelõen, abban a mértékben, ahogy a közhivatalok közvetlen vagy közvetett módon hatáskörrel, hatósági jogkörrel vagy szereppel bírnak e területen, és tiszteletben tartva a tömegtájékoztatási eszközök függetlenségének és autonómiájának elveit, a Felek vállalják, hogy
a. abban a mértékben, ahogy a rádió és televízió közszolgálatot lát el
i. biztosítják legalább egy-egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó rádióállomás és televíziós csatorna létesítését, vagy
ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy-egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó rádióállomás és televíziós csatorna létesítését, vagy
iii. megteszik a megfelelõ intézkedéseket, hogy a mûsorszórók regionális vagy kisebbségi nyelveken készült mûsorokat is programjukba iktassanak; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
b. i. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó rádióállomás létesítését, vagy
ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelven készült rádiómûsorok rendszeres sugárzását; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
c. i. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy, a regionális vagy kisebbségi nyelveken sugárzó televíziós csatorna létesítését, vagy
ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült televízió-mûsorok rendszeres sugárzását; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelvû audiovizuális mûalkotások készítését és terjesztését; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
e. i. bátorítják és/vagy megkönnyítik legalább egy, regionális vagy kisebbségi nyelveket használó sajtóorgánum létesítését és/vagy fenntartását, vagy [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
ii. bátorítják és/vagy megkönnyítik regionális vagy kisebbségi nyelveken készült sajtócikkek rendszeres közlését;
f. i. ha jogszabály lehetõvé teszi általában a tömegtájékoztatás pénzügyi támogatását, fedezik a regionális vagy kisebbségi nyelveket használó tömegtájékoztatási eszközök többletköltségeit, vagy [magyar]
ii. kiterjesztik a létezõ pénzügyi támogatási intézkedéseket a regionális vagy kisebbségi nyelvû audiovizuális mûalkotásokra [ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
g. támogatják regionális vagy kisebbségi nyelveket használó tömegtájékoztatási eszközök számára újságíróknak és egyéb személyzetnek a képzését.
2. A Felek vállalják, hogy biztosítják a szomszédos országokból egy regionális vagy kisebbségi nyelvvel azonos vagy hasonló nyelven készült rádió- és televízióadások közvetlen vételének szabadságát, és nem támasztanak akadályt a szomszéd országok ilyen nyelvû rádió- és televízióadásainak továbbsugárzása elé. Ezen túlmenõen gondoskodnak arról, hogy egy regionális vagy kisebbségi nyelvvel azonos vagy ahhoz hasonló nyelven gyakorolt szólásszabadság és az információáramlás szabadsága elé az írott sajtót illetõen semminemû korlátozás ne tétessék. Fent említett szabadságjogok gyakorlása, mivel az kötelezettségeket és felelõsséget is tartalmaz, a nemzetbiztonság, a területi integritás vagy a közbiztonság, a közrend védelme és a bûncselekmények elkövetésének megakadályozása, az egészség vagy a közerkölcs védelme, mások jó hírnevének és jogainak védelme, bizalmas jellegû információk kiszivárgásának megakadályozása, vagy az igazságszolgáltatás tekintélye és pártatlanságának biztosítása érdekében a törvény által elõírt, egy demokratikus társadalomban szükséges eljárási szabályoknak, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak rendelhetõ alá. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
3. A Felek gondoskodnak arról, hogy a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók érdekeit képviseltessék vagy vegyék tekintetbe a törvényeknek megfelelõen esetleg létrehozott, a tömegtájékoztatási eszközök szabadságát és pluralizmusát garantáló testületekben. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]

12. Cikk - Kulturális tevékenység és kulturális létesítmények

1. A kulturális tevékenységre és a kulturális létesítményekre - különösen a könyvtárakra, videotékákra, kulturális központokra, múzeumokra, archívumokra, akadémiákra, színházakra és filmszínházakra, valamint irodalmi és filmmûvészeti alkotásokra, a nép kulturális önkifejezésére, fesztiválokra és - ideértve egyebek között az új technológiák használatát - a kulturális iparra vonatkozóan, azokon a területeken, ahol e nyelveket beszélik és abban a mértékben, ahogy a hatóságoknak ezen a téren hatáskörük, hatósági jogkörük vagy szerepük van, a Felek vállalják, hogy
 1. bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelveken történõ önkifejezést, valamint az ilyen kezdeményezéseket, és elõsegítik az ezeken a nyelveken készült mûalkotások megismerésének különbözõ módjait; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
b. támogatják a regionális vagy kisebbségi nyelveken készült mûalkotások más nyelveken történõ megismerését lehetõvé tevõ különbözõ módokat, a fordítások, a szinkronizálás, az utószinkronizálás és a feliratozás segítségével és fejlesztésével; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
c. támogatják a más nyelveken készült mûalkotások regionális vagy kisebbségi nyelveken történõ megismerésének lehetõvé tételét, a fordítások, a szinkronizálás, az utószinkronizálás és a feliratozás segítségével és fejlesztésével; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. gondoskodnak arról, hogy a különbözõ fajtájú kulturális tevékenységek szervezéséért vagy támogatásáért felelõs szervezetek az általuk kezdeményezett vagy támogatott tevékenységeikbe megfelelõ mértékben beiktassák a regionális vagy kisebbségi nyelvek és kultúrák ismeretét és használatát; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
e. gondoskodnak arról, hogy a kulturális tevékenységek szervezéséért vagy támogatásáért felelõs szervezeteknek olyan személyzet álljon rendelkezésére, amely teljes mértékben ismeri az adott regionális vagy kisebbségi nyelvet, valamint a lakosság többi részének nyelvét/nyelveit; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
f. támogatják a regionális vagy kisebbségi nyelveket használók képviselõinek közvetlen részvételét az eszközök biztosításában és a kulturális programok tervezésében; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
g. bátorítják és/vagy megkönnyítik olyan szervezet(ek) létesítését, amely(ek) a regionális vagy kisebbségi nyelveken készült mûalkotások gyûjtéséért, rögzítéséért és a közönségnek történõ bemutatásáért felelõs(ek); [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
h. ha szükséges, létrehoznak és/vagy támogatnak és finanszíroznak fordítói szolgáltatásokat és terminológiai kutatásokat arra való különös tekintettel, hogy megõrizzék és fejlesszék minden regionális vagy kisebbségi nyelven a kellõ közigazgatási, kereskedelmi, gazdasági, társadalmi, technológiai vagy jogi terminológiát.
2. Azokat a területeket illetõen, amelyek kívül esnek a regionális vagy kisebbségi nyelvek hagyományos használati területein, a Felek vállalják, hogy az elõzõ bekezdésnek megfelelõen megengedik, bátorítják és/vagy biztosítják a megfelelõ kulturális tevékenységeket és kulturális létesítményeket, amennyiben azt valamely regionális vagy kisebbségi nyelvet használók száma indokolja. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
3. A Felek vállalják, hogy külföldön megvalósuló kulturális politikájukban kellõ helyet biztosítanak a regionális vagy kisebbségi nyelveknek és annak a kultúrának, amelyet e nyelvek hordoznak. [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]

13. Cikk - Gazdasági és társadalmi élet

1. A gazdasági és társadalmi tevékenységeket illetõen a Felek az ország egészére nézve vállalják, hogy
a. kiiktatnak jogalkotásukból minden olyan rendelkezést, mely igazolható okok nélkül tiltja vagy korlátozza a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a gazdasági vagy társadalmi élet dokumentumaiban, különösen a munkaszerzõdésekben és az olyan technikai dokumentumokban, mint a termékek és felszerelések használati útmutatói; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
b. megtiltják, hogy a vállalatok belsõ szabályzataiba és a magánokiratokba, legalábbis amelyek az azonos nyelvet beszélõk között jöttek létre, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát kizáró vagy korlátozó Cikkek kerüljenek; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
c. fellépnek az olyan gyakorlattal szemben, mely elbátortalanít a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a gazdasági vagy társadalmi tevékenységek keretei között történõ használatától; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. a fenti pontokban jelzettektõl eltérõ módokon megkönnyítik és/vagy bátorítják a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát.
2. A gazdasági és társadalmi tevékenység tekintetében, a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatának területein, abban a terjedelemben, ahogy a hatóságok hatáskörrel bírnak, és az ésszerûen lehetséges mértékben, a Felek vállalják, hogy
a. pénzügyi és bankügyi szabályzataikban meghatározzák azokat a részletszabályokat, melyek lehetõvé teszik a kereskedelmi szokásokkal összhangban a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát a fizetési utalványokon (csekkek, váltók, stb.) vagy egyéb pénzügyi okmányokon, illetve adott esetben gondoskodnak az ilyen rendelkezések megvalósításáról;
b. a közvetlen ellenõrzésük alá tartozó gazdasági és társadalmi szektorokban (közszektor) a regionális vagy kisebbségi nyelvek használatát bátorító tevékenységet folytatnak;
c. gondoskodnak arról, hogy az olyan létesítmények, mint a kórházak, nyugdíjasházak, otthonok lehetõséget biztosítsanak arra, hogy az egészségügyi, életkori vagy egyéb okból gondozásra szorulókat regionális vagy kisebbségi nyelvükön fogadják és kezeljék; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
d. megfelelõ módon gondoskodnak arról, hogy a biztonsági felhívásokat a regionális vagy kisebbségi nyelveken is megfogalmazzák;
e. regionális vagy kisebbségi nyelveken is hozzáférhetõvé teszik a fogyasztók jogait érintõ, az illetékes hatóságok által adott információkat.

14. Cikk - Határokon túli cserekapcsolatok

A Felek vállalják, hogy
a. olyan módon alkalmazzák a létezõ és olyan államokkal szemben fennálló kötelezettséget tartalmazó két- és többoldalú megállapodásokat, ahol ugyanazt a nyelvet azonos vagy hasonló formában használják, vagy - ha szükséges - olyanok megkötésére törekednek, hogy azok segítsék elõ az érintett államokban élõ, azonos nyelvet használók közötti kapcsolatokat a kultúra, az oktatás, az információ, a szakképzés és a továbbképzés területén; [magyar, ruszin, ukrán, bolgár, cseh, horvát, német, lengyel, roma]
b. a regionális vagy kisebbségi nyelvek érdekében megkönnyítik és/vagy támogatják a határokon túli együttmûködést, különösen annak a területnek a regionális vagy helyi szervei közötti együttmûködést, ahol ugyanazt a nyelvet azonos vagy hasonló formában használják. [magyar, ukrán, cseh, német, lengyel]

IV. Rész

A Karta végrehajtása

15. Cikk - Idõszaki jelentések

1. A Felek, a Miniszteri Bizottság által késõbb meghatározandó formában, rendszeres idõszakonként jelentést nyújtanak be az Európa Tanács Fõtitkárának a jelen Karta II. Részének megfelelõen követett politikájukról és a III. Rész elfogadott rendelkezéseinek végrehajtására tett intézkedéseikrõl. Az elsõ jelentést a Kartának az illetõ állam tekintetében történt hatálybalépését követõ egy éven belül, majd a többi jelentést az elsõ jelentést követõen háromévenként kell benyújtani.
2. A Felek nyilvánosságra hozzák jelentéseiket.

16. Cikk - A jelentések megvizsgálása

1. Az Európa Tanács Fõtitkárának a 15. Cikk szerint benyújtott jelentéseket a 17. Cikknek megfelelõen létrehozott szakértõi bizottság vizsgálja meg.
2. Valamely aláíró Fél országában jogszerûen létesült testületek vagy egyesületek felhívhatják a szakértõi bizottság figyelmét ezen aláíró Félnek a jelen Karta III. Része értelmében vállalt kötelezettségeit illetõ kérdésekre. Az érdekelt Féllel történt konzultáció után a szakértõi bizottság ezeket az információkat a jelen Cikk 3. bekezdésében említett jelentés elkészítése során figyelembe veheti. Ezek a testületek vagy egyesületek az aláíró Félnek a II. Részben foglaltak értelmében követett politikájára vonatkozó nyilatkozatokat is beterjeszthetnek.
3. Az 1. bekezdésben jelzett jelentések és a 2. bekezdésben jelzett információk alapján a szakértõi bizottság a Miniszteri Bizottság számára jelentést készít. A jelentéshez mellékelik a Felek megjegyzéseit, amelyek megtételére õket felkérik, és a jelentést nyilvánosságra hozhatják.
4. A 3. bekezdésben jelzett jelentés tartalmazza különösen a szakértõi bizottságnak a Miniszteri Bizottsághoz címzett javaslatait, ez utóbbi testület által, egy vagy több Félhez szükség szerint intézendõ ajánlás elõkészítésére.
5. Az Európa Tanács Fõtitkára a Karta végrehajtásáról a Parlamenti Közgyûlésnek részletes, kétévenkénti jelentés készít.

17. Cikk - Szakértõi bizottság

1. A szakértõi bizottság részes Felenként egy-egy tagból áll, akiket az érintett állam által ajánlott, köztiszteletben álló és a Karta által szabályozott kérdésekben elismert szaktekintélyek listájáról a Miniszteri Bizottság nevez ki.
2. A bizottság tagjait hat évre nevezik ki, és megbízásuk megújítható. Ha valamelyik tag megbízatásának nem tud eleget tenni, helyét az 1. bekezdésben foglalt eljárásnak megfelelõen töltik be, és a kinevezett utód tisztségét elõdje hivatalviselési idejének hátralévõ idõszakában viseli.
3. A szakértõi bizottság maga állapítja meg eljárási szabályait, Titkárságát az Európa Tanács Fõtitkára biztosítja.

V. Rész

Záró rendelkezések

18. Cikk

A jelen Karta az Európa Tanács tagállamai számára áll nyitva aláírásra, megerõsítést, elfogadást vagy jóváhagyást igényel. A megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat az Európa Tanács Fõtitkáránál kell letétbe helyezni.

19. Cikk

1. A jelen Karta az azt követõ harmadik hónap lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba, amikor öt állam kifejezte az Európa Tanács Fõtitkárának, hogy a 18. Cikk rendelkezéseinek megfelelõen a Kartát magára nézve kötelezõnek ismerte el.
2. Minden olyan állam vonatkozásában, amely késõbb fejezi ki arra irányuló beleegyezését, hogy a Kartát magára nézve kötelezõnek ismerje el, a Karta a megerõsítõ, elfogadó vagy jóváhagyó okirat letétbe helyezését követõ harmadik hónap lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba.

20. Cikk

1. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága a jelen Karta hatálybalépését követõen a Kartához történõ csatlakozásra bármely olyan államot meghívhat, amely nem tagja az Európa Tanácsnak.
2. A Karta minden csatlakozó állam vonatkozásában a csatlakozási okiratnak az Európa Tanács Fõtitkáránál történõ letétbe helyezését követõ harmadik hónap lejárta utáni hónap elsõ napján lép hatályba.

21. Cikk

1. Minden állam az aláírás vagy a megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésének idõpontjában a jelen Karta 7. Cikkének 2-5. bekezdéseihez egy vagy több fenntartást tehet. Semmilyen más fenntartás nem megengedett.
2. Minden, az elõzõ bekezdés szerint fenntartást tevõ állam azt egészben vagy részben, az Európa Tanács Fõtitkárához intézett értesítéssel visszavonhatja. A visszavonás az értesítésnek a Fõtitkár által történt kézhezvételétõl fogva válik hatályossá.

22. Cikk

1. Minden állam bármely idõpontban a jelen Kartát az Európa Tanács Fõtitkárához intézett értesítéssel felmondhatja.
2. A felmondás az értesítésnek a Fõtitkár által történt kézhezvételétõl számított hat hónapos idõszak leteltét követõ hónap elsõ napján válik hatályossá.

23. Cikk

Az Európa Tanács Fõtitkára értesíti a Tanács államait és a jelen Kartához csatlakozó minden államot:
a. minden aláírásról;
b. minden megerõsítõ, elfogadó, jóváhagyó vagy csatlakozási okirat letétbe helyezésérõl;
c. a jelen Kartának a 19. és 20. Cikkek szerinti hatálybalépésének minden idõpontjáról;
d. minden, a jelen Kartát érintõ okiratról, értesítésrõl vagy közlésrõl.
Fentiek hiteléül a kellõ módon meghatalmazott alulírottak aláírták a jelen Kartát.
Készült Strasbourgban, az 1992. évi november hó 5. napján, angol és francia nyelven, egyetlen példányban, melyet az Európa Tanács levéltárában kell elhelyezni. Mindkét nyelvû szöveg egyaránt hiteles. Az Európa Tanács Fõtitkára az Európa Tanács valamennyi tagállama és a jelen Kartához csatlakozásra meghívott minden állam részére hiteles másolatot küld.