Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike SlovenijeU R E D B O
O RATIFIKACIJI PROGRAMA SODELOVANJA V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE V OBDOBJU 1996–19981. člen

Ratificira se Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske v obdobju 1996–1998, podpisan v Ljubljani 15. decembra 1995.


2. člen

Program se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:P R O G R A M
SODELOVANJA V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE V OBDOBJU 1996 -1998Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi poglobili sodelovanje v izobraževanju, kulturi in znanosti s posebnim poudarkom na doslednem zagotavljanju individualnih in kolektivnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in slovenske manjšine v Republiki Madžarski (v nadaljevanju: manjšini) v skladu s Helsinško sklepno listino Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter na podlagi Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, izobraževanja in znanosti med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, ki je bil podpisan v Budimpešti 2. septembra 1992, ter Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji dogovorili za naslednji Program sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti (v nadaljevanju: program):


1. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje županij in mest, samouprav, ustanov, zavodov, organizacij in združenj, ki temelji na vzajemnih potrebah in na interesu, ter to štejeta za temeljno obliko sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med državama.
Pogodbenici podpirata dosedanje neposredno sodelovanje, prav tako kakor tudi pobude in oblike sodelovanja javnih in zasebnih skladov, organizacij, društev, zavodov in posameznikov, ki prispevajo k boljšemu medsebojnemu spoznavanju in zbliževanju prebivalcev obeh držav.
Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo med drugim proučili možnosti za uresničitev skupnih pobud kulturno-umetniških in znanstveno-raziskovalnih organizacij in bosta za to zagotavljali ugodne razmere.
Pogodbenici podpirata svobodno izmenjavo kulturnih dobrin, neposredno sodelovanje umetnikov in ustvarjalcev, kulturnih ustanov, organizacij in društev kakor tudi manjšinskih organizacij.
Pogodbenici bosta namenjali posebno pozornost neposrednemu sodelovanju med obmejnimi in pobratenimi županijami oziroma mesti in občinami.


I. IZOBRAŽEVANJE

2. člen

Pogodbenici bosta na podlagi neposrednih dogovorov med ustanovami podpirali neposredno sodelovanje osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih zavodov oziroma ustanov ter univerz obeh držav, skupne raziskave, izmenjavo informacij, publikacij, izmenjavo dijakov, študentov in učiteljev, gostovanja profesorjev in organizacijo strokovnih praks.


3. člen

Pogodbenici soglašata, da se ustanovi mešana delovna skupina za proučevanje vprašanj medsebojnega priznavanja spričeval, diplom in znanstvenih naslovov.


4. člen

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo in šolstvo Republike Madžarske podpirata in spodbujata sodelovanje pri strokovni pripravi učbenikov s posebnim poudarkom na učbenikih manjšin.
Pogodbenici podpirata sodelovanje pristojnih organov pri skupni izdaji učbenikov ter možnosti medsebojne alternativne uporabe učbenikov.


5. člen

Pogodbenici bosta z namenom podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja vzajemno zagotavljali štipendije za visokošolske učitelje, raziskovalce in umetnike do 12 mesecev letno.
Pogodbenici podpirata poleg strokovnega izpopolnjevanja tudi krajše dodiplomske izmenjave, še posebej na področju jezikoslovja; o podrobnostih se dogovarjajo visokošolske ustanove neposredno.
Pogodbenici bosta v okviru svojih možnosti zagotavljali štipendijo v skupnem trajanju 6 mesecev za izpopolnjevanje študentov slovenskega oziroma madžarskega jezika.


6. člen

Pogodbenici podpirata poučevanje jezikov obeh držav na visokošolskih ustanovah.
V ta namen pošlje vsaka pogodbenica po 2 lektorja v državo druge pogodbenice:
1. v Republiki Sloveniji
– lektorja za poučevanje madžarskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani;
– lektorja za poučevanje madžarskega jezika in književnosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru;
2. v Republiki Madžarski
– lektorja za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti ELTE v Budimpešti;
– lektorja za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na Visoki učiteljski šoli Berzsenyi Dániel v Szombathelyu.


7. člen

Pogodbenici bosta medsebojno zagotavljali po 5 štipendij letno za udeležbo na jezikovnih in drugih poletnih šolah.


8. člen

Pogodbenici si medsebojno zagotavljata, da se otroci predstavnikov držav, ki so daljši čas v tujini, lahko izobražujejo v državnih izobraževalnih ustanovah gostujoče države pod istimi finančnimi pogoji kakor otroci države gostiteljice.
Za otroke državnih predstavnikov, ki se vračajo v domovino, pogodbenici lahko po dogovoru ponudita štipendije do zaključka študija.


9. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo in šolstvo Republike Madžarske. Za izmenjavo strokovnjakov in udeležbo na posvetovanjih in mednarodnih prireditvah zagotavljata po 20 dni letno.


10. člen

Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo mladih in ekspertov, ki delajo z mladimi.


11. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v športu na šolski in visokošolski ravni.


II. KULTURA

12. člen

Pogodbenici se bosta medsebojno redno obveščali o najpomembnejših domačih in mednarodnih kulturnih in umetniških prireditvah in nanje vabili predstavnike druge pogodbenice.


13. člen

Pogodbenici bosta v času veljavnosti programa podpirali izmenjavo in povabila umetniških ansamblov na komercialni podlagi.
Podrobnosti bodo med seboj neposredno uskladili strokovnjaki in organizatorji iz obeh držav.


14. člen

Pogodbenici bosta na podlagi neposrednega dogovora med ustanovami podpirali izmenjavo umetniških razstav.
Podrobnosti bodo med seboj neposredno uskladili strokovnjaki in organizatorji iz obeh držav.


15. člen

Pogodbenici bosta spodbujali udeležbo strokovnjakov in umetnikov na svojih mednarodnih umetniških razstavah in festivalih.


16. člen

Pogodbenici podpirata sodelovanje koncertnih agencij, producentov in distributerjev videogramov in fonogramov, avtorskih združenj in agencij, glasbenih in gledaliških ustanov ter založb na podlagi njihovih neposrednih dogovorov.


17. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje muzejev, galerij, knjižnic in arhivov oziroma cerkvenih zbirk ter ustanov za varstvo kulturne dediščine.
V ta namen bosta med seboj izmenjavali strokovnjake, raziskovalno gradivo in razstave v trajanju po 45 dni letno:
– za sodelovanje med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in Državno knjižnico Széchényi po 10 dni,
– za arhivske raziskave po 10 dni,
– za sodelovanje narodnih muzejev po 10 dni,
– za neposredno strokovno sodelovanje med ustanovami po 15 dni.


18. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med Zvezo kulturnih organizacij Slovenije in sorodnimi madžarskimi ustanovami.


19. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med pisatelji, književnimi prevajalci kakor tudi med zvezami in društvi pisateljev ter bosta proučevali možnosti dodeljevanja štipendij za književne prevajalce z namenom prevajanja književnih del druge pogodbenice.


20. člen

Pogodbenici bosta proučili možnosti organiziranja filmskih retrospektiv.
Pogodbenici podpirata filmsko retrospektivo klasikov madžarskega filma v Sloveniji leta 1997 v organizaciji Slovenske kinoteke in Filmskega sklada Republike Slovenije ter filmsko retrospektivo klasikov slovenskega filma na Madžarskem leta 1998 v organizaciji Madžarskega filmskega sklada na podlagi njihovih neposrednih dogovorov.


21. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje Republike Madžarske pri prireditvi Evropski mesec kulture 1997 v Ljubljani v skladu s sprejetim programom prireditve in na podlagi neposrednih dogovorov.


22. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med Primorskim dramskim gledališčem in gledališčem iz Zalaegerszega.


23. člen

Pogodbenici vzajemno podpirata udeležbo na prireditvi mednarodnega kulturnozgodovinskega simpozija Modinci (Moggersdorf).


24. člen

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo in šolstvo Republike Madžarske bosta za udeležbo na mednarodnih prireditvah svojih strokovnjakov s področja kulture oblikovali program izmenjav do 20 dni na leto.


III. ZNANOST

25. člen

Pogodbenici podpirata sodelovanje Slovenske akademije znanosti in umetnosti z Madžarsko akademijo znanosti in Madžarsko akademijo umetnosti na podlagi njihovih neposrednih dogovorov.
Posebno pozornost bodo posvetile sodelovanju znanstvenih ustanov na področju narodne zgodovine, književnosti, jezikoslovja in etnografije.


26. člen

Pogodbenici podpirata sodelovanje na področju znanosti in tehnologije v skladu s Sporazumom o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske, ki je bil podpisan 28. aprila v Budimpešti.


27. člen

Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za kulturo in šolstvo Republike Madžarske; za izmenjavo strokovnjakov in udeležbo na posvetovanjih in mednarodnih prireditvah zagotavljata po 15 dni na leto.


IV. MANJŠINI

28. člen

Pogodbenici bosta s posebno pozornostjo podpirali, spodbujali in zagotavljali manjšinama, ki živita na ozemlju obeh držav, dosledno uresničevanje pravic na področju izobraževanja in kulture v materinščini.
Pogodbenici bosta omogočali svobodne in neposredne stike Zveze Slovencev na Madžarskem, Državne slovenske manjšinske samouprave in Pomurske madžarske narodne samoupravne skupnosti ter njenih ustanov z matično državo. Pogodbenici bosta predstavnike teh organizacij neposredno vključevali v pogovore o vprašanjih, ki zadevajo manjšini.


29. člen

Pogodbenici zagotavljata za manjšini v svojih državah institucionalno izobraževanje v materinščini ter poučevanje in učenje materinščine.


30. člen

Pogodbenici s posebno pozornostjo spodbujata in pospešujeta vse oblike sodelovanja v izobraževanju in kulturi, ki zadevajo madžarsko manjšino v Republiki Sloveniji in slovensko manjšino v Republiki Madžarski.
Pogodbenici v ta namen posebej spodbujata in zagotavljata posebno ugodne razmere: za pošiljanje knjig, periodičnega tiska, video in avdiovizualnih sredstev (ki ni poslovne narave), izmenjavo umetnikov in strokovnjakov, za gostovanje poklicnih in ljubiteljskih kulturnih skupin, za prikaz dokumentarnih in igranih filmov ter za organiziranje vseh prireditev, ki bodo obogatile in spodbujale kulturni razvoj manjšin v obeh državah.


31. člen

Pogodbenici dodeljujeta pripadnikom manjšin, ki živita v obeh državah, po 6 štipendij letno za redni študij. To možnost lahko koristijo tudi za podiplomski študij na osnovi veljavnih določil.
Poleg tega bosta pogodbenici - na lastne stroške - sprejemali tudi druge štipendiste za celotni, delni in podiplomski študij oziroma specializacijo in izpopolnjevanje.
Štipendisti se vpišejo na visokošolske ustanove na podlagi veljavne zakonodaje države gostiteljice.
Pogodbenici bosta proučili oblike strokovne pomoči za vključevanje pripadnikov manjšin na visokošolske ustanove.


32. člen

Pogodbenici bosta pomagali kandidatom za učitelje jezikoslovja pri njihovem dopolnilnem izobraževanju na podlagi neposrednega dogovora med Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru in Visoko učiteljsko šolo Berzsenyi Dániel v Szombathelyu.


33. člen

Pogodbenici bosta zagotavljali po 2 šestmesečni štipendiji vsako leto za izpopolnjevanje slovenskega oziroma madžarskega jezika za pripadnike manjšin v obeh državah ter 5 štipendij za udeležbo na poletnih šolah.


34. člen

Pogodbenici bosta podpirali izmenjavo gostujočih profesorjev in učiteljev za predavanja, poučevanje jezika, strokovno pomoč za razvijanje dvojezičnega izobraževanja, udeležbo na poletnih jezikovnih tečajih in strokovnih izpopolnjevanjih.


35. člen

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije in Ministrstvo za kulturo in izobraževanje Republike Madžarske bosta organizirali letno po l izpopolnjevalni seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje, ki poučujejo na dvojezičnih in narodnostnih šolah oziroma vrtcih obeh držav.


36. člen

Pogodbenici bosta vsako leto dodelili 5 štipendij za srednješolsko izobraževanje za pripadnike slovenske oziroma madžarske manjšine. Štipendije bodo dodeljene za obdobje do dokončanja šolanja na srednji stopnji.
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta gostujočim učencem zagotovili ustrezne življenjske in študijske razmere in da bosta s posebno skrbjo spremljali njihov razvoj.


37. člen

Pogodbenici soglašata, da se učenci pripadniki narodnosti udeležijo poletnih strokovnih praks v matični državi na podlagi neposrednih dogovorov med ustanovami.


38. člen

Za razvoj poučevanja slovenskega oziroma madžarskega jezika bosta pogodbenici omogočili izmenjavo po enega strokovnjaka za metodiko in didaktiko jezikovnega pouka za čas veljavnosti tega programa. O izvedbi tega se bosta pogodbenici dogovorili neposredno na ekspertnih usklajevanjih.


39. člen

Pogodbenici podpirata izmenjavo knjig, učnih pripomočkov in drugih učnih sredstev med šolami, izobraževalnimi ustanovami in vrtci na območjih, kjer živijo pripadniki slovenske oziroma madžarske manjšine; podpirata pa tudi neposredno sodelovanje izobraževalnih ustanov in šol na teh območjih prav tako kakor tudi redno pošiljanje knjig, časopisov in drugih publikacij knjižnicam, šolam in drugim izobraževalnim ustanovam.


V. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA

40. člen

Pogodbenici na področju kulture in izobraževanja podpirata neposredno sodelovanje nacionalnih sekcij mednarodnih nevladnih organizacij.


41. člen

Pogodbenici podpirata sodelovanje sredstev javnega obveščanja, tiskovnih agencij, časopisnih, radijskih in televizijskih strokovnih organizacij in zvez na podlagi neposrednih dogovorov s posebnim poudarkom na obveščanju manjšin.


VI. FINANČNE IN SPLOŠNE DOLOČBE

42. člen

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta pri izmenjavah na podlagi programa ukrepali takole:
– pošiljateljica krije potne stroške, medtem ko gostiteljica krije stroške bivanja (prenočišče, dnevnice in po potrebi stroške prevajalca);
– gostiteljica zagotovi štipendistom štipendijo, namestitev v študentskem domu, zdravstveno zavarovanje in krije druge stroške v zvezi z izvajanjem študijskega programa v skladu z veljavnimi predpisi;
– lektorjem zagotavlja plačo univerza gostiteljica v skladu z veljavnimi določili;
– pogodbenici bosta pogoje, ki so potrebni za delovanje lektorjev, zagotavljali na osnovi neposrednega dogovora in vzajemnosti;
– stran, ki pošilja, mora pristojnemu organu strani, ki sprejema, najmanj 2 meseca – v primeru lektorjev najmanj 6 mesecev – pred začetkom delovnega razmerja sporočiti ime, priimek, zaposlitev, znanstveno stopnjo, jezikovno usposobljenost in predlagani program bivanja kandidata;
– stran, ki sprejema, mora v enem mesecu – za lektorje v 3 mesecih – po prejemu sporočila iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojni organ strani, ki pošilja, o svojem odgovoru in o predvidenem roku za izmenjavo.
Po prejemu odgovora strani, ki sprejema, mora pristojni organ strani, ki pošilja, najmanj 10 dni pred dogovorjenim datumom začetka izmenjave sporočiti strani, ki sprejema, točen datum in način prihoda kandidata.
Izmenjava štipendij za udeležbo na poletnih jezikovnih tečajih:
– pogodbenici bosta najmanj 4 mesece pred začetkom poletnih tečajev izmenjali informacije o začetku, trajanju, programih in finančnih zahtevah. Rok za predložitev kandidatur za udeležbo na poletnih jezikovnih tečajih: najmanj 2 meseca pred datumom začetka tečaja.
Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali o finančnih in drugih pogojih v zvezi z vabili in sprejemanjem kandidatov.
Gostiteljica po veljavnih določilih zagotavlja osnovno zdravstveno zavarovanje za goste, ki prihajajo iz druge države, na podlagi programa in dogovorov, sklenjenih na tej podlagi.
Pogodbenici medsebojno zagotavljata, da so lektorji/gostujoči profesorji, ki so bili sprejeti na podlagi ustreznega določila programa, oproščeni stroškov v zvezi z vstopom in bivanjem tujcev v državi gostiteljici.


43. člen

Pri izmenjavi razstav:
pogodbenica pošiljateljica
a) plača stroške prevoza do prvega kraja, kjer bo razstava, tako kot stroške povratnega prevoza iz zadnjega kraja iste razstave v državi sprejemnici;
b) krije stroške zavarovanja po načelu “od žeblja do žeblja”;
c) bo najmanj 3 mesece pred odprtjem razstave poslala posebno gradivo za katalog. Razstavni predmeti morajo biti poslani 15 dni pred odprtjem razstave oziroma kot se strani dogovorita.
pogodbenica sprejemnica
a) bo dala pošiljateljici na razpolago prostor z vso potrebno opremo in tehničnimi storitvami in bo krila stroške za postavitev in odstranitev razstave;
b) bo krila stroške notranjega prevoza in stroške za reklamo ter kataloge, če se pogodbenici ne dogovorita drugače;
c) če se gradivo, ki ga pošlje pogodbenica pošiljateljica, poškoduje, mora pogodbenica sprejemnica preskrbeti in predložiti vso potrebno dokumentacijo o škodi, da omogoči pogodbenici pošiljateljici uveljavitev odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici.
V nobenem primeru ni dovoljeno restavriranje, če pogodbenica pošiljateljica tega izrecno ne dovoli.
Stroške, ki nastanejo pri zbiranju teh informacij, plača pogodbenica sprejemnica.
d) pogodbenica sprejemnica bo zagotovila potrebne ukrepe za varnost razstave.
Razstavo lahko spremlja ena ali več oseb, stroške za njihovo prenočevanje in preživljanje bo krila pogodbenica sprejemnica.
Pogodbenici se bosta vnaprej dogovorili o številu oseb, ki spremljajo razstavo in o trajanju njihovega bivanja v državi. Njihovo bivanje bo potekalo pod enakimi finančnimi pogoji, kot so dogovorjeni za obiske strokovnjakov.


44. člen

Ta program začne veljati, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o izpolnjenih pogojih za njegovo potrditev.
Pogodbenici se dogovorita, da določila tega programa začasno začneta izvajati od dneva podpisa.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 15 decembra 1995, v dveh izvirnikih v slovenskem in madžarskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Ta program velja do 31. decembra 1998. Po prenehanju veljavnosti se bosta pogodbenici v 3 mesecih izrekli o njegovi obnovitvi, če do tega ne pride, bo program samodejno veljal še nadaljnjih 6 mesecev.


Za Vlado
Republike Slovenije
Tanja Orel-Šturm l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
dr. Zoltán Szabó l. r.


A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
ÉS A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA
KÖZÖTTI 1996-98. ÉVI
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAMA Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Felek) az együttműködés további elmélyítésére törekedve az oktatás, a kultúra és a tudomány terén, megkülönböztetett figyelmet fordítva a Magyar Köztársaságban élő szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élő magyar nemzetiségi közösség (a továbbiakban: kisebbségek) egyéni és kollektív jogainak maradéktalan biztosítására, összhangban a Helsinki Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet záróokmányával, a Budapesten 1992. szeptember 2-án a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között aláírt oktatási, tudományos és kulturális Együttműködési Egyezménnyel, és a Magyar Köztársaságban élô szlovén nemzeti kisebbség és a Szlovén Köztársaságban élô magyar nemzeti közösség különjogainak biztosításáról szóló Egyezménnyel az alábbi Oktatási, Kulturális és Tudományos Együttműködési Programban (a továbbiakban: Program) állapodtak meg:


1. cikk

A Felek támogatják a megyék és városok, önkormányzatok, intézmények, intézetek, szervezetek, egyesületek kölcsönös igényeken és érdeklődésen alapuló közvetlen együttműködését, és ezt tekintik az országaik közötti kulturális, tudományos és oktatási együttműködés alapvető formájának.
A Felek támogatják az eddigi közvetlen kapcsolatokat éppúgy, mint a köz- és magánalapítványok, szervezetek, egyesületek, intézetek és természetes személyek olyan kezdeményezéseit és együttműködési formáit, amelyek egymás jobb megismerését és a két ország népeinek közeledését szolgálják.
A Felek törvényeikkel összhangban, - többek között - tanulmányozzák kulturális, művészeti és tudományos-kutatási szervezeteik közös kezdeményezéseinek megvalósítását és biztosítják ezekhez a kedvező feltételeket.
Felek támogatják a kulturális javak szabad cseréjét, a művészek és alkotók, a kulturális intézmények, szervezetek, egyesületek, valamint a kisebbségi szervezetek közvetlen együttműködését.
A Felek megkülönböztetett figyelmet fordítanak a határmenti és testvérmegyei, illetve városi és községi önkormányzati közvetlen kapcsolatokra.


I. OKTATÁS

2. cikk

A Felek az intézmények közötti közvetlen megállapodások alapján támogatják az általános iskolai, a középiskolai és főiskolai intézetek, illetve intézmények, valamint a két ország egyetemeinek közvetlen együttműködését, közös kutatásokat, információk, kiadványok, diákok, egyetemisták és pedagógusok, vendégprofesszorok cseréjét, valamint szakmai gyakorlatok szervezését.


3. cikk

A Felek egyetértenek a bizonyítványok, diplomák és tudományos fokozatok kölcsönös elismerésével foglalkozó vegyes munkacsoport létrehozásával.


4. cikk

A Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Közoktatási és Sport Minisztériuma támogatja és ösztönzi az együttműködést a tankönyvek szakmai előkészítésében, különös tekintettel a kisebbségi tankönyvekre.
A Felek támogatják az illetékes szervezetek együttműködését a közös tankönyvkiadás területén, valamint egymás tankönyvei alternatív használatának lehetőségét.


5. cikk

A Felek diploma utáni szakmai továbbképzés céljából kölcsönösen ösztöndíjakat biztosítanak felsőoktatási oktatók, kutatók és művészek számára évente maximum 12 havi időtartamban.
A Felek támogatják a szakmai továbbképzés mellett a részképzést, különös tekintettel a nyelvészet területére, amelynek részleteiről az érintett felsőoktatási intézmények közvetlenül állapodnak meg.
A Felek magyar, illetve szlovén nyelvszakos hallgatók részére - lehetôségeik szerint - évi 6 hónapos időtartamra ösztöndíjat biztosítanak.


6. cikk

A Felek támogatják mindkét ország nyelvének oktatását felsőoktatási intézményeikben.
E célból a Felek mindegyike 2-2 lektort küld a másik Fél országába:
1. a Magyar Köztársaságba
– szlovén nyelvet és irodalmat tanító lektort az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára;
– szlovén nyelvet és irodalmat tanító lektort a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolára.
2. a Szlovén Köztársaságba
– magyar nyelvet és irodalmat tanító lektort a Ljubljanai Egyetem Bölcsészettudományi Karára;
– magyar nyelvet és irodalmat tanító lektort a Maribori Egyetem Pedagógiai Karára;


7. cikk

A Felek évente kölcsönösen 5-5 ösztöndíjat biztosítanak az országukban szervezett nyelvi és más nyári egyetemeken való részvételre.


8. cikk

A Felek kölcsönösen biztosítják, hogy a tartós külszolgálaton levő állami kiküldöttek gyermekei a fogadó ország állampolgáraival azonos térítési feltételekkel tanulhassanak a fogadó ország állami oktatási intézményeiben.
A hazatérő állami kiküldöttek gyermekei számára, tanulmányaik befejeztéig a Felek megállapodása esetén ösztöndíjat ajánlhatnak fel.


9. cikk

A Felek támogatják a Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Közoktatási és Sport Minisztériuma közötti közvetlen együttműködést és szakemberek cseréjére, tanácskozásokon, nemzetközi rendezvényeken való részvételre évi 2O-2O napos keretet létesítenek.


10. cikk

A Felek támogatják a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó szakértők cseréjét.


11. cikk

A Felek támogatják az oktatási és felsőoktatási intézmények közötti együttműködést a sport területén.


II. KULTÚRA

12. cikk

A Felek rendszeresen tájékoztatják egymást a jelentősebb hazai és nemzetközi kulturális és művészeti rendezvényekről, és ezekre meghívják egymás képviselőit.


13. cikk

A Felek a Program érvényessége időszakában támogatják művészeti együttesek kereskedelmi alapon történő cseréjét, meghívását.
A részleteket a két ország szervezői és szakértői közvetlenül egyeztetik egymással.


14. cikk

A Felek az intézmények közvetlen megállapodása alapján támogatják művészeti kiállítások cseréjét.
A részleteket a két ország szakértői és szervezői közvetlenül egyeztetik egymással.


15. cikk

A Felek szorgalmazzák szakembereik, művészeik részvételét nemzetközi művészeti kiállításaikon és fesztiváljaikon.


16. cikk

A Felek támogatják a koncert ügynökségek, a műsoros kép- és hanghordozókat gyártók és forgalmazók, a szerzői jogvédő hivatalok és társulások, zenei és színházi intézmények, kiadók együttműködését azok közvetlen megállapodásai alapján.


17. cikk

A Felek támogatják a múzeumok, galériák, könyvtárak és levéltárak, illetve egyházi közgyűjtemények, valamint műemlékvédelmi intézmények közvetlen kapcsolatát.
A fent felsorolt intézmények közötti együttműködésre szakemberek, kutatási anyagok, kiállítások cseréjére évi 45-45 napos keretet létesítenek:
– a Felek évi 10-10 napos kerettel támogatják az Országos Széchényi Könyvtár és a Ljubljanai Narodna in univerzitetna knijznica együttműködését,
– a Felek a levéltári kutatásokra évi 10-10 napos keretet biztosítanak,
– a Felek nemzeti múzeumaik együttműködését évi 10-10 napos keret létrehozásával támogatják,
– a Felek az intézmények közötti közvetlen szakmai kapcsolatokra évi 15-15 napos keretet biztosítanak.


18. cikk

A Felek támogatják a közvetlen együttműködést a magyar közművelődési és a Szlovén Kultúrközösségek Szervezete (ZKO) között.


19. cikk

A Felek támogatják a közvetlen együttműködést az írók és műfordítók, az írószövetségek és egyesületek között, továbbá tanulmányozzák műfordítói ösztöndíjak adományozásának lehetőségét, a másik Fél könyveinek lefordítása céljából.


20. cikk

A Felek megvizsgálják retrospektív filmbemutatók szervezésének lehetőségét.
A Felek támogatják a magyar film klasszikusainak retrospektív bemutatását 1997-ben Szlovéniában a Szlovén Kinotéka, valamint a Szlovén Köztársaság Filmalapítványa szervezésében, valamint a szlovén film klasszikusainak retrosprektív bemutatását 1998-ban Magyarországon a Magyar Mozgókép Alapítvány szervezésében, azok közvetlen megállapodása alapján.


21. cikk

A Felek támogatják a Magyar Köztársaság részvételét az “Európa Kulturális Hónap, 1997. Ljubljana” rendezvénysorozaton, a rendezvény elfogadott programjával összhangban, és a közvetlen megállapodások alapján.


22. cikk

A Felek támogatják a Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és a “Primorsko dramsko gledalisce” kapcsolatát.


23. cikk

A Felek kölcsönösen támogatják egymás részvételét a moggersdorfi (Modinci) nemzetközi kulturális-történelmi szimpózium rendezvénysorozatán.


24. cikk

A Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma a nemzetközi rendezvényeken való részvétel céljából, kulturális szakemberek cseréjére 20-20 napos éves keretet létesít.


III. TUDOMÁNY

25. cikk

A Felek támogatják a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia és a Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia együttműködését azok közvetlen megállapodásai alapján.
Különös figyelmet fordítanak a nemzeti történelem, az irodalom, a nyelvészet és a néprajz területén a tudományos intézmények együttműködésére.


26. cikk

A Felek támogatják a tudományos-műszaki együttműködést a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között 1994. április 28-án, Budapesten aláírt Tudományos és Technikai Egyezménnyel összhangban.


27. cikk

A Felek támogatják a Magyar Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Szlovén Köztársaság Tudományos és Technikai Minisztériuma közötti közvetlen együttműködést, és a szakemberek cseréjére, tanácskozásokon, nemzetközi rendezvényeken való részvételre évi 15-15 napos keretet létesítenek.


IV. KISEBBSÉGEK

28. cikk

A Felek különös figyelemmel támogatják, ösztönzik és biztosítják a két országban élő kisebbségeik anyanyelvű oktatási és kulturális igényeinek maradéktalan kielégítését.
A Felek biztosítják a Magyarországi Szlovének Szövetsége és az Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Muravidéki Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség és annak intézményei szabad és közvetlen kapcsolattartásának lehetőségét az anyaországi intézményekkel és szervezetekkel. A Felek ezen szervezetek képviselőit közvetlenül bevonják a nemzetiségieket érintő tárgyalásaikba.


29. cikk

A Felek biztosítják az országaikban élő nemzeti kisebbségek intézményes anyanyelvű oktatását, és az anyanyelv oktatását, illetve tanulását.


30. cikk

A Felek megkülönböztetett figyelemmel támogatják és ösztönzik a magyarországi szlovén kisebbség és a szlovéniai magyar kisebbség közötti oktatási és kulturális együttműködés minden formáját.
A Felek e célból kiemelten ösztönzik és külön kedvező feltételeket biztosítanak: könyvek, folyóiratok, valamint a (nem kereskedelmi jellegű) audiovizuális anyagok küldéséhez, művészek és szakértők cseréjéhez, hivatásos és amatőr kultúrcsoportok vendégszerepléséhez, dokumentum- és játékfilmek bemutatásához, más rendezvények szervezéséhez, amelyek gazdagítják és ösztönzik a két országban élő kisebbségek kulturális fejlődését.


31. cikk

A Felek évi 6-6 ösztöndíjat adományoznak a két országban élő kisebbségek képviselői számára teljes képzés folytatására. Ez a lehetőség posztgraduális képzésre is felhasználható az érvényes rendelkezések alapján.
Ezen felül a Felek - saját költségükre - más ösztöndíjasokat is fogadhatnak teljes-, rész- és posztgraduális képzésre, illetve szakosodásra és továbbképzésre.
Az ösztöndíjasok a fogadó ország érvényes rendelkezései alapján kerülhetnek be a választott felsőoktatási intézménybe.
A Felek megvizsgálják a kisebbségek tagjainak a felsôoktatási intézményeikben való továbbtanulásához nyújtható szakmai segítség módozatait.


32. cikk

A Felek támogatják a nyelvszakos pedagógus-jelöltek részképzését, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola és a Maribori Egyetem Pedagógiai Kara közvetlen megállapodása alapján.


33. cikk

A Felek évente 2-2 fő részére 6-6 hónapos ösztöndíjat biztosítanak magyar, illetve szlovén nyelvi továbbképzés céljából, továbbá 5-5 ösztöndíjat adományoznak nyári egyetemeken való részvételre a két országban élő kisebbségek tagjai számára.


34. cikk

A Felek támogatják vendégprofesszorok és vendégtanárok cseréjét előadások tartása, a nyelvtanítás és a kétnyelvű képzés területén nyújtandó szakmai segítség, valamint a nyári nyelvtanfolyamokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel céljából.


35. cikk

A Magyar Köztársaság Művelődési és Közoktatási Minisztériuma és a Szlovén Köztársaság Oktatási és Sport Minisztériuma évente 1-1 továbbképző tanfolyamot szervez a két ország kétnyelvű, és nemzetiségi iskoláiban, illetve óvodáiban tanító óvónők, tanítónők és tanárok számára.


36. cikk

A Felek évente 5 ösztöndíjat adományoznak középiskolai képzésre a magyar és a szlovén kisebbség számára. Az ösztöndíjak a középfokú végzettség megszerzésére terjedő időszakra szólnak.
A Felek kötelezik magukat, hogy a vendégtanulóknak megfelelő életkörülményeket és tanulási feltételeket biztosítanak és megkülönböztetett figyelemmel kísérik előmenetelüket.


37. cikk

A Felek egyetértenek abban, hogy az anyaországban a nemzetiségi tanulók nyári szakmai gyakorlatokon vegyenek részt, közvetlen intézményközi megállapodások alapján.


38. cikk

A magyar, illetve a szlovén nyelvoktatás fejlesztésének támogatására a Felek lehetővé teszik a nyelvi képzés módszertanával és didaktikájával foglalkozó 1-1 szakértő cseréjét a Program érvényességének időszakában. Ennek végrehajtásáról a Felek közvetlen szakértői egyeztetés keretében állapodnak meg.


39. cikk

A Felek támogatják könyvek, oktatási segédanyagok és más oktatási eszközök cseréjét az iskolák, oktatási intézmények és óvodák között azokon a területeken, ahol a magyar illetve szlovén kisebbség tagjai élnek; támogatják továbbá e területeken az oktatási intézmények és iskolák közvetlen együttműködését éppúgy, mint könyvek, újságok és egyéb publikációk rendszeres megküldését könyvtárak, iskolák és más oktatási intézmények számára.


V. EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK

40. cikk

A Felek támogatják a kultúra és oktatás területén a nemzetközi nem- kormányzati szervezetek, nemzeti bizottságok közvetlen együttműködését.


41. cikk

A Felek támogatják a tömegtájékoztatási eszközök, hírügynökségek, az újságírói, rádiós és televíziós szakmai szervezetek és szövetségek közvetlen megállapodásokon nyugvó együttműködését különös tekintettel a kisebbségek tájékoztatására.


VI. PÉNZÜGYI ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

42. cikk

A Felek kötelezik magukat, hogy a Program alapján létrejött cserék esetében az alábbiak szerint járnak el:
– a küldő Fél viseli az útiköltségeket, míg a fogadó Fél a tartózkodási költségeket (szállás, napidíj és szükség szerint tolmács költség);
– a fogadó Fél az ösztöndíjasoknak ösztöndíjat, kollégiumi elhelyezést, egészségügyi biztosítást biztosít, valamint az érvényes rendelkezések alapján a tanulmányi program végrehajtásával kapcsolatos egyéb költségeket;
– a fogadó Fél a tanulmányutasok részére ösztöndíjat, szállást és egészségügyi biztosítást biztosít, valamint az érvényes rendelkezések alapján a tanulmányi program végrehajtásával kapcsolatos egyéb költségeket;
– a lektorok munkabérét az érvényes rendelkezésekkel összhangban a fogadó egyetem fizeti;
– a Felek a lektorok tevékenységéhez szükséges feltételeket közvetlen megállapodás útján, kölcsönösségi alapon biztosítják;
– a küldő Fél a fogadó Fél illetékes szervét, legalább 2 hónappal a tanulmányút javasolt időpontja előtt, – lektorok esetében legalább 6 hónappal a szolgálati idő megkezdése előtt – az alábbiakról tájékoztatja: a jelölt családneve és utóneve, munkahelye, tudományos fokozata, nyelvi képzettsége, valamint a tanulmányutasnál a javasolt tartózkodás programja;
– a fogadó Fél a fenti bekezdésben leírt információ kézhezvételétől számított egy hónapon belül, – lektoroknál 3 hónapon belül – köteles válaszáról, valamint a csere várható határidejéről tájékoztatni a küldő Fél illetékes szervét.
A fogadó Fél válaszát követően a küldő Fél illetékes szerve legalább 10 nappal a csere megkezdésének rögzített időpontja előtt köteles tájékoztatni a fogadó Felet a jelölt érkezésének pontos időpontjáról és módjáról.
A nyári egyetemeken való részvétel esetében:
– a Felek legalább 4 hónappal a nyári egyetemek beindítása előtt információt cserélnek azok kezdetét, időtartamát, programját, valamint a részvétel pénzügyi feltételeit illetően. A nyári egyetemeken való részvételre a jelentkezések beküldésének határideje: 2 hónappal a tanfolyamok megkezdése előtt.
A Felek a jelöltek meghívásával és fogadásával kapcsolatos pénzügyi és egyéb feltételekről tájékoztatják egymást.
A fogadó Fél biztosítja az érvényes rendelkezések alapján az alapvető egészségügyi ellátást a másik országból a Program és az ennek alapján kötött megállapodások alapján érkező vendégek számára.
A szerződő Felek kölcsönösen biztosítják, hogy a jelen Program megfelelő pontja alapján fogadott lektorokat/vendégtanárokat mentesítsék a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos díjak megfizetése alól.


43. cikk

A kiállításcserék esetében:
a küldő Fél
a) fizeti a szállítás költségeit az első helyszínig, ahol a kiállítás megrendezésre kerül, úgyszintén a visszaszállítási költségeket a fogadó ország utolsó kiállítási helyszínéről;
b) fedezi a “szögtől-szögig” elv szerinti biztosítás költségeit;
c) legalább három hónappal a kiállítás megnyitása előtt megküldi a külön anyagot a katalógushoz. A kiállítási tárgyakat 15 nappal a kiállítás megnyitása előtt kell megküldenie, illetve a Felek megállapodása szerint.
a fogadó Fél
a) a helyiséget minden berendezéssel és technikai szolgáltatással a küldő Fél rendelkezésére bocsátja, és fedezi a kiállítás felállításának és lebontásának költségeit;
b) fedezi a belföldi szállítás, valamint a reklám és a katalógus költségeit, amennyiben a Felek nem állapodtak meg másként;
c) ha a küldő Fél által megküldött anyag megsérül, a fogadó Fél köteles gonndoskodni és előterjeszteni a kárról szóló összes szükséges dokumentációt, hogy a küldő Félnek lehetővé tegye a kártérítési követelmények érvényesítését az illetékes biztosítótársaságnál.
A restaurálás, ha ezt a küldő Fél kimondottan nem engedélyezte, semmi esetben nem engedélyezett.
Ezen információk gyűjtése során keletkezett költségeket a fogadó Fél fizeti.
d) a fogadó Fél biztosítja a kiállítás biztonságához szükséges intézkedéseket.
A kiállítást egy vagy több személy kísérheti, szállásuk és ellátásuk költségét a fogadó Fél fedezi.
A Felek előre megállapodnak a kiállítást kísérő személyek számát, valamint az országban való tartózkodásuk idejét illetően. E személyek ellátására a szakértők látogatására vonatkozó megállapodásban rögzített azonos pénzügyi feltételek vonatkoznak.


44. cikk

A Program akkor lép hatályba, amikor a Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a jóváhagyás feltételeinek teljesítéséről.
A Felek egyetértenek abban, hogy a Program rendelkezéseit ideiglenesen az aláírás napjától alkalmazzák.
Készült Ljubljanában, 1995. december hó 15. napján, két-két eredeti példányban, magyar és szlovén nyelven, mindkét példány egyaránt hiteles.
Jelen Program 1998. december 31-én jár le. A lejáratot követően a Felek 3 hónapon belül nyilatkoznak a megújításról, ennek hiányában a Program automatikusan 6 hónapig hatályban marad.


A Magyar
Köztársaság Kormánya
nevében
Dr. Zoltan Szabó s. k.
A Szlovén
Köztársaság Kormánya
nevében
Tanja Orel-Šturm s. k.

3. člen

Za izvajanje tega programa skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve.


4. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.


Št. 690-02/93-9/6-8
Ljubljana, dne 11. januarja 1996

Vlada Republike Slovenije

Janez Drnovšek l. r.
Predsednik