ZAKON O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED DRŽAVAMI EFTE IN REPUBLIKO SLOVENIJO, PROTOKOLA, KI SPREMINJA PROTOKOL B, NAVEDEN V 3. ČLENU SPORAZUMA TER PROTOKOLA, KI SPREMINJA 16. ČLEN IN PRILOGO VII K SPORAZUMU (MSMDERS)

1. člen


Ratificira se Sporazum med državami EFTE in Republiko Slovenije, podpisan 13. junija 1995, Protokol, ki spreminja Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma, sklenjen 9. oktobra 1996 in Protokol, ki spreminja 16. člen in Prilogo VII k Sporazumu, sklenjen 9. oktobra 1996.

2. člen


Sporazum in Protokola se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasijo:

/Besedilo sporazuma in protokolov se nahaja za členi./

3. člen


Za izvajanje Sporazuma in Protokolov skrbita Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in Ministrstvo za finance.

4. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Številka: 311-04/97-24/1
Ljubljana, dne 26. junija 1997

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.

 

SPORAZUM MED DRŽAVAMI EFTE IN
REPUBLIKO SLOVENIJOUVOD

Republika Islandija, Kneževina Liechtenstein, Kraljevina Norveška, Švicarska konfederacija (v nadaljevanju države EFTE)

in

Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija),

ki se sklicujejo na svoj namen dejavno sodelovati v procesu gospodarskega vključevanja v Evropo in izražajo pripravljenost za sodelovanje pri iskanju poti in sredstev za izboljšanje tega procesa,

ki upoštevajo pomembnost povezav med državami EFTE in Slovenijo, še posebej deklaracije, podpisane v Reykjaviku maja 1992, in priznavajo skupne želje po izboljšanju teh povezav, s čimer bi ustvarili tesne in trajne odnose,

ki se sklicujejo na svojo trdno zavezanost Sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariški listini o novi Evropi in še posebno načelom vsebovanim v sklepnem dokumentu Bonske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju v Evropi,

ki ponovno potrjujejo svojo zavezanost pluralni demokraciji, ki temelji na vladavini prava, človekovih pravicah skupaj s pravicami pripadnikov manjšin in na temeljnih svoboščinah, in se sklicujejo na svoje članstvo v Svetu Evrope,

ki želijo izoblikovati ugodne razmere za razvoj in raznolikost trgovanja med seboj ter izboljšanje komercialnega in gospodarskega sodelovanja na področjih skupnega interesa na podlagi enakopravnosti, vzajemnih koristi, obravnavanja po načelu največjih ugodnosti in mednarodnega prava,

ki so odločene prispevati h krepitvi večstranskega trgovinskega sistema in razvijati odnose na področju trgovine v skladu z osnovnimi načeli Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) in Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO),

ki upoštevajo, da nobene določbe tega sporazuma ni mogoče razlagati tako, da bi države pogodbenice tega sporazuma oprostila obveznosti po drugih mednarodnih sporazumih, še posebej GATT in WTO,

ki so odločene izvajati ta sporazum o prosti trgovini s ciljem ohranjanja in varovanja okolja ter zagotovitve optimalne izrabe naravnih virov v skladu z načelom uravnotežene rasti,

ki so trdno prepričane, da bo ta sporazum o prosti trgovini pospešil ustvarjanje povečanega in enotnega območja proste trgovine v Evropi ter tako znatno pripomogel k evropskemu združevanju,

ki izražajo svojo pripravljenost, da v luči vseh pomembnih dejavnikov proučijo možnost razvijanja in poglabljanja gospodarskih odnosov, da bi jih razširile na področja, ki jih ta sporazum ne pokriva,

so se odločile, da za dosego navedenega sklenejo ta sporazum:

1. člen

Cilji


1. Države EFTE in Slovenija v prehodnem obdobju, ki se bo končalo 31. decembra 2001, postopoma vzpostavijo območje proste trgovine v skladu z določbami tega sporazuma.

2. Cilji tega sporazuma, ki temelji na trgovinskih odnosih med tržnimi gospodarstvi in spoštovanju demokratičnih načel ter človekovih pravic, so:

(a) z razširitvijo vzajemne trgovine spodbujati usklajen razvoj gospodarskih odnosov med državami EFTE in Slovenijo in s tem v državah EFTE in Sloveniji pospeševati napredek gospodarske dejavnosti, izboljšanje življenjskih razmer in pogojev za zaposlovanje ter povečano storilnost in finančno stabilnost;

(b) zagotavljati razmere poštene konkurence v trgovini med pogodbenicami tega sporazuma;

(c) na ta način z odstranjevanjem trgovinskih ovir prispevati k skladnemu razvoju in širjenju svetovne trgovine.

2. člen

Obseg


Sporazum se uporablja za:

(a) izdelke iz poglavij 25 do 97 Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga, izvzeti pa so izdelki, navedeni v Prilogi I;

(b) izdelke, navedene v Protokolu A ob ustreznem upoštevanju v njem določene ureditve;

(c) ribe in druge morske proizvode, določene v Prilogi II;

s poreklom iz držav EFTE ali Slovenije.


3. člen

Pravila o poreklu in sodelovanje pri carinskih
zadevah


1. Protokol B določa pravila o poreklu in načine sodelovanja pri upravnih zadevah.

2. Države pogodbenice tega sporazuma sprejmejo ustrezne ukrepe, vključno z rednimi pregledi, ki jih opravlja Skupni odbor, in dogovore za sodelovanje pri upravnih zadevah, da bi zagotovile učinkovito in skladno uporabo določb 4. člena (Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom), 5. člena (Osnovne carinske dajatve), 6. člena (Carinske dajatve fiskalne narave), 7. člena (Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom), 8. člena (Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z enakim učinkom), 13. člena (Notranje obdavčitve), 22. člena (Reeksport in hudo pomanjkanje blaga) iz sporazuma in Protokola B in v največji možni meri zmanjšale formalnosti pri trgovanju ter dosegle vzajemno zadovoljive rešitve za vse morebitne težave, ki bi nastale pri izvajanju teh določb.

3. Prvi pregled iz 2. odstavka je treba opraviti pred 1. julijem 1996. Nadaljnji pregledi bodo vsaki dve leti. Na podlagi teh pregledov države pogodbenice tega sporazuma določijo ustrezne ukrepe.


4. člen

Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom


1. Države EFTE in Slovenija pri medsebojnem trgovanju ne bodo uvedle novih carinskih dajatev pri uvozu ali taks z enakim učinkom.

2. Države EFTE z dnem, ko začne veljati ta sporazum, ukinejo vse carinske dajatve pri uvozu in vse takse z enakim učinkom za izdelke s poreklom iz Slovenije, razen za izdelke, ki so navedeni v Prilogi III, za katere bodo carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom ukinjene postopoma v skladu z določili omenjene priloge.

3. Slovenija ukine carinske dajatve pri uvozu in vse takse z enakim učinkom za izdelke s poreklom iz držav EFTE, kot je določeno v Prilogi IV.

5. člen

Osnovne carinske dajatve


1. Za vsak izdelek je osnovna carinska dajatev, na katero se morajo nanašati postopna zmanjšanja, določena v tem sporazumu, carinska stopnja za države z največjimi ugodnostmi, ki se je uporabljala 1. januarja 1995.

2. Če se bo po 1. januarju 1995 uporabilo kakršno koli znižanje dajatev na erga omnes podlagi, še posebej znižanje kot rezultat Urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj, take znižane dajatve nadomestijo osnovne carinske dajatve, iz 1. odstavka, od dneva uveljavitve znižanja ali od dneva, ko začne veljati ta sporazum, če je to kasneje.

3. Znižane dajatve, izračunane v skladu s 4. členom (Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom), se pri uporabi zaokrožijo na eno, pri posebnih dajatvah pa na dve decimalki.

6. člen

Carinske dajatve fiskalne narave


1. Določila 4. člena (Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom) se z izjemami iz Protokola C uporabljajo tudi za carinske dajatve fiskalne narave.

2. Države pogodbenice tega sporazuma lahko nadomestijo carinsko dajatev fiskalne narave ali fiskalni del carine z notranjim davkom.

7. člen

Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom


1. V trgovini med državami EFTE in Slovenijo ne bodo uvedene nobene nove carinske dajatve pri izvozu ali takse z enakim učinkom.

2. Države EFTE z začetkom veljavnosti tega sporazuma ukinejo vse carinske dajatve pri izvozu in vse takse z enakim učinkom.

3. Slovenija ukine carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom, kot je določeno v Prilogi V.

8. člen

Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu
in ukrepi z enakim učinkom


1. Države EFTE in Slovenija ne bodo pri medsebojnem trgovanju uvedle nobene nove količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in nobenih ukrepov z enakim učinkom.

2. Države EFTE in Slovenija z začetkom veljavnosti tega sporazuma z izjemami iz Priloge VI ukinejo količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepe z enakim učinkom.

9. člen

Splošne izjeme


Ta sporazum ne izključuje prepovedi ali omejitev uvoza, izvoza ali tranzita blaga, ki so utemeljene z javno moralo, javnim redom ali javno varnostjo; varovanjem zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin ter okolja; varstvom narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstvom intelektualne lastnine; predpisi, ki se nanašajo na zlato ali srebro; ali z ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov, če se ti ukrepi uveljavljajo v povezavi z omejitvami domače proizvodnje ali porabe. Vendar omenjene prepovedi ali omejitve ne smejo biti način za samovoljno diskriminacijo ali prikrito omejevanje trgovine med državami pogodbenicami tega sporazuma.

10. člen

Državni monopoli


1. Države pogodbenice tega sporazuma ob upoštevanju določb iz Protokola D zagotovijo, da se vsak državen monopol komercialne narave prilagodi tako, da glede pogojev, ki veljajo za nabavo in trženje blaga, ne bo nikakršnega razlikovanja med državljani držav EFTE in Slovenije.

2. Določbe tega člena veljajo za vsak organ, prek katerega pristojne oblasti državami pogodbenicami tega sporazuma pravno in dejansko, neposredno ali posredno nadzorujejo, določajo ali znatno vplivajo na uvoz ali izvoz med državami pogodbenicami tega sporazuma. Te določbe veljajo tudi za monopole, ki jih država prenese na druge.

11. člen

Tehnični predpisi


Države pogodbenice tega sporazuma se lahko v Skupnem odboru dogovorijo, da:

(a) se bodo nemudoma posvetovale v primeru, da če ena od držav pogodbenic meni, da je druga država pogodbenica sprejela ukrepe, ki lahko že ovirajo trgovanje;

(b) bodo razpravljale o možnostih za tesnejše sodelovanje pri zadevah, povezanih z odpravljanjem ovir. Tako sodelovanje je možno na področjih, povezanih s tehničnimi predpisi in standardizacijo, kot tudi pri preizkušanju in certificiranju.

12. člen

Trgovanje s kmetijskimi proizvodi


1. Države pogodbenice tega sporazuma izrekajo svojo pripravljenost za krepitev skladnega razvoja trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru možnosti, ki jih dopuščajo njihove kmetijske politike.

2. Za doseganje tega cilja sta vsaka posamezna država EFTE in Slovenija sklenili dvostranski dogovor, ki določa ukrepe za lažje trgovanje s kmetijskimi proizvodi.

3. Države pogodbenice tega sporazuma uporabljajo svoje sanitarne in fitosanitarne predpise tako, da ne bodo povzročale diskriminacije, in ne uvajajo novih ukrepov, ki bi po nepotrebnem ovirali trgovanje.

13. člen

Notranje obdavčitve


1. Države pogodbenice tega sporazuma se vzdržijo vseh ukrepov ali običajnih postopkov notranje fiskalne narave, ki neposredno ali posredno povzročajo diskriminacijo med izdelki s poreklom iz države EFTE in podobnimi izdelki s poreklom iz Slovenije.

2. Za izdelke, izvožene na ozemlje ene od držav pogodbenic tega sporazuma, se ne sme uveljavljati vračilo notranjih davščin, katerih znesek je višji od posredne ali neposredne obdavčitve, ki je zanje predpisana.

14. člen

Plačila


1. Za plačila, ki se nanašajo na trgovino med državami EFTE in Slovenijo, in prenos takih plačil na ozemlje države pogodbenice tega sporazuma, kjer prebiva upnik, ni nikakršnih omejitev.

2. Države pogodbenice tega sporazuma se vzdržijo vseh deviznih ali administrativnih omejitev za odobritev, odplačevanje ali prejemanje kratkoročnih in srednjeročnih kreditov za pokrivanje komercialnih poslov, v katerih je udeležen njihov rezident.

15. člen

Javne nabave


1. Države pogodbenice tega sporazuma menijo, da je učinkovita liberalizacija njihovih trgov javnih nabav sestavni del cilja tega sporazuma, opredeljenega v 1. členu (Cilji).

2. Z uveljavitvijo tega sporazuma bodo države EFTE zagotovile družbam iz Slovenije dostop do razpisov za pridobivanje pogodb na njihovih trgih javnih nabav v skladu s Sporazumom o vladnih nabavah z dne 12. aprila 1979, dopolnjenim s Protokolom o dopolnilih z dne 2. februarja 1987, sklenjenim v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini. Slovenija bo ob upoštevanju procesov prestrukturiranja in razvoja svojega gospodarstva postopoma zagotovila družbam iz držav EFTE dostop do razpisov za pridobivanje pogodb na svojem trgu javnih nabav po enakih načelih.

3. Kar se da hitro po začetku veljavnosti tega sporazuma bodo države pogodbenice tega sporazuma postopoma pripravile in prilagodile predpise, pogoje in postopke, ki urejajo sodelovanje v pogodbah za javne nabave, ki jih dodeljujejo javne oblasti in javna podjetja ter zasebna podjetja, ki so jim bile dodeljene posebne ali izključne pravice, da bi zagotovili prost dostop in preglednost in da ne bi bilo nobene diskriminacije med možnimi dobavitelji držav pogodbenic tega sporazuma. Vse pravice in obveznosti med državami pogodbenicami tega sporazuma se uskladijo najkasneje ob koncu prehodnega obdobja, opredeljenega v prvem odstavku 1. člena (Cilji).

4. Skupni odbor se dogovori o praktični izvedbi tega razvoja, med drugim tudi obseg, časovni okvir in pravila.

5. Države pogodbenice tega sporazuma, ki jih to zadeva, si prizadevajo pristopiti k ustreznim sporazumom, sklenjenim v okviru Splošnega sporazuma o carinah in trgovini v Tokijskem krogu pogajanj, kot tudi k Sporazumu o vladnih nabavah (GPA) v Aneksu IV k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

16. člen

Varstvo intelektualne lastnine


1. Države pogodbenice k temu sporazumu priznavajo in zagotavljajo ustrezno, učinkovito in nediskriminacijsko varstvo pravic iz intelektualne lastnine pred kršenjem, ponarejanjem in piratstvom, vključno z ukrepi za uveljavljanje teh pravic. Posebne obveznosti držav pogodbenic tega sporazuma so vsebovane v Prilogi VII.

2. Države pogodbenice tega sporazuma glede varstva intelektualne lastnine državljanov vsake druge države pogodbenice ne obravnavajo manj ugodno kot državljane katere koli druge države. Iz te obveznosti je izvzeta vsaka prednost, ugodnost, privilegij ali imuniteta, ki izvira iz:

a) dvostranskih sporazumov, ki veljajo za katero od držav pogodbenic tega sporazuma ob začetku veljavnosti tega sporazuma, o katerih bodo druge države pogodbenice obveščene do 31. decembra 1995;

b) obstoječih in prihodnjih večstranskih sporazumov in sporazumov z Evropsko skupnostjo, katerih pogodbenice še niso vse države pogodbenice tega sporazuma,

je lahko izvzeta iz te obveznosti pod pogojem, da ne predstavlja samovoljne ali neupravičene diskriminacije državljanov drugih pogodbenic.
Zaradi upoštevanja razvoja prihodnjih dogodkov so lahko določila pododstavka b) na zahtevo katere koli države pogodbenice tega sporazuma predmet posvetovanj, in če je potrebno pregleda.

3. Dve ali več držav pogodbenic tega sporazuma lahko sklene nadaljnje sporazume, ki presegajo zahteve tega sporazuma. To lahko storijo pod pogojem, da bodo taki sporazumi odprti tudi za vse druge države pogodbenice tega sporazuma pod enakimi pogoji, kot so določeni v teh sporazumih, ter da bodo v ta namen pripravljene začeti pogajanja v dobri veri.

4. Države pogodbenice tega sporazuma soglašajo, da bodo na zahtevo katere koli države EFTE ali Slovenije ponovno preučile določbe o varstvu pravic intelektualne lastnine, vsebovane v tem členu in Prilogi VII, da bi še izboljšale raven varstva in se izognile izkrivljanju trgovine, do katerega prihaja zaradi obstoječe ravni varstva pravic intelektualne lastnine, ali jih odpravile.

17. člen

Pravila konkurence v podjetništvu


1. S pravilnim izvajanjem tega sporazuma je nezdružljivo naslednje, če lahko vpliva na trgovino med državami EFTE in Slovenijo,

a) vsi dogovori med podjetji, sklepi podjetniških združenj in dogovorjeni postopki med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

b) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na celotnem ali pretežnem delu ozemlja držav pogodbenic tega sporazuma.

2. Določila prvega odstavka se uporabljajo tudi za dejavnosti javnih podjetij in podjetij, ki jim države pogodbenice tega sporazuma dodelijo posebne ali izključne pravice, če uporaba teh določb pravno ali dejansko ne ovira opravljanja posebnih javnih nalog, ki so jim dodeljene.

3. Če država pogodbenica tega sporazuma meni, da je določena praksa nezdružljiva z določbami prvega in drugega odstavka, lahko sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopka, določenega v 25. členu in v skladu s temi postopki (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov).

18. člen

Državna pomoč


1. Vsaka pomoč, ki jo odobri država pogodbenica tega sporazuma ali je v kakršni koli obliki odobrena iz državnih sredstev in izkrivlja ali grozi, da bo izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti določenim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga, je nezdružljiva s pravilnim delovanjem tega sporazuma, če lahko vpliva na trgovino med državami EFTE in Slovenijo.

2. Morebitne postopke, ki bi bili v nasprotju s prvim odstavkom, je treba oceniti na podlagi meril, navedenih v Prilogi VIII.

3. Države pogodbenice tega sporazuma zagotovijo preglednost ukrepov državne pomoči z izmenjavo informacij v skladu z določbami iz Priloge IX.

4. Če katera država pogodbenica tega sporazuma meni, da določena praksa ni v skladu z določbami prvega odstavka, lahko sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopkov navedenih v 25. členu tega sporazuma in v skladu s temi postopki (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov).

19. člen

Damping


Če država EFTE ugotovi, da prihaja v trgovini s Slovenijo do dampinga v smislu VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994, ali če Slovenija ugotovi, da prihaja do dampinga v tem smislu v trgovini z državo EFTE, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe proti takemu ravnanju v skladu s Sporazumom o izvajanju VI. člena splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 in s postopkom iz 25. člena (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov).

20. člen

Nujno ukrepanje pri uvozu določenih izdelkov


Kadar se kak izdelek uvaža v tako povečanih količinah in po takih pogojih, ki povzročijo ali bi lahko povzročili:

a) resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju države pogodbenice tega sporazuma, ki je uvoznica, ali

b) resne motnje v kateri koli sorodni gospodarski panogi ali težave, ki bi lahko zelo poslabšale gospodarske razmere določenega območja,

lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopka določenega v 25. členu (Postopek za uporabo varnostnih ukrepov) in v skladu s tem postopkom.

21. člen

Strukturno prilagajanje


1. Slovenija lahko sprejme izredne ukrepe z omejenim trajanjem, ki niso v skladu z določbami 4. člena (Carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom), v obliki povečanih carinskih dajatev.

2. Ti ukrepi se smejo nanašati samo na gospodarske dejavnosti na začetku razvoja ali na določene sektorje, ki so v postopku prestrukturiranja ali imajo resne težave, zlasti kadar te težave povzročajo hude socialne probleme.

3. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Sloveniji za izdelke s poreklom iz držav EFTE uvedene na podlagi teh ukrepov, po uvedbi teh ukrepov ne smejo presegati 25% ad valorem in ohranijo preferencialni element za izdelke s poreklom iz držav EFTE. Ne smejo presegati carin na podobne izdelke, uvožene v Slovenijo iz katerih koli drugih držav. Celotna vrednost uvoza izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15% vsega uvoza industrijskih izdelkov iz držav EFTE, po določbah 2. člena v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični podatki.

4. Ti ukrepi se uporabljajo največ pet let, razen če Skupni odbor ne odobri daljšega roka. Ukrepi prenehajo veljati najkasneje s pretekom prehodnega obdobja, določenega v prvem odstavku 1. člena (Cilji).

5. Takih ukrepov v zvezi s kakim izdelkom pa ni mogoče uvajati, če so pretekla več kot tri leta od odprave vseh carinskih dajatev in količinskih omejitev ali taks ali ukrepov z enakim učinkom za ta izdelek.

6. Slovenija obvesti Skupni odbor o vseh morebitnih izrednih ukrepih, ki jih namerava sprejeti. Na zahtevo držav EFTE bodo v Skupnem odboru opravljena posvetovanja o takih ukrepih in o sektorjih, na katere se nanašajo, preden se začno uporabljati. Pri sprejemanju takih ukrepov bo Slovenija Skupnemu odboru predložila terminski načrt odprave carinskih dajatev, uvedenih v skladu s tem členom. S terminskim načrtom mora biti po enakih letnih stopnjah predvideno ukinjanje teh dajatev z začetkom najkasneje dve leti po njihovi uvedbi. Skupni odbor se lahko odloči za drugačen terminski načrt.

22. člen

Reeksport in hudo pomanjkanje blaga


Če zaradi spoštovanja določb 7. člena (Carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom) in 8. člena (Količinske omejitve pri uvozu ali izvozu in ukrepi z enakim učinkom) prihaja do:

a) reeksporta v kako tretjo državo, za katero je izvoznica, ki je država pogodbenica tega sporazuma, ki ima izvoz določenega izdelka količinske omejitve, carinske dajatve pri izvozu ali ukrepe ali dajatve z enakim učinkom; ali

b) do hudega pomanjkanja ali nevarnosti hudega pomanjkanja kakega izdelka, ki je bistven za izvoznico, državo pogodbenico tega sporazuma,

in če omenjene razmere izvoznico, državo pogodbenico tega sporazuma privedejo ali utegnejo privesti v večje težave, lahko ta sprejme ustrezne ukrepe po pogojih postopkov določenih v v 25. členu (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov) in v skladu s temi postopki. Ti ukrepi ne smejo biti diskriminacijski in bodo odpravljeni, ko razmere ne bod več upravičevale njihovega ohranjanja.


23. člen

Plačilnobilančne težave


1. Če je država EFTE ali Slovenija v resnih plačilnobilančnih težavah ali če ji take težave neposredno grozijo, lahko država EFTE oziroma Slovenija v skladu s pogoji, določenimi po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini 1994, sprejme omejevalne ukrepe na področju trgovine, ki morajo biti časovno omejeni in nediskriminacijski ter ne smejo preseči nujnih ukrepov za izboljšanje plačilnobilančnega položaja. Države pogodbenice tega sporazuma dajejo prednost cenovnim ukrepom in jih postopno blažijo v skladu z izboljševanjem plačilnobilančnega položaja in ukinejo, ko razmere upravičujejo več njihove ohranitve. Država EFTE oziroma Slovenija takoj obvesti druge države pogodbenice tega sporazuma in Skupni odbor o uvedbi takih ukrepov in o terminskem načrtu za njihovo odpravo.

2. Države pogodbenice tega sporazuma se bodo vseeno skušale izogibati sprejemanju omejevalnih ukrepov za plačilnobilančne potrebe.

24. člen

Arbitražni postopek


Spore med državami pogodbenicam tega sporazuma v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma, ki v primernem času niso bili rešeni s pogajanji ali v Skupnem odboru, lahko vsaka država stranka v sporu posreduje v arbitražo s pisnim obvestilom, naslovljenim na drugo državo stranko v sporu. Kopijo tega obvestila se pošlje vsem državam pogodbenicam tega sporazuma.

Sestavo in delovanje arbitražnega sodišča ureja Priloga X.


25. člen

Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov


1. Preden začno postopek za uporabo zaščitnih ukrepov, določen v nadaljnjih odstavkih tega člena, si države pogodbenice tega sporazuma prizadevajo rešiti vsa medsebojna neskladja z neposrednimi posvetovanji ter o tem obvestijo druge države pogodbenice.

2. Država pogodbenica, ki proučuje možnost uvedbe zaščitnih ukrepov o tem nemudoma obvesti druge države pogodbenice in Skupni odbor ter priskrbi vse potrebne informacije, kar pa ne posega v določbe 6. odstavka tega člena. Brez odlašanja je treba začeti posvetovanja med državami pogodbenicami tega sporazuma v Skupnem odboru, da bi našli za vse sprejemljivo rešitev.

3. (a) Glede 17. člena (Pravila konkurence v podjetništvu) in 18. člena (Državna pomoč) zadevne države pogodbenice dajejo Skupnemu odboru vso potrebno pomoč za preučitev primera, in kjer je to primerno, opustijo sporno prakso. Če zadevna država pogodbenica v času, ki ga določi Skupni odbor, ne opusti sporne prakse ali če Skupni odbor ne najde sporazumne rešitve po posvetovanjih ali trideset dni po tem, ko mu je zadeva poslana v posvetovanje, lžava pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za reševanje težav, ki jih povzroča sporna praksa.

(b) Glede 19. člena (Damping), 20. člena (Nujno ukrepanje pri uvozu določenih izdelkov) in 22. člena (Reeksport in hudo pomanjkanje blaga) bo Skupni odbor proučil primer ali položaj in bo lahko sprejel kakršno koli odločitev, potrebno za rešitev težav, ki jih je sporočila prizadeta država pogodbenica. Če taka odločitev ni sprejeta v tridesetih dneh, ko je bil primer predložen Skupnemu odboru, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za ureditev položaja.

(c) Glede 31. člena (Izpolnitev obveznosti) mora prizadeta država pogodbenica Skupnemu odboru dostaviti vse potrebne podatke za temeljito proučitev položaja, da bi našli za vse sprejemljivo rešitev. Če Skupni odbor ne najde take rešitve ali če je že preteklo tri mesece od datuma uradnega obvestila, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe.


4. O sprejetih zaščitnih ukrepih je treba nemudoma obvestiti države pogodbenice tega sporazuma in Skupni odbor. Glede obsega in trajanja morajo biti omejeni tako, da izključno popravijo položaj, ki je povzročil njihovo uporabo in ne smejo presegati obsega škode, ki jo je povzročila taka praksa ali težava. Prednost imajo taki ukrepi, ki bodo najmanj motili delovanje sporazuma. Ukrepi, ki jih sprejme Slovenija zaradi delovanja ali opustitve neke države EFTE, lahko vplivajo samo na trgovanje s to državo. Ukrepe proti Sloveniji zaradi njenega delovanja ali opustitve lahko sprejme samo tista država EFTE, na katere trgovino je vplivalo omenjeno delovanje ali opustitev.

5. Skupni odbor se redno posvetuje o sprejetih zaščitnih ukrepih s ciljem, da se ublažijo, zamenjajo ali odpravijo, ko okoliščine ne upravičujejo več njihove uporabe.

6. Kadar izredne okoliščine, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, onemogočajo pa prejšnjo proučitev, lahko prizdeta država pogodbenica v primeru 19. člena (Damping), 20. člena (Nujno ukrepanje pri uvozu določenih izdelkov) in 22. člena (Reeksport in hudo pomanjkanje blaga) ter v primerih državne pomoči, ki ima neposreden in takojšen učinek na trgovino med državami pogodbenicami, takoj začne uporabljati preventivne in začasne ukrepe, ki so nujno potrebni za popravljanje položaja. O teh ukrepih je treba nemudoma obvestiti države pogodbenice, v čim krajšem času pa se morajo v Skupnem odboru začeti posvetovanja držav pogodbenic.

26. člen

Izjeme zaradi varnosti


Nič v tem sporazumu ne preprečuje državi pogodbenici tega sporazuma, da ne bi sprejela kakršnih koli ukrepov, ki se ji zdijo potrebni:

a) da prepreči razkritje podatkov, ki so v nasprotju z njenimi temeljnimi varnostnimi interesi;

b) da zavaruje svoje temeljne varnostne interese ali izpolnjuje mednarodne obveznosti ali izvaja državno politiko:

(i) ki se nanašajo na trgovino z orožjem, strelivom in vojaško opremo, če ti ukrepi ne slabšajo pogojev konkurence za izdelke, ki niso posebej za vojaške namene, in na promet z drugim blagom, materiali in storitvami, namenjenimi posrednemu ali neposrednemu oskrbovanju vojske; ali

(ii) ki se nanašajo na neširjenje biološkega in kemičnega orožja, jedrskega orožja in drugih jedrskih eksplozivnih naprav; ali

(iii) ki so sprejeti med vojno ali ob drugih resnih mednarodnih napetostih.

27. člen

Skupni odbor


1. Izvajanje tega sporazuma nadzoruje in upravlja Skupni odbor, ki hkrati deluje v skladu z Deklaracijo iz Reykjavika.

2. Za pravilno izvajanje sporazuma si države pogodbenice tega sporazuma izmenjajo informacije in se na zahtevo katere koli posvetujejo v Skupnem odboru. Skupni odbor stalno pregleduje možnosti za nadaljnje odpravljanje ovir za trgovino med državami EFTE in Slovenijo.

3. Skupni odbor lahko sprejema odločitve v primerih, ki jih predvideva ta sporazum. V zvezi z drugimi zadevami lahko Skupni odbor daje priporočila.

28. člen

Postopki Skupnega odbora


1. Za pravilno izvajanje tega sporazuma se Skupni odbor sestaja po potrebi, v običajnih razmerah pa enkrat letno. Sklic sestanka lahko zahteva vsaka država pogodbenica tega sporazuma.

2. Skupni odbor deluje na podlagi skupnega dogovora.

3. Če je predstavnik države pogodbenice tega sporazuma v Skupnem odboru sprejel odločitev s pridržkom ustavnopravnih zahtev. Odločitev začne veljati na dan, ko je uradno sporočen umik pridržka, razen če v njej ni naveden kasnejši datum.

4. Za namen tega sporazuma Skupni odbor sprejme svoj poslovnik, ki med drugim vsebuje določbe o sklicevanju sestankov in imenovanju predsednika ter trajanju njegovega mandata.

5. Skupni odbor se lahko odloči za ustanovitev pododborov in delovnih teles, ki se mu zdijo potrebni za pomoč pri opravljanju njegovih nalog.

29. člen

Evolutivna klavzula


1. Če katera od držav pogodbenic tega sporazuma meni, da bi bilo v interesu gospodarstev pogodbenic tega sporazuma koristno razvijati in poglabljati odnose, vzpostavljene s tem sporazumom, z njihovo razširitvijo na področja, ki jih sporazum ne pokriva, predloži državam pogodbenicam tega sporazuma razumno utemeljen zahtevek. Države pogodbenice tega sporazuma lahko naročijo Skupnemu odboru, da prouči zahtevek in jim, če je to primerno, da svoja priporočila, zlasti z namenom da se začno pogajanja.

2. Dogovore na podlagi postopka iz prvega odstavka bodo morale države pogodbenice tega sporazuma ratificirati ali odobriti po svojih postopkih.

30. člen

Storitve in naložbe


1. Države pogodbenice tega sporazuma se zavedajo naraščajočega pomena določenih področij, kot so storitve in naložbe. V svojih prizadevanjih za postopno razvijanje in širitev sodelovanja bodo še posebej v okviru evropskega združevanja s sodelovanjem skušale doseči postopno liberalizacijo in vzajemno odpiranje trgov za naložbe in trženje storitev ob upoštevanju rezultatov Urugvajskega kroga in vseh morebitnih prihodnjih dejavnosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije.

2. Države EFTE in Slovenija bodo s ciljem, da bi razvijale in poglabljale svoje odnose po tem sporazumu, o tem sodelovanju razpravljale v Skupnem odboru.

31. člen

Izpolnitev obveznosti


1. Države pogodbenice tega sporazuma sprejmejo vse potrebne ukrepe za dosego ciljev tega sporazuma in izpolnitev svojih obveznosti po tem sporazumu.

2. Če država EFTE meni, da Slovenija, ali če Slovenija meni, da država EFTE ni izpolnila kakšne obveznosti po tem sporazumu, lahko prizadeta država pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe po pogojih in v skladu s postopki 25. člena (Postopek za uporabo zaščitnih ukrepov).

32. člen

Priloge in protokoli


Priloge in protokoli k temu sporazumu so njegov sestavni del. Skupni odbor se lahko odloči za spremembe in dopolnitve prilog in protokolov.


33. člen

Trgovinski odnosi, ki jih ureja ta sporazum


Ta sporazum velja za trgovinske odnose med posameznimi državami EFTE na eni strani in Slovenijo na drugi, ne pa za trgovinske odnose med posameznimi državami EFTE, razen če v tem sporazumu ni drugače določeno.


34. člen

Območje uporabe


Ta sporazum velja se uporablja za ozemlja držav pogodbenic tega sporazuma.

35. člen

Carinske unije, območja proste trgovine in maloobmejni promet


Sporazum ne preprečuje ohranjanja ali ustanavljanja carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov o maloobmejnem prometu, če ti ne vplivajo negativno na trgovinski režim in zlasti na določbe tega sporazuma, ki se nanašajo na pravila o poreklu.

36. člen

Spremembe in dopolnitve


Spremembe in dopolnitve tega sporazuma, ki jih 32. člen (Priloge in protokoli) ne omenja in ki jih odobri Skupni odbor, bodo predložene državam pogodbenicam tega sporazuma v sprejem in bodo začele veljati, če jih bodo sprejele vse države pogodbenice tega sporazuma. Listine o sprejemu se deponirajo pri depozitarju.

37. člen

Pristop


1. Vsaka država članica Evropskega združenja za svobodno trgovino lahko pristopi k temu sporazumu, če Skupni odbor odobri njen pristop, o katerem pa se mora država, ki pristopa, pogajati še z zadevnimi državami pogodbenicami po takih določilih in pogojih, kot so lahko določeni v odločitivi Skupnega odbora. Listina o pristopu se deponira pri depozitarju.

2. Za državo, ki pristopa k sporazumu, sporazum začne veljati s prvim dnem tretjega meseca od dneva, ki sledi dnevu deponiranja njene listine o pristopu.

38. člen

Odpoved in prenehanje veljavnosti


1. Vsaka država pogodbenica tega sporazuma lahko odpove sporazum s pisno notifikacijo depozitarju. Odpoved začne veljati šest mesecev po dnevu, ko je depozitar prejel notifikacijo.

2. Če sporazum odpove Slovenija, preneha veljati po odpovednem roku, če pa ga odpovejo vse države EFTE, preneha veljati ob koncu zadnjega odpovednega roka.

3. Vsaka država EFTE, ki odstopi od Konvencije o ustanovitvi Evropskega združenja za svobodno trgovino, bo zaradi tega dejstva na isti dan, ko začne veljati odstop, tudi prenehala biti država pogodbenica tega sporazuma.

39. člen

Začetek veljavnosti


1. Ta sporazum začne veljati 1. julija 1995 za tiste države podpisnice, ki so do takrat pri depozitarju deponirale svoje listine o ratifikaciji ali sprejetja, če je Slovenija med državami, ki so deponirale svojo listino o ratifikaciji ali sprejemu.

2. Za državo podpisnico, ki svojo listino o ratifikaciji ali sprejemu deponira po 1. juliju 1995, ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po deponiranju njene listine, če za Slovenijo sporazum začne veljati najkasneje na isti dan.

3. Vsaka država podpisnica lahko že ob podpisu izjavi, da bo v začetnem obdobju sporazum uporabljala začasno, če zanjo sporazum ne more začeti veljati do 1. julija 1995. Za državo EFTE je začasna uporaba možna le, če je za Slovenijo sporazum že začel veljati ali če tudi Slovenija sporazum uporablja začasno.

40. člen

Depozitar


Vlada Norveške, ki je depozitar, obvesti vse države, ki so podpisale ta sporazum ali pristopile k njemu, o deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali začasni uporabi, sprejemu ali pristopu, kot tudi o začetku veljavnosti sporazuma, o prenehanju njegove veljavnosti ali o vsaki odpovedi.

V potrditev tega so podpisani pooblaščenci, v ta namen pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Sestavljeno v Bergnu, 13. junija 1995, v enem samem verodostojnem izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri norveški vladi. Depozitar pošlje overjeno kopijo vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopijo k temu sporazumuZa Republiko Islandijo Za Republiko Slovenijo


Za Kneževino Liechtenstein


Za Kraljevino Norveško


Za Švicarsko konfederacijo

PRILOGA I

 

OMENJENA V PODODSTAVKU (a) 2. ČLENA

OBSEGIzdelki iz 25. do 97. poglavja Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga (HS), za katere se pri uvozu v države EFTE ali Slovenijo ta sporazum ne uporablja, kot je to določeno pri vsakem izdelku posebej.

________________________________________________________________________________
Tarifna Poimenovanje izdelkov Izključeno pri
oznaka HS uvozu v:
________________________________________________________________________________

35.01 Kazein, kazeinati in drugi
kazeinski derivati; kazeinska
lepila:

3501.10 - Kazein Liechtenstein
Švica
Slovenija

ex 3501.90 - Drugo:
-- Drugo, razen kazeinska lepila Liechtenstein
Švica
Slovenija


35.02 Albumini (vključno koncentrati
dveh ali več proteinov iz sirotke
z vsebnostjo 80 ut.% ali več
proteinov iz sirotke, računano na
suho snov), albuminati in drugi
albuminski derivati:

ex 3502.10 - Jajčni albumin:
-- Drugi, razen neustreznih ali Vse države
tistih, ki bodo s predelavo EFTE
postali neustrezni za človeško Slovenija
prehrano

ex 3502.90 - Drugo:
-- Mlečni albumin (lactalbumin), Vse države
drugi razen neustreznih ali EFTE
tistih, ki bodo s predelavo Slovenija
postali neustrezni za človeško
prehrano

53.01 Lan, surov ali predelan, toda Liechtenstein
nepreden; laneno predivo in Švica
odpadki (vključno z odpadki
preje in razvlaknjenimi tekstilnimi
surovinami)

53.02 Konoplja (Canabis sativa L.), Liechtenstein
surova ali predelana, toda Švica
nepredena; konopljeno predivo in
odpadki (vključno z odpadki preje
in razvlaknjenimi tekstilnimi
surovinami)

PROTOKOL A


GLEDE IZDELKOV, OMENJENIH V PODODSTAVKU (b) 2. čLENA

OBSEG


1. člen


Določbe sporazuma se uporabljajo za izdelke, naštete v Tabeli I.

2. člen


Da bi lahko upoštevali razlike v ceni kmetijskih surovin, ki so vgrajene v blago, navedene v tabelah, omenjenih v 3. in 4. členu, sporazum ne izključuje:

(i) obremenitve variabilne komponente ali fiksnega zneska ali uporabo notranjih ukrepov za cenovno nadomestilo pri uvozu;

(ii) uporabo ukrepov, sprejetih pri izvozu.

3. člen


1. Za izdelke s poreklom iz Slovenije naštete v Tabelah II, III in IV posamezne države EFTE odobrijo ugodnosti, navedene v teh tabelah.

2. Uvozna obravnava, ki jo mora odobriti Islandija, je določena v Tabeli III. Carinske dajatve so navedene v Seznamu 1, dajatve fiskalne narave pa v Seznamu 2 te tabele. Islandija lahko te dajatve nadomesti z drugimi ukrepi za cenovno nadomestilo v skladu z 2. členom, vendar posledica tega ne sme biti manj ugodna obravnava za Slovenijo kot jo Islandija odobrava Evropski skupnosti.

4. člen


Za izdelke s poreklom iz držav EFTE, naštete v Tabeli V, mora Slovenija odobriti obravnavo, ki ni manj ugodna od obravnave za Evropsko skupnost ali za katero koli drugo državo, razen za države nekdanje Jugoslavije.

5. člen


1. Države EFTE uradno obvestijo Slovenijo in Slovenija uradno obvesti države EFTE o vseh ukrepih za cenovno nadomestilo, ki se uporabljajo v skladu z 2. členom tega protokola.

2. Slovenija in države EFTE se obveščajo o vseh spremembah pri obravnavi za Evropsko skupnost.

6. člen


Države EFTE in Slovenija vsaki dve leti pregledajo razvoj medsebojnega trgovanja z izdelki, ki jih pokriva ta protokol. Prvi pregled je treba opraviti najkasneje po uvedbi kakršnih koli sprememb v odnosih z Evropsko skupnostjo. V skladu s temi pregledi in ob upoštevanju ureditve med pogodbenicami in Evropsko skupnostjo na tem področju in v STO se države EFTE in Slovenija odločijo o možnih spremembah glede izdelkov, ki jih pokriva ta protokol, ter o možnem razvoju pravil sistemov za cenovno nadomestilo.

TABELA I K PROTOKOLU A

________________________________________________________________________________
Tarifna HS Poimenovanje
številka oznaka proizvodov
________________________________________________________________________________
14.04 Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni
ne zajeti na drugem mestu:

1404.20 - Linters iz bombaža

15.16 Masti in olja živalskega in rastlinskega
izvora in njihove frakcije, deloma ali v
celoti hidrogenirani, interesterificirani,
reesterificirani, ali elaidinizirani,
rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje
nepredelani:

ex 1516.20 - Rastlinske masti in olja in njihove
frakcije:
-- Hidrogensko ricinusovo olje, tako
imenovani "opalni vosek"


15.18 Živalske ali rastlinske masti in
olja in njihove frakcije, kuhani,
oksidirani, dehidrirani, žveplani,
pihani, polimerizirani s segravanjem
v vakuumu ali v inertnem plinu ali
drugače kemično modificirani, razen
tistih iz tar.št. 15.16; mešanice in
preparati iz živalskih in rastlinskih
masti ter olj ali iz frakcije različnih
masti ali olj iz tega poglavja, neustrezni
za prehrano, ki niso omenjeni in ne zajeti
na drugem mestu:

ex 1518.00 - Linoksin

TABELA II K PROTOKOLU A

L I E C H T E N S T E I N, Š V I C A
________________________________________________________________________________
HS tarifna Poimenovanje carinska
številka proizvodov stopnja (*)
SFR/100kg
bruto
________________________________________________________________________________

0403. Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom:

- Jogurt
1010 -- Ki vsebujejo kakav vl
1020 -- Aromatiziran ali z dodanim 100.-
sadjem


0710. Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene:
4000 - Sladka koruza vl

1302. Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati;
agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni
iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov,
modificirani ali nemodificirani:
ex 3100 -- Agar-agar
- Modificirani prosto
-- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih
semen ali semena giara, modificirani ali nemodificirani:
ex 3210 --- Za tehnično uporabo
- Modificirani prosto
ex 3290 --- Drugo
- Modificirani prosto
ex 3900 -- Drugo
- Modificirani prosto
______________________
vl = variabilna dajatev
(*) Proizvodi iz alkohola so obdavčeni v skladu z alkoholno zakonodajo


1519. Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla olja iz rafinacije:
industrijski mastni alkohol:
- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline:
1300 -- Maščobne kisline tolovega prosto
olja

1702. Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in
fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatizi-
ranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega in naravnega medu;
karamelni sladkor:

5000 - Kemično čista fruktoza prosto

- Drugo, vključno invertni sladkor:
ex 9010 -- Trden
- Kemično čista maltoza prosto


1704. Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado), brez kakava:

- Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:
1010 -- Ki po teži vsebujeo več kot vl
70 %saharoze
1020 -- Ki po teži ne vsebujejo manj kot vl
60 % in ne več kot 70% saharoze
1030 -- Ki po teži ne vsebujejo več kot vl
60 % saharoze

- Drugo:
9010 -- Bela čokolada vl
9020 -- Sladkorni proizvodi vseh vrst, vl
ki vsebujejo sadje (vključno s sadnimi kašami, lešniki,
marcipanom in podobno)
-- Sladkorni proizvodi vseh vrst narejeni iz soka sladkorne
koreninice, z vsebnostjo saharoze po teži:
9031 --- Več kot 10% vl
-- Drugi oblikovani sladkorni
proizvodi:
--- Ki ne vsebujejo mlečne ali rastlinske maščobe, z
vsebnostjo saharoze po teži:
9041 --- Več kot 70% vl
9042 --- Več kot 50% vendar ne več kot vl
70%
9043 --- Ne več kot 50% vl
9050 --- Ki vsebujejo rastlinske maščobe, vl
ne vsebujejo pa mlečnih maščob
9060 --- Ki vsebujejo mlečno maščobo vl
-- Drugo, z vsebnostjo saharoze:
9091 --- Več kot 70% vl
9092 --- Več kot 50% vendar ne več kot vl
70%
9093 --- Ne več kot 50% vl


1806. Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

- Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil:
1010 -- Ki po teži vsebuje 65% ali več vl
saharoze
1020 -- Ki po teži ne vsebuje več kot 65% vl
saharoze

- Drugi izdelki v blokih, mase nad 2kg, ali v tekočem stanju, pastozni
masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali
pakiranjih nad 2kg:
-- Drugo:
--- Nepakirani bloki:
---- Ki vsebujejo sestavine iz mleka z vsebnostjo mlečne maščobe po
teži:
2091 ----- Več kot 6% vl
2092 ----- Več kot 3% vendar ne več kot 6% vl
2093 ----- Ne več kot 3% vl
2094 ----- Ki ne vsebujejo sestavine vl
pridobljene iz mleka
--- Drugo:
---- Ki vsebujejo sestavine pridobljene iz mleka:
2095 ----- Ki vsebujejo maščobe, razen vl
mlečnih maščob
2096 ----- Drugo vl
---- Ki ne vsebujejo sestavine pridobljene iz mleka:
2097 ----- Ki vsebujejo maščobe vl
2099 ----- Drugo vl

- Drugo, v blokih ploščah ali palicah:
-- Polnjeni:
--- Ki vsebuje sestavine pridobljene iz mleka:
3111 ---- Ki vsebujejo maščobe, razen vl
mlečnih maščob
3119 ---- Drugo
--- Ki ne vsebujejo sestavin pridobljenih iz mleka:
3121 ---- Ki vsebujejo maščobe vl
3129 ---- Drugo vl
-- Nepolnjeni:
--- Mlečna čokolada z vsebnostjo
mlečnih maščob po teži:
3211 ---- Več kot 6% vl
3212 ---- Več kot 3% vendar ne več kot 6% vl
3213 ---- Ne več kot 3% vl
3290 --- Drugo vl

- Drugo:
-- Ki vsebujejo sestavine pridobljene iz mleka:
9011 --- Ki vsebujejo maščobe, razen vl
mlečnih maščob
9019 --- Drugo vl
-- Ki ne vsebujejo sestavine
pridobljene iz mleka:
9021 --- Ki vsebujejo maščobe vl
9029 --- Drugo vl


1901. Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta
brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot
40 ut.% preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar.št.
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:
- Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno
-- Ki vsebujejo živila iz tar. št. 0401 do 0404:
1011 --- Ki vsebujejo več kot 12% vl
mlečne maščobe po teži
1012 --- Ki vsebujejo več kot 3% vendar vl
ne več kot 12% mlečne maščobe po teži
1013 --- Ki ne vsebujejo mlečne vl
maščobe ali vsebujejo ne več kot
3% mlečne maščobe po teži
-- Ki ne vsebujejo živila iz tar. št. od 0401 do 0404:
1021 --- Ki vsebujejo sladkor vl
1022 --- Ki ne vsebujejo sladkorja vl

- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št.1905:
-- Drugo, ki vsebuje živila iz tar. št. od 0401 do 0404:
ex 2081 --- Ki vsebujejo več kot 25% mlečne maščobe po teži
- V embalaži, ki po teži ne presega vl
2kg
ex 2082 --- Ki vsebujejo več kot 12% mlečne maščobe vendar ne več kot kot 25%
mlečne maščobe po teži
- V embalaži, ki po teži ne presega 2kg vl
2083 --- Ki ne vsebuje več kot 12% mlečne maščobe po teži vl
-- Drugo, ki ne vsebuje živila iz tar. št. od 0401 do 0404:
ex 2091 --- Ki vsebuje več kot 25% mlečne maščobe po teži
- V embalaži, ki po teži ne presega vl
2kg
ex 2092 --- Ki vsebuje po teži več kot 12% in ne več kot 25% mlečne maščobe
- V embalaži, ki po teži ne presega 2kg vl

--- Ki ne vsebujejo mlečnih maščob ali vsebujejo ne več kot 12%
mlečne maščobe po teži:
2093 ---- Ki vsebujejo maščobe vl
2099 ---- Drugo vl
-- Drugo:
-- Ekstrakt slada z vsebnostjo suhega ekstrakta:
9051 ---- Več kot 80% vl
9052 ---- Ne več kot 80% vl
--- Živila iz materiala iz tar. št. od 0401 do 0404, razen v prahu,
zrnih ali v trdni obliki:
---- Drugo:
----- Ki vsebujejo mlečne maščobe, z vsebnostjo mlečnih maščob
po teži:
9071 ------ Več kot 50% vl
9072 ------ Več kot 20% in ne več kot 50% vl
9073 ------ Več kot 3% in ne več kot 20% vl
9074 ------ Ne več kot 3% vl
9075 ----- Ki ne vsebujejo mlečnih maščob vl
--- Pripravki iz materiala iz tar. št.
od 0401 do 0404 (razen tistih pripravkov iz tar. št. od 1901.9061 do
1901.9075):
ex 9081 ---- Ki vsebujejo več kot 25% mlečne maščobe po teži
- V embalaži, ki po teži ne vl
presega 2kg
ex 9082 ---- Ki vsebujejo po teži več kot 12% vendar ne več kot 25% mlečne
maščobe
- V embalaži, ki po teži ne vl
presega 2kg
9089 ---- Drugo vl
--- Drugi pripravki:
ex 9091 ---- Ki vsebujejo po teži več kot 25% mlečne maščobe
- V embalaži, ki po teži ne vl
presega 2kg
ex 9092 ---- ki vsebuje po teži več kot 12% vendar ne več kot 25% mlečne
maščobe
- V embalaži, ki po teži ne presega 2kg vl
---- Ki ne vsebuje mlečne maščobe ali vsebuje po teži manj kot
12% mlečne maščobe:
----- Iz moke iz žit, zdroba, škroba ali ekstrakta slada:
9093 ------ Ki vsebuje maščobe vl
9094 ------ Ki ne vsebuje maščob vl
----- Drugo:
9095 ------ Ki vsebuje maščobe vl
------ Ki ne vsebuje maščob: vl
9096 ------- Ki vsebuje sladkor ali jajca vl
9099 ------- Drugo


1902. Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen:

- Testenine, nekuhane, nepolnjene in ne drugače pripravljene:
1100 -- Z jajci vl
1900 -- Druge: vl

2000 - Testenine, polnjene, kuhane ali vl
nekuhane ali drugače pripravljene

3000 - Druge testenine vl

- Kuskus:
4010 -- Nekuhan, nepripravljen vl
4090 -- Drugo vl
1903.0000 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči,
zrnca, perle in v podobnih oblikah

- Narejena iz krompirjevega škroba 4.-

- Drugo 2.-


1904. Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih
izdelkov (npr.koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu ali obliki
kosmičev ali druge oblike (razen moke in zdroba), predkuhana ali
drugače drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu:

- Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali
žitnih izdelkov:

1010 -- Pripravki tipa "Muesli" vl
1090 -- Drugo 20.-
- Drugo:
-- Drugo:
9020 --- Parbaloiden riž 24.-
9090 --- Drugo vl

1905. Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom
kakava ali brez njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode,
oblati, rižev papir in podobni izdelki:

- Hrustljavi kruh (krisp)
1010 -- Ki ne vsebuje dodanega sladkorja vl
in drugih sladil
1020 -- Ki vsebuje dodani sladkor ali druga vl
sladila

- Medenjak lect in podobno:
2010 -- Ki vsebuje mlečne maščobe vl
2020 -- Ki vsebuje druge maščobe vl
2030 -- Ki ne vsebuje maščobe vl

- Sladki biskviti, vaflji in oblati:
-- Sladki biskviti:
3011 --- Ki vsebujejo mlečne maščobe vl
3019 --- Drugo vl
-- Vaflji in oblati:
3021 --- Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja vl
ali drugih sladil
3022 --- Ki vsebujejo dodani sladkor ali vl
druga sladila
- Prepečenec, toast in podobni toast
izdelki:
4010 -- Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja vl
ali drugih sladil
-- Ki vsebujejo dodani sladkor ali vl
druga sladila:
4021 --- Prepečenec vl
4029 --- Drugo vl

- Drugo:
-- Kruh in drugi pekovski izdelki, ki ne vsebujejo dodanega
sladkorja ali drugih sladil, medu, jajc, maščob, sira ali sadja:
--- Ki ni za prodajo na drobno:
9011 ---- Kruhove drobtine vl
9012 ---- Drugo vl
--- Za prodajo na drobno:
9013 ---- Matzos vl
9014 ---- Kruhove drobtine vl
9019 ---- Drugo vl
9020 -- Hostije, kapsule za farmacevtske 32.-
proizvode, oblati, rižev papir in podobni proizvodi
-- Drugo:
9092 --- Drugo, ki ne vsebuje dodanega vl
sladkorja ali drugih sladil
--- Drugo, ki vsebuje dodani sladkor ali
druga sladila
9093 ---- Ki vsebuje mlečno maščobo vl
9094 ---- Ki vsebuje druge maščobe vl
9095 ---- Ki ne vsebuje maščob vl

2001. Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

- Drugo:
-- Zelenjava in drugi užitni deli
rastlin:
9021 --- Sladka koruza (Zea mays var. vl
saccharata)

2004. Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu
ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar.št. 2006:

- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
-- V embalaži, ki po teži ne presega
5kg:
9023 --- Sladka koruza (Zea mays var. vl
saccharata)

2005. Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu in ocetni
kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006:
- Krompir:
-- v obliki moke, zdroba ali kosmičev
2011 --- ki vsebujejo po teži več kot vl
80% krompirja
2012 --- ki vsebujejo po teži manj kot 80% vl
krompirja
8000 - Sladka koruza (Zea mays var. vl
saccharata)

2008. Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu,:
- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice oziroma pečke, vključno
mešanice tega sadja:
-- Kikiriki:
1110 --- Kikirikijevo maslo vl
- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz podpoglavja št. 2008.19:
9100 -- Palmova jedra prosto
-- Mešanice:
9210 --- Pripravki narejeni na osnovi vl
nepraženih žitnih kosmičev tipa
"Muesli"
-- Drugo:
--- Drugo:
9993 ---- Koruza, razen sladke koruze vl
(Zea mays var.saccharata)

2101. Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja in pripravki na
njihovi osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena cikorija in
drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave:
1090 -- Drugo

- Ekstrakti, esence in koncentrati čaja, mate čaja in pripravki na vl
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali
mate čaja:
2090 -- Drugo vl

ex 3000 - Praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncen-
trati, razen pražena cikorija in njeni ekstrakti, esence in kon-
centrati:
-- Celi ali v kosih 1.60
-- Drugo 29.-


2102. Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
(razen cepiv iz tar.št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

ex 2000 - Neaktivni kvas: drugi enocelični 4.-
mikroorganizmi, mrtvi:
-- Kvas, naravni, mrtvi


2103. Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane začimbe in
mešana začimbna sredstva; gorčična moka
zdrob in pripravljena gorčica:
1000 - Sojina omaka prosto
2000 - Paradižnikov Ketchup in druge prosto
paradižnikove omake
9000 - Drugo prosto


2104. Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestav-
ljena živila:

1000 - Juhe in ragu juhe in pripravki prosto
za te juhe

2105. Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava:

- Ki vsebuje kakav vl(1)

- Drugo vl(2)


2106. Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

- Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:
1011 -- Ki vsebujejo mlečne maščobe, druge vl
maščobe ali sladkor
1019 -- Drugo vl

- Drugo:
-- Nealkoholne mešanice ekstraktov in koncentratov zelenjavnih
snovi, uporabno za pripravo pijač:
9021 --- Ki vsebujejo dodani sladkor ali vl
druga sladila z vsebnostjo več kot 60% saharoze
9022 --- Ki vsebujejo dodani sladkor ali vl
ki vsebujejo več kot 50% vendar ne več kot 60% saharoze
9023 --- Ki vsebujejo dodani sladkor ali vl
ki vsebujejo več kot 50% saharoze
9024 --- Ki ne vsebujejo dodanega sladkorja vl
ali drugih sladil
9030 -- Proteinski hidrolizati in avto- 20.-
lizati kvasa

___________________
(1) Švica do nadaljnjega uporablja namesto variabilne komponente fiksno stopnjo 47,50 SFR.
(2) Švica do nadaljnjega uporablja namesto variabilne dajatve fiksno stopnjo 100,00 SFR.


9040 -- Žvečilni gumi in bonboni, vl
tablete, pastile in podobni proizvodi, ki ne vsebujejo
sladkorja
-- Drugi proizvodi hrane:
--- Drugo:
---- Z vsebnostjo mlečnih maščob po teži:
9081 ----- Več kot 50% vl


9082 ----- Več kot 20% vendar ne več kot vl
50%
9083 ----- Več kot 3% vendar ne več kot vl
20%
9084 ----- Ne več kot 3%,ki ne vl
vključujejo blago iz tar. št. 2106.9091
---- Ki vsebujejo druge maščobe, z
vsebnostjo maščob:
9091 ----- Več kot 40% vl
9092 ----- Več kot 10% vendar ne več kot vl
40%
9093 ----- Ne več kot 10% vl
---- Ki ne vsebujejo maščob:
----- Z vsebnostjo sladkorja po vl
teži:
9094 ------ Več kot 50% vl
9095 ------ Ne več kot 50% vl
9096 ----- Ki vsebujejo žitarice, vl
ekstrakte slada ali jajc, brez sladkorja
9099 ----- Drugo vl

2202. Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi
sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 2009:

1000 - Vode, vključno mineralne vode in 6.40
sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatizi-
ranje

- Drugo:
9090 -- Drugo 6.40

2203. Pivo iz slada (1)

0010 - V posodah, ki vsebujejo več 6.-
kot 2 hl

0020 - V posodah , ki vsebujejo več 3.50 kot 2 l vendar ne več kot 2 hl

- V posodah, ki ne vsebujejo več kot 2 l:
0031 -- V steklenicah 6.-
0039 -- Drugo 8.-

2205. Vermut in druga vina iz svežega grozdja; aromatizirana z rastlinami
ali sredstvi za aromatiziranje:

- V posodah do 2 l:
1010 -- Z volumsko vsebnostjo alkohola prosto
do vključno 18 vol.%
1020 -- Z volumsko vsebnostjo alkohola prosto
nad 18 vol.%

- Drugo:
9010 -- Z volumsko vsebnostjo prosto
do vključno 18 vol.%
9020 -- Z volumsko vsebnostjo prosto
alkohola nad 18 vol. %

2208. Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja,
likerji in druge alkoholne pijače;

- Drugo:
ex 9090 -- Drugo
- Likerji in druge sladkane alkoholne pijače, tudi aromatizirano 45.-
žgane, ki vsebujejo sladkor ali jajca

2905. Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati:

- Drugi večhidroksilni alkoholi:
4300 -- Manitol vl
4400 -- D-glucitol (sorbitol) vl

ex 2915. Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halogenski sulfo-, nitro-
ali nitrozo- derivati:

- Estri manitola ali sorbitola prosto

__________________
(1) Dodatna dajatev (ječmen in druge surovine za varjenje)


ex 2916. Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halogenski sulfo-, nitro-
ali nitrozo- derivati:

- Estri manitola ali sorbitola prosto


2917. Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisiline in njihovi derivati:
ex 1900 -- Drugo
- Itakonska kislina, njene soli in prosto
estri

2918. Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro-
ali nitrozo- derivati:
- Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge kisikove funk-
cije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline ali njihovi
derivati:
1100 -- Mlečna kislina, njene soli in prosto
estri
1400 -- Citronska kislina prosto
1500 -- Soli in estri citronske kisline prosto
1600 -- Glukonska kislina, njene soli in prosto
estri
ex 1900 -- Drugo
- Glicerinska kislina, glikolna prosto
kislina, sladkorna kislina, izosladkorna kislina, hepta
sladkorna kislina, njihove soli in estri


2932. Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov obroč
(hidrogenirane ali ne):
ex 1900 -- Drugo:
- Anhidridi manita ali sorbita prosto
(npr. sorbitan), vendar ne maltola in izomaltola

ex 9000 - Drugo:
- Alfametilglukozit prosto
ex 2940.0000 Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze
in fruktoze; sladkorni etri in sladkorni estri in njihove soli, razen
proizvodov iz tar.št. 2937, 2938 in 2939:

- Sorboza, njene soli in estri prosto

2941. Antibiotiki

ex 1000 - Penicilin in njihovi derivati s strukturo penicilanske kisline;
njihove soli:

- Penicilin (1) prosto

3001. Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v
prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov ali njihovih izločkov za
organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške
ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične
namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu

ex 9000 - Drugo:
- Heparin in njegove soli prosto


3501. Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

ex 9000 - Drugo
- Kazeinska lepila 15.-


3505. Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.preželatizirani in
estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi deks-
trina in drugih modificiranih škrobov

________________________
(1) Po zdravstveni zakonodaji
(2) Za izdelke, ki se uporabljajo kot hrana za živali, veljajo še dodatno cenovna dopolnila v skladu z zveznim zakonom o kmetijstvu.


1000 - Dekstrini in drugi modificirani
škrobi
- Škrobni estri ali etri (2) prosto
- Drugo (2) 4.80

2000 - Lepila (2) 4.80

3506. Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso
navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za
uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na
drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg
neto mase:

ex 1000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali sredstva za
lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila ali sredstva
za lepljenje v pakiranjih do 1 kg neto mase:
- Na osnovi emulzij natrijevega prosto
silikata

- Drugo:
ex 9900 -- Drugo:
- Na osnovi emulzij natrijevega prosto
silikata


3507. Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu

ex 9000 - Drugo:
- Pripravljeni encimi z vl
z vsebnostjo snovi s hranljivo
vrednostjo


3809. Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja
in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.sredstva za apreturo in jed-
kanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

ex 1000 - Na osnovi škrobnih snovi:
- Pripravljeni preparati za ojač- prosto
anje; pripravljeni preparati za grundiranje


3823.
ex 1000 -
- prosto

6000 - prosto

-
ex 9090 --
- prosto


3911. Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni
in drugi proizvodi, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

- Naftne smole, kumaron, inden in kumaron-inden smole in politerpeni
ex 1010 -- V disperziji ali raztopini, v
nevodnem mediju
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto
smol
ex 1090 -- Drugo
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto
smol

ex 9000 - Drugo:
- Lepila na osnovi emulzij takih prosto
smol

3913. Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani naravni
polimeri (npr. strjene beljakovine, kemični derivati naravnega
kavčuka), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih
oblikah

ex 9000 - Drugi:
- Dekstrini in drugi produkti, prosto
razen strjene beljakovine

TABELA III K PROTOKOLU A

ISLANDIJA

Seznam 1


________________________________________________________________________________
Islandska Poimenovanje Islandska carinska
tarifna proizvodov stopnja v %
številka
________________________________________________________________________________
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt,
kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko
in smetana, koncentrirano ali ne,
z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil, aromantizirano ali z dodanim sadjem,
lešniki ali kakavom:
- Jogurt:

0403.1001 -- Ki vsebuje kakav 40
0403.1003 -- Kot pijača 40
- Drugo:
0403.9001 -- Ki vsebuje kakav 40
0403.9003 -- Kot pijača 40

1704 Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado),
brez kakava

1704.1000 - Žvečilni gumi, prevlečen s
sladkorjem ali ne: 40
- Drugo:
1704.9005 - Preparati iz gumi Arabice 40
1704.9009 -- Drugo 40

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav
- Drugi izdelki v blokih ali ploščah, mase nad 2kg, ali
v tekočem stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v
drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali
pakiranjih nad 2 kg:

1806.2009 -- Drugo: 40
- Drugo, v blokih, ploščah ali
palicah:

1806.3100 -- Polnjeni 40
-- Nepolnjeni:
1806.3201 --- Jedilna čokolada v palicah ali ploščah , ki
vsebuje le kakav, sladkor in ne več kot
30% kakavovega masla 40
1806.3209 --- Drugo
- Drugo:

1806.9002 -- Hrana pripravljena za dietetično
uporabo 40
1806.9003 -- Velikonočna jajca 40
1806.9009 -- Drugo 40


1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom
kakava v prahu v količini manj kot 40 ut.% preračunano
na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št.
0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali
z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot
5 ut.% preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

ex 1901.9000 -- Drugo:
-- Sladni ekstrat 20


1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, kapsule za
farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni
izdelki:

1905.1000 - Hrustljavi kruh (krisp) 32
1905.2000 - Kruh in podobni izdelki
začinjeni z ingverjem 32
- Sladki biskviti; vaflji in
oblati
-- Popolnoma ali delno prevlečeni s čokolado ali
drugimi proizvodi, ki vsebujejo čokolado:
1905.3011 --- Sladki biskviti 32
1905.3019 --- Drugo 32
-- Drugo:
1905.3091 --- Sladki biskviti 32
1905.3099 --- Drugo 32
1905.4000 - Prepečenec, toast in podobni
toast izdelki 32


2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja
in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, čaja
ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

2101.3000 -- Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati 28

2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar.št.
3002); pripravljeni pecilni praški:

2102.1000 - Aktivni kvas 32
- Neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:
2102.2001 -- Neaktivni kvas 32
2102.3001
in - Pripravljeni pecilni praški 40
2102.3009


2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila:

ex 2104.1004 - Juhe in ragu juhe in pripravki
in za te juhe, ki ne vsebujejo
2104.1009 pripravke za juhe, ki so pakirani
po 5 kg ali več 40

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu
- Drugo:
2106.9031
in -- Praški za pripravo desertov 40
2106.9039


2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače,
razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo
v tar.št. 2009:
- Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje:

2202.1001 -- Gazirane pijače 40
2202.1009 -- Drugo 40
- Drugo:
2202.9001 -- Iz mlečnih izdelkov z drugimi sestavinami, pod
pogojem da je mlečnih izdelkov 75% ali več, glede
na neto težo 40
2202.9009 -- Drugo 40

2203 Pivo iz slada:

2203.0001 - Svetlo pivo iz slada in drugo fermentirano svetlo pivo
z vsebnostjo alkohola več kot 0,5%, vendar ne več kot
2,25 volumskih procentov 40
2203.0009 - Drugo 40


3501 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska
lepila

3501.1000 - Kazein: 12
3501.9000 - Drugo 12


3506 Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za
lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva
za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in
sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase:

3506.1000 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali sredstva
za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila ali
sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg
neto mase: 16
- Drugo:
3506.9100 -- Sredstva za lepljenje na osnovi kavčuka ali plastičnih
mas (vključno umetne smole) 12
3506.9900 -- Drugo 12

Seznam 2 k Tabeli III

 

IZDELKI, KI SE NE PROIZVAJAJO V ISLANDIJI IN ZA KATERE PRI UVOZU
VELJAJO CARINSKE DAJATVE FISKALNE NARAVE________________________________________________________________________________
Islandska Poimenovanje Carinska
carinska izdelkov stopnja v %
tarifna
številka
________________________________________________________________________________
1702 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo,
maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu;
karamelni sladkor:

1702.5000 - Kemično čista fruktoza 18
- Drugo, vključno invertni sladkor
1702.9004 -- Kemično čista maltoza 18


1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot
40 ut.% preračunano na popolnoma odma-
ščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.%
preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

ex 1901.1000 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo
na drobno, ki ne vsebujejo sladnega ekstrakta,
in živila iz tar.št. 0401 do 0404 z dodatkom
kakava v količini pod 10%:
-- Živila iz tar.št. 0401
do 0404, brez dodatka kakava 100
-- Drugo 50

ex 1901.2000 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov
iz tar.št. 1905, ne pa tudi sladni ekstrati in živila iz
tart.št. 0401 do 0404 z dodatkom kakava v količini
pod 10%:
-- Živila iz tar.št. 0401 do
0404, brez dodatka kakava 100
-- Drugo 50

ex 1901.9000 - Drugo, ki ne vključuje sladnih ekstratov in živil
iz tar.št. 0401 do 0404, z dodatkom kakava v količini
pod 10%: 50
-- Prah za pripravo desertov 100
-- Živila iz tar.št. 0401 do
0404, brez dodatka kakava 100
-- Drugo 50

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene
(z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci,
lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali
nepripravljen:
- Testenine, nekuhane, nepoljnjene in ne drugače
pripravljene:
1902.1100 -- Z jajci 60
1902.1900 -- Druge: 60
- Testenine, polnjene, kuhane ali
nekuhane ali drugače pripravljene:
1902.2009 -- Druge 100
1902.3000 -- Druge testenine 100
- Kuskus:
1902.4001 -- Kuhan 100
1902.4009 -- Drugo 60


1903 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba
kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah:

1903.0001 - V pakiranju za prodajo na
drobno po 5 kg ali manj 20
1903.0009 - Drugo 20

1904. Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.koruzni kosmiči); žita
(razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike
(razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače
drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu:

1904.1000 - Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem žit ali žitnih izdelkov: 50
1904.9000 - Drugo 50


2001 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini
- Drugo:

ex 2001.9009 -- Sladka koruza 60


2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene,
razen proizvodov iz tar.št. 2006:

- Grah (Pisum sativum):
ex 2005.4000 -- Preparati samo iz graha 50
- Fižol (Vigna spp.,
Phaseolus spp.):
ex 2005.5900 -- Drugo:
--- Preparati samo na osnovi
fižolne moke 50
2005.8000 - Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) 60
- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
ex 2005.9000 -- Mešanice vrtnin, ki imajo za osnovno sestavino
krompirjeve kosmiče 100
ex 2005.9000 -- Mešanice na osnovi zelenjavne
moke 50


2008 Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu
- Drugo, vključno mešanice, razen
tistih iz tar. podšt. 2008.19:
2008.9100 -- Palmova jedra 100
-- Drugo:
ex 2008.9909 --- Drugi užitni deli rastlin,
neomenjeni na drugih mestih 100

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja,
mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi
kave, čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi
praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti,
esence in koncentrati:
- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi
kave:

2101.1001 -- Kavine paste, ki sestojijo iz mešanice, pražene kave z
rastlinskimi maščobami in včasih z drugimi
sestavinami 100
- Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, mate
čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali mate čaja:
2101.2001 -- Pripravki za pravi čaj, ki so sestavljeni iz mešanice
pravega čaja, mleka v prahu in sladkorja 100

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane
začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica:
- Drugo:

2103.9001 -- Pripravki za zelenjavne omake z glavnimi dodatki kot
so moka, grobo mleta moka, škrob ali sladnega
ekstrakta 50


2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
homogenizirana sestavljena živila:
- Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe:

2104.1001 -- Pripravki iz zelenjavnih juh z osnovnimi sestavinami
iz moke, črne moke, škroba ali sladnega
ekstrakta 50


2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

2106.1000 - Beljakovinski koncentrati in
teksturirane beljakovinaste snovi: 100
- Drugo:
-- Sadni sokovi, pripravljeni in zmešani bolj,
kot je navedeno v tar.št. 2009:
2106.9011 --- Nefermentirani in brez dodanega sladkorja,
pakirani po 50 kg ali več 50
2106.9019 --- Drugo: 50
-- Pripravki za pripravo pijač:
2106.9021 --- Nealkoholni pripravki
(koncentrirani ekstrati) 30
2106.9022 --- Aromatizirani ali obarvani
sirup 100
ex 2106.9029 --- Hrana za uživanje v posebno težkih položajih, v
embalaži na kateri je to označeno 20
ex 2106.9029 --- Hrana posebej pripravljena
za diabetike, v embalaži na
kateri je to označeno 50
2106.9029 --- Drugo 100
2106.9041 -- Bonboni, brez sladkorja in
kakava 100
2106.9042 -- Sadne juhe in zelenjavne juhe 100


ex 2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina;
grozdni mošt, razen tistega iz tar.št. 2009:
- Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem alkohola:
-- V posodah od 2l ali manj:

2204.2101 --- Z dodanim alkoholon ojačan grozdni mošt 20
-- Drugo:
2204.2901 --- Z dodanim alkoholom ojačan
grozdni mošt 20


2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja;
aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za
aromatiziranje:

2205.1000 - V posodah do 2 l ali manj 20
2205.9000 - Drugo 20


2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo alkohola
80 vol.% žganja, likerji in druge alkoholne pijače
- Sestavljeni alkoholni izdelki za proizvodnjo pijač:

2208.1001 -- Z alkoholnim deležem več kot
2.25% vol. 20
2208.1009 -- Drugo 20
- Alkoholne pijače dobljene z destilacijo grozdnega vina
ali tropin:
2208.2001 -- Konjak 20
2208.2009 -- Drugo 20
2208.3000 - Viskiji 20
2208.4000 - Rum in tafia 20
- Gin in brinjevec:
2208.5001 -- Gin 20
2208.5002 -- Brinjevec 20
- Drugo
2208.9001 -- Z alkoholnim deležem več kot 2.25 vol.%:
-- Etanol, nedenaturiran (neusmrajen)
z močjo manj kot 80% vol. 25
-- Drugo 20
2208.9002 -- Aqua vitae (brennivin) 20
2208.9003 -- Vodka 20
2208.9004 -- Likerji 20
2208.9009 -- Drugo 20

ex 2520 Surova sadra, anhidirid sadre; mavec (ki sestoji iz
žgane sadre ali kalcijevega sulfata), barvana ali
nebarvana, za majhnimi količinami pospeševalcev ali
zaviralcev vezanja ali brez njih:
- Mavci:

2520.2001 -- Mavec posebej pripravljen za
uporabo v zobozdravstvu 50

2839 Silikati; komercialni silikati alkalijskih kovin:

ex 2839.9000 - Drugi; izključujoč komercialne metasilikate
(litijevi-, rubidijevi-, cezijevi-, in francijevi silikati) 50


2905 Aciklični alkoholi in njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali
nitrozo derivati:
- Nasičeni enohidroksilni alkoholi:

2905.1200 -- Propan-1-ol (propilalkohol) in propan-2-ol (izopropil-
alkohol) 18
2905.1300 -- Butan-1-ol (n-butilalkohol) 18
2905.1400 -- Drugi butanoli 18
2905.1500 -- Pentanol (amilalkohol)
in njegovi izomeri 18
2905.1600 -- Oktanol (oktilalkohol)
in njegovi izomeri 18
2905.1700 -- Dodekan-1-ol (laurilalkohol),
heksadekan-1-ol (cetilalkohol)
in oktadekan-1-ol(stearilalkohol) 18
2905.1900 -- Drugo 18
- Nenasičeni enohidroksilni
alkoholi:
2905.2100 -- Alilalkohol 18
2905.2200 -- Aciklični terpenski alkohol 18
2905.2900 -- Drugo 18
- Dioli:
2905.3200 -- Propilenglikol (propan-1,2-diol 18
2905.3900 -- Drugi 18
- Drugi večhidroksilni alkoholi:
2905.4100 -- 2-etil-2-(hidroksimetil)
propan-1,3-diol (trimetiolpropan) 18
2905.4200 -- Pentaeritritol 18
2905.4300 -- Manitol 18
2905.4400 -- D-glucitol (sorbitol) 18
2905.4900 -- Drugo 18
2905.5000 - Halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati
acikličnih alkoholov 18

2911.0000 Acetali in polacetali z drugimi kisikovimi funkcijami ali
brez njih in njihovi halogenski, sulfo-, nitrio- ali nitrozo-
derivati 18

2915 Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
- Mravljinčna kislina, njene soli in estri:

2915.1200 -- Soli mravljinčne kisline 18
2915.1300 -- Estri mravljinčne kisline 18
- Ocetna kislina in njene soli,
anhidrid ocetne kisline:
2915.2100 -- Ocetna kislina 18
2915.2200 -- Natrijev acetat 18
2915.2300 -- Kobaltovi acetati 18
2915.2400 -- Anhidrid ocetne kisline 18
2915.2900 -- Drugo 18
- Estri ocetne kisline:
2915.3100 -- Etilacetat 18
2915.3200 -- Vinilacetat 18
2915.3300 -- N-butilacetat 18
2915.3400 -- Izobutilacetat 18
2915.3500 -- 2-etoksietilacetat 18
2915.3900 -- Drugo 18
2915.4000 - Mono-, di- ali triklorocetna
kislina, njene soli in estri 18
2915.5000 - Propionska kislina, njene
soli in estri 18
2915.6000 - Maslene kisline, valerijanske
kisline, njihove soli in estri 18
2915.7000 - Palmitinska kislina, stearinska
kislina, njune soli in estri 18
2915.9000 - Drugo 18


2916 Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične
monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
- Nenasičene aciklične monokarboksilne
kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:

2916.1100 -- Akrilna kislina in njene soli 18
2916.1200 -- Estri akrilne kisline 18
2916.1300 -- Metakrilna kislina in njene soli 18
2916.1400 -- Estri metakrilne kisline 18
2916.1500 -- Oleinska, linolna in linoleinska
kislina, njihove soli in estri 18
2916.1900 -- Drugo 18
2916.2000 - Ciklanske, ciklenske in ciklo-
terpenske monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 18
- Aromatične monokarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
2916.3100 -- Benzojska kislina, njene soli in estri 18
2916.3200 -- Benzoilperoksid in benzoilklorid 18
2916.3300 -- Fenilocetna kislina, njene soli
in estri 18
2916.3900 -- Drugo 18

2917 Polikarksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisiline in njihovi
derivati:

2917.1100 -- Oksalna kislina, njene soli
in estri 18
2917.1200 -- Adipinska kislina, njene soli
in estri 18
2917.1300 -- Azelainska kislina, sebacinska
kislina, njune soli in estri 18
2917.1400 -- Anhidrid maleinske kisline 18
2917.1900 -- Drugo 18
2917.2000 - Ciklanske, ciklenske in ciklo-
terpenske polikarboksilne kisline
njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline ali njihovi
derivati 18
- Aromatske polikarboksilne kisline,
njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi
derivati:
2917.3100 -- Dibutil ortoftalati 18
2917.3200 -- Dioktil ortoftalti 18
2917.3300 -- Dinonil ali didecil ortoftalati 18
2917.3400 -- Drugi estri ortoftalne kisline 18
2917.3500 -- Anhidrid ftalne kisline 18
2917.3600 -- Tereftalna kislina in njene soli 18
2917.3700 -- Dimetilterftalat 18
2917.3900 -- Drugo 18

2918 Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:
- Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez
druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:

2918.1100 -- Mlečna kislina, njene soli in
estri 18
2918.1200 -- Vinska kislina 18
2918.1300 -- Soli in estri vinske kisline 18
2918.1400 -- Citronska kislina 18
2918.1500 -- Soli in estri citronske kisline 18
2918.1600 -- Glukonska kislina, njene soli in
estri 18
2918.1700 -- Fenilglikolna kislina
(mandeljnova kislina), njene soli
in estri 18
2918.1900 -- Drugo 18
- Karbonksilne kisline s fenolno funkcijo, toda brez drugih
kisikovih funkcij, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,
peroksikisline in njihovi derivati:
2918.2100 -- Salicilna kislina, njene soli
in estri 18
2918.2200 -- O-acetilsalicilna kislina in
njene soli in estri 18
2918.2300 -- Drugi estri salicilne kisline
in njihove soli 18
2918.2900 -- Drugo 18
2918.3000 - Karboksilne kisline z aldehidno ali ketonsko funkcijo,
toda brez drugih kisikovih funkcij, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati 18
2918.9000 - Drugo 18

2932 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
heteroatomi kisika:
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov obroč
(hidrogenirane ali ne):

2932.1100 -- Tetrahidrofuran 18
2932.1200 -- 2-furaldehid (furfuraldehid) 18
2932.1300 -- Furfurilalkohol in
tetrahidrofurfuril alkohol 18
2932.1900 -- Drugo 18
- Laktoni:
2932.2100 -- Kumarin, metilkumarini in etilkumarini 18
2932.2900 -- Drugi laktoni 18
2932.9000 - Drugo 18

2933 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
heteroatomi dušika, nukleinske kisline in njihove soli:
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran pirazolov
obroč (hidrogenirane ali ne):

2933.1100 -- Fenazon (antipirin) in njegovi
derivati 18
2933.1900 -- Druge 18
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran imidazolov
obroč (hidrogenirane ali ne):
2933.2900 -- Drugo 18
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran piridinov obroč
(hidrogenirane ali ne):
2933.3100 -- Piridin in njegove soli 18
2933.3900 -- Drugo 18
2933.4000 - Spojine, ki imajo kinolinsko ali izokinolinsko obročasto
strukturo (hidrogenirane ali ne), nadalje nekondenzirane:18
- Spojine, ki imajo v strukturi pirimidinski obroč
(hidrogenirane ali ne) ali piperazinski obroč
2933.5900 -- Drugo 18
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran obroč triazina
(hidrogenirane ali ne):
2933.6100 -- Melamin 18
2933.6900 -- Druge 18
- Laktami:
2933.7100 -- 6-keksanlaktam
(epislonkaprolaktam) 18
2933.7900 -- Drugi laktami 18
2933.9000 -- Drugo 18

2934 Nukleinske kisline in njihove soli; druge heterociklične
spojine:
2934.1000 - Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran tiazolov
obroč (hidrogenirane ali ne) 18
2934.2000 - Spojine, ki imajo v strukturi
benzotiazolov obroč (hidrogenirane ali ne), naprej
nekondenzirane: 18
2934.3000 - Spojine, ki imajo v strukturi fenotiazinov obroč
(hidrogenirane ali ne), naprej nekondenzirane: 18
2934.9000 - Drugo 18

2940.0000 Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze,
glukoze in fruktoze; sladkorni etri in sladkorni estri in
njihove soli, razen proizvodov iz tar.št. 2937,
2938 ali 2939 18

ex 2941 Antibiotiki:
2941.1000 - Penicilin in njihovi derivati s strukturo penicilanske
kisline; njihove soli: 10
2941.2000 - Streptomicini in njihovi
derivati; njihove soli: 10
2941.3000 - Tetraciklini in njihovi
derivati; njihove soli: 10
2941.4000 - Kloramfenikol in njegovi
derivati; njihove soli 10
2941.5000 - Eritromicin in njegovi
derivati; njihove soli 10
2941.9000 - Drugo 10


3006 Farmacevtsko blago, navedeno v 4. opombi k temu
poglavju:
- Zobarski cement in druga zobarska polnila; cementi za
rekonstrukcijo kosti:

3006.4002 -- Srebrni amalgami za zobarska polnila 50
ex 3006.6000 - Kemična sredstva za kontracepcijo na osnovi
hormonov ali spermicidov:
-- Kemična kontracepcija na bazi hormonov 50


3403 Mazalni preparati (vključno s preparati na osnovi olj za
hlajenje, kaljenje in preparati za popuščanje vijakov
in matic, preparati zoper rjo in korozijo ter preparati za
ločevanje kalupov na osnovi mazalnih sredstev)
ter preparati, ki se uporabljajo za pooljitev in maščenje
tekstilnih materialov, usnja, krzna ali drugih materialov,
toda brez preparatov, ki vsebujejo 70% ali več naftnega
olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, kot osnovne
sestavine:
- Ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih mineralov:
ex 3403.1100 -- Preparati za obdelavo tekstilnih materialov, usnja, krzna
ali drugih materialov:
--- Preparati za mazanje tekstilnih izdelkov, ki se
disperzirajo v vodi in ki vsebujejo velik delež
površinsko aktivnih snovi skupaj z mineralnimi olji in
drugimi kemikalijami 50
-- Drugo:
3403.1901 --- Sredstva proti rjavenju na osnovi lanolina in belega
špirita tudi, če vsebuje belega
špirita 70% ali več 50


3407 Mase za modeliranje (tudi pripravljene za otroško igro);
preparati t.i. "zobarski voski" ali "zmesi za zobne
odtise" v kompletih, pakiranjih za prodajo na drobno, v
ploščicah, podkvicah, paličicah in podobno; drugi
preparati, ki se uporabljajo v zobozdravstvu, na osnovi
mavca (žgane sadre ali kalcijevega sulfata):

3407.0001 - Sredstva za uporabo v zobozdravstvu na osnovi
mavca 50

3505 Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.preželatizirani
in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na
osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

3505.1000 - Dekstrini in drugi modificirani
škrobi 25
3505.2000 - Lepila 25

3801 Umetni grafit, koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na
osnovi grafita ali drugih vrst ogljika v obliki paste, blokov,
plošč in drugih polizdelkov:

ex 3801.2000 - Koloidni ali polkoloidni grafit:
-- Koloidni grafit v oljni
suspenziji; polkoloidni grafit 50
ex 3801.3000 - Ogljikove paste za elektrode in
podobne paste za oblaganje peči 50
- Drugo:
ex 3801.9000 -- Preparati na osnovi grafita ali
drugih vrst ogljika, v obliki
paste, mešane z oljem 50

3804.0000 Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, nekoncetrirane
ali koncentrirane, razsladkane ali kemično obdelane,
vključno z lignin sulfonati, toda brez tal-olja
iz tar.št. 3803 50

3805 Smolni ali sulfatni lesni terpentin ter druga terpentinova
olja, dobljena z destilacijo ali po drugačnem postopku iz
lesa iglavcev; surovi dipenten; sulfitni terpentin in drugi
surovi paracimeni; borovo olje, ki vsebuje alfa-terpineol
kot glavno sestavino:

ex 3805.9000 - Drugo:
-- Surovi paracimen, ne pa tudi
sulfitni terpentin 50

3809 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za
pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi
proizvodi (npr.:sredstva za apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu:

- Na osnovi škrobnih snovi:
ex 3809.1000 -- Pomožni preparati 50
ex 3809.1000 -- Drugo 25
- Drugo:
-- Ki se uporabljajo v tekstilni
ali podobnih indstrijah:
ex 3809.9100 --- Pomožni preparati 50
ex 3809.9100 --- Drugo 25
-- Ki se uporabljajo v papirni
ali podobnih industrijah:
ex 3809.9201 --- Pomožni preparati 50
ex 3809.9201 --- Drugo 25
-- Ki se uporabljajo v usnjarski
ali podobnih industrijah:
ex 3809.9309 --- Pomožni preparati 50
ex 3809.9309 --- Drugo 25

3811 Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje
oksidacije, za preprečevanje kopičenja smole, za
zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje
korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja
(vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo
v iste namene kot mineralna olja:
- Preparati zoper detonacijo:

ex 3811.1100 -- Na osnovi svinčevih spojin,
vključno bencin, ne pa tudi
mineralna olja 50
ex 3811.1900 -- Drugo, vključno bencin,
ne pa tudi mineralna olja 50
- Aditivi za mazalna olja:
ex 3811.2100 -- Ki vsebujejo naftna olja in
olja iz bituminoznih mineralov,
ne pa tudi mineralna olja 50
ex 3811.2900 -- Drugo, ne pa tudi mineralna
olja 50
ex 3811.9000 - Drugo, vključno bencin, ne pa
tudi mineralna olja 50

3812 Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plasti-
fikatorji za gumo in plastične mase, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, antioksidanti in drugi sestavljeni
stabilizatorji za gumo ali plastične mase:

3812.2000 - Sestavljeni mehčalci za gumo in
plastične mase 50
3812.3000 - Antioksidanti in drugi
sestavljeni stabilizatorji
za gumo ali plastične mase 50


3817 Mešani alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni, razen tistih
iz tar.št. 2707 ali 2902:
3817.1000 - Mešani alkilbenzeni 50
3817.2000 - Mešani alkilnaftaleni 50


3818.0000 Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki,
v obliki kolutov, ploščic ali podobnih oblikah; kemične
spojine, dopirane za uporabo v elektroniki: 50


3823
3823.1000 - 50
3823.3000 - 50
3823.5000 - 50
3823.6000 - 50
-
ex 3823.9001 -- 50
3823.9002 -- 50
3823.9003 -- 50
3823.9004 -- 50
3823.9005 -- 50
3823.9006 -- 50
3823.9009 -- 50

ex 3919 Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi in druge
podobne oblike iz plastičnih mas, vključno tudi tiste v
zavitkih (npr. iz polietilena, polietrahaloetilena,
poliizobutilena, polistirena, polivinilklorida, polivinil acetata,
polivinil klor acetata in drugih polivinil derivatov, poli-
akrilnih in polimetakrilnih derivatov, kumoron-indenskih
smol):
- Drugo:
3919.9001 -- Za prekrivanje sten in stropov 40
3919.9009 -- Drugo 40

ex 3919 Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, in druge
podobne oblike iz plastičnih mas, vštevši tudi tiste v
zavitkih, iz drugih višjih polimerov, umetnih smol in
umetnih plastičnih materialov, vključno iz alginske kisline
ter njenih soli in estrov; linoksin:
- Drugo:
3919.9001 -- Za prekrivanje sten in stropov 30
3919.9009 -- Drugo 30

ex 3920 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas,
ki nimajo celičaste strukture, neojačeni, nelaminirani,
brez podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali,
iz proizvodov polimerizacije in kopolimerizacije (npr.: iz
polietilena,politetrahaloetilrnov, poliizobutilena, polistirena,
polivinil klorida, polivinil acetata, polivinil kloracetata in
drugih polivinilnih derivatov, poliakrilnih in polimetakrilnih
derivatov, kumaron-indenskih smol), izključujoč izdelke
za foto-graviranje, čevljarsko industrijo in izdelkov, ki niso
potiskani in katerih debelina ne presega 0,4 mm 40

ex 3920 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas,
ki nimajo celične strukture, neojačeni, nelaminirtani, brez
podloge, ali ki niso kombinirani z drugimi materiali,
iz drugih višjih polimerov, umetnih smol ali umetnih
plastičnih materialov, vključujoč iz alginske kisline njenih
soli in estrov; iz linoksina, izključujoč izdelke za fotograviranje,
čevljarsko industrijo in izdelkov, ki niso potiskani in katerih
debelina ne presega 0,4 mm 30

ex 3921 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas
iz proizvodov polimerizacije in kopolimerizacije (npr.:
polietilen, politetrahaloetilen, poliizobutilen, polistiren,
polivinil klorid, polivinil acetat, polivinil kloracetat in drugi
polivinilni derivati, poliakrilni in polimetakrilni derivati,
kumaron-indenske smole), izključujoč izdelke za
foto-graviranje, čevljarsko industrijo in izdelkov,
ki niso potiskani in katerih debelina ne presega
0,4 mm 40

ex 3921 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih
mas višjih polimerov, umetnih smol in umetnih plastičnih
materialov, vključujoč iz alginske kisline njenih soli in
estrov; iz linoksina, izključujoč izdelke za foto-graviranje,
čevljarsko industrijo in izdelkov, ki niso potiskani in
katerih debelina ne presega 0,4 mm 30

TABELA IV K PROTOKOLU A

NORVEŠKA


________________________________________________________________________________
HS tarifna Poimenovanje izdelkov Carinska
številka stopnja (*)
________________________________________________________________________________
04.03 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano
ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano
ali z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom:

- Jogurt:
-- Z dodatkom sadja, lešnikov ali
jagod
10.2 --- V prahu, zrnih ali drugih
trdnih oblikah VK + 0,50
10.3 --- Drugo VK + 0,50


ex 10.9 -- Drugo:
--- Aromatiziran ali z dodatkom
kakava VK

ex 90.0 - Drugo:
-- Aromatiziran ali z dodatkom
kakava VK
-- Z dodatkom sadja, lešnikov
ali jagod VK + 0,50

07.10 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari
ali vreli vodi), zamrznjene:
40.9 - Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) prosto

-------------------------
* VK = Variabilna komponenta se lahko spreminja po notranjih ukrepih.
n = Notranji ukrep v kombinaciji z izravnalno takso, lahko se spremeni v variabilno komponento.
prosto = Ukrepi za cenovno nadomestilo se ne uporabljajo, lahko pa se uvedejo.


07.11 Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim
dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih razstopinah
za konzerviranje), vendar takšne neprimerne za takojšnjo
prehrano:
- Druge vrtnine, mešanice vrtnin:

90.2 -- Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) prosto


13.02 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati
in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za
zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modifi-
cirani ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje dobljeni iz rastlinskih
proizvodov modificirani ali nemodificirani:

ex 31.0 -- Agar-agar:
--- Modificirani n

ex 32.0 - Sluzi in sredstva za zgoščevanje ekstrahirani iz rožičev,
rožičevih semen ali semena giara, modificirani ali
nemodificirani:
--- Modificirani n

ex 39.0 -- Drugo:
--- Modificirani n


15.19 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla
olja iz rafinacije: industrijski maščobni alkohol:

- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline:

13.9 -- Maščobne kisline tal olja prosto


17.02 Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo,
maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni
sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu;
karamelni sladkor:

50.9 - Kemično čista fruktoza prosto

- Drugo, vključno invertni sladkor
ex 90.9 -- Drugo
--- Kemično čista maltoza prosto


17.04 Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado), brez
kakava n


18.06 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

10.0 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil: VK

- Drugi izdelki v blokih ali ploščah, mase nad 2kg, ali v
tekočem stanju, masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2kg:
20.1 -- Praški za sladolede in praški za
kreme VK

20.9 -- Drugo n

- Drugi v blokih, ploščah ali
palicah:
31.0 -- Poljnjeni VK
32.0 -- Nepolnjeni VK

- Drugi:
90.1 -- Druga čokolada VK

90.2 -- Praški za sladolede in praški
za kreme VK

90.9 -- Drugi užitni preparati n


19.01 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in
sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z
dodatkom kakava v prahu v količini manj kot
40 ut.% preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404
brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.% preračunano
na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in
ne zajeta na drugem mestu:

- Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo
na drobno:
10.1 -- Ki vsebujejo živila iz tar. št.
0401 do 0404: VK + 0,50
10.9 -- Drugo VK + 0,50

- Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz
tar.št. 1905:
20.1 -- V pakiranjih z ne več kot
2 kg neto teže VK

20.9 -- Drugo VK + 0,50

- Drugo:
90.1 -- Sladni ekstrat prosto

90.9 -- Drugo VK + 0,50


19.02 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen:

- Testenine, nekuhane, nepolnjene
in ne drugače pripravljene:
11.0 -- Z jajci n + 0,20

19.0 -- Drugo: n + 0,20

- Testenine, polnjene, kuhane ali
nekuhane ali drugače pripravljene
20.9 -- Druge VK

30.0 - Druge testenie VK

40.0 - Kuskus n + 0,20


19.03 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot
kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah VK + 0,20


19.04 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.koruzni kosmiči);
žita (razen koruze), v zrnu ali obliki kosmičev ali druge
oblike (razen moke in zdroba), predkuhana ali
drugače drugače pripravljena, ki niso navedena in ne
zajeta na drugem mestu:

- Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali
praženjem žit ali žitnih izdelkov:
10.1 --"Corn flakes" - koruzni kosmiči VK
10.9 -- Drugo VK

- Drugo:
-- Predkuhan riž , ki ne vsebuje
dodatkov:

90.2 --- Druga, razen tistih, ki so namenjeni za prehrano VK

90.9 -- Drugo VK


19.05 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z
dodatkom kakava ali brez njega; hostije, kapsule za
farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in
podobni izdelki:

10.0 - Hrustljavi kruh (krisp) VK + 10%

20.0 - Kruh in podobni izdelki začinjeni z ingverjem VK

30.0 - Sladki biskviti; vaflji in
oblati: VK

40.0 - Prepečenec, toast in podobni toast
izdelki: VK

- Drugo:
-- Pizza (vključno porcije pice in
podobno)
90.1 --- Z dodatkom klobas, mesa ali
užitnih mesnih ostankov VK
90.2 --- Drugo, vključno osnovo
za pizzo VK
90.3 -- Drugo pecivo, tanki oblati
hrustljavega kruha, "Dunajski"
kruh (vključno "Dunajske" krušne
paličke in podobno) in biskviti,
razen tistih iz tar. podšt.
1905.3001 VK
90.9 -- Drugo VK

20.01 Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali
konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

- Drugo:
-- Zelenjava:
90.4 --- Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) prosto

20.04 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,
razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen
proizvodov iz tar.št. 2006:

- Krompir:
-- V obliki moke, zdroba ali
kosmičev:
10.1 --- Ki vsebujejo 75% ali več krompirja n + 0,20
10.2 --- Drugo n + 0,20

- Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
90.2 -- Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) n

20.05 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače,
razen v kisu in ocetni kislini, nezamrznjene, razen
proizvodov iz tar.št. 2006:

- Krompir:
-- V obliki moke, zdroba ali kosmičev

20.1 --- Ki vsebujejo po teži več kot 75% krompirja n + 0,20
20.2 --- Drugo n + 0,20

80.9 - Sladka koruza (Zea mays var.
saccharata) n


20.08 Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali
konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu:

- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice oziroma
pečke, vključno mešanice tega sadja:
-- Kikiriki:
11.1 --- Kikirikijevo maslo prosto


21.01 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja
in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, čaja ali
mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

- Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi kave:


ex 10.9 Pripravki na osnovi kave (vključno kavine paste) prosto
- Ekstrakti, esence in koncentrati
pravega čaja, mate čaja in
pripravki na osnovi teh ekstraktov,
esenc ali koncentratov ali na
osnovi čaja ali mate čaja:

ex 20.9 -- Pripravki na osnovi pravega čaja
ali mate čaja prosto

30.0 - Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter
njihovi ekstrati, esence in koncentrati prosto

21.02 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar.št.
3002);pripravljeni pecilni praški:

- Aktivni kvas:
10.1 -- Vinski kvas VK

10.9 -- Drugo VK

- Neaktivni kvas, drugi enocelični
mikroorganizmi, mrtvi :

20.1 -- Kvas za hranjenje živali prosto

20.2 -- Drugi neaktivni kvas VK


21.03 Pripravki za omake in pripravljene
omake, mešane začimbe in mešana
začimbna sredstva; gorčična moka in
zdrob in pripravljena gorčica:

10.0 - Sojina omaka n
- Ketchup in druge paradižnikove
omake:
20.1 - Drugo

20.2 -- Druge paradižnikove omake n

- Drugo:
90.1 -- Majoneza in remulade
(majoneze z zelišči, solatne
majoneze) n

90.2 -- Drugo n

21.04 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
homogenizirana sestavljena živila:

- Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe:
-- V zračno tesnih kontejnerjih
10.1 --- Mesne juhe n

10.2 --- Zelenjavne juhe in ragu juhe, koncentrirane ali
nekoncentrirane, brez dodatka mesa ali mesnih
ekstraktov n

10.3 --- Ribje juhe (ki vsebujejo po
teži ne manj kot 25% rib) n

10.4 --- Drugo VK

-- Drugo:
10.5 --- Ki vsebujejo meso ali mesne
ekstrakte VK

10.6 --- Ribje juhe (ki vsebujejo po
teži ne manj kot 25% rib) n

10.9 --- Drugo VK


21.05 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali
brez kakava:

00.1 - Ki vsebujejo kakav VK + 0,90

- Drugo:
00.2 -- Ki vsebujejo maščobe VK + 1,70

00.9 -- Drugo VK


21.06 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

10.0 - Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste
snovi: VK

- Drugo:
90.1 -- Nealkoholne mešanice na osnovi
ekstratov iz tar.št. 1302 za
pripravo pijač n

90.2 -- Mešanice za sokove iz jabolk ali
črnega ribeza za pripravo pijač n + 10%

90.3 -- Mešanice drugih sokov za
pripravo pijač n

90.4 -- Bonboni in žvečilni gumiji, ki ne vsebujejo sladkorja VK

-- Drugo:

90.5 --- Kremni nadomestki VK

90.6 --- Maščobne emulzije in podobni pripravki, ki
vsebujejo po teži
več kot 15% mlečne maščobe VK + 25%

90.9 -- Drugo VK

22.02 Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s
sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatizi-
ranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in
zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 2009 VK

22.03 Pivo iz slada VK


22.05 Vermut in druga vina iz svežega grozdja; aromatizirana
z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje: prosto

22.08 Nedenaturiran etilalkohol, koncentracije pod 80 vol.%;
žganja, likerji in druge alkoholne pijače, sestavljeni alkoholni
izdelki:

ex 90.0 - Drugo:
-- Likerji in druge sladkane alkoholne pijače, tudi
aromatizirano žgane, ki vsebujejo sladkor
(saharozo ali invertni sladkor) ali jajca prosto

29.05 Aciklični alkoholi in njihovi halogenski, sulfo, nitro-
ali nitrozo derivati:

- Drugi večhidroksilni alkoholi:
43.0 -- Manitol VK

44.0 -- D-glucitol (sorbitol) VK


29.15 Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi
anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi
halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati:
- Mravljinčna kislina, njene soli in estri:
ex 13.0 -- Estri mravljinčne kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Estri ocetne kisline
ex 39.0 -- Drugo:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Mono-, di- ali triklorocetna kislina, njihove soli in estri:
ex 40.2 -- Soli in estri:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Propionska kislina, njene soli in estri:
ex 50.2 -- Soli in estri propionske kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Maslene kisline, valerijanske kisline, njihove soli in
estri:
ex 60.2 -- Soli in estri maslene in valerijanske kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Palmitinska kislina, stearinska kislina, njihove soli in
estri:
ex 70.2 -- Soli in estri palmitinske in stearinske kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

- Drugo:
ex 90.9 -- Drugo:
--- Estri manitola in sorbitola n

29.16 Nenasičene aciklične monokarboksilne, ciklične
monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
nitriro- ali nitrozo- derivati:

- Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, njihovi
anhidridi, halogenidi peroksidi, peroksikisline in njihovi
derivati:

ex 12.0 -- Estri akrilne kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

ex 14.0 -- Estri metakrilne kisline:
--- Estri manitola in sorbitola n

-- Oleinska, linolna ali
linoleinska kislina, njihove soli in estri:
ex 15.2 --- Soli in estri oleinske, linolne ali linoleinske kisline:
---- Estri manitola in sorbitola n

-- Drugo:
ex 19.9 --- Drugo:
---- Estri manitola in sorbitola n


29.17 Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski,
sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisiline in njihovi
derivati:

-- Drugo:
ex 19.1 --- Itakonska kislina in njene soli n

ex 19.9 --- Estri itakonske kisline n


29.18 Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in
njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline;
njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez
druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:

-- Mlečna kislina, njene soli in estri:
11.1 --- Mlečna kislina in njene soli prosto

11.2 --- Estri mlečne kisline n

14.0 -- Citronska kislina prosto

-- Soli in estri citronske kisline:
15.1 --- Soli prosto

15.2 --- Estri n

-- Drugo:
--- Glicerinska kislina, glikolna kislina, sladkorna kislina,
izosladkorna kislina, hepta sladkorna kislina, njihove
soli in estri:
ex 19.1 ---- Kisline in soli prosto
ex 19.9 ---- Estri n


29.32 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali
heteroatomi kisika:

- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov
obroč (hidrogenirane ali ne):

ex 19.0 -- Drugo:
--- Anhidridi manitola ali sorbitola
vendar ne maltola in izomaltola n

ex 90.0 - Drugo:
-- Metilglukozit n

-- Anhidridi manitola ali sorbitola vendar ne maltola in
izomaltola n

29.40 Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze,
maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni etri in slad-
korni estri in njihove soli, razen proizvodov iz tar.št.
2937, 2938 in 2939:

ex 00.0 - Drugi kot ramnoza, rafinoza in manoza n


29.41 Antibiotiki:

10.0 - Penicilin in njihovi derivati s strukturo penicilinske
kisline; njihove soli prosto

30.01 Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene,
sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih
organov in njihovih izločkov za organoterapevtske
namene; heparin in njegove soli; druge človeške
ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali
profilaktične namene, ki niso navedene in ne
zajete na drugem mestu

ex 90.0 - Drugo:
-- Heparin in njegove soli prosto

35.01 Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati;
kazeinska lepila
10.0 - Kazein VK

- Drugo:
90.1 -- Kazeinati in drugi kazeinski
derivati n

90.2 -- Kazeinska lepila n


35.05 Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.preželatizirani
in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na
osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov
10.0 - Dekstrini in drugi modificirani škrobi n

20.0 - Lepila n


35.06 Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za
lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali
sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno
kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno
1 kg neto mase

ex 10.0 - Proizvodi, ki so ustrezni za uporabo kot lepila ali
sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo
na drobno kot lepila ali sredstva za lepljenje v
pakiranjih do vključno 1 kg neto mase:
-- Na osnovi emulzij natrijevega
silikata VK

- Drugo:
ex 99.0 -- Drugo:
--- Na osnovi emulzij natrijevega
silikata ali emulzij smol VK


35.07 Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu:

ex 90.0 - Drugo:
-- Pripravljeni encimi z z vsebnostjo snovi s hranljivo
vrednostjo prosto


38.09 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za
pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi
proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se
uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih
industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

10.0 - Na osnovi škrobnih snovi: n

- Drugo:
ex 91.0 -- Ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba n

ex 92.0 -- Ki se uporabljajo v papirni ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba n

ex 93.0 -- Ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba n


38.23 Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in
livarska jedra, kemični proizvodi in preparati kemijske
industrije in sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so
sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ostanki iz
proizvodnje kemijske industrije ali sorodnih indus-
trij, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

ex 10.0 - Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali
livarska jedra:
-- Na osnovi umetnih smol prosto

60.0 - Sorbitol, razen sorbitola iz tar. podšt. 2905.44 VK

ex 90.0 - Drugo:

-- Izdelki iz razkrojnih produktov sorbitola n

39.11 Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni,
polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi, navedeni v 3.
opombi v tem poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu, v primarnih oblikah
ex 10.0 - Naftne smole, kumaron, inden ali kumaron-inden
smole in politerpeni
-- Lepila na osnovi smolnih emulzij n

- Drugo:
ex 90.9 -- Drugo:
--- Lepila na osnovi smolnih emulzij n


39.13 Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani
naravni polimeri (npr.:strjene beljakovine, kemični
derivati naravnega kavčuka), ki niso navedeni in ne
zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

90.0 - Drugo n

TABELA V K PROTOKOLU A

SLOVENIJA________________________________________________________________________________
HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka
________________________________________________________________________________
0403. Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana jogurt, kefir in drugo fermentirano
ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom:

ex 10 - Jogurt:
-- Aromatiziran ali z dodanim sadjem, lešniki ali kakavom

0710. Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli vodi), zamrznjene:
40 - Sladka koruza


1302. Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in
druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modifi-
cirani ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje dobljeni iz rastlinskih proizvodov modificirani ali nemodificirani:

ex 31 -- Agar-agar
- Modificirani
ex 32 -- Sluzi in sredstva za zgoščevanje pridobljena iz fižola, semena fižola ali semen guar
- Modificirani
ex 39 -- Drugo
- Modificirani


1519. Industrijske monokarboksilne maščobne kisline, kisla olja iz rafinacije: industrijski maščobni alkohol:
- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline:
13 -- Maščobne kisline tolovega olja


1702. Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil;
umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor:

50 - Kemično čista fruktoza
ex 90 - Drugo, vključno invertni sladkor
- Kemično čista maltoza, trdna

1704. Sladkorni proizvodi (ključno z belo čokolado), brez kakava

10 - Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne:

ex 90 - Drugo:
-- Razen sladkornih proizvodov vseh vrst narejenih iz soka sladkorne koreninice, z vsebnostjo saharoze po teži ne več kot 10 %

1806. Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

10 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja in drugih sladil

ex 20 - Drugi izdelki v blokih ali ploščah, mase nad 2kg, ali v tekočem stanju, masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2kg:
- Razen mešanic, ki vsebujejo več kot 12% mlečne maščobe po teži ali vsebujejo več kot 20% sestavin pridobljenih iz mleka, po teži

- Drugo, v blokih, ploščah ali palicah:
31 -- Polnjeni

32 -- Nepolnjeni
90 - Drugo


1901. Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 ut.% preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz
izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.% preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

10 - Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za prodajo na drobno:

ex 20 - Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št.1905:
- Razen tistih, ki vsebujejo po teži več kot 10%, vendar ne ve kot 20 % mesa, drobovine, krvi, klobase ali katere koli njihove kombinacije

ex 90 -- Drugo
- Razen tistih, ki po teži vsebujejo več kot 10%, vendar ne več kot 20 % mesa, drobovine, krvi ali klobas ali katerekoli njihove kombinacije; sladni ekstrakti; živila iz materiala iz tar. št. 0401 do 0404, razen tisith v prahu, zrnih ali drugi trdni obliki; pripravki iz materialov iz tar.št. 0401 do 0404, ki po teži vsebujejo več kot 12 % mlečnih maščob, v embalaži, ki po teži ne presega 2 kg ali ki ne vsebujejo več kot 12 % mlečne maščobe; drugi pripravki, ki po teži vsebujejo več kot 12 % mlečne maščobe, v embalaži ki po teži ne presega 2 kg; drugi pripravki ki ne vsebujejo mlečne maščobe.


1902. Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen.


1903. 00 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah


ex 1904. Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v zrnu, ali v obliki kosmičev ali drugače pripravljena, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

- Razen tistih, ki vsebujejo po teži več kot 10% vendar ne več kot 20% mesa, drobovine, krvi, klobas ali katerekoli njihove kombinacije.

ex 1905. Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, oblati, rižev papir in podobni izdelki:

- Razen tistih, ki vsebujejo po teži več kot 10% vendar ne več kot 20% mesa, drobovine, krvi, klobas ali katerekoli njihove kombinacije

2001. Vrtnine, sadje in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini:

ex 90 - Drugo:
- Sladka koruza (Zea mays var.saccharata)


2004. Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene:

ex 90 - Druge vrtnine in mešanice vrtnin:
- Sladka koruza (Zea mays var.saccharata), v embalaži, ki po teži ne presega 5 kg

2005. Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu in ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.št. 2006:

ex 20 - Krompir:
- Pripravki v obliki moke, zdroba ali kosmičev, ki v glavnem vsebujejo krompir
80 - Sladka koruza (Zea mays var. saccharata)

2008. Sadje in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

- Lupinasto sadje, kikiriki in sadne koščice oziroma pečke, vključno mešanice tega sadja:
ex 11 -- Kikiriki:
- Kikirikijevo maslo

- Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz podpoglavja št. 2008.19:

91 -- Palmova jedra
ex 92 -- Mešanice:
- Pripravki narejeni na osnovi nepraženih žitnih kosmičev tipa "Muesli"
ex 99 -- Drugo:
- Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var.saccharata)


2101. Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:
ex 10 - Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:
- Pripravki na osnovi kave

ex 20 - Eksrakti, esence in koncentrati čaja, mate čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi čaja ali mate čaja
- Pripravki na osnovi mate čaja

ex 30 - Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomstki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
- Razen pražena cikorija in njeni ekstrakti, esence in koncentrati

2102. Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar.št.
3002); pripravljeni pecilni praški:

ex 20 - Neaktivni kvas: drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi
- Kvas, naravni, mrtvi

2103. Pripravki za omake in pripravljene omake, mešane začimbe in mešana začimbna
sredstva; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

10 - Sojina omaka
20 - Ketchup in druge paradižnikove omake
90 - Drugo


2104. Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila:

10 - Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe
2105. 00 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava

2106. Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

10 - Beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi

ex 90 - Drugo
- Razen sladila v obliki tablet ali drugi pripravki ki vsebujejo po teži več kot 10 % vendar ne več kot 20 % mesa, drobovine, krvi, klobas ali katerih koli njihovih kombinacij

2202. Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar.št. 2009:

10 - Vode, vključno mineralne vode in sodavice, s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje

ex 90 - Drugo:
- Razen sadnih ali zelenjavnih sokov razredčenih z vodo ali sodavico

2203. Pivo iz slada

2205. Vermut in druga vina iz svežega grozdja; aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za
aromatiziranje

2208. Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače;

ex 90 - Drugo:
- Likerji in druge sladkane alkoholne pijače, tudi aromatizirano žgane, ki vsebujejo sladkor ali jajca

2905. Aciklični alkoholi in njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Drugi večhidroksilni alkoholi:
43 -- Manitol
44 -- D-glucitol (sorbitol)

ex 2915. Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in
peroksikisline; njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Estri manitola ali sorbitola

ex 2916. Nenasičene aciklične monokarboksilne kisline, ciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski sulfo-, nitro- ali nitrozo-
derivati:

- Estri manitola ali sorbitola

2917. Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisiline in njihovi derivati:
ex 19 -- Drugo
- Itakonska kislina, njene soli in estri

2918. Karboksilne kisline z dodatno kisikovo funkcijo in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati:

- Karboksilne kisline z alkoholno funkcijo, toda brez druge kisikove funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
11 -- Mlečna kislina, njene soli in estri
14 -- Citronska kislina
15 -- Soli in estri citronske kisline
16 -- Glukonska kislina, njene soli in estri
ex 19 -- Drugo
- Glicerinska kislina, glikolna kislina, sladkorna kislina, izosladkorna kislina,
hepta sladkorna kislina, njihove soli in estri

2932. Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi kisika:
- Spojine, ki imajo v strukturi nekondenziran furanov obroč (hidrogenirane ali ne):
ex 19 -- Drugo:
- Anhidridi manita ali sorbita (npr. sorbitan), vendar ne maltola in izomaltola

ex 90 - Drugo:
- Alfametilglukozit

ex 2940. 00 Sladkorji, kemično čisti, razen saharoze, laktoze, maltoze, glukoze in fruktoze; sladkorni etri in sladkorni estri in njihove soli, razen proizvodov iz tar.št. 2937, 2938 in 2939:

- Sorboza, njene soli in estri

2941. Antibiotiki:

ex 10 - Penicilin in njihovi derivati s strukturo penicilinske kisline; njihove soli (1):
- Penicilin

3001. Žleze in drugi organi za organoterapevtske namene, sušeni, tudi v prahu; ekstrakti iz žlez in drugih organov in njihovih izločkov za organoterapevtske namene; heparin in njegove soli; druge človeške ali živalske snovi, pripravljene za terapevtske ali profilaktične namene, ki niso navedene in ne zajete na drugem mestu:

ex 90 - Drugo:
- Heparin in njegove soli

3501. Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

3505. Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr.preželatizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:
10 - Dekstrini in drugi modificirani škrobi
20 - Lepila

3506. Pripravljena lepila in druga pripravljena sredstva za lepljenje, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; proizvodi, ki so primerni za uporabo kot lepila ali sredstva za lepljenje, pripravljeni za prodajo na drobno kot lepila in sredstva za lepljenje v pakiranjih do vključno 1 kg neto mase

3507. Encimi; pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:
ex 90 - Drugo:
- Pripravljeni encimi z vsebnostjo snovi s hranljivo vrednostjo

3809. Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni,
papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

10 - Na osnovi škrobnih snovi:

- Drugo
ex 91 -- Ki se uporabljajo v tekstilni ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba

ex 92 -- Ki se uporabljajo v papirni ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba

ex 93 -- Ki se uporabljajo v usnjarski ali podobnih industrijah:
--- Ki vsebujejo škrob ali izdelke pridobljene iz škroba

3823.

ex 10 -
-

60 -

-
ex 90 --
-

3911. Naftne smole; kumaron-inden smole, politerpeni, polisulfidi, polisulfoni in drugi proizvodi, navedeni v 3. opombi v tem poglavju, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu,
v primarnih oblikah

ex 10 - Naftne smole, kumaron, inden in kumaron-inden smole in politerpeni:
- Lepila na osnovi emulzij takih smol

ex 90 - Drugo:
- Lepila na osnovi emulzij takih smol

3913. Naravni polimeri (npr.: alginska kislina) in modificirani naravni polimeri (npr.:strjene beljakovine, kemični derivati naravnega kavčuka), ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu, v primarnih oblikah

ex 90 - Drugo:
- Dekstrini in drugi produkti, razen strjene beljakovine

PRILOGA II

OMENJENA V PODODSTAVKU (c) 2. ČLENA

OBSEG


1.člen


1. Če v tej prilogi ni drugače določeno, veljajo za naštete ribe in druge morske proizvode določbe tega sporazuma.

2. Na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se za te proizvode s poreklom iz države EFTE in iz Slovenije ukinejo vse carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom, razen če ni v nadaljevanju določeno drugače.
________________________________________________________________________________

HS tarifna Poimenovanje proizvodov
številka
________________________________________________________________________________

02.08 Drugo meso in drugi užitni mesni klavnični proizvodi, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno:

ex 0208.90 - Drugo:
-- Kitovina1

3. poglavje Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

15.04 Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda
kemično nemodificirani1

15.16 Masti in olja živalskega in rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti
hidrogenirani, interstereficirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani:

ex 1516.10 - Živalske masti in olja in njihove frakcije:
-- Popolnoma pridobljene iz rib ali morskih sesalcev1


16.03 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev
ex 1630.00 - Ekstrakti in sokovi iz mesa kitov, rib ali rakov mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev
---------------------------

1. Prepoved uvoza za izdelke iz kitovine uporabljajo Liechtenstein, Slovenija in Švica na podlagi konvencije CITES.


16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih
jajčec

16.05 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

23.01 Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za hrano ljudi; ocvirki:
ex 2301.10 - Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov; ocvirki:
-- kitovina1

2301.20 - Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

23.09 Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali:

ex 2309.90 - Drugo
-- Topljiva hrana za ribe

2. člen


1. Če v 2. in 4. odstavku ni določeno drugače, so ukrepi pomoči na področju ribištva v skladu s pravili 18. člena tega sporazuma in njegovo razlago v Prilogi VIII.

2. Za spodaj naštete ukrepe pomoči na področju ribištva se običajno šteje, da niso v skladu s sporazumom:

- splošni ukrepi pomoči, ki zadevajo področje kot celoto in niso v celoti namenjeni kot strukturni ukrepi v skladu z določili odstavka (c) (ii) Priloge VIII;

- davčne ugodnosti, razen tistih, ki neposredno izravnavajo cenovne neugodnosti, ki so jasno povezane s posebnimi okoliščinami, prevladujočimi na področju ribištva;

- socialni ukrepi, če subvencija po teh ukrepih presega stopnjo, ki je normalno uporabljena na drugih področjih, ob upoštevanju posebnih okoliščin, ki prevladujejo na področju ribištva.

3. Za spodaj naštete ukrepe pomoči na področju ribištva se običajno šteje, da so v skladu z 18. členom tega sporazuma:


------------------
Prepoved uvoza za izdelke iz kitovine uporabljajo Liechten-stein, Slovenija in Švica na podlagi Konvencije CITES.


- ukrepi pomoči v obliki najnižje dovoljene domače cene za prvo prodajo rib in odkupa presežkov, uporabljeni z namenom izravnati resne spremembe na tržišču;

- regionalni ukrepi pomoči do take mere, kot je potrebna za vzdrževanje ribiških dejavnosti na območjih, ki so nadpovprečno odvisna od teh dejavnosti in kjer je dohodek od ribištva očitno pod državnim povprečjem na področju ribištva. Taki regionalni ukrepi lahko samo izravnajo cenovne neugodnosti v primerjavi z drugimi ribolovnimi območji. Države pogodbenice tega sporazuma, ki bodo uvedle ali ohranile take ukrepe, morajo v skladu z določili Priloge IX zagotoviti dovolj podatkov o razmerah na območju, ki so pripeljale do uvedbe ali ohranitve takih ukrepov.

4. Za spodaj našteta ukrepa pomoči se šteje, da nista v skladu s tem sporazumom:

- pomoč v skladu z odstavkom (c) (vi) Priloge VIII, kot zadeva področje ribištva;

- pomoč v skladu z odstavkom (c) (viii) Priloge VIII, kot zadeva področje ribištva.

3. člen


1. Švica vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein lahko ohrani carinske dajatve pri uvozu za spodaj naštete izdelke s poreklom iz Slovenije:

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov

ex 03.01 do 03.05 Ribe, razen ex 03.04, zmrznjeni fileti, drugo kot morske ribe, krapi, jegulje in losos

To ureditev je treba ponovno pregledati pred 1. januarjem 2000 z namenom, da se skuša izboljšati trgovanje z ribami in drugimi morskimi proizvodi.

2. Švica vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein lahko ohrani carinske dajatve pri uvozu in takse z enakim učinkom za spodaj naštete ribe in druge morske proizvode s poreklom iz Slovenije:

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov

ex 15. poglavje Masti in olja za hrano ljudi

ex 23. poglavje Pripravljena krma za živali

4. člen


1. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma Slovenija za spodaj naštete izdelke s poreklom iz Norveške ali Islandije, zniža osnovne carinske dajatve za 20 odstotnih točk. Preostale dajatve se ukinejo v štirih enakih letnih stopnjah z začetkom 1. januarja 1996:

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov

ex 03.01 do 03.05 Druge sladkovodne ribe razen jegulj

16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

2. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma Slovenija za spodaj naštete izdelke, s poreklom iz Švice vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein, zniža osnovne carinske dajatve za 20 odstotnih točk. Preostale dajatve se ukinejo v štirih enakih letnih stopnjah z začetkom 1. januarja 1996:


HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov

16.04 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki, pripravljeni iz ribjih jajčec

3. Slovenija lahko ohrani carinske dajatve pri uvozu za spodaj naštete izdelke, s poreklom iz Švice vključno z ozemljem Kneževine Liechtenstein:

HS tarifna številka Poimenovanje izdelkov

ex 03.01 do 03.05 Druge sladkovodne ribe razen jegulj


To ureditev je treba ponovno pregledati pred 1. januarjem 2000 z namenom, da se skuša izboljšati trgovanje z ribami in drugimi morskimi proizvodi.

PRILOGA III

OMENJENA V 2. ODSTAVKU 4. ČLENA

CARINSKE DAJATVE PRI UVOZU IN TAKSE Z ENAKIM UČINKOM1. Na Norveškem veljavne carinske dajatve pri uvozu za tekstilne izdelke in za oblačila s poreklom iz Slovenije, ki so navedeni v tabeli k tej prilogi, se postopoma ukinejo v skladu s tu navedenim časovnim razporedom:

(a) na dan začetka veljavnosti tega sporazuma je treba vsako dajatev znižati na štiri sedmine osnovne dajatve;

(b) vsako dajatev je treba nadalje znižati na tri sedmine, dve sedmini in eno sedmino osnovne dajatve, in sicer 1. januarja 1996, 1997 in 1998. Preostala dajatev se odpravi 1. januarja 1999.

2. Liechtenstein in Švica na dan začetka veljavnosti tega sporazuma znižata carinske dajatve za industrijske izdelke s poreklom iz Slovenije na 0% osnovnih dajatev. Če pride na domačem trgu do resnih motenj zaradi manjše zaščite tekstilnih izdelkov (50. do 63. poglavje Carinske tarife ) v primerjavi z zaščito, ki jo uporabljajo druge evropske države, lahko ponovno uvedeta dajatve. S tem zagotavljata raven zaščite, ki ni višja od tiste, ki v tem času prevladuje pri odnosih Evropske skupnosti do Slovenije, v nobenem primeru pa ne sme presegati dajatev za državo z največjimi ugodnostmi, ki veljajo v tem času.

TABELA K PRILOGI III


HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

61.05 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

61.07 Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni izdelki za moške in dečke, pleteni ali kvačkani

61.10 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki, pleteni ali
kvačkani

61.12 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane
- Trenirke:
6112.11 -- Bombažne
6112.12 -- Iz sintetičnih vlaken
6112.19 -- Iz drugih tekstilnih materialov
6112.20 - Smučarske obleke

62.01 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in dečke, razen izdelkov iz tar. št. 6203

62.02 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali z vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske in deklice, razen izdelkov iz tar. št. 6204


62.03 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

62.04 Kostimi, kompleti, sukniči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek), za ženske in deklice

62.05 Srajce za moške in dečke

62.10 Oblačila izdelana iz materialov iz tar. št. 5602, 5603, 5903, 5906 in 5907
62.11 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne obleke; druga oblačila:
6211.20 - Smučarske obleke
- Druga oblačila za moške in dečke:
6211.31 -- Iz volne ali fine živalske dlake
6211.32 -- Bombažne
6211.33 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken
6211.39 -- Iz drugih tekstilnih materialov

- Druga oblačila za ženske in deklice:
6211.41 -- Iz volne ali fine živalske dlake
6211.42 -- Bombažna
6211.43 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken
6211.49 -- Iz drugih tekstilnih materialov

63.02 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo
- Drugo posteljno perilo, tiskano:
6302.21 -- Bombažno
ex 6302.22 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkanih
6302.29 -- Iz drugih tekstilnih materialov
- Drugo posteljno perilo:
6302.31 -- Iz bombaža
ex 6302.32 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkanih
6302.39 -- Iz drugih tekstilnih materialov

63.03 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice, kratke okrasne draperije za okna ali postelje:
- Pletene ali kvačkane:
6303.11 -- Bombažne
6303.12 -- Iz sintetičnih vlaken
6303.19 -- Iz drugih tekstilnih materialov
- Drugo:
ex 6303.91 -- Iz bombaža, razen notranjih platnenih rolet
ex 6303.92 -- Iz sintetičnih vlaken, razen notranjih platnenih navojnic
ex 6303.99 -- Iz drugih tekstilnih materialov, razen notranjih platnenih navojnic

SEZNAM B K PRILOGI IV

 

SEZNAM IZDELKOV S POREKLOM IZ DRŽAVE EFTE, ZA KATERE SE V
SLOVENIJI UKINEJO CARINSKE DAJATVE MED
1. JANUARJEM 1996 IN 1. JANUARJEM 2002_____________________________________________________

Tarifna HS
številka oznaka
_____________________________________________________


2702 Rjavi premog (lignit), aglomeriran ali neaglomeriran,
razen gagata.


2801 Fluor, klor, brom in jod:

2801.10 - Klor


2804 Vodik, žlahtni plini in druge nekovine:

2804.30 - Dušik
2804.40 - Kisik


2806 Klorovodik (klorovodikova kislina): klorsulfonska kislina:

2806.10 - Klorovodik (klorovodikova kislina)


2811 Druge anorganske kisline in druge anorganske kisikove
spojine nekovin:

- Druge anorganske kisline:
2811.21 -- Ogljikov dioksid


2815 Natrijev hidroksid (kavstična soda); kalijev hidroksid
(kavstična pepelika); natrijevi ali kalijevi peroksidi:

- Natrijev hidroksid (kavstična soda):
2815.12 -- V vodni raztopini (tekoča soda)


2823 Titanovi oksidi.


2828 Hipokloriti; komercialni kalcijev hipoklorit (klorovo
apno); kloriti; hipobromiti:

2828.90 - Drugo

2833 Sulfati; galuni; peroksisulfati (persulfati):

- Natrijevi sulfati:
2833.22 -- Aluminija


2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti), fosfati
in polifosfati:

- Polifosfati:
2835.31 -- Natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)


2840 Borati; peroksiborati (perborati):

- Dinatrijev tetraborat (rafinirani boraks):
2840.30 - Peroksiborati (perborati)


2847 Vodikov peroksid, utrjen s sečnino ali ne.


2849 Karbidi, kemično določeni ali nedoločeni:

2849.10 - Kalcija


2912 Aldehidi, z drugimi kisikovimi funkcijami ali brez
njih; ciklični polimeri aldehidov; paraformaldehid:

- Akciklični aldehidi brez drugih kisikovih funkcij:
2912.11 -- Metanal (formaldehid)


2917 Polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi, halogenidi,
peroksidi in peroksikisline; njihovi halogenski, sulfo-,
nitro- ali nitrozo- derivati:

- Aciklične polikarboksilne kisline, njihovi anhidridi,
halogenidi, peroksidi, peroksikisline in njihovi derivati:
2917.31 -- Dibutil ortoftalati
2917.32 -- Dioktil ortoftalati
2917.33 -- Dinonil ali didecil ortoftalati
2917.35 -- Anhidrid ftalne kisline


3206 Druga barvila; preparati, navedeni v 3. opombi v tem
poglavju, razen tistih iz tar.št. 3203, 3204 ali
3205; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot
luminofori, kemično določeni ali nedoločeni:

3206.10 - Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida


3208 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih
polimerov ali kemično modificiranih naravnih polimerov,
dispergiranih ali raztopljenih v nevodnem mediju;
raztopine, definirane v 4. opombi v tem poglavju.
3209 Premazna sredstva (barve in laki) na osnovi sintetičnih
polimerov ali kemično modificiranih naravnih polimerov,
dispergiranih ali raztopljenih v vodni sredini:

3209.10 - Na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov


3211 Pripravljeni sikativi.


3214 Kiti (steklarski, za cepljenje idr.), smolni ometi,
druge tesnilne mase, polnila za pleskarsko-barvarska
dela; preparati za površinsko obdelavo fasad, notranjih
zidov, tal, stropov in podobno, ki niso ognjevarni:

3214.10 - Steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni
cementi, tesnilne mase in drugi kiti; polnila za
pleskarskobarvarska dela.


3402 Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila);
površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi
pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z
dodatkom mila ali brez njega, razen tistih iz tar.št.
3401:

3402.20 -- Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno
3402.90 - Drugo


3406 Sveče, svečke in podobno.

3602 Pripravljena razstreliva, razen smodnika.


3603 Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne
in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni
detonatorji


3918 Talne obloge iz plastičnih mas, samolepilne ali ne, v
zvitkih ali v ploščah; tapete za stene ali strope,
definirane z 9. opombo v tem poglavju:

3918.10 - Iz polimerov viniklorida.


3920 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz
plastičnih mas, ki nimajo celičaste strukture,
neojačeni, nelaminirani, brez podloge, ali ki niso
kombinirani z drugimi materiali:

3920.10 - Iz polimerov etilena


3922 Kadi, pršne kadi, lijaki, bideji, straniščne školjke,
deske in pokrovi, izplakovalni kotliči in podobni
sanitarni proizvodi iz plastičnih mas:

3922.10 - Kadi, pršne kadi in lijaki


3923 Izdelki za prevoz in pakiranje blaga, iz plastičnih
mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz
plastičnih mas:

- Vreče in vrečke (vključno trikotne):
3923.21 -- Iz polimerov etilena


4011 Nove zunanje pnevmatične gume (plašči):

4011.10 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne
avtomobile)


4013 Notranje gume (zračnice):

4013.10 - Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne
avtomobile), avtobuse in tovornjake:
4013.20 -- Za dvokolesa

4201 Sedlarski in jermenarski proizvodi za katero koli žival
(vključno vprežne vrvi za komate, povodci, ščitniki za
kolena, nagobčniki, podstavki in blazine za sedla,
torbe-bisage, plašči za pse in podobno), iz
kakršnega koli materiala.


4202 Kovčki za obleko, neseserji, ataše-kovčki, aktovke, šolske
torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za
fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za
samokrese in podobni izdelki; potne torbe, toaletne
torbe, nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe,
listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za
zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za
tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za
steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle
za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega
usnja, iz folij iz plastičnih mas, iz tekstilnih
materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti
ali pretežno prevlečeni s temi materiali.


4203 Oblačila in pribor za oblačila, iz usnja ali umetnega usnja.


4204 Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se uporabljajo
v strojih ali mehaničnih napravah ali za druge tehnične
namene.


4205 Drugi proizvodi iz usnja ali umetnega usnja.
4303 Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki.


4304 Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna.


4410 Iverne plošče in podobne plošče iz lesa in drugih
lesnatih (ligninskih) materialov, neaglomerirane ali
aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi.


4411 Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnatih materialov,
aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi
organskimi vezivi.


4412 Vezan les, furnirske plošče in podoben lameliran les.


4801 Časopisni papir, v zvitkih ali listih.

4802 Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje,
tiskanje in druge grafične namene, vključno papir in
karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali
listih, razen papirja iz tar.št. 4801 ali 4803; ročno
izdelana papir in karton:

4802.10 - Ročno izdelana papir in karton

- Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z
mehaničnim postopkom, ali ki vsebuje po masi do vključno
10% teh vlaken od skupne vsebine vlaken:
4802.52 -- Z maso od vključno 40 do vključno 150 g/m2
4802.60 - Drug papir in karton, ki od skupne količine vlaken
vsebujeta po masi nad 10% vlaken, dobljenih z
mehaničnim postopkom.


4803 Toaletni papir, papir za odstranjevanje ličila, papir
za brisače, serviete in robčke ter podoben papir za
uporabo v gospodinjstvu ali za sanitarne namene,
celulozna vata, listi in trakovi iz celuloznih vlaken,
vključno nabrane (krep, plisirane idr.), reliefne,
luknjane, površinsko barvane, površinsko okrašene ali
tiskane, v zvitkih, širokih nad 36 cm ali v pravokotnih
(vključno kvadratnih) listih z najmanj eno stranico
daljšo kot 36 cm, v neprepognjenem stanju.


4805 Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih,
dalje neonbdelan, razen obdelav, ki so navedene v
2. opombi tega poglavja:

4805.70 - Drug papir in karton, z maso nad 150 g/m2, toda
pod 225 g/m2:
4805.80 - Drug papir in karton, z maso 225 g/m2 ali več
4808 Papir in karton, valovita (z zlepljenimi ravnimi
površinskimi listi ali brez njih), nabrana (krep,
plisirana), reliefna ali luknjana, v zvitkih ali
listih, razen tistih iz tar.št. 4803:

4808.10 - Papir in karton, valovita, vključno luknjana


4810 Papir in karton, premazana z ene ali z obeh strani s
kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi z vezivom ali
brez njega, toda brez drugega premaza, površinsko
barvana ali nebarvana, okrašena ali neokrašena,
tiskana ali netiskana, v zvitkih ali listih:

- Papir in karton za pisanje, tiskanje ali za druge
grafične namene, ki v skupni količni vlaken vsebujeta
po masi do vključno 10% vlaken, dobljenih z mehaničnim
postopkom:
4810.11 -- Z maso do vključno 150 g/m2
4810.12 -- Z maso nad 150g/m2


4814 Zidne tapete in podobne stenske obloge iz papirja;
prozorni papir za okna:

4814.20 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s
prednjo stranjo, premazano ali prekrito s slojem
plastične mase, ki ima zrnato, reliefno, barvano,
tiskano ali drugače okrašeno površino
4814.30 - Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja s
sprednjo stranjo, prekrito s pletarskim materialom, ki
je med seboj spojen ali nespojen v vzporedne niti ali
tkan


4816 Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za
kopiranje in prenašanje, razen tistih iz tar. št.
4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz
papirja, v škatlah ali brez škatel:

4816.10 - Karbon in podoben kopirni papir
4816.20 - Samokopirni papir


4818 Toaletni papir, robčki, listi za odstranjevanje ličila,
brisače, namizni prti, serviete, otroške plenice,
tamponi, rjuhe in podobni predmeti za gospodinjstvo,
bolnišnice in sanitarne potrebe, oblačilni predmeti in
pribor iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali iz
listov ali trakov iz celuloznih vlaken:

4818.10 - Toaletni papir
4818.20 - Robčki, listi za odstranjevanje ličila in brisače
4818.30 - Namizni prti in serviete
4818.40 - Vložki, tamponi, otroške plenice, plenične podloge
in podobni sanitarni predmeti

4819 Škatle, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz
papirja, kartona, celulozne vate in listov ali trakov
iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja
ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah
ali podobno:

4819.10 - Škatle iz valovitega papirja ali kartona
4819.20 - Zložljive škatle iz nevalovitega papirja in kartona
4819.40 - Druge vreče in vrečke, vključno trikotne vrečke
4819.50 - Druga embalaža za pakiranje, vključno z ovitki za plošče
4819.60 - Kartonažni izdelki iz papirja ali kartona, ki se
uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno


4820 Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za
pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po
sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki in
fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci; kompleti
z vstavljenim karbon papirjem in podobni izdelki za
pisanje iz papirja ali kartona, albumi za vzorce ali
zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona:

4820.10 - Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za
naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki,
dnevniki in podobni izdelki
4820.20 - Šolski zvezki
4820.30 - Povezi za knjige, mape in fascikli za spise
4820.40 - Poslovni obrazci v več izvodih in kompleti z
vstavljenim karbon papirjem


4821 Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane ali
netiskane:

4821.10 - Tiskane


4822 Tuljave, motki, kopsi in podobne podlage iz papirne
mase, papirja ali kartona (luknjani ali neluknjani,
ojačeni ali neojačeni).


4823 Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi
iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti
ali oblike, drugi izdelki iz celuloze, papirja,
kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz
celuloznih vlaken:

4823.40 - Zvitki, listi in koluti, tiskani za registrirne
aparate

- Drug papir in karton za tiskanje, pisanje ali druge
grafične namene
4823.59 -- Drugo
4823.70 - Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase
5112 Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake:


5208 Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več
bombaža, mase do 200 g/m2.


5209 Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85% ali več
bombaža, mase nad 200 g/m2.


5210 Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85 %
bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi vlakni, mase do 200 g/m2.


5211 Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi pod 85%
bombaža, v mešanici pretežno ali samo z umetnimi ali
sintetičnimi vlakni, mase nad 200 g/m2.


5212 Druge bombažne tkanine.


5602 Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno ali
laminirano.


5603 Netkani tekstil, vključno impregniran, prevlečen,
prekrit ali laminiran.


5607 Vrvi, motvozi, konopi in prameni, vključno pleten,
impregnirane, prevlečene, prekrite, obložene z gumo
ali plastično maso:

- Iz polietilena ali polipropilena:
5607.49 -- Drugo
5607.50 - Iz drugih sintetičnih vlaken


5801 Tkanine z zankasto oz. lakasto površino iz
ženiljske preje, razen tkanin iz tar.št.
5802 in 5806:

5801.10 - Iz volne ali fine živalske dlake

- Iz bombaža:
5801.25 -- Tkanine z razrezanimi zankami po osnovi
5801.26 -- Ženiljske tkanine

- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:
5801.35 -- Tkanine z razrezanim zankami po osnovi
5801.36 -- Ženiljske tkanine

5802 Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste
tkanine, tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št.
5806; taftane tekstilne tkanine, razen proizvodov
iz tar.št. 5703.


5803 Gaza tkanine, razen ozkih tkanin iz tar.št. 5806.


5808 Plenice v metraži; okrasna pozameneterija in podobni
okrasni izdelki v metraži, nevezeni, razen pletenih ali
kvačkanih, rese, pomponi in podobni izdelki.


5810 Vezenina v metraži, trakovih ali motivih.


5811 Prešiti tekstilni izdelki v metraži, ki so sestavljeni
iz ene ali več plasti tekstilnih materialov, spojenih s
polnilom, prešivanjem ali na drug način, razen vezenin
iz tar.št. 5810.


5904 Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala
na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali
prekriti, vključno z razrezanimi v oblike:

- Drugo:
5904.91 -- Na podlagi iz iglane klobučevine ali netkanega
tekstila


5906 Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar.št.
5902.


6002 Drugi pleteni ali kvačkani materiali:

6002.30 - Širine več kot 30 cm, ki vsebjejo po masi 5% ali
več elastomerne preje ali niti iz kavčuka ali gume

- Drugi materiali, pleteni po osnovi (vključno z materiali,
dobljenimi z "galoon" pletenimi stroji):
6002.41 -- Iz volne ali fine živalske dlake
6002.42 -- Iz bombaža
6002.43 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken
6002.49 -- Drugo
- Drugi:
6002.92 -- Iz bombaža
6002.93 -- Iz umetnih ali sintetičnih vlaken


6101 Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
vložkom ali brez njih in podobni izdelki za moške in
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkoviz tar.št.
6103.

6102 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali vložkom ali brez njih in podobni izdelki za ženske
in deklice, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz
tar.št. 6104.


6103 Obleke, kompleti, suknjiči in jopiči, hlače z oprsnikom
in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen
kopalnih hlačk), za moške in dečke, pleteni ali
kvačkani:


6104 Kostimi, kompleti, jakne in jopiči, obleke, krila,
hlačna krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
jahalne hlače in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in
kopalnih oblek), za ženske in deklice, pleteni ali
kvačkani.


6105 Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane.


6106 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice,
pletene ali kvačkane.


6107 Spodnje hlače, spalne srajce, pižame, kopalni plašči,
domače halje in podobni izdelki za moške in dečke,
pleteni ali kvačkani.


6108 Kombineže, spodnja krila, spodnje hlače, spalne
srajce, pižame, jutranjke, kopalni plašči, domače
halje in podobni izdelki, za ženske in deklice,
pleteni ali kvačkani.


6109 T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene
ali kvačkane.


6110 Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki
in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani.


6111 Oblačila in pribor za oblačila, za dojenčke, pleteni ali
kvačkani.


6112 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke
ali kopalne obleke, pletene ali kvačkane.


6113 Oblačila, izdelana iz pletenih ali kvačkanih materialov
iz tar.št. 5903, 5906 in 5907.


6114 Druga oblačila, pletena ali kvačkana.
6115 Hlačne nogavice, nogavice, vključno nogavice za krčne
žile in nogavice brez podplatov, pletene ali kvačkane.


6116 Rokavice, palčniki in rokvice brez prstov, pletene ali
kvačkane:

6116.10 - Impregnirane, prevlečene ali prekrite s
plastično maso ali gumo


6117 Drug gotov pribor za oblačila, pleten ali kvačkan; pleteni
ali kvačkani deli oblačil ali pribora za oblačila.


6201 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa
anorak (vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo
ali z vložkom ali brez njih in podobni izdelki za moške
in dečke, razen izdelkov iz tar.št. 6203.


6202 Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak
(vključno smučarski jopiči), vetrovke s podlogo ali
vložkom ali brez njih in podobni izdelki za ženske ali
deklice, razen izdelkov iz tar.št. 6204.


6203 Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in
naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače (razen
kopalnih hlačk), za moške in dečke.


6204 Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, hlačna
krila, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami in
kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek),
za ženske in deklice.


6205 Srajce za moške in dečke.


6206 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice.

6207 Spodnje majice in druge majice, spodnje hlače, spalne
srajce, pižame, kopalni plašči, domače halje in podobni
izdelki za moške in dečke.


6208 Spodnje majice in druge majice, kombineže, spodnja
krila, hlačke, spodnje hlače, spalne srajce, pižame,
jutranjke, kopalni plašči, domače halje in podobni
izdelki, za ženske in deklice.


6209 Oblačila in pribor za oblačila za dojenčke.

6211 Trenirke, smučarske obleke in kopalne hlačke ali kopalne
obleke; druga oblačila.


6212 Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice,
podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, vključno
s pletenimi ali kvačkanimi.


6213 Robčki.


6214 Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni
izdelki.


6215 Kravate in metuljčki.


6217 Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali pribora
za oblačila, razen tistih iz tar. št.6212.


6301 Odeje in podobni pokrivači.

6301.30 - Odeje (razen električnih odej) in podobna pregrinjala, iz
bombaža
6301.40 - Odeje (razen eletkričnih odej) in podobna pregrinjala,
iz sintetičnih vlaken
6301.90 - Druge odeje in podobna pregrinjala


6302 Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo.


6303 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice,
kratke okrasne draperije za okna ali postelje.

6304 Drugi izdelki za notranjo opremo, brez izdelkov iz tar.št.
9404.


6305 Vreče in vrečke za pakiranje blaga.


6306 Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende);
šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna
vozila); izdelki za taborjenje.


6307 Drugi gotovi izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila:

6307.10 - Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje
6307.90 - Drugo:


6309 Ponošena-izrabljena oblačila in drugi izrabljeni
tekstilni izdelki


6310 Krpe, motvozi, vrvi, konopi in prameni v obliki
odpadkov ali neuporabnih izdelkov, iz tekstilnega
materiala.


6401 Nepremočljiva obutev s podplati in z zgornjim delom
iz kavčuka, gume ali plastične mase, katere
zgornji del ni pritrjen na podplat in ne spojen z njim s
šivanjem, z zakovicami ali z žeblji, vijaki, čepi ali
po podobnih postopkih.


6402 Druga obutev s podplati in zgornijm delom iz
kavčuka, gume ali plastične mase.


6403 Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase, usnja
ali umetnega usnja in z zgornijm delom iz usnja.


6404 Obutev s podplati iz kavčuka, gume, plastične mase, iz
usnja ali umetnega usnja in z zgornijm delom iz tekstilnih
materialov.


6405 Druga obutev.


6501 Tulci, stožci in podobni izdelki iz klobučevine,
neoblikovani in brez oboda; krogi in cilindri (vključno
z rezanimi cilindri) iz klobučevine.


6502 Tulci, stožci in podobni izdelki, pleteni ali izdelani
s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala,
neoblikovani in brez oboda, nepodloženi in neokrašeni.


6503 Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz
tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar.št. 6501,
vključno tudi podloženi ali okrašeni.


6504 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali izdelani s
sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala, vključno
tudi podloženi ali okrašeni.


6505 Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani
iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih
materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali
okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala,
vključno podložene ali okrašene.
6506 Druga pokrivala, vključno podložena ali okrašena.


6507 Trakovi za notranje obrobljanje; podloge, prevleke, osnove
in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala.


6807 Izdelki iz bitumna ali iz podobnih materialov (npr.:
iz bitumna iz nafte ali iz premogove katranske smole).


6808 Plošče, ploščice, bloki ipd. iz rastlinskih vlaken,
slame, koruznega ličja, iverja, žagovine ali drugih
lesnih odpadkov, aglomerirani s cementom, sadro ali
drugimi mineralnimi vezivi.


6810 Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani
ali nearmirani.


6811 Azbestnocementni izdelki, izdelki iz cementa s
celuloznimi vlakni ipd..


6904 Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki
in podobno.

6905 Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za
gradbeništvo iz keramike.


7113 Nakit in deli nakita, iz plemenitih kovin ali kovin,
platiranih s plemenitimi kovinami.


7114 Zlatarski predmeti in njihovi deli, iz plemenitih kovin
ali kovin, platiranih s plemenitimi kovinami.


7202 Železove predzlitine:

- Fero-mangan:
7202.21 -- Ki vsebuje več kot 55 ut.% silicija

- Fero-silicij:
7202.29 -- Drugo

- Fero-krom:
7202.41 -- Ki vsebuje več kot 4 ut.% ogljika
7202.49 -- Drugo

- Drugo:
7202.99 -- Drugo


7208 Ploščati toplo valjani izdelki iz železa ali
nelegiranega jekla, širine 600 mm ali več, neplatirani
in neprevlečeni.


7209 Ploščati valjani izdelki iz železa ali nelegiranega
jekla, širine 600 mm ali več, hladno valjani (hladno
deformirani), neplatirani in neprevlečeni.


7211 Ploščati valjani proizvodi iz železa ali nelegiranega
jekla, širine manj kot 600 mm, neplatirani in
neprevlečeni.


7213 Vroče valjana žica, v kolutih, iz železa ali
nelegiranega jekla.


7214 Druge palice in žica, iz železa ali nelegiranega
jekla, kovane, toplo valjane, toplo vlečene ali
toplo iztiskane, brez nadaljne obdelave, vključno
s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju.


7215 Druge palice in žica iz železa ali nelegiranega jekla.

7216 Profili iz železa ali nelegiranega jekla:

7216.60 - Profili, samo hladno oblikovani ali hladno dokončani
7216.90 - Drugi


7217 Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla.


7218 Nerjavno jeklo v ingotih ali drugih primarnih oblikah;
polizdelki iz nerjavnega jekla:

7218.90 - Drugo


7219 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
600 mm in več.


7220 Ploščato valjani izdelki iz nerjavnega jekla, širine
manj kot 600 mm.


7221 Palice in žica, toplo valjane, v ohlapnih kolobarjih,
iz nerjavnega jekla.


7222 Druge palice in žica, kotniki in drugi profili iz nerjavnega
jekla:

7222.10 - Palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave
7222.20 - Palice in žica, hladno oblikovane ali hladno dodelane,
brez nadaljnje obdelave
7222.30 - Druge palice in žica


7225 Ploščato valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine 600 mm in več.


7226 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel,
širine manj kot 600 mm.


7227 Palice in žica, tolplo vljani, v ohlapno navitih kolobarjih,
iz drugih legiranih jekel.


7228 Palice, kotniki in drugi profili iz drugih legiranih jekel;
votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel:
7228.10 - Palice iz hitroreznega jekla
7228.20 - Palice iz silicij-namganovega jekla
7228.30 - Druge palice, toplo valjane, toplo vlečene ali iztiskane,
brez nadaljnje obdelave
7228.40 - Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave
7228.50 - Palice, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez
nadaljnje obdelave
7228.60 - Druge palice
7228.70 - Kotniki in drugi profili


7229 Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel.


7301 Piloti iz železa ali jekla, vključno vrtani, prebiti ali
izdelani iz sestavljenih elementov; zvarjeni profili in
kotniki železa ali jekla.


7306 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji,
varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz
železa ali jekla:

7306.30 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz železa
ali nelegiranega jekla
7306.40 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz
nerjavnega jekla
7306.50 - Drugi, varjeni, s krožnim prečnim prerezom, iz drugih
legiranih jekel
7306.60 - Drugi, varjeni, ki nimajo krožnega prečnega prereza
7306.90 - Drugo


7307 Pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena, oglavki) iz
železa ali jekla:

- Liti pribor (fitingi):

7307.11 -- Iz netempranega litega železa

- Pribor iz nerjavnega jekla:
7307.21 -- Prirobnice
7307.22 -- Kolena, loki in oglavki z navojem
7307.23 -- Pribor (fitingi) za varjenje
7307.29 -- Drug

- Drugo:
7307.91 -- Prirobnice
7307.92 -- Kolena, loki in oglavki z navojem
7307.93 -- Pribor (fitingi) za varjenje
7307.99 -- Drugo

7308 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406)
in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije,
vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe,
strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje,
pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa
ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi
in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah,
iz železa ali jekla:

7308.30 - Vrata, okna in okviri zanje ter pragovi za vrata


7309 Rezervoarji, cisterne, sodi in podobni kontejnerji za
kakršen koli material (razen komprimiranih ali
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino
nad 300 litrov, z oblogo ali brez nje, s toplotno izolacijo
ali brez nje, toda brez mehaničnih ali termičnih
naprav.


7310 Cisterne, sodi, pločevinaste škatle in podobni kontejnerji,
za kakršen koli material (razen komprimiranih ali
utekočinjenih plinov), iz železa ali jekla, s prostornino
do 300 litrov, z oblogo ali brez obloge, s toplotno
izolacijo ali brez nje, toda brez mehaničnih ali
termičnih naprav.


7314 Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, mreže in
ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z
razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine
ali traku, iz železa ali jekla:

- Tkani izdelki:
7314.11 --
7314.19 -- Drugi


7317 Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji,
prešivne spojke (razen iz tar.št. 8305) in podobni predmeti,
iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali
brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo.
7318 Vijaki, matice, tirni vijaki (tirfoni), vijaki s kavljem,
kovice, klini za natezanje, razcepke, podložke (vključno
vzmetne podložke) in podobni izdelki, iz železa ali
jekla.


7321 Peči za ogrevanje prostorov, štedilniki, rešetkasta
ognjišča, kuhinjske peči (vključno s pomožnim
kotlom za centralno ogrevanje), ražnji, prenosne
pločevinaste posode z žerjavico, plinski kuhalniki,
grelniki krožnikov in podobni neelektrični gospodinjski
aparati in njihovi deli, iz železa ali jekla:

- Aparati za kuhanje in grelniki krožnikov:
7321.11 -- Na plinsko gorivo ali kombinirani na plinsko
gorivo in na druga goriva
7321.12 -- Na tekoča goriva
7321.13 -- Na trda goriva


7323 Namizni, kuhinjski in drugi izdelki za gospodinjstvo
in njihovi deli, iz železa ali jekla; železna ali
jeklena volna; gobe za ribanje posode in blazinice za
čiščenje in poliranje, rokavice ipd., iz železa ali
jekla:

- Drugo:
7323.91 -- Iz litega železa, neemajlirano
7323.92 -- Iz litega železa, emajlirano
7323.93 -- Iz nerjavnega jekla
7323.94 -- Iz železa (razen iz litega železa) ali jekla,
emajlirano
7323.99 -- Drugi


7325 Drugi liti izdelki iz železa ali jekla:

7325.10 - Iz netempranega litega železa

- Drugi:
7325.99 -- Drugi


7326 Drugi železni ali jekleni izdelki:

7326.20 - Izdelki iz železne ali jeklene žice


7407 Bakrene palice in profili.


7408 Bakrena žica.


7419 Drugi bakreni izdelki:

- Drugi deli:
7419.91 -- Odlitki, stiskanci in odkovki, brez
nadaljnje obdelave
7419.99 -- Drugo


7601 Aluminij, surov:
7601.20 - Aluminijeve zlitine


7604 Aluminijaste palice in profili.


7605 Aluminijasta žica.


7606 Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več
kot 0,20 mm.


7607 Aluminjaste folije (tudi tiskane ali s podlogo
iz papirja, kartona, plastične mase in podobnih
materialov), debeline do vključno 0,20 mm (brez
podlage).


7608 Aluminijaste cevi.


7609 Aluminijasti pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice,
kolena, oglavki).


7610 Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar.št. 9406)
in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov,
stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja,
vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in
stebri) iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi
in podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v
konstrukcijah:

7610.10 - Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata


7616 Drugi proizvodi iz aluminija:

7616.90 - Drugo:


7901 Cink, surov:

- Nelegiran cink:
7901.20 - Cinkove zlitine


7904 Cinkove palice, profili in žica.

7905 Cinkove plošče, pločevine, trakovi in folije:
7906 Cevi in pribor (fitingi) za cevi (npr.: spojnice, kolena,
oglavki), iz cinka


7907 Drugi cinkovi izdelki


8203 Pile, rašple, klešče (vključno klešče za rezanje);
pincete, škarje za rezanje kovin, sekala za cevi,
sekala za svornike, klešče za vrtanje in podobno ročno
orodje.


8204 Navadni in francoski ključi za vijake, ročni (vključno
z momentnimi ključi); izmenljivi vložki za ključe, z
držajem ali brez njega.


8205 Ročno orodje in priprave (vključno s stekloreškimi
diamanti), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; spajkalne plamenke; primeži, vpenjala in
podobno, razen pribora in delov za obdelovalne stroje;
nakovala; prenosne kovačnice; brusi s stojali na ročni
ali nožni pogon.


8206 Orodje iz dveh ali več tar.št. 8202 do 8205, v
garniturah za prodajo na drobno.


8207 Izmenljivo orodje za ročne obdelovalne priprave na
mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne
stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje,
prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev,
vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem,
prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje
ali iztiskanje kovine, in orodje za vrtanje sten in
zemlje.


8301 Žabice in ključavnice (na ključ, šifro ali električne)
iz navadnih kovin; zapirala in okovje z zapirali, ki
imajo vgrajene ključavnice, iz navadnih kovin; ključi
katerega koli navedenih izdelkov iz navadnih kovin.


8302 Okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki iz navadnih
kovin, za pohištvo, vrata, stopnišča, okna, rolete,
karoserije, sedlarsko blago, kovčke, skrinje, škatle in
podobno; obešalniki za klobuke, konzole ipd.; koleščki
(za pohištvo ipd.), s pritrdilnimi elementi iz navadnih
kovin; avtomatična zapirala za vrata, iz navadnih kovin.


8308 Zapirala, okovje z zapirali, zaponke, zapirala z
zaponkami, sponke, očesca in podobno, za obleko,
obutev, ročne torbe, potovalne predmete in druge
gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice iz
navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin:
8308.10 - Sponke in očesca
8308.90 - Drugo, vključno z deli


8403 Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št.
8402:

8403.10 - Kotli


8407 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s
svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata:

- Pogonski motorji za plovila:
8407.21 -- Izvenkrmni motorji
8407.29 -- Drugi

- Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon
vozil iz 87. poglavja:
8407.31 -- S prostornino do vključno 50 cm3
8407.32 -- S prostornino nad 50 do vključno 250 cm3


8410 Hidravlične turbine, vodna kolesa in njihovi
regulatorji.


8413 Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami ali brez
njih, elevatorji za tekočine.


8414 Zračne ali vakuumske črpalke, zračni ali plinski
kompresorji in ventilatorji; ventilacijske ali
recirkulacijske nape z vgrajenim ventilatorjem, vključno
s tistimi, ki imajo filtre:

8414.10 - Vakuumske črpalke

- Ventilatorji:
8414.51 -- Namizni, talni, stenski, okenski, stropni ali
strešni ventilatorji, z vgrajenim elektromotorjem moči
do vključno 125 W
8414.59 -- Drugi
8414.60 - Nape z največjo horizontalno stranico do vključno
120 cm


8415 Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni
pogon in elementi za spreminjanje temperature in
vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni
mogoče posebej regulirati.


8417 Industrijske in laboratorijske peči, vključno peči za
sežiganje, neelektrične:
8417.20 - Pekarske peči, vključno peči za kekse
8417.90 - Deli


8418 Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje
ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke,
razen klimatizacijskih naprav iz tar.št. 8415.


8419 Stroji, naprave in laboratorijska oprema (vključno
električno ogrevani), za obdelavo materiala s spremembo
temperature, kot je ogrevanje, kuhanje, žganje,
destilacija, rektifikacija, sterilizacija,
pasterizacija, parjenje, sušenje, evaporizacija,
vaporizacija, kondenzacija ali hlajenje, razen
gospodinjskih strojev in naprav; pretočni in
akumulacijski grelniki za vodo, neelektrični:

- Pretočni in akumulacijski grelniki za vodo,
neelektrični:
8419.89 -- Drugo
8419.90 - Deli


8421 Centrifuge, vključno centrifuge za sušenje; naprave in
aparati za filtriranje in čiščenje tekočin ali plinov:

- Deli:
8421.99 -- Drugi


8422 Pomivalni stroji, stroji za pomivanje in sušenje
steklenic in druge posode; stroji za polnjenje,
zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje
steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod;
stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje,
cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali
zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi
toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač:

- Pomivalni stroji:
8422.11 -- Gospodinjski
8422.19 -- Drugi
8422.20 - Stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge
posode


8423 Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo
do vključno 5 centigramov (0,05g)), vključno s stroji za
štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja mase;
uteži za tehtnice vseh vrst.

8424 Mehanske naprave (na ročni pogon ali brez njega) za
brizganje, razprševanje ali pršenje tekočin ali prahu;
gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni;
brizgalne pištole in podobne naprave; stroji za
brizganje pare ali peska in podobni stroji za brizganje
s curkom:

8424.10 - Gasilski aparati, napolnjeni ali nenapolnjeni
8424.30 - Stroji za brizganje pare ali peska in podobni stroji
za brizganje s curkom

- Druge naprave:
8424.81 -- Za kmetijstvo ali hortikulturo


8427 Viličarji; druga avto dvigala z napravami za dviganje
ali manipulacijo.


8432 Stroji za pripravo in kultiviranje zemlje v kmetijstvu,
hortikulturi in gozdarstvu; valjarji za travnike in
športne terene:

8432.40 - Trosilniki hlevskega gnoja in kemičnih gnojil


8433 Stroji za obiranje, žetev in mlatev, vključno z balarji za
slamo in krmo; kosilnice za travo; stroji za čiščenje,
sortiranje ali selekcijo jajc, sadja ali drugih
kmetijskih pridelkov, razen strojev iz tar.št. 8437:

- Kosilnice za travo (za travnike, parke ali športne terene):
8433.19 -- Druge:
8433.20 - Druge kosilnice, vključno vzvodne priključne kosilnice
za montiranje na traktor
8433.30 - Drugi stroji za seno

- Drugi stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov (žetev in obiranje
itd.); stroji za ločevanje zrn od rastline (za mlatev,
robkanje itd.):
8433.51 -- Kombajni za pobiranje kmetijskih pridelkov in za
ločevanje zrn od rastline
8433.59 -- Drugi


8438 Stroji, ki niso navedeni in ne zajeti v drugih tarifnih
številkah tega poglavja, za industrijsko pripravljanje
ali proizvodnjo hrane ali pijač, razen strojev za
ekstrakcijo ali pripravljanje živalskih ali rastlinskih
masti in olj:
8438.10 - Pekarski stroji in stroji za proizvodnjo makaronov,
špagetov in podobnih izdelkov


8450 Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno
s stroji, ki perejo in sušijo:

- Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila:
8450.11 -- Popolnoma avtomatski
8450.12 -- Drugi, z vgrajeno centrifugalno napravo za ožemanje
8450.19 -- Drugi
8454 Konvertorji, livarski lonci, forme za ingote in
livarski stroji, ki se uporabljajo v metalurgiji ali
livarnah kovin:

8454.30 - Livarski stroji
8454.90 - Deli


8455 Valjarniška ogrodja in proge, za kovine; valji za
valjarniška ogrodja in proge:

8455.30 - Valji za valjarniška ogrodja in proge


8471 Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov in njihove
enote; magnetni ali optični čitalniki, stroji za
prepisovanje podatkov na nosilce podatkov v kodirani
obliki in stroji za obdelavo takih podatkov, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

- Drugo:
8471.92 --


8480 Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modelne
plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov
za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale,
gumo in plastične mase:

- Kalupi z kovino ali kovinske karbide:
8480.41 -- Za brizganje ali kompresijo8481 Pipe, ventili in podobne naprave za cevovode, kotle,
rezervoarje, velike sode in podobno, vključno z
redukcijskimi ventili in termostatsko krmiljenimi
ventili.


8482 Kotalni ležaji:

8482.10 - Kroglični ležaji

8483 Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste
gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji,
zobniki, zobniški in frikcijski prenosniki; navojna
vretena s kroglicami ali valji; menjalniška ohišja in drugi
menjalniki hitrosti, vključno pretvorniki navora;
vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za
škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in
kardanski zglobi):

8483.40 - Zobniški in frikcijski prenosniki, brez zobnikov,
verižnic in drugih transmisijskih elementov,
dobavljenih posebej; navojna vretena s kroglicami;
menjalniška ohišja in drugi menjalniki hitrosti,
vključno s pretvorniki navora.


8501 Elektromotorji in električni generatorji (razen
generatorskih agregatov):

8501.10 - Motorji z močjo do 37,5 W

- Drugi enosmerni motorji; generatorji in enosmernega
toka:
8501.31 -- Z močjo do vključno 750 W
8501.32 -- Z močjo nad 750 W do vključno 75 kW
8501.40 - Drugi izmenični motorji, enofazni

- Drugi izmenični motorji, večfazni:
8501.51 -- Z močjo do vključno 750 W
8501.52 -- Z močjo nad 750 W do vključno 75 kW


8502 Električni generatorski agregati in rotacijski
konvertorji (pretvorniki):

- Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski
motorji):
8502.11 -- Z močjo do vključno 75 kVA
8502.20 - Generatorski agregati z batnimi motorji z notranjim
zgorevanjem na vžig s svečkami
8502.30 - Drugi generatorski agregati


8503 Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo
s stroji iz tar.št. 8501 ali 8502.


8504 Električni transformatorji, statični konvertorji (npr.:
usmerniki) in indukcijske tuljave.


8505 Elektromagneti; trajni magneti in izdelki, ki so
namenjeni, da po magnetenju postanejo trajni magneti;
vpenjalne glave, vpenjalne naprave in podobna držala za
obdelovance na osnovi elektromagnetov ali trajnih
magnetov; elektromagnetne sklopke in zavore;
elektromagnetne dvigalne glave:

- Trajni magneti in izdelki, ki so namenjeni, da po
magnetenju postanejo trajni magneti:
8505.11 -- Kovinski
8505.19 -- Drugi
8505.20 - Elektromagnetne sklopke in zavore


8506 Primarne celice in primarne baterije:

- Katerih zunanja prostornina ne presega 300 cm3:
8506.11 -- Z manganovim dioksidom
8506.12 -- Z živosrebrovim oksidom
8506.13 -- S srebrovim oksidom
8506.20 - Z zunanjo prostornino nad 300 cm3


8507 Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje,
pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi:

8507.10 - Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev
8507.20 - Drugi svinčevi akumulatorji
8507.80 - Drugi akumulatorji
8507.90 - Deli

8508 Elektromehansko ročno orodje z vdelanim elektromotorjem:

8508.20 - Žage
8508.80 - Drugo orodje


8509 Elektromehanski gospodinjski aparati z vdelanim
elektromotorjem.


8510 Aparati za britje, striženje ter naprave za odstranjevanje
dlak z vdelanim elektromotorjem:

8510.10 - Brivski aparati


8511 Električna oprema za vžiganje in zaganjanje motorjev z
notranjim zgorevanjem, ki se vžigajo s svečko ali
kompresijo (npr.: vžigalni magneti, dinamomagneti,
vžigalne tuljave, vžigalne svečke, ogrevalne svečke,
električni zaganjalniki); generatorji (npr.
diname in alternatorji) in reglerji zanje:
8511.10 - Vžigalne svečke
8511.20 - Vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni vztrajniki
8511.50 - Drugi generatorji
8511.80 - Druga oprema


8512 Električna oprema za razsvetljavo in signalizacijo
(razen izdelkov iz tar.št. 8539), vetrobranski
brisalci, naprave za odmrznitev in naprave za
razmeglitev, za kolesa in motorna vozila:

8512.10 - Oprema za razsvetljavo in vizualno signalizacijo za
kolesa
8512.20 - Druga oprema za razsvetljavo in vizualno
signalizacijo


8513 Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije
(npr. suhe baterije, akumulatorji ali elektromagneti),
razen opreme za razsvetljavo iz tar.št. 8512:

8513.10 - Svetilke
8515 Stroji in aparati za mehko in trdo spajkanje in varjenje,
električni (vključno z električno segrevalnim plinom), laserski
ali na principu druge svetlobe ali fotonskega snopa,
ultrazvoka, elektronskega snopa, magnetnih impulzov ali
plazemskega obloka, vključno s tistimi, s katerimi se lahko
reže; električni stroji in aparati za vroče brizganje
kovin ali kermetov.


8516 Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode in
potopni grelniki; električni aparati za ogrevanje
prostorov in električne naprave za ogrevanje tal;
elektrotermični aparati za urejanje las (npr. aparati
za sušenje las, aparati za kodranje las idr.) in
aparati za sušenje rok; električni likalniki; druge
gospodinjske elektrotermične naprave; električni grelni
upori, razen tistih iz tar.št. 8545:

8516.10 - Električni pretočni in akumulacijski grelniki vode in
potopni grelniki

- Električni aparati za ogrevanje prostorov in električne
naprave za ogrevanje tal:
8516.21 -- Akumulacijski
8516.29 -- Drugi

- Elektrotermični aparati za urejanje las ali sušenje rok:
8516.31 -- Aparati za sušenje las
8516.32 -- Drugi aparati za urejanje las
8516.33 -- Aparati za sušenje rok
8516.40 - Električni likalniki
8516.60 - Druge pečice; štedilniki, kuhalniki, grelne plošče;
opekači in ražnji

- Druge elektrotermične naprave:
8516.71 -- Aparati za pripravljanje kave ali čaja
8516.72 -- Opekači
8516.79 -- Druge
8516.80 - Električni grelni upori


8517 Električni aparati za žično telefonijo in telegrafijo,
vključno telefonski aparati z brezžično slušalko ter
telekomunikacijski aparati za žične sisteme z nosilnim
tokom ali za digitalne žične sisteme:

8517.10 - Telefonski aparati (telefoni); videofoni
8517.30 - Komutacijski aparati za telefonijo in telegrafijo
8517.40 - Drugi aparati za žične sisteme z nosilnim tokom ali za
digitalne žične sisteme

- Drugi aparati:
8517.81 -- Za telefonijo


8518 Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z
zvočniki v zvočnih omaricah; naglavne slušalke,
slušalke za eno uho in kombinacije z mikrofonom;
audiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni
kompleti za ojačevanje zvoka:

8518.40 - Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki


8525 Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in
radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z
vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali
reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere
za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne
kamere :

8525.10 - Oddajniki
8525.20 - Oddajniki z vdelanim sprejemnikom


8528 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani
v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za
snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji
in videoprojektorji.

8529 Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo
z aparati iz tar.št. 8525 do 8528.


8530 Električna oprema za signalizacijo, varnost, nadzor
ali upravljanje prometa na železniških progah, tramvajskih
progah, cestah, notranjih vodnih poteh, parkiriščih,
lukah ali letališčih (razen opreme iz tar.št. 8608).


8531 Električni aparati za zvočno ali vizualno signalizacijo
(npr.: zvonci, sirene, indikatorske table, alarmni
aparati proti tatvini ali požaru), razen tistih iz
tar.št. 8512 in 8530:

8531.10 - Alarmni aparati proti tatvini ali požaru in podobni
aparati
8531.20 - Indikatorske table z vdelanimi napravami s tekočimi
kristali ali svetlečimi diodami
8531.80 - Drugi aparati


8532 Električni kondenzatorji, konstantni, spremenljivi ali
nastavljivi (vnaprej nastavljeni):

8532.10 - Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v
tokokrogih s frekvenco 50/60 Hz, s kompenzacijo
jalove moči najmanj 0,5 kVAr (močnostni kondenzatorji)

- Drugi konstantni kondenzatorji:
8532.22 -- Aluminijski elektrolitni
8532.23 -- Keramični, enoplastni
8532.24 -- Keramični, večplastni
8532.25 -- papirnim ali plastičnim dielektrikom
8532.29 -- Drugi
8533 Električni upori (vključno z reostati in potenciometri),
razen grelnih uporov.


8534 Tiskana vezja.


8535 Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
varovalke, prenapetostni odvodniki, omejevalniki
napetosti, dušilni elementi motečih valov, priključne
razdelilne priprave in stikalne omare), za napetost
nad 1.000 V.


8536 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali
zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z
električnimi tokokrogi ali znotraj njih (npr.: stikala,
releji, varovalke, dušilni elementi motečih valov,
vtiči in vtičnice, okovi žarnic in razdelilne omarice),
za napetosti do vključno 1.000 V.


8537 Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove,
opremljene z dvema ali več izdelki iz tar.št. 8535
in 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje
električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi
instrumenti in aparati iz 90. poglavja in aparati za
numerično krmiljenje, razen komutacijskih aparatov iz
tar.št. 8517.


8538 Deli, ki so izključno ali pretežno primerni za uporabo
z aparati iz tar.št. 8535, 8536 in 8537.


8541 Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi;
fotoobčutljivi polprevodniški elementi, vključno
fotonapetostne celice, sestavljene v module ali plošče
ali ne; diode za sevanje svetlobe; montirani
piezoelektrični kristali:

8541.10 - Diode, razen fotoobčutljivih diod in diod za sevanje
svetlobe


8542 Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi:

8542.20 - Hibridna integrirana vezja
8542.80 - Druga


8544 Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko
oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in
drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez
njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično
oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki
ali ne, s konektorjem ali brez njega:

- Žica za navijanje:
8544.41 -- S konektorji
8544.49 -- Drugi
8544.70 - Kabli iz optičnih vlaken


8546 Električni izolatorji iz kakršnega koli materiala:

8546.90 - Drugi


8547 Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo,
izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z
manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z
navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi
vezave, razen izolatorjev iz tar.št. 8546; cevi za
električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin,
obložene z izolirnim materialom.


8701 Traktorji, cestni vlačilci za polpriklopnike in druga
vlečna vozila (razen tistih iz tar.št. 8709):

8701.20 - Cestni vlačilci za polpriklopnike
8701.90 - Drugi


8702 Motorna vozila za javni prevoz potnikov.


8703 Osebni avtomobili in druga motorna vozila,
konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil
iz tar.št. 8702), vključno z motornimi vozili za
kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa "karavan",
"kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili:

- Druga vozila z batnim motorjem in vžigom s svečko,
razen z rotacijskimi batnimi mtorji
8703.21 -- S prostornino cilindrov do vključno 1000 cm3
8703.22 -- S prostornino cilindrov nad 1000 do vključno 1500 cm3
8703.23 -- S prostornino cilindrov nad 1500 do vključno 3000 cm3
8703.24 -- S prostornino cilindrov nad 3000 cm3

- Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem
na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):
8703.31 -- S prostornino cilindrov do vključno 1500 cm3
8703.32 -- S prostornino cilindrov nad 1500 do vključno 2500 cm3
8703.33 -- S prostornino cilindrov nad 2500 cm3
8703.90 - Druga


8704 Motorna vozila za prevoz blaga.


8705 Motorna vozila za posebne namene (npr.: samonakladalna
vozila za prevoz vozil z okvarami, vozila z dvigali,
gasilska vozila, vozila z vgrajenimi betonskimi
mešalniki, vozila za čiščenje cest, vozila za škropljenje
in posipavanje, mobilne delavnice, leteče
radiološke enote), razen motornih vozil, ki so
konstruirana predvsem za prevoz potnikov ali blaga.


8706 Šasije z vdelanimi motorji, za motorna vozila iz tar.
št. 8701 do 8705.


8709 Samozvani delovni vozički brez naprav za dviganje ali
manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih,
lukah ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih
razdaljah; vlečna vozila (razen tistih iz tar.št. 8701),
ki se upoprabljajo na peronih železniških postaj; deli
navedenih vozil.


8711 Motorna kolesa (tudi mopedi), kolesa in podobna
vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez
nje; bočne prikolice:

8711.10 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov do
vključno 50 cm3
8711.20 - Z batnim motorjem in prostornino cilindrov nad 50 do
vključno 250 cm3


8716 Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila, nesamovozna;
njihovi deli:

8716.10 - Priklopniki in polpriklopniki za bivanje ali kampiranje
8716.20 - Samonakladalni ali samorazkladalni priklopniki in
polpriklopniki za kmetijske namene

- Drugi priklopniki in polpriklopniki za prevoz blaga:
8716.31 -- Priklopniki-cisterne in polpriklopniki-cisterne
8716.39 -- Drugi
8716.40 - Drugi priklopniki in polpriklopniki
8716.80 - Druga vozila


8801 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala,
pilotirani zmaji in druga letala brez pogona:

8801.10 - Jadralna letala in pilotirani zmaji


8903 Jahte in druga plovila za šport ali razvedrilo; čolni
na vesla in kanuji:

- Drugo:
8903.91 -- Jadrnice, s pomožnim motorjem ali brez njega
8903.92 -- Motorni čolni, razen čolnov z izvenkrmnimi motorji
8903.99 -- Drugo

9001 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz
optičnih vlaken (nevgrajeni in neoplaščeni), razen
tistih iz tar.št. 8544; listi in plošče iz
¸ polarizirajočega materiala; leče (vključno kontaktne
leče); prizme, zrcala in drugi optični elementi iz
kakršnega koli materiala, nemontirani, razen takih
optično neobdelanih steklenih elementov:

9001.10 - Optična vlakna, snopi optičnih vlaken in kabli iz
optičnih vlaken


9004 Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni in
drugi:

9004.90 - Drugo


9008 Projektorji slik, razen kinomatografskih; fotografski
aparati (razen kinematografskih) za povečevanje in
pomanjševanje:

9008.10 - Projektorji diapozitivov
9008.20 - Čitalniki za mikrofilm, mikrofiš ali drugo
mikroobliko, ki lahko izdelajo kopijo ali ne
9008.30 - Drugi projektorji slik


9013 Sklopi s tekočimi kristali, ki ne pomenijo izdelkov,
podrobneje opisanih v drugih tarifnih številkah;
laserji, razen laserskih diod; druge optične naprave in
instrumenti, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu v tem poglavju:

9013.20 - Laserji, razen laserskih diod


9016 Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (0,05 g),
z utežmi ali brez njih.


9019 Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati
za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo,
kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in
drugi terapevtski dihalni aparati.


9020 Drugi dihalni aparati in plinske maske, razen
varovalnih mask brez mehanskih delov in zamenljivih
filtrov.


9026 Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo
pretoka, nivoja, tlaka ali drugih spremenljivih veličin
pri tekočinah ali plinih (npr. merilniki pretoka,
kazalniki nivoja, manometri, merilniki količine
toplote), razen instrumentov in aparatov iz tar. št.
9014, 9015, 9028 in 9032.

9028 Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali
električne energije, vključno z merilniki za njihovo
umerjanje:

9028.30 - Električni števci
9028.90 - Deli in pribor


9029 Števci vrtljajev, števci proizvodnje, taksimetri,
kilometrski števci, števci korakov in podobno;
kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se
uvrščajo v tar.št. 9014 in 9015; stroboskopi:

9029.20 - Kazalniki hitrosti in tahometri; stroboskopi
9029.90 - Deli in pribor


9030 Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi
instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
električnih veličin, razen merilnikov iz tar.št.
9028; instrumenti in aparati za merjenje ali
odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih
ali drugih ioniziranih sevanj:

9030.10 - Instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje
ioniziranih sevanj

- Drugi instrumenti in aparati za merjenje in kontrolo
napetosti, jakosti toka, upornosti ali moči, brez naprav
za registriranje:
9030.31 -- Multimetri
9030.39 -- Drugi
9030.40 - Drugi instrumenti in aparati, posebej namenjeni za
telekomunikacije (npr. instrumenti za merjenje presluha,
instrumenti za merjenje ojačenja, instrumenti za
merjenje popačenja, psofometri)

- Drugi instrumenti in aparati:
9030.81 -- Z napravo za registriranje
9030.89 -- Drugi


9103 Hišne, pisarniške in podobne ure z mehanizmom za osebne
ure, razen ur iz tar.št. 9104.


9105 Druge ure:

- Stenske ure:
9105.21 -- Električne
9105.29 -- Druge

- Druge:
9105.99 -- Druge

9106 Aparati za kontrolo in merjenje časa, z urnim mehanizmom
ali sinhronskim motorjem (npr. ki registrirajo samo čas
ali čas in datum):

9106.10 - Aparati, ki registrirajo samo čas; aparati, ki
registrirajo čas in datum


9107 Časovna prekinjala z urnim mehanizmom ali sinhronskim
motorjem.


9404 Nosilci za žimnice: posteljnina in podobno blago (npr.
žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice),
ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnim koli
materialom ali iz penaste gume ali plastične mase,
vključno prevlečene.


9405 Svetilke in druga svetila, vključno z reflektorji in
njihovimi deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in
podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi
deli, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

9405.10 - Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila,
razen za razsvetljavo javnih odprtih prostorov ali
prometnih poti
9405.20 - Električne svetilke, ki se postavijo na mizo, ob posteljo
ali na tla
9405.30 - Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk
9405.40 - Druge električne svetilke in druga svetila
9405.50 - Neelektrične svetilke in svetila
9405.60 - Osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in
podobno


9406 Montažne zgradbe.


9603 Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli strojev,
aparatov ali vozil), mehanične priprave za čiščenje
podov, ki se držijo v roki, brez motorja; omela in
pernata omela; pripravljeni šopi in snopi za izdelavo
metel ali ščetk; soboslikarski vložki in valji;
brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov z
valjem).


9606 Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce in
drugi deli teh proizvodov; nedokončani gumbi:

9606.22 -- Iz navadnih kovin, ki niso preoblečeni s tekstilnim
materialom

PROTOKOL C

OMENJEN V 1. ODSTAVKU 6. ČLENA

CARINSKE DAJATVE FISKALNE NARAVELiechtenstein in Švica lahko uporabljata dajatve fiskalne narave za izdelke iz tarifnih številk, določenih v tabeli k temu protokolu, ob upoštevanju pogojev iz 13. člena tega sporazuma.

Ko se v Liechtensteinu in Švici začne proizvodnja izdelka podobne vrste, kot je kak izdelek iz tabele k temu protokolu, je treba opustiti carino, ki velja za slednjega.

TABELA K PROTOKOLU C


________________________________________________________________________________
Tarifna HS oznaka Poimenovanje izdelkov
številka
________________________________________________________________________________

27.07 Olja in drugi proizvodi dobljeni z destilacijo katrana iz črnega premoga
pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, pri katerih masa aromatskih
sestavin presega maso nearomatskih sestavin.

27.09 Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surovi.

27.10 Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih; proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so osnovne sestavine teh proizvodov.

27.11 Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki.

ex Proizvodi, ki se uporabljajo kot motorno gorivo
vsa tarifna .
poglavja

84.07 Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata.
- Batni motorji z izmeničnim gibanjem bata, za pogon vozil iz 87.
poglavja:
ex 8407.33 -- S prostornino nad 250 cm3 do
vključno 1000 cm3:
10 --- Za motorna vozila iz tar. št. ex
8702.90 (10), ex 8703.10, 8703.21,
ex 8703.90 in ex 8704.31 (10/20)

ex 8407.34 -- S prostornino nad 1000 cm3:
10 --- Za motorna vozila iz tar. št.
ex 8702.90 (10), ex 8703.10,
8703.22/23, ex 8703.90 in ex
8704.31 (10/20)

ex 8407.90 - Drugi motorji:
-- Drugi:
92 --- Težki več kot 100 kg do vključno
2500 kg ---- Batni motorji z vrtilnim gibanjem
bata za motorna vozila iz tar.
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10,
8703.90 in ex 8704.31 (10/20)

93 --- Težki do 100 kg:
---- Batni motorji z vrtilnim gibanjem
bata za motorna vozila iz tar.
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10,
8703.90 in ex 8704.31 (10/20)

84.08 Batni motorji z notranjim zgorevanjem,
na vžig s kompresijo (dieselski ali
poldieselski motorji).

ex 8408.20 - Motorji za pogon vozil iz 87.
poglavja:
10 -- Za motorna vozila iz tar. št.
8702.10 (10), ex 8703.10,
8703.31/33 in ex 8704.21 (10/20)

84.09 Deli, ki so primerni izključno ali
pretežno za motorje iz tar.št. 8407
ali 8408.

- Drugo:
ex 8409.91 -- Primerni izključno ali pretežno za
batne motorje z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo
12 --- Cilindrični bloki in cilindrične
glave za motorna vozila iz tar.
št. ex 8702.90 (10), ex 8703.10,
ex 8703.21/24 in ex 8704.31
(10/20)

ex 8409.99 -- Drugo:
12 --- Cilindrični bloki in cilindrične
glave za motorna vozila iz tar.
št. ex 8702.10(10), ex 8703.10,
8703.31/33 in ex 8704.21 (10/20)

87.02 Motorna vozila za javni prevoz
potnikov.

ex 8702.10 - Z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo
(dieselskim ali poldieselskim):
10 -- Težki ne več kot 1600 kg

ex 8702.90 - Drugo:
10 -- Težki ne več kot 1600 kg
87.03 Osebni avtomobili in druga motorna
vozila, konstruirana predvsem za
prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št.
8702), vključno z motornimi vozili za
kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili.

87.04 Motorna vozila za prevoz blaga.

- Druga z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s kompresijo
(dieselskim ali poldieselskim)
ex 8704.21 -- Bruto mase do vključno 5 t:
10 --- Težka ne več kot 1200 kg

20 --- Težka več kot 1200 kg do
vključno 1600 kg

- Druga z batnim motorjem z notranjim
zgorevanjem na vžig s svečko:
ex 8704.31 -- Bruto mase do vključno 5 t:
10 --- Težka ne več kot 1200 kg

20 --- Težka več kot 1200 kg do
vključno 1600 kg

8704.90 - Druga:
10 -- Težka ne več kot 1200 kg

20 -- Težka več kot 1200 kg do
vključno 1600 kg

87.06 Šasije z vdelanimi motorji, za motorna
vozila iz tar.št. 8701 do 8705:

ex 8706.00 - Za motorna vozila iz tar. št. ex
8702.10 (10) in ex 8702.90 (10):
21 -- Težke ne več kot 1600 kg

- Za motorna vozila iz tar.št. 8703:
31 -- Težke ne več kot 1200 kg

32 -- Težke več kot 1200 kg do
vključno 1600 kg

33 -- Težke do vključno 1600 kg

- Za motorna vozila iz tar. št. ex
8704.21 (10/20), ex 8704.31 (10/20)
in ex 8704.90 (10/20):
42 -- Težke ne več kot 1200 kg

43 -- Težke več kot 1200 kg do
vključno 1600 kg
87.07 Karoserije (vključno kabine) za
motorna vozila iz tar.št. 8701 do
8705.

8707.10 - Za motorna vozila iz tar.št. 8703

ex 8707.90 - Drugo:
90 -- Drugo, za motorna vozila iz tar. št. ex 8702.10 (10), ex 8702.90
(10), ex 8704.21 (10/20), ex
8704.31 (10/20) in ex 8704.90
(10/20)

87.08 Deli in pribor za motorna vozila iz
tar.št. 8701 do 8705.

- Deli in pribor za motorna vozila iz
tar. št. ex 8702.10 (10), ex 8702.90
(10), 87.03, ex 8704.21 (10/20), ex
8704.31 (10/20) in ex 8704.90
(10/20):
ex 8708.10 -- Odbijači in njihovi deli

ex 8708.29 -- Drugo:
90 --- Drugi deli in pribor karoserij
(vključno tudi za kabine) razen
tistih iz tar.št. 8708.21
(varnostni pasovi za sedeže), brez
mreže za prtljago, registrskih
tablic in nosilcev za smuči

-- Zavore in servozavore in njihovi
deli:
ex 8708.31 --- Montirane zavorne obloge na
nosilcu

ex 8708.39 --- Drugo:
90 ---- Drugi razen rezervoarji s
stisnjenim zrakom, za zavore

ex 8708.40 -- Menjalniki:
90 --- Za druga motorna vozila

ex 8708.50 -- Pogonske gredi z diferencialom,
vključno s tistimi, ki imajo druge
transmisijske komponente:
90 --- Za druga motorna vozila

ex 8708.60 -- Gredi (razen pogonskih) in njihovi
deli:
--- Za druga motorna vozila

ex 8708.70 -- Kolesa, njihovi deli in pribor,
razen gotovih koles z ali brez gum,
platišč in njihovih delov,
površinsko neobdelani, in platišča
in njihovi deli, nedokončani ali
neobdelani, iz železa:
90 --- Za druga motorna vozila

ex 8708.92 -- Izpušni lonci in izpušne cevi,
razen običajnih izpušnih loncev s
stranskimi cevmi dolžine, ki ne
presegajo 15 cm:
99 --- Za druga motorna vozila
ex 8708.93 -- Vklopno-izklopne sklopke in njihovi
deli:
99 --- Za druga motorna vozila

ex 8708.94 -- Volani, krmilni drogovi in krmilni
mehanizmi:
90 --- Za druga motorna vozila

ex 8708.99 -- Drugo, razen prevleke za volane:
99 --- Za druga motorna vozila

PRILOGA V

OMENJENA V 3. ODSTAVKU 7. ČLENA

CARINSKE DAJATVE PRI IZVOZU IN TAKSE Z ENAKIM UČINKOM


Slovenija uporablja te carinske dajatve pri izvozu in takse z enakim učinkom v skladu s spodaj navedenim časovnim razporedom:

1. 1995 15% ad valorem
1.januar 1996 10% ad valorem
1.januar 1997 5% ad valorem
1.januar 1998 nič

za te izdelke:

HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

44.01 Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
vejah, butarah ali podobnih oblikah; iverje in
podobni drobci, žagovina, lesni odpadki in
ostanki, aglomerirani ali neaglomerirani v
okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike:

4401.10 - Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
vejah, butarah ali podobnih oblikah

4401.2 Iverji, sekanci in podobno:
4401.21 -- Iglavcev
4401.22 -- Neiglavcev

4401.30 - Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani
ali neaglomerirani v okroglice, brikete,
pelete ali podobne oblike
4401.309 -- Drugo

44.03 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen):

4403.9 - Drugo:
4403.92 -- Bukov (Fagus spp.)
4403.921 --- Za žaganje in furnir
4403.922 --- Celulozni
4403.929 --- Drugo
4403.99 -- Drugo:
4403.991 --- Hlodi za žaganjedrugih trdih listavcev
4403.992 --- Celulozni les drugih trdih listavcev
4403.993 --- Hlodi za žaganje in furnir topola
4403.994 --- Celulozni lesa topola
4403.995 --- Hlodi za žaganje in furnir drugih mehkih
listavcev
4403.996 --- Celulozni les drugih mehkih listavcev
4403.999 --- Drugo.


2. 1995 10% ad valorem
1. januar 1996 7% ad valorem
1. januar 1997 4% ad valorem
1. januar 1998 nič

za te izdelke:

HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

44.03 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen):

4403.20 - Drugo, iglavcev:
4403.202 -- Hlodi za žaganje in furnir drugih iglavcev
4403.203 -- Celulozni
4403.204 -- Drogovi za vode, neimpregnirani
4403.209 -- Drugo

4403.9 - Drugo:
4403.91 -- Hrastov (Quercus spp.):
4403.911 --- Hlodi za žaganje in furnir
4403.912 --- Celulozni
4403.919 --- Drugo

44.07 Les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan
ali ne, topo ali zobato dolžinsko spojen,
debeline nad 6 mm:

4407.9 - Drugo:
4407.91 -- Hrastov (Quercus spp.)
4407.92 -- Bukov (Fagus spp.)
4407.99 -- Drugo:
4407.991 --- Topo ali zobato dolžinsko spojen, skobljan
ali ne, brušen ali ne


3. 1995 25% ad valorem
1. januar 1996 17% ad valorem
1. januar 1997 9% ad valorem
1. januar 1998 nič

za te izdelke:


HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

72.04 Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni
ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje:

7204.10 - Odpadki in ostanki litega železa
7204.2 - Odpadki in ostanki legiranega jekla:
7204.21 -- Iz nerjavnega jekla
7204.29 -- Drugi
7404.00 Bakrovi odpadki in ostanki
7602.00 Aluminijasti odpadki in ostanki

7802.00 Svinčeni odpadki in ostanki

7902.00 Cinkovi odpadki in ostanki.

PRILOGA VI

OMENJENA V 2. ODSTAVKU 8. ČLENA

KOLIČINSKE OMEJITVE PRI UVOZU IN IZVOZU IN UKREPI Z ENAKIM
UČINKOM1. Ukinitev količinskih omejitev pri uvozu in ukrepov z enakim učinkom ne velja za Islandijo za izdelke, ki so navedeni v Tabeli A.

2. Ukinitev količinskih omejitev pri izvozu in ukrepov z enakim učinkom ne velja za Liechtenstein in Švico za izdelke, ki so navedeni v Tabeli B.

TABELA A K PRILOGI VI

UVOZNE OMEJITVE


Ukinitev količinskih omejitev pri uvozu in ukrepov z enakim učinkom ne velja za Islandijo za metle in ščetke, kot so naštete spodaj.


HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

96.03 Metle, ščetke (vključno ščetke, ki so deli
strojev, aparatov ali vozil), mehanične
priprave za čiščenje podov, ki se držijo v
roki, brez motorja; omela in pernata omela;
pripravljeni šopi in snopi za izdelavo metel
ali ščetk; soboslikarski vložki in valji;
brisalniki za pod, okna ipd. (razen brisalnikov
z valjem).

ex 96.03 Metle, ščetke (razen ščetk, ki so deli
strojev, aparatov ali vozil, soboslikarski
valji, brisalniki za pod, okna, čopiči za
umetnike in zobne ščetke)

TABELA B K PRILOGI VI

IZVOZNE OMEJITVE


Ukinitev količinskih omejitev pri izvozu in ukrepov z enakim učinkom ne velja za Liechtenstein in Švico za izdelke, naštete spodaj:

HS tarifna Poimenovanje izdelkov
številka

72.04 Odpadki in ostanki železa ali jekla; odpadni
ingoti iz železa ali jekla za pretaljevanje

PROTOKOL D

MONOPOLI, KI NISO PRILAGOJENI Z 10. ČLENOM
OB ZAČETKU VELJAVNOSTI SPORAZUMA10. člen sporazuma se uporablja za Liechtenstein in Švico v zvezi z državnimi monopoli pri soli in smodniku le toliko, da bosta morali izpolniti ustrezne obveznosti, ki izhajajo iz njunih trgovinskih odnosov z Evropsko skupnostjo in državami EFTE.

Priloga VII

OMENJENA V 1. ODSTAVKU 16. ČLENA

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE


1. člen

Opredelitev in obseg varstva


"Varstvo intelektualne lastnine" obsega zlasti varstvo avtorskih in sorodnih pravic skupaj z računalniškimi programi in bazami podatkov, zaščitnimi znamkami blaga in storitev, označbami geografskega porekla, vključno nazivov v zvezi s poreklom, industrijskimi modeli, patenti, topografijami integriranih vezij kot tudi nerazkritimi informacijami o know-howu.

2. člen

Mednarodne konvencije


1. Države pogodbenice tega sporazuma soglašajo, da bodo spoštovale bistvene standarde naslednjih večstranskih sporazumov:

- Sporazuma STO o vidikih varstva intelektualne lastnine v zvezi s trgovino (Marakeš, 15. april 1994);
- Pariške konvencije z dne 20. marca 1883 za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina 1967);
- Bernske konvencije z dne 9. septembra 1886 za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina 1971);
- Evropske patentne konvencije (München, 5. oktober 1973).

2. Države pogodbenice tega sporazuma se bodo držale teh sporazumov:

- Budimpeške pogodbe (1977) o mednarodnem priznanju deponiranja prijave mikroorganizmov za potrebe patentnih postopkov;
- Mednarodne konvencije z dne 26. oktobra 1961 o varstvu izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rimska konvencija).

3. Prav tako se bodo države pogodbenice tega sporazuma po najboljših močeh trudile spoštovati druge večstranske sporazume, ki olajšujejo sodelovanje pri varstvu pravic intelektualne lastnine.

4. Države pogodbenice tega sporazuma soglašajo, da bodo na zahtevo katere koli države pogodbenice pravočasno opravile strokovna posvetovanja o dejavnostih, ki so povezane z obstoječimi ali prihodnjimi mednarodnimi konvencijami o usklajevanju, upravljanju in uveljavljanju intelektualne lastnine in o dejavnostih v mednarodnih organizacijah, kot so Svetovna trgovinska organizacija (STO), Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO); kot tudi o odnosih pogodbenic s tretjimi državami o zadevah v zvezi z intelektualno lastnino.

3. člen

Dodatni bistveni standardi


Države pogodbenice tega sporazuma v svoji notranji zakonodaji zagotovijo vsaj:

- ustrezno in učinkovito varstvo avtorskih pravic, vključno računalniških programov in baz podatkov ter sorodnih pravic;
- ustrezno in učinkovito varstvo blagovnih znamk za blago in storitve, še posebej mednarodno dobro znanih blagovnih znamk;
- ustrezna in učinkovita sredstva za varstvo označb geografskega porekla, vključno nazivov v zvezi s poreklom, za vse izdelke in storitve;
- ustrezno in učinkovito varstvo industrijskih vzorcev in modelov, zlasti z zagotavljanjem zaščitnega obdobja petih let od datuma prijave, z možnostjo obnovitve za dve zaporedni petletni obdobji;
- ustrezno in učinkovito varstvo patentov za izume na vseh področjih tehnologije na podobni ravni, kot prevladuje v Evropski patentni konvenciji (Munchen 1973), in še posebej zaščitno obdobje 20 let od datuma vloge;
- ustrezno in učinkovito varstvo topografij integriranih vezij;
- ustrezno in učinkovito varstvo nerazkritih informacij o znanju in izkušnjah;
- da prisilne licence patentov niso izključene in diskriminacijske in je nadomestilo zanje v skladu s tržno vrednostjo za patentno licenco in jih je mogoče sodno preizkusiti. Obseg in trajanje take licence sta omejena na namen, za katerega je bila podeljena.

Licence, podeljene v smislu neizkoriščanja, se lahko uporabljajo le v obsegu, ki je potreben za zadovoljitev domačega trga pod razumnimi komercialnimi pogoji.

4. člen

Pridobivanje in ohranjanje pravic iz intelektualne lastnine


Če se za pridobitev kake pravice intelektualne lastnine zahteva, da je pravica podeljena ali registrirana, morajo države pogodbenice tega sporazuma zagotoviti, da bodo postopki za podelitev in registracijo visoke kakovosti, nediskriminacijski, pošteni in pravični. Ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni in dragi ali vsebovati nerazumnih rokov ali neupravičenih zamud.

5. člen

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine


1. Države pogodbenice tega sporazuma v svoji notranji zakonodaji zagotovijo ustrezne, učinkovite in nediskriminacijske predpise o uveljavljanju pravic in s tem jamčijo popolno varstvo pravic intelektualne lastnine pred kršitvijo. Ti predpisi obsegajo civilne in kazenske sankcije za kršitve katere koli pravice intelektualne lastnine, ki jo pokriva ta sporazum, še posebej pa prepovedi, odškodnine za škodo, ki jo je imel imetnik pravice, kot tudi začasne ukrepe, vključno z ukrepi po načelu inaudita altera parte.

2. Postopki uveljavljanja morajo biti nediskriminacijski, pošteni in pravični. Ne smejo biti po nepotrebnem zapleteni in dragi ali vsebovati nerazumnih rokov ali neupravičenih zamud.

3. Dokončne upravne odločbe v postopkih iz tega člena mora pregledati sodni ali parasodni organ.

6. člen

Tehnično sodelovanje


Države pogodbenice tega sporazuma se dogovorijo o ustreznih pogojih in načinih tehnične pomoči in sodelovanja svojih oblasti. S tem namenom usklajujejo svoja prizadevanja z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Priloga VIII

RAZLAGA 18. ČLENA
Države EFTE in Slovenija soglašajo, da se je treba pri uporabi
(a) Med državno pomoč je mogoče uvrščati le tiste ukrepe, katerih posledica je čisti prenos sredstev iz državnih virov na prejemnika v obliki neposrednih subvencij ali katerih posledica je odpoved davčnim prihodkom zaradi davčnih olajšav; pomoč, ki je dodeljena po programih, ki jih v celoti plačajo uporabniki, ni državna pomoč v smislu 18. člena; pri presoji učinkov državne pomoči je treba upoštevati skupne učinke vseh vrst pomoči, dodeljene prejemnikom.

(b) Na splošno pod 18. člen ne spadajo ti ukrepi:

(i) krediti in posojila iz državnih virov ali krediti in posojila državnih ustanov, če so odplačila obresti in glavnice v skladu s trenutnimi tržnimi pogoji;
(ii) poroštva, ki jih daje država ali državne ustanove, če premije pokrivajo dolgoročne stroške programa;
(iii) vložki države ali državnih ustanov v trajni kapital, če je za stopnjo donosnosti takih vlaganj mogoče upravičeno pričakovati, da bo vsaj enaka stroškom zadolžitve države;
(iv) davčni ukrepi skupaj z dajatvami za socialno varnost, ki so za davčne namene del splošnega standarda pri državnem dohodku in se v državi enotno uporabljajo za vsa podjetja.

(c) Spodaj navedeni ukrepi so primeri tistih vrst pomoči, ki je običajno skladna z določbami 18. člena:

(i) pomoč za raziskave, razvoj in inovativno dejavnost, če je jasno razvidno, da je namenjena spodbujanju teh dejavnosti in da so te dejavnosti na ravni, ko še ne gre za konkurenco; predpostavlja se, da raven, ko še ne gre za konkurenco uporabne raziskave in razvoj vključno do razvoja prvega prototipa; tako pomoč je mogoče dodeljevati do višine 50% stroškov projekta ali po različno določenih davčnih stopnjah z enakim učinkom; pomoč za temeljne raziskave je lahko večja; sorazmerno s približevanjem projekta trgu bi se morala zmanjševati stopnja subvencioniranja;
(ii) pomoč panogam s težavami zaradi prevelikih zmogljivosti za strukturno racionalizacijo industrije z zagotavljanjem sistematičnega zmanjševanja proizvodnje in zaposlenosti; taki ukrepi bi morali biti časovno strogo omejeni in bi jih moral spremljati program prilagajanj; pri ocenjevanju prevelikih zmogljivosti je treba upoštevati mednarodne razmere v celoti in ne le v zadevni državi;
(iii) splošna pomoč za pospeševanje izvoza z dejavnostmi, kot so nacionalni tedni, promocija trgovin,industrijski sejmi, če taka pomoč ni usmerjena na določeno podjetje;
(iv) pomoč pri regionalnem razvoju, če ta ni v nasprotju s pošteno konkurenco; namen te pomoči mora biti zagotovitev enakih gospodarskih možnosti panogam na regionalnih razvojnih območjih, kot jih imajo panoge v drugih delih države, ne pa povečevanje zmogljivosti v sektorjih, ki že tako imajo težave zaradi prevelikih zmogljivosti; za opredelitev regionalnih razvojnih območij skupaj s področji gospodarskega upadanja so izključno pristojne pogodbenice tega sporazuma, od katerih je mogoče zahtevati, da preskrbijo statistične podatke s podrobno navedbo razlogov za določitev takih področij.
(v) pomoč v obliki splošnih javnih storitev za trgovino in industrijo po pogojih, ki ne dajejo nobene prednosti določenim sektorjem in podjetjem;
(vi) splošna pomoč za ustvarjanje možnosti za novo zaposlovanje, če taka delovna mesta niso ustvarjena v sektorjih, ki že trpijo zaradi prevelikih zmogljivosti;
(vii) okoljevarstvena pomoč po splošnem načelu, da stroške plača onesnaževalec; naložbam, ki so zlasti namenjene zmanjševanju onesnaževanja, je mogoče pomagati do 25% ali z različno določenimi davčnimi stopnjami z enakim učinkom; ob upoštevanju različne kakovosti zakonodaje ali standardov v drugih državah in njihovega možnega vpliva na trgovino in konkurenco je treba stopnjo subvencioniranja posameznih industrijskih panog neprestano pregledovati;
(viii) pomoč malim in srednjim podjetjem, če je namenjena odpravljanju neugodnosti, ki so neposredno povezane z velikostjo določenega podjetja, pri čemer velja, da taka podjetja ne zaposlujejo več kot 100 ljudi in je njihov letni promet manj kot 10 milijonov ekujev.

(d) Spodaj navedeni ukrepi so primeri tistih vrst pomoči, ki običajno ni skladna z 18. členom:

(i) pomoč za izravnavo izgub iz poslovnih dejavnosti podjetij, ki je bodisi neposredna ali v obliki
odrekanja plačilom, ki so jih podjetja dolžna plačati javnim oblastem;
(ii) vložek trajnega kapitala v podjetja, če ima enak učinek kot pomoč za izravnavo izgub iz poslovnih dejavnosti;
(iii) pomoč proizvodnji v problematičnih sektorjih, ki imajo težave zaradi struktrurnih presežkov zmogljivosti, ali podjetjem s težavami, če te pomoči ne spremlja program prilagajanja in če njeno trajanje ni strogo omejeno;
(iv) pomoč, ki je zagotovljena določenim podjetjem kot sanacijski ukrep, če ni dana le zaradi pridobitve časa za izdelavo dolgoročnih rešitev in izognitve hudim socialnim problemom;
(v) ukrepi pomoči skupaj s posrednimi davki, ki se uporabljajo na tak način, da so diskriminacijski v
korist blaga domače izdelave in v škodo podobnega blaga, izdelanega v drugi državi pogodbenici tega sporazuma;
(vi) oblike pomoči pri izvozu blaga v drugo državo pogodbenico tega sporazuma, kot so opisane v Dodatku.

DODATEK K PRILOGI VIII

PONAZORITVENI SEZNAM OBLIK IZVOZNE POMOČI, OMENJENIH V PRILOGI
VIII (d) (vi)


(a) Postopki zadrževanja deviz ali podobni običajni postopki, ki vključujejo premijo na izvoz ali ponovni izvoz.

(b) Zagotavljanje neposrednih subvencij vlad izvoznikom.

(c) Glede na izvoz izračunana znižanja neposrednih davkov ali dajatev za socialno varnost za industrijska ali trgovinska podjetja.

(d) Oprostitev plačevanja dajatev ali davkov na izvozno blago z izjemo dajatev v zvezi z uvozom oziroma posrednih davkov, ki se pobirajo v eni ali več fazah na isto blago, če se prodaja za domačo porabo; ali oprostitev plačevanja za izvozno blago tistih zneskov, ki presegajo zneske, dejansko pobrane v eni ali več fazah na tako blago v obliki posrednih davkov ali dajatev v zvezi z uvozom, ali v obeh oblikah.

(e) Zaračunavanje cen pod svetovnimi cenami za dobave uvoženih surovin za izvozne posle, ki jih zagotavljajo vlade ali njihovi organi po drugačnih pogojih, ki veljajo za domače poslovanje.

(f) Zaračunavanje premij za državna poroštva za izvozne kredite po stopnjah, ki so očitno neustrezne za pokrivanje dolgoročnih stroškov poslovanja in izgub ustanov za zavarovanje kreditnih poslov.

(g) Odobritev izvoznih kreditov vlad (ali posebnih ustanov pod nadzorom vlade) po obrestnih stopnjah, ki so nižje od tistih, ki jih morajo plačati, da pridobijo tako uporabljena sredstva.

(h) Vladno pokrivanje vseh ali dela stroškov, ki jih imajo izvozniki s pridobivanjem kredita.

PRILOGA IX

PRAVILA ZA IZVEDBO 18.(3) čLENA
SPORAZUMA MED DRŽAVAMI EFTE IN SLOVENIJOI. LETNO POROčANJE

1. Države EFTE in Slovenija si morajo letno dati na razpolago popolne podatke o preteklih ukrepih državne pomoči. Države EFTE lahko te podatke priskrbijo skupaj.

2. Poročila o pomoči osrednje in regionalnih vlad morajo vsebovati podatke o pomoči po glavnih kategorijah; po posameznih kategorijah jim morajo biti dodani še podatki o glavnih programih pomoči in uporabljenih oblikah pomoči.

3. Poročilo je treba predati drugi pogodbenici v enem letu po koncu zadevnega fiskalnega leta. Prvo poročilo bo pokrivalo fiskalno leto 1996.

4. Čiste stroške ukrepov pomoči je treba izračunati po metodologiji, opisani v Dodatku 1.

5. Če so določeni ukrepi posledica že prej sprejetih zakonov ali predpisov, se za datum prejema pomoči šteje datum, ko jo prejme zadevno podjetje, ne pa datum, ko je zajeta v proračun ali vplačana v sklad kake vmesne ustanove.


II.POSTOPEK ZA OBVEŠČANJE O NOVIH PROGRAMIH POMOČI

6. Glede na načrtovane ukrepe pomoči morajo države pogodbenice tega sporazuma podatke o predlaganih programih pomoči ali o bistvenih spremembah obstoječih programov pomoči priskrbeti v čim krajšem možnem času, nikakor pa ne kasneje kot 60 dni po uvedbi zadevnih ukrepov; podatki morajo biti podani čim pregledneje.

7. Izčrpna obveščanja o novih programih pomoči se bodo začela 1. januarja 1996; biti morajo v angleščini v skladu z vzorcem, prikazanim v Dodatku 2.

8. Obvestilo se pošlje Sekretariatu EFTE, ki ga bo prenesel Sloveniji, če bo obvestilo poslala katera od držav EFTE, oziroma vsem državam EFTE, če bo obvestilo poslala Slovenija.

9. Vsaka država EFTE ima pravico zahtevati dodatne informacije o ukrepu, ki ga predlaga Slovenija, kot tudi o njem izraziti svoje mnenje. Slovenija ima enake pravice glede ukrepa, ki ga predlaga država EFTE. Take zahteve za informacije in mnenja kakor tudi odgovore nanje je treba poslati Sekretariatu EFTE, ki jih bo posredoval zadevni državi pogodbenici, kopije dokumentov pa v vednost drugim državam pogodbenicam. Zahteva za informacijo ali mnenje o predlaganem programu pomoči ne prepreči začetka posvetovanj ali katerega koli nadaljnjega dela postopka iz 25. člena sporazuma.


III. ZAHTEVE ZA INFORMACIJE

10. Poleg pravice zahtevati dodatne informacije o programih pomoči, o katerih so bile obveščene, so države EFTE dolžne na zahtevo Slovenije priskrbeti informacije o katerem koli drugem programu pomoči ali posameznih primerih. Slovenija ima do držav EFTE enako obveznost. Za te zahteve velja postopek, določen v 9. odstavku.


VI.DRUGE DOLOČBE

11. Te postopke bo pregledal Skupni odbor pred koncem leta 1996 z vidika razvoja dogodkov in izkušenj pri delovanju tega sistema.

DODATEK 1 K PRILOGI IX

 

IZRAČUN ČISTIH STROŠKOV UKREPOV POMOČI


Čisti stroški subvencij so vsota, ki je bila dejansko izplačana v določenem letu. Ta vsota se zmanjša, če so bile v preteklosti podeljene subvencije preoblikovane in deloma ali v celoti vrnjene.

Čisti strošek posojil se izračuna z izračunom (pripisanih) obresti na med letom neodplačana posojila. Uporabljena obrestna stopnja je povprečni strošek vladnih zadolženj za nova posojila v zadevnem letu, ne pa obrestna stopnja za leta, v katerih so posojila že tekla. Odšteti je treba znesek obresti prejet od javnih oblasti. Možna razvrednotenja vrednosti posojil (odpisi) se prištejejo k čistim stroškom.

Čisti strošek (poroštev) je enak strošku poroštev zapadlih v katerem koli letu, zmanjšanem za prejete pristojbine v tem letu in zmanjšanem za povračila.

Čisti strošek lastnega kapitala je razlika med stroškom vladnih zadolženj in vsemi prejetimi dividendami in/ali odplačili. Zmanjšanja vrednosti lastnega kapitala (npr. odpisi) se dodajo kot strošek.

DODATEK 2 K PRILOGI IX

DRŽAVNA POMOČ - VZOREC OBVESTILA ZA
NAČRTOVANE UKREPE POMOČI


1. Država.

2. Naslov programa/ukrepa pomoči.

3. Raven vlade, pristojne za program/ukrep pomoči:

- osrednja vlada,
- regionalna vlada,
- lokalna oblast ali
- drugo.

4. Ministrstvo ali drug upravni organ z zakonskim pooblastilom za program/ukrep pomoči in njegovo izvedbo.

5. Pravna podlaga:

- npr. zakon, ministrska odredba, itd. z naslovom in referencami.

6. Navedite, ali je to nov program ali sprememba obstoječega:

- če nov program nadomešča obstoječega, navedite katerega.

7. Če je sprememba obstoječega programa, navedite:

- naslov programa,
- datum prejšnjega obvestila,
- naštejte, katera pravila in pogoji se spremenijo in zakaj.

8. Cilj(i) programa/ukrepa pomoči:
Označite samo eno kategorijo; če so, navedite tudi sekundarne cilje.

Vodoravno:
- mala in srednja podjetja
- raziskave in razvoj
- okolje
- varčevanje z energijo
- sanacija in prestrukturiranje
- zaposlovanje itd.

Regionalno:
- katere regije, območja so upravičena?

Sektorsko:
- kateri sektorji so upravičeni (troštevilčna klasifikacija NACE ali tej enaki državni nomenklaturi (navedite kateri))1

9. Oblika(e) pomoči:

- subvencija;
- ugodnejša posojila (vključno s podatki o prednostni obrestni stopnji in zavarovanju posojila);
- subvencionarne obresti;
- davčne olajšave (npr. odloženo plačilo davkov, znižane davčne stopnje, oprostitev davka na dobiček, znižani prispevki za socialno varnost itd.);
- kapitalska udeležba;
- jamstva (vključno s podrobnostmi o zavarovanju jamstev in stroški v zvezi z njimi)
- pomoč, vezana na raziskovalno-razvojne pogodbe, sklenjene s podjetji (opredelite);
- drugo (opredelite).

Prosimo, da za vsako obliko pomoči navedete:

- natančen opis pravil in pogojev uporabe (zlasti njeno intenzivnost) in
- njeno davčno obravnavanje.

10. Za vsako obliko pomoči navedite upravičene stroške, na podlagi katerih se izračunava pomoč (npr. zemljišče, stavbe, oprema, osebje, šolanje, honorarji svetovalcev, itd.).

11. Za vsako obliko pomoči navedite druge omejitve ali merila:

- točno navedite vse omejitve (število zaposlenih, promet, bilančni rezultati, drugo) za prejemnike pomoči in katere koli druge pozitivne pogoje za določanje prejemnikov;
- navedite, ali je pomoč dodeljena avtomatično, ko so izpolnjeni določeni pogoji, ali lahko organi, ki dodeljujejo pomoč, to storijo po svojem preudarku.
_________________
1. NACE je Osrednja industrijska klasifikacija gospodarskih dejavnosti Evropske skupnosti; glej Uredbo sveta (EGS) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Ur.l. ES št. L 293/1, kot je bil dopolnjen z Uredbo Komisije (EGS) št. 761/93 z dne 24. marca 1993, Ur.l. ES št. L 83/1.


12. Dogovori o povračilu in pogodbeni kazni:

- morebitni dogovori o povračilu za uspešne projekte;
- morebitni dogovori o pogodbeni kazni, kadar projekti ne izpolnijo pogojev za dodelitev pomoči;

13. Združevanje pomoči:

- kjer je več možnih oblik pomoči, navedite, do kolikšne mere lahko prejemnik kombinira različne oblike pomoči;
- navedite, v kolikšni meri je zadevno pomoč možno kombinirati z drugimi tekočimi programi pomoči.

14. Trajanje programa/ukrepa pomoči:

- datum začetka veljavnosti ukrepa/programa pomoči in datum, do katerega bo veljal;
- za koliko časa je podaljšana veljavnost obstoječih programov podaljšana.

15. Proračun/poraba:

Navedite podatke o proračunu/poraba v domači valuti:

- skupni proračun za trajanje programa/ukrepa pomoči,
- če naj bi se spremenil obstoječ program pomoči, navedite porabo izdatkov za zadnja tri leta v obliki prevzetih obvez (vključno z ocenjenimi izgubami prihodka v primeru davčnega stroška),
- letna razčlenitev proračuna.

16. Za programe, ki nimajo določenega sektorskega ali regionalnega cilja, točno navedite posledične koncentracije pomoči v določenih sektorjih ali regijah.

17. Ocenjeno število prejemnikov.

18. Informacijski/nadzorni ukrepi, s katerimi bi dosegli, da so projekti, ki jim je dodeljena pomoč, skladni z zakonskimi cilji.

19. Popolna utemeljitev skladnosti programa pomoči/ukrepa pomoči, podprta s potrebnimi statističnimi podatki.

20. Drugi pomembni podatki (npr. ocenjeno število novoustvarjenih in ohranjenih delovnih mest).


PRILOGA X

 

SESTAVA IN DELOVANJE ARBITRAŽNEGA SODIŠČA


1. V svojem pisnem obvestilu, poslanem v skladu s 24. členom tega sporazuma, mora država, ki predloži spor v razsodbo arbitražnemu sodišču, določiti enega njegovega člana, ki je lahko njen državljan.

2. V tridesetih dneh od prejema obvestila iz prvega odstavka mora država, na katero je obvestilo naslovljeno, določiti enega člana, ki je lahko njen državljan.

3. V šestdesetih dneh po prejemu obvestila iz prvega odstavka se morata državi stranki v sporu dogovoriti o določitvi tretjega člana, ki ne sme biti državljan ne ene ne druge države stranke v sporu in niti ne sme imeti stalnega prebivališča na ozemlju katerekoli od teh dveh držav. Tako imenovani član je predsednik arbitražnega sodišča.

4. Če vsi trije člani niso določeni oziroma imenovani v šestdesetih dneh od prejema obvestila iz prvega odstavka, potrebna imenovanja opravi na zahtevo ene ali druge države stranke v sporu predsednik Meddržavnega sodišča. Če predsednik ne more ukrepati v skladu s tem odstavkom ali če je državljan katere od držav strank v sporu, imenovanja opravi podpredsednik tega sodišča. Če tudi ta ne more ustrezno ukrepati ali če je državljan države stranke v sporu, opravi imenovanja naslednji po položaju najvišji član sodišča, ki lahko ukrepa in ni državljan države pogodbenice.

5. Sodišče določi svoj poslovnik in sprejema odločitve z večino glasov.

6. Arbitražno odločbo je treba izdati v šestih mesecih od datuma, ko je bil imenovan predsednik sodišča. Na zahtevo sodišča lahko odobri podaljšanje tega roka. Arbitražna sodba je dokončna in obvezujoča za državi stranki. Ob sporu o pomenu in predmetu odločbe jo sodišče razloži na zahtevo katerekoli od teh držav v šestdesetih dneh od dne, ko jo je sodišče sporočilo državam strankam v sporu.

7. Kadar je vprašljiva razlaga tega sporazuma, ima vsaka država pogodbenica pravico posredovati v arbitražnem postopku. Če to stori, je razlaga arbitražnega sodišča zanjo obvezujoča.

8. Stroške sodišča skupaj z nagradami za njegove člane krijejo stranke v sporu v enakih deležih.


PROTOKOL E

O OBRAVNAVANJU, KI GA LAHKO UPORABITA LIECHTENSTEIN IN ŠVICA ZA
UVOZ DOLOČENIH IZDELKOV, ZA KATERE VELJA PROGRAM ZA OBLIKOVANJE
OBVEZNIH REZERVLiechtenstein in Švica lahko uvrstita v program obveznih rezerv izdelke, ki so nujno potrebni za preživetje prebivalstva, v primeru Švice za vojsko in v primerih resnega pomanjkanja v preskrbi, če je njihova proizvodnja v Liechtensteinu in Švici nezadostna ali je ni in če po svojih lastnostih in naravi omogočajo oblikovanje rezerv.

Liechtenstein in Švica ta program uporabljata na način, ki ne vključuje posredne ali neposredne diskriminacije med izdelki, uvoženimi iz drugih držav pogodbenic tega sporazuma, in podobnimi ali nadomestnimi domačimi izdelki.

ZAPIS O SOGLASJU,

V ZVEZI S SPORAZUMOM MED

DRŽAVAMI EFTE IN SLOVENIJO
Vzporednost

1. Države EFTE in Slovenija soglašajo, da Slovenija pri izpolnjevanju svojih obvez do Evropske skupnosti ne bo držav EFTE postavljala v slabši položaj, še posebej glede carin, količinskih omejitev, taks in ukrepov z enakim učinkom.

Protokol B

2. Države EFTE in Slovenija soglašajo, da bodo tesno usklajevale svoja prizadevanja pri usposabljanju ljudi za uporabo poenostavljenega postopka, določenega v Protokolu B, za izdajo, nadzor in preverjanje potrdil o poreklu, da jim bodo omogočili, da bodo pooblaščeni za uporabo takega postopka. Države EFTE bodo poenostavljeni postopek uporabljale v enako omejenem obsegu kot do zdaj. Poenostavljeni postopek v omejenem obsegu uporablja Slovenija, za njegovo uveljavitev je potrebna razprava v Pododboru za poreklo in carinske zadeve.

3. Države EFTE in Slovenija soglašajo, da določila 15. člena Protokola B ne veljajo do 1. julija 1996, če med Slovenijo in Evropsko skupnostjo ne bodo uvedena enakovredna določila. To omejitev lahko s sklepom podaljša Skupni odbor ob upoštevanju prakse med Slovenijo in Evropsko skupnostjo. Če se ugotovi, da se zaradi omejitev iz 15. člena Protokola B kak izdelek uvozi na ozemlje katere od držav EFTE ali Slovenije v tako velikih količinah ali po pogojih, ki močno škodujejo ali grozijo, da bodo škodovali proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov v zadevni državi, bodo določila 15. člena Protokola B ponovno za tak izdelek uvedena.

4. Države EFTE in Slovenija se zavezujejo, da bodo skušale nadalje razširiti in izboljšati pravila o poreklu, vključno z evropsko kumulacijo, da bi razširili in izboljšali proizvodnjo in trgovino znotraj Evrope.

Splošne izjeme

5. Sporazum EFTA - Slovenija ne izključuje prepovedi ali omejitve uvoza ali tranzita blaga na podlagi varovanja okolja, kot je določeno v 9. členu, če se take prepovedi ali omejitve uveljavljajo v povezavi z enakovrednimi doma veljavnimi ukrepi ali izvajajo v skladu z obveznostmi iz meddržavnih sporazumov o okolju. Kakršne koli težave pri razlagi pojma "varovanje okolja" v smislu 9. členu preuči Skupni odbor.

Javna nabava

6. Države EFTE in Slovenija štejejo učinkovito liberalizacijo svojih trgov javne nabave kot bistven cilj sporazuma EFTA - Slovenija. Zato se države EFTE in Slovenija strinjajo, da bodo v Skupnem odboru izdelale nadaljnja pravila z namenom zagotoviti tako liberalizacijo. Prvi sestanek strokovnjakov je treba opraviti najkasneje do 31. decembra 1995. Zadevne države pogodbenice si bodo prizadvale pristopiti k Sporazumu o vladni nabavi v Dodatku IV k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije v prehodnem obdobju, ki se konča 31. decembra 2001.

Državna pomoč

7. Države EFTE in Slovenija soglašajo, da se bodo v Skupnem odboru posvetovale o možnostih dopolnjevanja meril, določenih v Prilogi VIII k 18. členu, z merili, ki izhajajo iz sporazuma med državami EFTE in Evropsko skupnostjo ter njenimi državami članicami o evropskem gospodarskem območju.

Strukturno prilagajanje

8. Če pride v zvezi s 3. odstavkom 21. člena do nestrinjanj glede dejanske vrednosti uvoza industrijskih izdelkov, je treba uporabiti mednarodne trgovinske statistike, kot na primer tiste, ki jih uporabljajo Ekonomska komisija za Evropo pri Združenih narodih, STO in OECD.

STO

9. Kot posledico pristopa vseh držav pogodbenic sporazuma EFTA - Slovenija k Svetovni trgovinski organizaciji in sporazu-mom, sklenjenim pod njenim okriljem, bo morda treba nekatere člene tega sporazuma in/ali nekatere priloge in protokole popraviti. Države EFTE in Slovenija soglašajo, da Skupni odbor v primernem času začne s to nalogo.

Kmetijski protokol med Norveško in Slovenijo


Vaša Ekscelenca,

v čast mi je, da lahko Vašo Ekscelenco obvestim, da je na podlagi pogajanj, ki so potekala v okviru Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), podpisanega 13. junija 1995 v Bergnu, ter zlasti izvajanja 12. člena tega sporazuma vlada Norveške pripravljena skleniti naslednji sporazum o trgovini s kmetijskimi izdelki:

Norveška enostransko odobri carinske ugodnosti za kmetijske izdelke s poreklom iz Slovenije, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

Carinske ugodnosti, določene v omenjeni prilogi, se uporabljajo od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini.

Carinske ugodnosti, odobrene Sloveniji, ne izključujejo uvoznih dajatev po sistemu cenovnih nadomestil.

Pravila o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma so določena v Prilogi 2 tega pisma.

Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega sporazuma.

Če se vlada Slovenije strinja z navedenim, predlagam, da to pismo in Vaš odgovor tako sestavljata sporazum med Norveško in Slovenijo, ki se uporablja od datuma, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini, pod pogojem, da so pogodbenice sporazuma takrat že izmenjale listine o sprejemu ali ratifikaciji, ali z datumom začasne uporabe omenjenega Sporazuma o prosti trgovini med Norveško in Slovenijo, in sicer na dan, ki je za vsako pogodbenico zgodnejši.

Ta sporazum velja, dokler pogodbenici ostaneta tudi pogodbenici Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

13. junij 1995

Grete Knudsen l.r.

Njegova Ekscelenca
g. Janko Deželak
Minister za ekonomske odnose in razvoj


Bergen, 13. junij 1995


Vaša Ekscelenca,

v čast mi je potrditi prejem vašega današnjega posma, ki se glasi:

“V čast mi je, da lahko Vašo Ekscelenco obvestim, da je na podlagi pogajanj, ki so potekala v okviru Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), podpisanega 13. junija 1995 v Bergnu, ter zlasti izvajanja 12. člena tega sporazuma vlada Norveške pripravljena skleniti naslednji sporazum o trgovini s kmetijskimi izdelki:

Norveška enostransko odobri carinske ugodnosti za kmetijske izdelke s poreklom iz Slovenije, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

Carinske ugodnosti, določene v omenjeni prilogi, se uporabljajo od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini.

Carinske ugodnosti, odobrene Sloveniji, ne izključujejo uvoznih dajatev po sistemu cenovnih nadomestil.

Pravila o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma so določena v Prilogi 2 tega pisma.

Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega sporazuma.”

V odgovor mi je v čast, da lahko potrdim, da je ta predlog sprejemljiv za vlado Slovenije, ki bo štela, da pismo Vaše Ekscelence in ta odgovor sestavljata sporazum med našima državama, ki se uporablja od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini, če so države pogodbenice takrat že izmenjale listine o sprejemu ali ratifikaciji, ali z dnem začasne uporabe omenjenega sporazuma o prosti trgovini med Norveško in Slovenijo, in sicer na dan, ki je za vsako pogodbenico zgodnejši.

Ta sporazum velja, dokler njegovi pogodbenici ostaneta tudi pogodbenici Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

Janko Deželak l.r.
Minister za ekonomske odnose in razvojNjena Ekscelenca
Ga. Grete Knudsen
Ministrica za trgovino in ladjevje

PRILOGA I


Carinske dajatve 1995 - norveška krona NOK za kilogram ali ad valorem.

Dajatev, ki
Osnovna se uporablja
HS carinska od dneva
tarifna Poimenovanje izdelkov dajatev uveljavitve
številka sporazuma

ex 02.07 Meso in užitni odpadki
perutnine iz tar.št. 01.05,
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:
- Razkosana perutnina in
odpadki, vključno jetra, sveža
ali ohlajena:
31 -- mastna jetra, gosja ali
račja 14.66 14.06
ex.50 - Jetra perutnine, zamrznjena:
-- Mastna jetra gosi in rac,
zamrznjena 14.66 14.06

ex 02.08 Drugo meso in drugi užitni
mesni klavnični izdelki, sveže,
ohlajeno ali zamrznjeno: (1)
10 - Domačih kuncev ali divjih zajcev 28.27 prosto
ex.90 - Drugo, razen meso kitov:
-- Jeziki 36.51 prosto
-- Drugo:
--- severnega jelena 140.28 prosto
--- divje kure in petelina 55.52 prosto
--- jelena in srne 140.28 prosto
--- losa 140.28 prosto
--- drugo 136.51 prosto

04.09 Med, naravni 28.06 26.06

06.03 Rezano cvetje in cvetni brsti,
primerni za šopke ali
za okras, sveže, posušeno,
pobarvano, beljeno, impregnirano
ali drugače pripravljeno:
10 - Sveže
-- Lilije, mimoze, košeničice,
orhideje, anemone in njivske
zlatice (ranunkule) 2.60 prosto
-- Vrtnice od 1/11-31/3,
krizanteme 15/12-15/3,
margerite 1/11-30/4, frezije
1/12-31/3, tulipani 1/5-31/5 2.60 prosto
-- Gladiolus, Aster, Astilbe,
Centaurea, Lathyrus, Skabiosa,
Liatris, Solidago, Solidaster,
Alchemilla, Dianthus barbatus,
Trachelium, Erigeron,
Sedum, Physostegia, Zinnia,
Dianthus caryphyllus, Gerbera,
Strelizia, Protea in Anthurium 2.60 prosto
-- Drugo 5.20* 5.16*
90 - Drugo 2.60 prosto

ex 07.04 Zelje, cvetača, koleraba, ohrovt
in podobne užitne kapusnice,
sveže in ohlajene:
20 - Brstični ohrovt:
-- od 21/9 do 31/5 11.07 10.67
-- od 1/6 do 20/9 0.71 0.31
ex.90 - Drugo
-- Belo zelje:
--- od 1/10 do 31/5 2.07 1.91
--- od 1/6 do 31/7 4.32 4.16
--- od 1/8 do 30/9 0.14 prosto
-- Rdeče zelje
--- od 1/10 do 31/7 2.24 2.08
--- od 1/8 do 30/9 0.14 prosto

ex 07.06 Korenček, repa,
pesa, zelena, redkev,
in podobne užitne korenovke,
sveže ali ohlajene:
10 - Korenček in repa:
-- Korenček:
--- od 1/5 do 31/8 3.15 2.99
--- od 1/9 do 30/4 1.39 1.23
-- Repa 3.79 3.63

ex 07.09 Druge vrtnine, sveže ali
ohlajene:
- Užitne gobe in gomoljike:
51 -- Užitne gobe 0.88 prosto

ex 07.12 Sušene vrtnine, cele, razrezane,
zdrobljene ali mlete, vendar ne
nadalje pripravljene:
ex.30 - Užitne gobe 0.18 prosto

ex 08.08 Jabolka, hruške in kutine,
sveže:
ex.20 - Hruške in kutine:
-- Kutine 0.27 prosto

ex 08.09 Marelice, češnje in višnje,
breskve (vštevši nektarine),
slive in trnulje, sveže:
ex.30 - Breskve:
-- od 16/5 do 15/8 0.35 prosto
-- od 16/8 do 15/5 0.71 prosto

ex 08.11 Sadje in oreščki, nekuhani
ali kuhani v vodi ali sopari,
zamrznjeni, ki vsebujejo
dodani sladkor ali druga
sladila ali ne vsebujejo
dodanega sladkorja oz. sladil:
ex.90 - Drugo:
-- Češnje 9.85 8.25

ex 09.09 Seme janeža, badijana, komarčka,
koriandra, kumine; brinove jagode:
30 - Seme kumine 0.43 prosto
50 - Seme komarčka in brinove jagode:
-- seme komarčka 0.43 prosto
-- brinove jagode 0.17 prosto

12.10 Hmelj, svež ali sušen,
vključno zdrobljen ali zmlet
ali v peletih, lupulin:
10 - Hmelj, nezdrobljen in nezmlet
in ne v peletih 0.22 prosto
20 - Hmelj, zdrobljen, zmlet ali v
peletih; lupulin:
-- Lupulin 13.3% prosto
-- Drugo 13.3% prosto

16.01 Klobase in podobni izdelki
iz mesa, drugih užitnih
klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi
teh proizvodov (2) 96.70 prosto

16.02 Drugi pripravljeni ali
konzervirani izdelki iz mesa,
drugih klavničnih proizvodov
ali krvi (2):
10 - Homogenizirani proizvodi 26.27 prosto
20 - Iz jeter katere koli živali 50.09 prosto
- Iz perutnine iz tar.št.
01.05:
31 -- puranov 73.51 prosto
39 -- drugo 83.46 prosto
- Prašičev:
41 -- stegno in njegovi kosi 138.60 prosto
42 -- plečeta in njihovi kosi 116.47 prosto
49 -- drugo, vključno mešanice:
--- hrustljava slanina 29.39 prosto
--- drugo 110.51 prosto
50 - Goved: 148.32 prosto
90 - Drugo, vključno z izdelki
iz krvi katerih koli živali: 107.54 prosto

ex 20.09 Sadni sokovi (tudi grozdni
mošt) in zelenjavni sokovi,
nefermentirani in brez dodatka
alkohola, z dodatkom sladkorja
ali drugih sladil ali brez
njih:
ex.80 - Sok iz drugega sadja ali
vrtnin, (razen robidnice) 31.20 30.86
90 - Mešanice sokov 31.20 30.86

22.04 Vino iz svežega grozdja,
vključno ojačena vina; grozdni
mošt, razen tistega iz tar.št. 20.09:
10 - Peneča vina
- Druga vina; grozdni mošt,
katerega fermentacija je
ustavljena z dodajanjem
alkohola: prosto prosto
21 -- v posodah do vključno 2 l prosto prosto
29 -- drugo prosto prosto
30 - Drug grozdni mošt 0.83 prosto* dajatev za kos

1) carinski kontingent do 250 ton (za izdelke) v okviru globalnih kontingentov za izdelke divjih živali, ki spadajo v tarifno številko 02.08, razen za žabje krake iz taifne številke 02.08.20.

2) Carinski kontingent v višini 35 ton (za izdelke) v okviru globalnega kontingenta za izdelke, ki spadajo v tarifni številki 16.01 in 16.02, razen za tarifno številko ex 16.02.20 gosja in račja jetra.

PRILOGA 2

PRAVILA O POREKLU


1. (1) Za izvajanje tega sporazuma se šteje, da je izdelek s poreklom iz Slovenije, če je bil tam v celoti pridobljen.
(2) Naslednje se šteje, da je v celoti pridobljeno v Sloveniji:
a) rastlinski izdelki, tam pridelani;
b) žive živali, tam povržene in vzrejene;
c) izdelki, pridobljeni iz živih živali tam vzrejenih;
d) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
e) blago, tam proizvedeno izključno iz izdelkov, določenih v pododstavkih od a) do d)
(3) Material za pakiranje ali posode za pakiranje, predložene z vsebovanim izdelkom, se ne vključujejo v izdelek zaradi ugotavljanja, ali je bil izdelek v celoti pridobljen, in ni treba ugotavljati, ali so taki materiali ali posode za pakiranje s poreklom ali ne.
2. Ne glede na prvi odstavek se tudi izdelki, omenjeni v 1. in 2. stolpcu seznama v dodatku, pridobljeni v Sloveniji in ki vključujejo materiale, ki niso bili tam v celoti pridobljeni, štejejo, da so s poreklom pod pogojem, da so glede obdelave ali predelave, opravljene na takih materialih, izpolnjeni pogoji, določeni v 3. stolpcu.
3. (1) Preferencialna obravnava, zagotovljena s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki se prevažajo neposredno iz Slovenije v Norveško, ne da bi pri tem prešli ozemlje druge države. Vendar se izdelki, ki so po poreklu iz Slovenije in sestavljajo eno samo pošiljko, ki ni deljena, lahko prevažajo čez druga ozemlja, razen Slovenije in Norveške, pretovarjajo ali začasno skladiščijo na teh ozemljih pod pogojem, da je prehod slednjega ozemlja upravičen iz zemljepisnih razlogov, da so izdelki ostali pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja, v teh državah niso bili predmet trgovanja med temi državami niti dobavljeni za domačo uporabo ter da na njih niso bili opravljeni drugačni postopki kot raztovarjanje, ponovno natovarjanje ali kakršni koli postopki za ohranitev dobrega stanja.
(2) Dokaze o izpolnjevanju pogojev iz pododstavka (1) je treba dostaviti carinskim organom uvozne države v skladu z drugim odstavkom 13. člena Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.
4. Za izdelke s poreklom v smislu te priloge se pri uvozu v Norveško uveljavljajo ugodnosti sporazuma na podlagi predložitve potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na fakturi, izdanih ali izdelanih v skladu z določbami Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.
5. Določbe glede povračila ali oprostitve plačila carinskih dajatev, dokazil o poreklu in dogovorov o upravnem sodelovanju iz Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo se uporabljajo mutatis mutandis. Šteje se, da se prepoved povračila carine ali oprostitev plačila carinskih dajatev, ki jih vsebujejo te določbe, uporablja samo za materiale, za katere velja Sporazum med državami EFTE in Slovenijo.

DODATEK

Seznam izdelkov, navedenih v drugem odstavku, za katere veljajo drugi pogoji, kot je merilo v
celoti pridobljenega blagaHS Poimenovanje izdelkov Obdelava ali predelava, opravljena-
tarifna na materialih brez porekla
številka


08.11 Sadje in oreški, nekuhani
ali kuhani v sopari ali
vodi, zamrznjeni, ki vsebujejo
dodani sladkor ali druga sladila
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja
oz. sladil

- Z dodatkom sladkorja Proizvodnja, pri kateri vrednost
katerih koli materialov iz
17. poglavja ne presega 30%
vrednosti cene proizvoda
franko tovarna.

- Drugo Proizvodnja, pri kateri mora biti
vse uporabljeno sadje in oreški v
celoti pridobljeno.

16.01 Klobase in podobni izdelki Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja.
iz mesa, drugih užitnih klavničnih
proizvodov ali krvi; sestavljena
živila na osnovi teh proizvodov

16.02 Drugi pripravljeni ali Proizvodnja iz živali iz 1. poglavja.
konzervirani izdelki iz mesa,
drugih klavničnih proizvodov ali krvi

20.09 Sadni sokovi (vključno z Proizvodnja, pri kateri morajo
grozdnim moštom) in biti vse uporabljeno sadje, vrtnine
zelenjavni sokovi, nefermenti- ali kateri koli material iz sadja
rani in brez dodatka v celoti pridobljen.
alkohola, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil
ali brez njih

22.04 Vino iz svežega grozdja, Proizvodnja, pri kateri mora
vključno ojačena vina; biti vse uporabljeno grozdje ali kateri koli grozdni mošt, razen tistega material iz grozdja v celoti
iz tar. št. 20.09 pridobljen.


Ekscelenca,

v čast mi je potrditi v imenu vlade Islandije, da je na podlagi pogajanj, ki so potekala v okviru Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), podpisanega 13.junija 1995 v Bergnu, ter zlasti izvajanja 12. člena tega sporazuma sklenjen naslednji dogovor o trgovini s kmetijskimi izdelki:

Islandija enostransko odobri Sloveniji carinske ugodnosti za kmetijske izdelke s poreklom iz Slovenije, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

Carinske ugodnosti, določene v omenjeni prilogi, se uporabljajo od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini.

Carinske ugodnosti, odobrene Sloveniji, ne izključujejo uvoznih dajatev po sistemu cenovnih nadomestil.

Pravila o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma so določena v Prilogi 2 tega pisma.

Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega sporazuma.

Če se vlada Slovenije strinja z navedenim, predlagam, da to pismo in Vaš odgovor sestavljata sporazum med Islandijo in Slovenijo, ki se uporablja od datuma, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini, pod pogojem, da so pogodbenice sporazuma takrat že izmenjale listine o sprejemu ali ratifikaciji, ali z datumom dogovora o začasni uporabi omenjenega sporazuma o prosti trgovini v odnosih med Islandijo in Slovenijo.

Ta dogovor velja, dokler pogodbenici ostaneta tudi pogodbenici Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

Prejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega spoštovanja.

Halldór Asgrímsson l.r.
Minister za zunanje zadeve in zunanjo trgovino


Njegova Ekscelenca
g. Janko Deželak
Minister za ekonomske
odnose in razvoj


Janko Deželak
Minister za ekonomske odnose
in razvoj Republike Slovenije

Bergen, 13. junija 1995


Vaša Ekscelenca,

v čast mi je potrditi prejem Vašega današnjega pisma, ki se glasi:

“V čast mi je potrditi v imenu vlade Islandije, da je na podlagi pogajanj, ki so potekala v okviru Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), podpisanega 13.junija 1995 v Bergnu, ter zlasti izvajanja 12. člena tega sporazuma sklenjen naslednji dogovor o trgovini s kmetijskimi izdelki:

Islandija enostransko odobri Sloveniji carinske ugodnosti za kmetijske izdelke s poreklom iz Slovenije, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

Carinske ugodnosti, določene v omenjeni prilogi, se uporabljajo od dne, ko začne veljati omenjeni sporazum o prosti trgovini.

Carinske ugodnosti, odobrene Sloveniji, ne izključujejo uvoznih dajatev po sistemu cenovnih nadomestil.

Pravila o poreklu za namene izvajanja tega sporazuma so določena v Prilogi 2 tega pisma.

Prilogi 1 in 2 sta sestavni del tega sporazuma.”

V čast mi je potrditi, da se vlada Slovenije strinja s predlogi, navedenimi v Vašem pismu. Zato Vaše pismo in to pismo kot odgovor sestavljata sporazum med Islandijo in Slovenijo, ki se uporablja od datuma, ko začne veljati omenjeni Sporazum o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo, pod pogojem, da so pogodbenice sporazuma takrat že izmenjale listine o sprejemu ali ratifikaciji, ali z datumom dogovora o začasni uporabi omenjenega sporazuma o prosti trgovini v odnosih med Islandijo in Slovenijo.

Ta dogovor velja, dokler pogodbenici ostaneta tudi pogodbenici Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

Prejmite, Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega spoštovanja.

Janko Deželak l.r.
Minister za ekonomske odnose in razvoj


Njegova Ekscelenca
g. Halldor Asgrimsson
Minister za zunanje zadeve
in zunanjo trgovino

Priloga I

ISLANDIJA

Slovenija : kmetijski izdelki

Izdelki, ki so oproščeni plačila carine


HS tarifna Poimenovanje
številka

0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže:

0808.1000 - Jabolka

0808.2000 - Hruške in kutine

2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in
zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez
dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja in
drugih sladil ali brez njih:

- Paradižnikov sok:
2009.5009 -- Drugo

- Grozdni sok (tudi grozdni mošt):
2009.6009 -- Drugo

- Jabolčni sok:
2009.7009 -- Drugo

- Sok iz drugega sadja ali vrtnin:
2009.8009 -- Drugo

- Mešanice sokov:
2009.9009 -- Druge

2204 Vino iz svežega grozdja, vštevši ojačena
vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št.
20.09

2208 Nedenaturiran etilalkohol, z vsebnostjo manj kot
80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače; sestavljeni alkoholni izdelki za
proizvodnjo pijač

ex 2208.9009"Hruškovo žganje"
"Slivovka"

PRILOGA 2
PRAVILA O POREKLU


1. (1) Za izvajanje tega sporazuma se šteje, da je izdelek s poreklom iz Slovenije, če je bil tam v celoti pridobljen.
(2) Naslednje se šteje, da je v celoti pridobljeno v Sloveniji:
a) rastlinski izdelki, tam pridelani;
b) žive živali, tam povržene in vzrejene;
c) izdelki, pridobljeni iz živih živali tam vzrejenih;
d) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
e) blago, tam proizvedeno izključno iz izdelkov, določenih v pododstavkih od a) do d)
(3) Material za pakiranje ali posode za pakiranje, predložene z vsebovanim izdelkom, se ne vključujejo v izdelek zaradi ugotavljanja, ali je bil izdelek v celoti pridobljen, in ni treba ugotavljati, ali so taki materiali ali posode za pakiranje s poreklom ali ne.
2. Ne glede na prvi odstavek se tudi izdelki, omenjeni v 1. in 2. stolpcu seznama v dodatku, pridobljeni v Sloveniji in ki vključujejo materiale, ki niso bili tam v celoti pridobljeni, štejejo, da so s poreklom pod pogojem, da so glede obdelave ali predelave, opravljene na takih materialih, izpolnjeni pogoji, določeni v 3. stolpcu.
3. (1) Preferencialna obravnava, zagotovljena s tem sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki se prevažajo neposredno iz Slovenije v Islandijo, ne da bi pri tem prešli ozemlje druge države. Vendar se izdelki, ki so po poreklu iz Slovenije in sestavljajo eno samo pošiljko, ki ni deljena, lahko prevažajo čez druga ozemlja, razen Slovenije in Islandije, pretovarjajo ali začasno skladiščijo na teh ozemljih pod pogojem, da je prehod slednjega ozemlja upravičen iz zemljepisnih razlogov, da so izdelki ostali pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja, v teh državah niso bili predmet trgovanja med temi državami niti dobavljeni za domačo uporabo ter da na njih niso bili opravljeni drugačni postopki kot raztovarjanje, ponovno natovarjanje ali kakršni koli postopki za ohranitev dobrega stanja.
(2) Dokaze o izpolnjevanju pogojev iz pododstavka (1) je treba dostaviti carinskim organom uvozne države v skladu z drugim odstavkom 13. člena Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.
4. Za izdelke s poreklom v smislu te priloge se pri uvozu v Islandijo uveljavljajo ugodnosti sporazuma na podlagi predložitve potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na fakturi, izdanih ali izdelanih v skladu z določbami Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.
5. Določbe glede povračila ali oprostitve plačila carinskih dajatev, dokazil o poreklu in dogovorov o upravnem sodelovanju iz Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo se uporabljajo mutatis mutandis. Šteje se, da se prepoved povračila carine ali oprostitev plačila carinskih dajatev, ki jih vsebujejo te določbe, uporablja samo za materiale, za katere velja Sporazum med državami EFTE in Slovenijo.

DODATEK

Seznam izdelkov, navedenih v drugem odstavku, za katere veljajo drugi pogoji, kot je merilo v
celoti pridobljenega blagaHS Poimenovanje izdelkov Obdelava ali predelava, opravljena-
na materialih brez porekla, ki podeli
status blaga s poreklom


20.09 Sadni sokovi (vključno z Proizvodnja, pri kateri mora biti
grozdnim moštom) in vse uporabljeno sadje, vrtnine ali
zelenjavni sokovi, kateri koli material iz sadja v celoti
nefermentirani in brez pridobljen.
dodatka alkohola, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali
brez njih

22.04 Vino iz svežega grozdja, Proizvodnja, pri kateri mora
vključno ojačena vina; biti vse uporabljeno grozdje ali
grozdni mošt, razen tistega kateri koli material iz grozdja v
iz tar. št. 20.09 celoti pridobljen.


Bergen, 13. junij 1995


Vaša Ekscelenca,

v čast mi je sklicevati se na razgovore o trgovinskem dogovoru za kmetijske izdelke med Švicarsko konfederacijo (v nadaljevanju Švica) in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), ki so potekali v okviru pogajanj o Sporazumu o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo in so kot cilj zasledovali zlasti izvajanje 12. člena tega Sporazuma.


S tem potrjujem naslednje izide razgovorov:

I. Carinske ugodnosti, ki jih Švica odobri Sloveniji, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

II. Zaradi izvajanja Priloge 1 so v Prilogi 2 tega pisma določena pravila o poreklu in načini upravnega sodelovanja.

III. Carinske ugodnosti, ki jih Slovenija odobri Švici, kot je določeno v Prilogi 3 tega pisma.

IV. Priloge od 1 do 3 so sestavni del tega sporazuma.


Švica in Slovenija nadalje proučita katere koli težave, ki bi se utegnile pojaviti pri medsebojnem trgovanju s kmetijskimi proizvodi, in si bosta prizadevali poiskati ustrezne rešitve.

Ta sporazum velja tudi za Kneževino Liechtenstein, dokler je ta država povezana s Švicarsko konfederacijo s pogodbo o carinski uniji.

Sporazum potrdita obe pogodbenici v skladu s svojimi postopki. Začne veljati ali se začasno uporabljati na isti dan kot Sporazum o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

Ta dogovor velja, dokler velja sporazum EFTE o prosti trgovini med Švico in Slovenijo.

Če Slovenija ali Švica odpove sporazum o prosti trgovini, to prekine ta dogovor, ki nato preneha veljati na isti dan kot sporazum o prosti trgovini.

Hvaležen bi bil, če bi potrdili, da se vlada Slovenije strinja z vsebino tega pisma.


Prejmite, Vaša Ekscelenca, zagotovila mojega najglobljega spoštovanja.


Za Švicarsko konfederacijo

J.- P. Delamuraz l.r.Njegova Ekscelenca
g. Janko Deželak
Minister za ekonomske odnose in razvoj
Republike Slovenije


Bergen, 13. junij 1995


Vaša Ekscelenca,

v čast mi je potrditi prejem vašega današnjega pisma, ki se glasi: “ V čast mi je sklicevati se na razgovore o trgovinskem dogovoru za kmetijske izdelke med Švicarsko konfederacijo (v nadaljevanju Švica) in Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), ki so potekali v okviru pogajanj o Sporazumu o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo in so kot cilj zasledovali zlasti izvajanje 12. člena tega Sporazuma.

S tem potrjujem naslednje izide razgovorov:

I. Carinske ugodnosti, ki jih Švica odobri Sloveniji, kot je določeno v Prilogi 1 tega pisma.

II. Zaradi izvajanja Priloge 1 so v Prilogi 2 tega pisma določena pravila o poreklu in načini upravnega sodelovanja.

III. Carinske ugodnosti, ki jih Slovenija odobri Švici, kot je določeno v Prilogi 3 tega pisma.

IV. Priloge od 1 do 3 so sestavni del tega sporazuma.

Švica in Slovenija nadalje proučita katere koli težave, ki bi se utegnile pojaviti pri medsebojnem trgovanju s kmetijskimi proizvodi, in si bosta prizadevali poiskati ustrezne rešitve.

Ta sporazum velja tudi za Kneževino Liechtenstein, dokler je ta država povezana s Švicarsko konfederacijo s pogodbo o carinski uniji.

Sporazum potrdita obe pogodbenici v skladu s svojimi postopki. Začne veljati ali se začasno uporabljati na isti dan kot Sporazum o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo.

Ta dogovor velja, dokler velja sporazum EFTE o prosti trgovini med Švico in Slovenijo.

Če Slovenija ali Švica odpove sporazum o prosti trgovini, to prekine ta dogovor, ki nato preneha veljati na isti dan kot sporazum o prosti trgovini.

Hvaležen bi bil, če bi potrdili, da se vlada Slovenije strinja z vsebino tega pisma.”

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino tega pisma.


Prejmite, Vaša Ekscelenca, izraze mojega najglobjega spoštovanja.


Janko Deželak l.r
Minister za ekonomske odnose in razvoj


Njegova Ekscelenca
g. J.-P. Delamuraz
Zvezni svetnik

PRILOGA 1

CARINSKE UGODNOSTI, KI JIH ŠVICARSKA KONFEDERACIJA
ODOBRI REPUBLIKI SLOVENIJIOd datuma začetka veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo, bo Švica (1) odobrila Sloveniji naslednje avtonomne carinske ugodnosti (2) za proizvode s poreklom iz Slovenije:

A. Popolna odprava carin:

________________________________________________________________________________
Švicarska Poimenovanje Carinska stopnja
tarifna (SFR/ 100 kg bruto)
oznaka Sedanja stopnja MFN Carinska ugodnost
________________________________________________________________________________
Meso goveje, sveže ali ohlajeno,
razen trupi in polovice:

0201.2000 - Kosi s kostmi 9.00 0.00
0201.3000 - Brez kosti 9.00 0.00

0206.4900 Drugi užitni klavnični izdelki
iz svinjskega mesa, zamrznjeni,
razen jeter 70.00 0.00

0511.9900 Proizvodi živalskega izvora, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem
mestu; mrtve živali iz 1. poglavja,
neuporabne za hrano ljudi: razen
bikovo seme ali izdelki iz rib ali rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev; mrtve živali iz
3. poglavja 0.10 0.00
--------------------------------------------------------------

1) Te ugodnosti veljajo za uvoz iz Slovenije v Liechtenstein, dokler velja Pogodba o carinski uniji z dne 29. marca 1923 med Švicarsko konfederacijo in Kneževino Liechtenstein.

2) Za tarifne številke, za katere veljajo necarinski ukrepi, vključno s taksami in davščinami, si Švica, po posvetovanju s Slovenijo, zadržuje pravico do prilagajanja ugodnosti, da bi lahko upoštevali prihodnje spremembe švicarskega uvoznega režimaza kmetijske izdelke, ki bi med drugim lahko bile posledica trgovinskih pogajanj v okviru GATT/ WTO. Razlike v ugodnostih, ki izhajajo iz Dodatka I k temu sporazumu, se ohranijo tudi po uvedbi novega režima. Enako načelo ohranitve razlik v ugodnostih se uporabi za tarifne številke, za katere veljajo carinske dajatve le, če Švica delno zmanjša svojo carinsko stopnjo MFN kot rezultat dogovora v Urugvajskem krogu pogajanj GATT.


________________________________________________________________________________
Švicarska Poimenovanje Carinska stopnja
tarifna (SFR/ 100 kg bruto)
oznaka Sedanja stopnja MFN Carinska ugodnost
________________________________________________________________________________

0709.5100 Užitne gobe; sveže ali ohlajene 10.00 0.00

0712.3000 Užitne gobe in gomoljike, sušene, cele,
razrezane v kose ali mlete, vendar ne
nadalje pripravljene 20.00 0.00

0808.1010 Jabolka, sveža, v odprtih pakiranjih 2.00 0.00

0808.2010 Hruške in kutine, sveže, v odprtih
pakiranjih 2.00 0.00

0909.5000 Seme komarčka; brinove jagode 9.00 0.00

1209.9100 Drugo seme vrtnin, za setev, razen seme
pese, seme krmnih rastlin ali semen
travnih rastlin, ki se v glavnem gojijo
zaradi cvetov 0.50 0.00

1210.1000 Hmelj, svež ali sušen, nezdrobljen,
nezmlet in ne v peletih 1.50 0.00

1210.2000 Hmelj, svež ali sušen, zdrobljen ali
zmlet ali v peletih; lupulin 1.50 0.00

1211.9090 Rastline in njihovi deli (vštevši semena
in plodove), ki se uporabljajo predvsem v
parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne,
fungicidne ali podobne namene, sveži ali
sušeni, rezani ali zmleti, razen korenine
šentjanževke in ginsenga 7.50 0.00


B. 50 % zmanjšanje carin

________________________________________________________________________________
Švicarska Poimenovanje Carinska stopnja
tarifna (SFR/ 100 kg bruto)
oznaka Sedanja stopnja MFN Carinska ugodnost
________________________________________________________________________________

0207.4100 Razkosana perutnina in odpadki
(drobovina), razen jeter, zamrznjeni,
od kokoši vrste Gallus domesticus 30.00 15.00

ex 0208.9000Meso in drugi mesni klavnični
proizvodi srne (Capreolus capreolus)
ali jelena, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno 30.00 15.00

ex 0409.0000Med, naravni, iz akacije 60.00 30.00

ex 0712.9010Mešanice sušenih vrtnin, ki ne vsebujejo
krompirja, v pakiranjih po več kot 5 kg 20.00 10.00

ex 0712.9090Mešanice sušenih vrtnin, ki ne vsebujejo
krompirja, v pakiranjih po 5 kg ali manj 40.00 20.00

0808.1090 Jabolka, sveža, razen v odprtih
pakiranjih 5.00 2.50

0808.2090 Hruške in kutine, razen v odprtih
pakiranjih 5.00 2.50

Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v
sopari ali v vodi, zamrznjeni

0811.9010 - Borovnice, ki vsebujejo dodani sladkor
ali druga sladila ali brez 40.00 20.00

- Drugo, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez, ki niso namenjeni prodaji
na drobno, za industrijsko predelavo:

ex 0811.1000-- Jagode 45.00 22.50

ex 0811.2090-- Maline, robide, murve, rubus ursinus,
črni, beli in rdeči ribez in kosmulje 45.00 22.50

ex 0811.9090-- Drugo 45.00 22.50


C. 20% zmanjšanje carine

________________________________________________________________________________
Švicarska Poimenovanje Carinska stopnja
tarifna (SFR/ 100 kg bruto)
oznaka Sedanja stopnja MFN Carinska ugodnost
________________________________________________________________________________

0207.1000 Perutnina, nerazkosana, sveža
ali ohlajena 30.00 24.00

0407.0000 Perutninska in ptičja jajca, v lupini
sveža, konzervirana ali kuhana 15.00 12.00

ex 0409.0000Med naravni, razen iz akacije 60.00 48.00

Sadje in oreščki, nekuhani ali kuhani v vodi
ali sopari, zamrznjeni, ki niso za industrijsko
predelavo:

ex 0811.1000-- Jagode, z dodatkom sladkorja ali
drugih sladil ali brez 45.00 36.00

ex 0811.2090-- Robide, murve, rubus ursinus, črni
beli in rdeči ribez in kosmulje, ki
vsebujejo dodani sladkor ali druga
sladila ali brez; maline brez dodanega
sladkorja ali drugih sladil 45.00 36.00

ex 0811.9090-- Drugo, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali brez 45.00 36.00

1601.0090 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih
užitnih klavničnih proizvodov ali krvi, razen
cottechini, mortadele, salami, salamini in
zamponi; sestavljena živila na osnovi teh
proizvodov 75.00 60.00

1602.4110 Stegno v pločevinki 65.00 52.00

Mešanice sokov, razen iz zelenjavnih sokov,
nefermentirani in brez dodanega alkohola,
razen tistih z osnovo grozdnega ali pečkatega
sadja:

ex 2009.9092-- ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali
drugih sladil 28.00 22.40

ex 2009.9093-- ki vsebujejo dodan sladkor ali druga
sladila 70.00 56.00

2204.1000 Peneča vina iz svežega grozdja 130.00 104.00

PRILOGA 2

PRAVILA O POREKLU IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA
ZA KMETIJSKE IZDELKE, NAVEDENE V TEM DOGOVORU1. (1) Za izvajanje tega sporazuma se šteje, da je izdelek s poreklom v Sloveniji, če je bil tam v celoti pridobljen.

(2) Naslednje se šteje, da je v celoti pridobljeno v Sloveniji:
a) rastlinski izdelki, tam pridelani;
b) žive živali, tam povržene in vzrejene;
c) izdelki, pridobljeni iz živih živali, tam vzrejenih;
d) blago, tam proizvedeno izključno iz izdelkov, določenih v pododstavkih od (2) a) do c).

(3) Material za pakiranje ali posode za pakiranje, predložene z vsebovanim izdelkom, se ne vključujejo v izdelek zaradi ugotavljanja, ali je bil izdelek v celoti pridobljen, in ni treba ugotavljati, ali so taki materiali ali posode za pakiranje s poreklom ali ne.

2. Ne glede prvi odstavek se tudi izdelki, omenjeni v 1. in 2. stolpcu seznama v dodatku te priloge, pridobljeni v Sloveniji in ki vključujejo materiale, ki niso bili tam v celoti pridobljeni, štejejo, da so s poreklom pod pogojem, da so glede obdelave ali predelave, opravljene na takih materialih, izpolnjeni pogoji, določeni v 3. stolpcu.

3. (1) Obravnava, zagotovljena s tem dogovorom, se uporablja samo za izdelke, ki se prevažajo neposredno iz Slovenije v Švico, ne da bi pri tem prešli ozemlje druge države. Vendar se izdelki, ki so po poreklu iz Slovenije in sestavljajo eno samo pošiljko, ki ni deljena, lahko prevažajo čez druga ozemlja, razen Slovenije in Švice, pretovarjajo ali začasno skladiščijo na teh ozemljih pod pogojem, da je prehod slednjega ozemlja upravičen iz zemljepisnih razlogov, da so izdelki ostali pod nadzorom carinskih organov v državi tranzita ali skladiščenja, v teh državah niso bili predmet trgovanja med temi državami, niti dobavljeni za domačo uporabo ter da na njih niso bili opravljeni drugačni postopki kot raztovarjanje, ponovno natovarjanje ali kakršnikoli postopki za ohranitev dobrega stanja.

(2) Dokaze o izpolnjevanju pogojev iz pododstavka (1) je treba dostaviti carinskim organom uvozne države v skladu z drugim odstavkom 13. člena Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.

4. Za izdelke s poreklom v smislu tega dogovora se pri uvozu v Švico uveljavljajo ugodnosti sporazuma na podlagi predložitve potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na fakturi, izdanih ali izdelanih v skladu z določbami Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo.

5. Določbe glede povračila ali oprostitve plačila carinskih dajatev, dokazil o poreklu in dogovorov o upravnem sodelovanju iz Protokola B Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo se uporabljajo mutatis mutandis. Šteje se, da se prepoved povračila carine ali oprostitev plačila carinskih dajatev, ki jih vsebujejo te določbe, uporablja samo za materiale, za katere velja Sporazum med državami EFTE in Slovenijo.

Dodatek


Seznam izdelkov, navedenih v drugem odstavku priloge II, za katere veljajo drugi pogoji, kot je merilo v celoti pridobljenega blaga
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HS Poimenovanje izdelkov Obdelava ali predelava, opravljena
tarifna na materialih brez porekla
številka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) (2) (3)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0407 Perutninska in ptičja jajca, v lupini Proizvodnja, pri kateri morajo biti vsi
sveža, konzervirana ali kuhana uporabljeni materiali iz 4. poglavja že
s poreklom.

ex 0511 Proizvodi živalskega izvora, ki niso Proizvodnja, pri kateri moraji biti vse
navedeni in ne zajeti na drugem mestu; uporabljene živali iz 1. poglavja že s
mrtve živali iz 1. poglavja, neuporabne poreklom.
za človeško prehrano; drugo, razen
bikovo seme ali izdelki iz rib, rakov,
mehkužcev ali drugih vodnih
nevretenčarjev

ex 0811 Sadje in oreški (razen borovnic), Proizvodnja, pri kateri mora biti vse nekuhani ali kuhani v sopari ali uporabljeno sadje in oreščki že s vodi, zamrznjeni, ki vsebujejo poreklom.
dodani sladkor ali druga sladila
ali ne vsebujejo dodanega sladkorja
oz. sladil

1210 Hmelj, svež ali sušen, vključno Proizvodnja, pri kateri mora biti ves
zdrobljen ali zmlet ali v peletih; uporabljen hmelj že s poreklom.
lupulin

ex 1601 Klobase in podobni izdelki iz Proizvodnja, pri kateri morajo biti
mesa, drugih užitnih klavničnih vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja
proizvodov ali krvi; drugi, razen že s poreklom.
cotechini, mortadela, salami,
salamini in zamponi; sestavljena
živila na osnovi teh proizvodov

ex 1602 Stegno prašičev v pločevinki Proizvodnja, pri kateri morajo biti
vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja
že s poreklom.2009 Sadni sokovi (brez zelenjavnih Proizvodnja, pri kateri morajo biti
sokov ali takih na osnovi grozdja vsi uporabljeni materiali iz 7. in 8.
ali pečkatega sadja), nefermentirani in poglavja že s poreklom.
brez dodatka alkohola, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

ex 2204 Peneča vina iz svežega grozdja Proizvodnja, pri kateri mora biti vse
uporabljeno grozdje že s poreklom.

PRILOGA 3

CARINSKE UGODNOSTI, KI JIH REPUBLIKA SLOVENIJA
ODOBRI ŠVICARSKI KONFEDERACIJIOd datuma začetka veljavnosti Sporazuma o prosti trgovini med državami EFTE in Slovenijo, bo Slovenija (1) Švici odobrila naslednje carinske ugodnosti za izdelke s poreklom iz Švici (2):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Slovenska Poimenovanje Carinska stopnja Carinska kvota tarifna Sedanja Ugodnost
številka MFN
% % kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2101.10 Ekstrakti, esence in koncentrati
kave ter pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov
ali na osnovi kave 10 5 20 000

2101.20 Ekstrakti, esence in koncentrati
čaja, mate čaja in pripravki na
osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi čaja ali
mate čaja 10 5 4 000

--------------------------
(1) Te ugodnosti se uporabljajo tudi za uvoz iz Liechtensteina v Slovenijo, dokler velja pogodba o carinski uniji z dne 29. marca 1923 med Švicarsko konfederacijo in Kneževino Liechtenstein.

(2) Pravila o poreklu Iz Protokola B Sporazuma o prosti trgovini se bodo med Švico in Slovenijo za tarifno številko ex 2101 uporabljala mutatis mutandis.

PROTOKOL, KI SPREMINJA PROTOKOL B, NAVEDEN V 3. ČLENU SPORAZUMA MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EFTE IN SLOVENIJORepublika Islandija, Kneževina Liechtenstein, Kraljevina Norveška, Švicarska konfederacija (v nadaljevanju države EFTE)

in

Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) so se,

ker Slovenija še ni ratificirala Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo, podpisan 13. junija 1995 (v nadaljevanju Sporazum) in zaradi tega še ni začel veljati,

ob upoštevanju Protokola B Sporazuma o definiciji pojma “izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja,

ob upoštevanju četrtega odstavka Zapisa o soglasju, ki se nanaša na Sporazum med državami članicami EFTE in Slovenijo, po katerem so se pogodbenice Sporazuma zavezale, da bodo skušale doseči nadaljnjo širitev in izboljšanje pravil o poreklu blaga, vključno evropsko kumulacijo, z namenom širiti in pospeševati proizvodnjo in trgovino v Evropi,

ker ugotavljajo, da je razširjen sistem kumulacije izredno zaželen, ker omogoča uporabo materialov s poreklom iz držav EFTE, to je Islandije, Norveške in Švice, ali iz Slovenije, kakor tudi uporabo materialov s poreklom iz Evropske skupnosti, Evropskega gospodarskega prostora, Madžarske, Poljske, Češke republike, Slovaške republike, Romunije, Bolgarije, Estonije, Latvije ali Litve z namenom izboljšati učinkovitost tega Sporazuma,

ker ugotavljajo, da so zaradi zgoraj omenjenih razlogov potrebne spremembe definicije pojma izdelkov s poreklom,

ker ugotavljajo, da je treba za materiale brez porekla spremeniti določene zahteve pri predelavi, da bi pridobili status porekla, tako, da bi upoštevali razvoj postopkov predelave,

ker z vidika izkušenj ugotavljajo, da se prikaz seznama pravil glede predelav lahko izboljša z razširitvijo tako, da zajema vse tarifne številke Harmoniziranega sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga (HS),

upoštevajo revizijo HS, ki je začela veljati 1. januarja 1996,

ker ugotavljajo, da je zaradi tega primerno za pravilno delovanje Sporazuma vključiti v eno samo besedilo vse zadevne določbe z namenom, da se olajša delo gospodarskim subjektom in carinskim upravam;

sporazumele o naslednjem:

1. člen


Protokol B, naveden v 3. členu Sporazuma, se nadomesti z besedilom, ki je v Prilogi I tega Protokola.


2. člen


Ta Protokol začne veljati 1. januarja 1997 za tiste države podpisnice, ki so do tega dne deponirale svoje listine o ratifikaciji ali sprejetju Sporazuma in tega Protokola pri depozitarju, če je Slovenija med državami, ki so deponirale listine o ratifikaciji ali sprejetju.

Za državo podpisnico, ki deponira svojo listino o ratifikaciji po 1. januarju 1997, začne ta Protokol veljati prvi dan drugega meseca, po deponiranju listine, če začne za Slovenijo Sporazum veljati najkasneje istega dne.

Če ta Protokol ne začne veljati 1. januarja 1997, države podpisnice lahko začasno uporabljajo Protokol B, kot je določen v Prilogi I k temu Protokolu, dokler ne začne ta Protokol formalno veljati.

3. člen


Vlada Norveške kot depozitar, obvesti vse podpisnice tega Protokola o deponiranju katere koli listine o ratifikaciji ali sprejetju, kot tudi o začeteku veljavnosti tega Protokola.


V DOKAZ TEGA so podpisniki, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta Protokol.


Sestavljeno v Ženevi 9. oktobra 1996 v enem samem izvirniku v angleškem jeziku, ki je deponiran pri vladi Norveške. Depozitar pošlje overjene kopije vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopijo k temu Protokolu.


Za Republiko Islandijo: Za Republiko Slovenijo:
Gunnar Snorri Gunnarsson l.r. Anton Bebler l.r.

Za Kneževino Liechtenstein:
Letizia Meier l.r.

Za Kraljevino Norveško:
Terje Johannessen l.r.

Za Švicarsko konfederacijo:
Willian Rossier l.r.

PROTOKOL B
o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja

-----------

VSEBINA


I.ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen Definicije

II.ODDELEK DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen Splošne zahteve
- 3. člen Dvostranska kumulacija porekla
- 4. člen Diagonalna kumulacija porekla
- 5. člen V celoti pridobljeni izdelki
- 6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki
- 7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave
- 8. člen Enota kvalifikacije
- 9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodje
- 10. člen Garniture
- 11. člen Nevtralni elementi

III.ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen Načelo teritorialnosti
- 13. člen Neposredni prevoz
- 14. člen Razstave

IV.ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen Splošne zahteve
- 17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1
- 18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
- 19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
- 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
- 21. člen Pogoji za izjavo na računu
- 22. člen Pooblaščeni izvoznik
- 23. člen Veljavnost dokazila o poreklu
- 24. člen Predložitev dokazila o poreklu
- 25. člen Uvoz po delih
- 26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu
- 27. člen Spremljajoči dokumenti
- 28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
- 29. člen Razlike in formalne napake
- 30. člen Zneski, izraženi v ekujih

VI.ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen Medsebojno sodelovanje
- 32. člen Preverjanje dokazil o poreklu
- 33. člen Reševanje sporov
- 34. člen Kazni
- 35. člen Proste cone

VII.ODDELEK KONČNE DOLOČBE

- 36. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla

I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Definicije


Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v državi EFTE ali v Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obde-lava ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v držvi EFTE ali v Sloveniji;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode;

n) "obračunske enote" pomeni protivrednosti Evropske valutne enote (eku).

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"


2. člen

Splošne zahteve


1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi EFTE v smislu 5. člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v državi EFTE, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v državi EFTE v smislu 6. člena tega Protokola;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

2. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega Protokola.

3. člen

Dvostranska kumulacija porekla


1. Materiali s poreklom iz države EFTE se štejejo za materiale s poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.

2. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s poreklom iz države EFTE, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo potrebno, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.

4. člen

Diagonalna kumulacija porekla


1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se materiali s poreklom iz Poljske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Latvije, Litve, Estonije, Madžarske ali Evropske skupnosti v smislu Sporazumov med državami EFTE in Slovenijo in temi državami ali Evropsko skupnostjo pri vključitvi v izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s poreklom iz države EFTE ali iz Slovenije. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s poreklom iz države EFTE ali iz Slovenije samo, če tam dodana vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli države, omenjene v prvem odstavku ali iz Evropske skupnosti. Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem odstavku ali iz Evropske skupnosti, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz drugih držav, omenjenih v prvem odstavku ali iz Evropske skupnosti, ki so bili zadosti obdelani ali predelani v državi EFTE ali v Sloveniji.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu. Države EFTE in Slovenija se bodo obveščale o podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku ali z Evropsko skupnostjo.

5. člen

V celoti pridobljeni izdelki


1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni -v državi EFTE ali v Sloveniji:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;

b) tam pridelani rastlinski izdelki;

c) tam povržene in vzrejene žive živali;

d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda držav pogodbenic;

g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);

h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;

i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;

j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;

k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje-" v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v državi EFTE ali v Sloveniji;

b) ki plujejo pod zastavo države EFTE ali Slovenije;

c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav EFTE ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani držav EFTE ali Slovenije in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;

d) katerih kapitan in častniki so državljani držav EFTE ali Slovenije; in

e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani držav EFTE ali Slovenije.

6. člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki


1. Za namene 2. člena se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,

b) da katerikoli od odstotkov, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih določa 7. člen.

7. člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave


1. Ne glede na določbe 2. točke se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);

b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;

c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;

ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s poreklom iz države EFTE ali iz Slovenije;

f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;

g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do f);

h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku bodisi v državi EFTE ali v Sloveniji.

8. člen

Enota kvalifikacije


1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje


Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

10. člen

Garniture


Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja-, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.

11. člen

Nevtralni elementi


Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;

b) naprave in oprema;

c) stroji in orodje;

d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

 

12. člen

Načelo teritorialnosti


1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v državi EFTE ali v Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v pododstavku c) prvega odstavka 2. člena in v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz države EFTE ali iz Slovenije v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.


13. člen

Neposredni prevoz


1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protoko-la in se prevažajo neposredno med državami pogodbenicam ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu ali Evropske skupnosti. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohra-nitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja držav pogodbenic.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i) vsebuje natančen opis izdelkov,

(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in

(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.

14. člen

Razstave


1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstav izven držav, ki so omenjene v 4. členu ali Evropske skupnosti in so po razstavi prodani z namenom uvoza v državo EFTE ali v Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz države EFTE ali iz Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v državi EFTE ali v Sloveniji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.

IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

 

15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine


1. Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ali iz Evropske skupnosti, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v državah EFTE ali v Sloveniji ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko uporablja v državi EFTE ali v Sloveniji, izrecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za mater-iale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nado-mestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do 97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.

V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU

 

16. člen

Splošne zahteve


1. Za izdelke s poreklom iz države EFTE pri uvozu v Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v državo EFTE vel-jajo ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega Protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.

17. člen

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1


1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi -države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastop-nik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od uradnih jezikov države pogodbenice ali v angleščini in v skladu z določbami - domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. -Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.
3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države EFTE ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ali iz Evropske skupnosti ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug preg-led, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

18. člen

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1


1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahte-vi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT", "DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY",
"UTGEFIÐ EFTIR A", "UTSTED SENERE", "IZDANO NAKNADNO".

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.

19. člen

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1


1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od naslednjih besed:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", " DUPLICATO", "DUPLICATE", "EFTIRRIT",
"DVOJNIK".

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

20. člen

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu


Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v državi EFTE ali v Sloveniji je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih -izdelkov drugam znotraj države EFTE ali Slovenije. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.

21. člen

Pogoji za izjavo na računu


1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega od-stavka 16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali
(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ali iz Evropske skupnosti in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej prilogi, v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno iden-tificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

22. člen

Pooblaščeni izvoznik


1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoz-nika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primer-ni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku šte-vilko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

23. člen

Veljavnost dokazila o poreklu


1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so - carinskim organom države uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe pre-ferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

24. člen

Predložitev dokazila o poreklu


Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahteva-jo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.

25. člen

Uvoz po delih


Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

26. člen

Izjeme pri dokazilu o poreklu


1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.

27. člen

Spremljajoči dokumenti


Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ali iz Evropske skupnosti, in izpolnju-jejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevanega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v državi EFTE ali v Sloveniji, izdani ali izdelani v državi EFTE ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali izdelana v državi EFTE ali v Sloveniji v skladu s tem Protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu ali v Evropski skupnosti, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.

28. člen

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov


1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve, omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.

29. člen

Razlike in formalne napake


1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

30. člen

Zneski, izraženi v obračunskih enotah


1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v obračunskih enotah, določi država izvoznica in jih sporoči drugim državam pogodbenicam.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti druge države pogodbenica ali druge države, omenjene v 4. členu ali ene od držav članic Evropske skupnosti, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov, izraženih v obračunskih enotah po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1995.

4. Skupni odbor na zahtevo katerekoli države pogodbenica pregleda zneske, izražene v obračunskih enotah in njihovo protivrednost v domačih valutah držav EFTE in Slovenije. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.

VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

 

31. člen

Medsebojno sodelovanje


1. Carinski organi držav EFTE in Slovenije si preko EFTA Sekretariata medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih-.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si države EFTE in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno poma-gajo pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.

32. člen

Preverjanje dokazil o poreklu


1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države EFTE, Slovenije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 4. členu ali iz Evropske skupnosti ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

33. člen

Reševanje sporov


Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega Protokola, jih je treba predložiti Skupnemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.34. člen

Kazni


Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

35. člen

Proste cone


1. Države EFTE in Slovenija ukrenejo vse potrebno, da zagotovijo, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s poreklom iz države EFTE ali Slovenije uvozijo v prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega Protokola.

 

VII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE


36. člen

Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla


V okviru Skupnega odbora se v skladu s petim odstavkom 28.člena tega Sporazuma ustanovi Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla z namenom, da mu pomaga pri opravljanju njegovih nalog in za zagotovitev stalnega obveščanja in posvetovanja med strokovnjaki.

Sestavljajo ga strokovnjaki iz držav pogodbenic, odgovorni za vprašanja v zvezi s carinskimi zadevami in vprašanji porekla.PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi IIOpomba 1:


Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena tega Protokola.


Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu.


Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v državi pogodbenici.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v državi pogodbenici iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.
Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima kovanje poreklo, ne glede na to, ali je bil motor izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v tej državi pogodbenici. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo - to je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.


Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.


Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida
- druga sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna iz viskoze
- druga umetna rezana vlakna
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.


Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.


Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;

b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;

c) razbijanje (kreking);

d) preoblikovanje (reforming);

e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;

f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

g) polimerizacija;

h) alkilizacija;

ij) izomerizacija;

k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, kater koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

-----------------------
1. Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature;

PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma


__________________________________________________________________________________________

Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom
__________________________________________________________________________________________

(1) (2) (3) ali (4)

1.pgl.

Žive živali

Vse živali iz 1.poglavja morajo biti v celoti pridobljene.

2.pgl.

Meso in užitni mesni klavnični izdelki

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 1.in 2.poglavja v celoti pridobljeni.

3.pgl.

Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 4.pgl.

Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni med; užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4.poglavja v celoti pridobljeni.

0403

Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lešniki, orehi, mandlji (lupinasto sadje) ali kakavom

Izdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) iz tar. št. 2009 s poreklom ;
-vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 5.pgl.

Izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 5.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 0502

Pripravljene ščetine in dlaka domačih ali divjih prašičev

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak.

6.pgl.

Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6.poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7.pgl.

Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 7.poglavja v celoti pridobljeni.

8.pgl.

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenic

Izdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% vrednosti cene izdelka franko tovarna.

ex 9.pgl.

Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen za:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 9.poglavja v celoti pridobljeni.

0901

Kava, pražena ali nepražena ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršenkoli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.

0902

Pravi čaj, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.

ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.

10.pgl.

Žita

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 10.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 11.pgl.

Izdelki mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenično lepilo; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljena.

ex 1106

Moka, zdrob in prah iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje sušenih stročnic iz tar.št.0708.

12.pgl.

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 12.poglavja v celoti pridobljeni.

1301

Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz tar.št.1301 ne sme presegati 50% cene izdelka franko tovarna.

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

- Drugi

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

14.pgl.

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski izdelki, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 14.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 15.pgl.

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.

1501

Prašičja in piščančja mast, razen tiste iz tar.št.0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov
- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen iz tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov iz tar.št.0203 ali 0206 ali iz piščančjega mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.

1502

Maščobe govedi, ovac ali koz, razen tistih iz tar.št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov
- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen tistih iz tar.št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.št. 0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.poglavja v celoti pridobljeni.

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirani:

- Trdne frakcije

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 1504.

- Drugo

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 1505

Prečiščen lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar.št.1505.

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

- Trdne frakcije
- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja v celoti pridobljeni.

1507 do 1515

Olja rastlinskega izvora in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra, babassu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja


- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.


Izdelava iz drugih materialov iz tar.št.1507 do 1515.


Izdelava, pri kateri morajo biti vsi rastlinski materiali v celoti pridobljeni.

1516

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani , reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali morajo biti v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar.št.1507, 1508, 1511 in 1513.

1517

Margarina;mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.št.1516

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali morajo biti v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar.št.1507, 1508, 1511 in 1513.

16.pgl.

Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava iz živali iz 1.poglavja. Vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

ex 17.pgl

Sladkor in sladkorni izdelki; razen :

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. kot je tar. št. izdelka.

ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju, z dodatkom arom ali barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil; umetni med in mešanice umetnega ter naravnega medu; karamelni sladkor:

- Kemično čista maltoza in fruktoza


- Drugi sladkorji v trdnem stanju, z dodatki za aromatiziranje ali barvili- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. vštevši druge materiale iz tar.št. 1702.

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17. poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali že s poreklom.

ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, z dodatkom arom in barvil

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

1704

Sladkorni izdelki (vštevši belo čokolado) brez kakava

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

18.pgl.

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v količini manj kot 40%ut. računano na osnovo, ki ne vsebuje maščob, ki niso navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.št. 0401 do 0404, brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v količini manj kot 5%ut., računano na osnovo, ki ne vsebuje maščob, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo

Izdelava iz žit iz 10.poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20%ut.ali manj mesa, drobovine, rib, školjkarjev ali mehkužcev- Ki vsebujejo več kot 20% ut. mesa, drobovine, rib, školjkarjev ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena.

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle ali v podobnih oblikah

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen iz krompirjevega škroba iz tar.št. 1108.

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu ali v obliki kosmičev ali druga obdelana zrnja (razen moke in zdroba), predkuhana ali drugače pripravljena, ki niso omenjena in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena;
- pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

1905

Kruh, peciva, sladice,biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega: hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati in vaflji, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen tistih iz 11. poglavja.

ex 20.pgl.

Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja in drugih delov rastlin, razen:

Izdelava, pri kateri mora biti vse uporabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrtnine v celoti pridobljeno.

ex 2001

Yam, sladek krompir in pododbni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5% ut. ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2004 in ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

2006

Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (sušeni, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji in paste iz sadja in lupinastega sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 2008

- Lupinasto sadje, brez dodanega sladkorja ali alkohola

- Kikirikijevo maslo; mešanice na osnovi žit; palmova jedra; koruza


- Drugi, razen sadja in lupinastega sadja, kuhani drugače kot v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja; zmrznjeni

Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenih lupinastega sadjain oljnih semen s poreklom iz tar.št. 0801, 0802 in 1202 do1207 presega 60% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

2009

Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodanega alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 21.pgl.

Razna živila, razen za:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja in pripravki na osnovi teh produktov, ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja;; pražena cikorija in drugi kavni nadomestki

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v celoti pridobljena.

2103

Omake in pripravki za omake; mešane začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

- Omake in pripravki za omake; mešane začimbe in mešana začimbna sredstva
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.

ex 2104

Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke razen pripravljene ali konzervirane vrtnine iz tar.št.2002 do 2005.

2106

Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 22.pgl.

Pijače, alkoholi in kis, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. kot je tar. št. izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti v celoti pridobljeni

2202

Vode, vštevši mineralne vode in sodavice,z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.

2208

Nedenaturiran etanol z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge žgane alkoholne pijače

Izdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali katerikoli material, dobljen iz grozdja v celoti pridobljen ali , če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol.%.

ex 23.pgl.

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.

ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz mesa rib ali rakov , mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.in 3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov več kot 40 ut.%, računano na suh proizvod

Izdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.

ex 2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 ut.% olivnega olja

Izdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene olive v celoti pridobljene.

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živali

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja v celoti pridobljeni.

ex 24.pgl.

Tobak in tobačni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi materiali iz 24.poglavja v celoti pridobljeni.

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnega nadomestka

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpada iz tar.št.2401 že s poreklom.

ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpada iz tar.št.2401 že s poreklom.

ex 25.pgl.

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2504

Naravni kristalni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega kristalnega grafita.

ex 2515

Marmor, rezan z žaganjem ali kako drugače razrezan v pravokotne bloke ali plošče (vključno kvadratne) debeline do vključno 25 cm

Rezanje , z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike in gradbeništvo, rezan z žaganjem ali kako drugače, v pravokotne bloke ali plošče (vključno kvadratne) debeline do vključno 25 cm

Rezanje , z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm.

ex 2518

Žgan dolomit

Žganje nežganega dolomita.

ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).

ex 2520

Sadra, specialno pripravljena za zobozdravstvo

Izdelava pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata.

ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude.

ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv.

26.pgl.

Rude, žlindra in pepel

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.

ex 27.pgl.

Mineralna goriva, mineralna olja in izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih, ki so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, katerih se 65% ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna olja

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

ex 2709

Nafta, dobljena iz bituminoznih mineralov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov.

2710

Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso omenjeni niti zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po teži 70% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih materialov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov2

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov2

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov

Operacije rafiniranja in/ali
en ali več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek;asfaltiti in asfaltne kamnine

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov 1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

ex 28.pgl.

Anorganski kemični izdelki; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov, razen proizvodov iz tar.št.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 2805

"Mischmetall"

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 29.pgl.

Organski kemični izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št,. kot je tar. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna

ex 2902

Ciklani in cikleni (razen azulenov), benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno olje

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna

ex 2905

Kovinski alkoholati iz alkoholov iz te tar. št. in iz etanola ali glicerina

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. vštevši druge materiale iz tar.št. 2905. Kovinski alkoholati iz te tar.št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halogenski sulfo-nitro- in nitrozo- derivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 2932

- Notranji etri in njihovi halogenski sulfo-, nitro- in nitrozoderivati
- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar.št.2909 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št..

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.


Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

2934

Nukleinske kisline in njihove soli ; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar.št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 30.pgl.

Farmacevtski izdelki razen:

Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarne.

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; anti serumi in druge frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, ki so pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo:

-- človeška kri

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

-- živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične namene

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

-- frakcije krvi, razen antiserumov, hemoglobina in serumskih globulinov

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

-- hemoglobin, krvni globulin in serumski globulin

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

- - drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

3003 in 3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006)

- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št. 2941

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna .

ex 31.pgl

Gnojila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz tega poglavja v obliki tablet ali podobnih oblikah ali pakiranjih do 10 kg bruto teže razen:

Izdelava pri kateri:
-se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna, in

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata

- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 32.pgl.

Ekstrati za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve za tekstil, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov tanina rastlinskega porekla.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

3205

Lak barve; preparati, predvideni v 3. opombi v tem poglavju, na osnovi "lak barv"3

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar št., razen materialov iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Materiali, uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko uporabljajo pod pogojem da njihova vred. ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 33.pgl.

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj v masteh,

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši materiale iz druge "skupine"4 v tej tar. št. Materiali, uvrščeni v isto skupino, se lahko

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

v neeteričnih oljih, voskih ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali macereacijo; stranski terpenski izdelki, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

ex 34.pgl.

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, izdelki za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni izdelki , paste za modeliranje in "zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3403

Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftno olje ali olja, dobljenih iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da predstavljajo manj kot 70% po teži

Operacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov katerekoli tar.št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar.št. 1516
- maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar.št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Ti materiali se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

ex 35.pgl.

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in esterificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov:

- Škrobni etri in estri

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3505.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., razen tistih iz tar. št. 1108.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

36.pgl.

Razstreliva; pirotehnični izdelki; vžigalice; piroforne zlitine; določene vnetljive snovi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 37.pgl.

Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna

3701

Fotografske plošče in plani filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnegakoli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za hitro razvijanje in kopiranje, občutljivi za svetlobo neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

- Plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, v kasetah

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., razen v tar.št. 3701 ali 3702. Materiali, uvrščeni v tar.št. 3702 se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna

- Drugo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. razen v tar.št. 3701 ali 3702. Materiali uvrščeni v tar.št. 3701 ali 3702 se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnegakoli materiala razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za hitro razvijanje in kopiranje, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v katerokoli tar.št., razen v tar.št. 3701 ali 3702.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

3704

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v katerokoli tar. št. razen v tar.št. 3701 do 3704.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 38.pgl.

Razni izdelki kemične industrije, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. , kot je tar. št. izdelka. Materiali uvrščeni v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3801

- Koloidni grafit v suspenziji v olju in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

- Grafit v obliki paste kot mešanica grafita z mineralnimi olji z več kot 30% grafita po teži

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3805

Sulfatna terpentinska olja, prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna

ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni izdelki, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi izdelki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cena izdelka franko tovarna.

3811

Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije, za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja (vštevši bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja:

- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, ki so uvrščeni v tar.št. 3811 ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; preparati za preprečevanje oksidacije in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo in plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3813

Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3814

Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso omenjena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3818

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic in v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3819

Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo po teži manj kot 70% naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3820

Preparati zoper zmrzovanje in pripavljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3822

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi in pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti s podlogo ali brez nje, razen tistih iz tar.št. 3002 ali 3006

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3823

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafiniranja; industrijski maščobni alkoholi

- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafiniranja

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

- Industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. vključno druge materiale iz tar.št. 3823.

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra, kemični izdelki in preparati kemične industrije in sorodnih industrij (vštevši tudi tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu,stranski izdelki kemične industrije ali sorodnih industrij, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

- Naslednje iz te tarifne številke:

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih produktov

Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905

Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanolaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz bituminoznih snovi in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Sušilci za vakumske cevi

Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid) dobljen s prečiščevanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, ki se uvrščajo v isto tar. št. kot je proizvod se lahko uporabljajo, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Fuzelno in dipelovo olje

Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

Paste za kopiranje na osnovi želatine, z ali brez podlage iz papirja ali tekstila

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

3901 do 3915

Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz plastike; razen za tar.št.ex 3907 in 3912, za kateri so pravila podana v nadaljevanju:

- Izdelki adicijske homopolomerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99% po teži celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna in
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna5

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 3907

Kopolimeri, narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)


- Poliester

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali , ki se uvrščajo v isto tar.št., pod pogojem ,da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna1

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39.poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna in /ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata

3912

Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste tar.št.kot je proizvod ne presega 20% cene izdelka franko tovarna

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastike; razen iz tar. št. ex 3916, ex 3917, ex 3920 in ex 3921, za katere so pravila podana v nadaljevanju

- Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike razen pravokotnih (vštevši kvadratne); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

- Drugi:

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

- - izdelki adicijske homopolimeraizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99% po masi celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz. 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarnaZa proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži..

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

- - drugi

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna1.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 3916 in ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:
-vrednost kateregakoli uporabljenega materiala ne presega 50% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost materialov uvrščenih v isto tar. št. ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 3920

- Folije ali filmi iz ionomerov


- Folije iz regenerirane celuloze, poliamidov ali polietilena

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste tar.št. kot je proizvod ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov6

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 40.pgl

Kavčuk in izdelki iz kavčuka in gume; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4001

Laminirane plošče ali krpe kavčuka za čevlje

Laminacija folij iz naravnega kavčuka.

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

4012

Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:

- Protektirane gume, polne gume ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum.

- Drugo

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., razen iz tar. št. 4011 ali 4012.

ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz trde gume.

ex 41.pgl.

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4102

Surove kože ovac ali jagnjet, brez volne

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet , z volno.

4104 do 4107

Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja iz tar. št. 4108 ali 4109

Ponovno strojenje predhodno strojenih kož .

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

4109

Lakasto usnje in lakasto plastovito (prevlečeno s folijo) usnje, metalizirano usnje

Izdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do 4107 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

42.pgl.

Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 43.pgl.

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4302

Strojena ali obdelana krzna, sestavljena:

- Plošče, križi, kvadrati in podobne oblike

Beljenje ali barvanje vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna.

- Drugo

Izdelava iz nesestavljenih, strojenih ali obdelanih krzen.

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenih strojenih ali obdelanih krzen iz tar. št. 4302.

ex 44.pgl.

Les in lesni izdelki; oglje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 4403

Les, grobo obdelan (štirikotno tesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, z lubjem ali brez lubja ali samo tesanega.

ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali iverjen, rezan ali luščen, skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4408

Furnirski listi in listi za vezane plošče debeline do 6 mm, sestavjen in drug les, žagan po dolžini, rezan ali lupljen, skobljan ,brušen ali lepljen s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem, debeline do 6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.

ex 4409

Les, kontinuirano profiliran po dolžini kateregakoli roba ali strani, vključno skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen ali ne:

- Brušeni ali topo ali zobato dolžinsko spojeni

Brušenje ali topo ali zobato dolžinsko spajanje.

- Okrasne palice, venci in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih letev.

ex 4410 do ex 4413

Okrasne palice, venci in okrasne letve za pohištvo, za notranjo dekoracijo

Predelava v obliki palic in okrasnih letev.

ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost.

ex 4416

Sodi, kadi, vedra, in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, iz lesa, vključno tudi doge

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah.

ex 4418

- Stavbno pohištvo in leseni izdelki za gradbeništvo

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo celičaste plošče, skodle in opaži.

-Okrasne palice in okrasne letve

Predelava v obliki palic ali okrasnih letev.

ex 4421

Les za vžigalice; lesni čepki za obutev

Izdelava iz lesa iz katerekoli tar. št., razen lesene žice iz tar. št. 4409.

ex 45.pgl.

Pluta in plutasti izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501.

46.pgl.

Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

47.pgl.

Lesovina ali celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in odpadki)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 48.pgl.

Papir in karton; izdelki iz papirne kaše, papirja ali kartona; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.

4816

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje in prenašanje (razen tistih iz tar. št. 4809); matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.

ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi kontejnerji za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4820

Bloki papirja za pisma

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.

ex 49.pgl.

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

4909

Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.4909 ali 4911.

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši koledarske bloke:

- Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz materialov ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.

ex 50.pgl.

Svila, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št. izdelka.

ex 5003

Svileni odpadki (vštevši zapredke, neprimerne za odvijanje, odpadke preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov.

5004 do ex 5006

Svilena preja in preja iz odpadkov svile

Izdelava iz:7
- surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje.7

- Drugi

Izdelava iz:7
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

ex 51.pgl.

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz:7
- surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken ,nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5111 do 5113

Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje7

- Drugi

Izdelava iz:7
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama

(kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

________________________
(1) Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3.
(2) Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2.
(3) Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja
(4) Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(5) Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži..
(6) Naslednje folije se štejejo kot visoko prosojne: folije, katerih zatemnitev (merjeno z Gardner Hazemetromv skladu z ASTM-D 1003-16, tki.Hazefaktor) je manjša kot 2 odstotka.
(7) Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.

ex .52.pgl.

Bombaž, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz 1
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5208 do 5212

Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje.1


Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

ex 53.pgl.

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz 1
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge

Izdelava iz enojne preje 1.

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

5401 do 5406

Preja, monofilamenti in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz1
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka franko tovarna.

5501 do 5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz 1
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelavnih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

ex 56.pgl.

Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi, konopi in prameni ter izdelki iz njih, razen:

Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.

5602

Klobučevina, vštevši impregnirano, prevlečeno ali laminirano:

- Iglana klobučevina

Izdelava iz1
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugo

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

5604

Niti in vrvi iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, obloženi z gumo ali plastično maso

- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s tekstilom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom.

- Drugo

Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5605

Metalizirana preja, posukana ali ne, izdelana iz tekstilne preje, trakov, in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, in kombinirana s kovino v obliki niti, traku ali prahu ali prevlečene s kovino

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

5606

Posukana preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 (razen tiste iz tar. št. 5605 in posukane preje iz konjske žime); ženiljska preja (vštevši ženiljsko prejo); efektno vozličasta preja

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.

57.pgl.

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

- Iz iglane klobučevine

Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- Iz druge klobučevine

Izdelava iz 1
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje.

ex 58.pgl.

Specialne tkanine; taftane tekstilne obloge; čipke; tapiserije; pozamentarije; vezenine; razen:

- Kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje 1.

- Druge

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše,

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

5805

Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin, flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z iglo izdelane tapiserije (npr.: z drobnim in križnim vbodom), konfekcionirane ali ne

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

5810

Vezenine v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

5901

Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene: tkanine za kopiranje; platna, pripravljena za slikanje, toge tkanine (bugram) in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje.

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje in najlona, poliestra in viskoznega rajona velike jakosti:

- Z vsebnostjo do vključno 90% tekstilnih materialov po teži

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

5903

Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

5904

Linolej, vštevši rezanega v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani prevlečeni ali prekriti, razrezani v oblike ali ne

Izdelava iz preje1

5905

Zidne tapete iz tekstila:

- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje.

- Druge

Izdelava iz 1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše,

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

5906

Guminirane tekstilne tkanine, razen tistih iz tar. št. 5902:

- Pletene ali kvačkane tkanine

Izdelava iz 1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90% tekstilnih materialov po teži

Izdelava iz kemičnih materialov.

- Druge

Izdelava iz preje.

5907

Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; platna, poslikana platna za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene

Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

5908

Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče, ipd.;žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:

- Žarilne mrežice za plinske svetilke, impregnirane

Izdelava iz cevasto pletenih materialov za svetilke.

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. , kot je tar. št. izdelka.

5909 do 5911

Tekstilni izdelki, za industrijsko uporabo:

- Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tar. št. 6310.

- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki
ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar.št.5911

Izdelava iz1
- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- preja iz politetrafluoretilena2
- preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m- fenilendiamina in izoftalne kisline,
- monofilamenta iz politetrafluoretilena2
- preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
- preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo2,
- kopoliestrskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1.4 cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, razen vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

- Drugo

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, razen vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

60.pgl.

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz 1:

- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

61.pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:

- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali dobljena v neposredno obdelovanje

Izdelava iz preje 1, 3

- Drugi

Izdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

ex 62.pgl.

Oblačila in oblačilni dodatki,ki niso pletena ali kvačkana; razen:

Izdelava iz preje 3

ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211

Oblačila in oblačilni dodatki, ženska, dekliška in za dojenčke, vezeni

Izdelava iz preje 1
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 6210 in
ex 6216

Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje 1..
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna 2 .

6213 in
6214

Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

- Vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 3,1

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna 3 .

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 3,1..

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar.št.6213 in 6214 ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.

6217

Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali, pribora za oblačila, razen tistih iz tar. št. 6212:

- Vezeni

Izdelava iz preje3
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna3 .

- Ognje-varna oprema iz tkanin, prevlečena s folijo aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje3,1

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna3

- Medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava iz preje 1

ex 63.pgl.

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; ponošena-rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

6301 do 6304

Odeje, volnene odeje, posteljno perilo, zavese itd., drugi izdelki za notranjo opremo:

- Iz klobučevine ali iz nekaterih tkanin

Izdelava iz4
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

- Drugi:

-- vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 1,4

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen pletenih ali kvačkanih), pod pogojem,

da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

-- drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 3, 4

6305

Vreče in vrečke, ki se uporabljajo za pakiranje blaga

Izdelava iz1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

6306

Cerade, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna plovila, zunanje platnene zavese, šotori in izdelki za taborjenje

- Netkani

Izdelava iz3,1:
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.

- Drugi

Izdelava iz nebeljene enojne
preje 3, 1

6307

Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez njega za izdelovanje preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljenih v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak predmet v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Predmeti brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15% cene kompleta franko tovarna.

ex 64.pgl.

Obutev; gamaše in podobni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. ,razen spajanja gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tar. št. 6406.

6406

Deli obutve (vštevši zgornje dele, pritrjene ali ne na podplate razen na zunanje podplate), odstranljivi vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka

ex 65.pgl.

Pokrivala in njihovi deli, razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

6503

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelani iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vštevši tudi podložene ali okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken 3

6505

Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv ali pleteni ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih proizvodov (razen trakov), tudi okrašene ali podložene; mrežice za lase iz kakršnegakoli materiala, okrašeni ali podloženi ali ne

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken3

ex 66.pgl.

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

6601

Dežniki in sončniki (vštevši palice-dežnike, vrtne sončnike in podobne dežnike)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

67.pgl.

Preparirano perje in puh in izdelki iz njih; umetno cvetje; lasuljarski izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 68.pgl.

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude, ali podobnih materialov; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 6803

Izdelki iz naravnega skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca.

ex 6812

Izdelki iz azbesta , mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št.

ex 6814

Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vštevši aglomerirano ali rekonstitutirano).

69.pgl.

Keramični izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 70.pgl

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005

Steklo z neodbojno plastjo

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7008

Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vštevši tudi vzvratna ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost nebrušenih steklenih proizvodov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7013

Stekleni izdelki za namizno in kuhinjsko uporabo, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 ali 7018)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost nebrušenih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih izdelkov, če vrednost ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali pečenih niti, ali
- steklene volne.

ex 71.pgl.

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni; plemenite kovine, kovine platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci ; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7101

Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 7102
ex 7103 in
ex 7104

Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov.

7106
7108 in
7110

Plemenite kovine:

- Neobdelane

Izdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali 7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami.

- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin.

ex 7107, ex 7109 in
ex 7111

Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkov

Izdelava iz kovin, platiranih s plemenitmi kovinami, neobdelanih.

7116

Predmeti iz naravnih ali gojenih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7117

Imitacije nakita

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ali

Izdelava iz delov navadne kovine, neprekritih niti ne prevlečenih s plemenitimi kovinami pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 72.pgl.

Železo in jeklo; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.

7208 do 7216

Ploščati valjani izdelki, palice in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.

7217

Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207.

ex 7218, 7219 do
7222

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, palice in profili iz nerjavega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.

7223

Hladno vlečena žica iz nerjavega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218.

ex 7224, 7225 do
7228

Polizdelki, ploščati valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz drugih vrst legiranega jekla; votle palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 7224.

7229

Hladno vlečena žica iz drugih vrst legiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224.

ex 73.pgl.

Železni in jekleni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206.

7304, 7305 in
7306

Cevi in votli profili iz železa in jekla (razen iz litega železa)

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224.

ex 7307

Pribor za cevi in votle profile, iz nerjavega jekla (ISO No. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje s peščenim curkom kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko tovarna.

7308

Konstrukcije (razen montažnih konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna orodja, vrata in okna ter okviri zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah; iz železa ali jekla

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajao v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo uporabljati.

ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 74.pgl.

Baker in bakreni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7401

Bakrenec, cementni baker (precipitat bakra)

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

7402

Nerafinirani baker; bakrene anode (pozitivne elektrode) za elektrolitno rafinacijo

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

7403

Rafinirani baker in bakrove zlitine:

- Rafinirani baker

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

- Bakrove zlitine

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov.

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št. izdelka.

7405

Predzlitine bakra

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 75.pgl

Nikelj in nikljevi izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7501 do 7503

Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 76.pgl.

Aluminij in izdelki iz aluminija; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7601

Aluminij, surovi

Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov.

7602

Aluminijasti odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 7616

Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali zaklonov materiala za ojačanje in podobnih materialov (vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali zakloni, materiali za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

77.pgl.

Rezervirano za možno bodočo uporabo HS

ex 78.pgl.

Svinec in svinčeni izdelki, razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7801

Surovi svinec:

- Rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work lead").

- Drugi

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostank iz tar. št. 7802.

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 79.pgl.

Cink in cinkovi izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

7901

Cink, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in odpadki iz tar. št. 7902.

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 80.pgl.

Kositer in kositrni izdelki; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

8001

Kositer, surov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostružki iz tar. št. 8002.

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelki

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

81.pgl.

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:

- Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, uvrščenih v isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

- Druge

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

________________
(1) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.:
(2) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.,
(3) Glej Uvodno opombo 6..
(4) Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. .


Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom


(1) (2) (3) ali (4)

ex 82.pgl.

Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. št. 8202 do 8205 se lahko sestavi v garniture, če njihova vrednost ne presega 15% cene garniture franko tovarna.

8207

Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje, kovanje, prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali odvijanje vijakov), vštevši matice za valjanje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje skal in zemlje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8208

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8211

Noži z rezili, nezobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože), razen nožev iz tar. 8208

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih kovin.

8214

Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vštevši tudi pilice za nohte)

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

8215

Žlice, vilice, zajemalke, penovke, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podobni kuhinjski in namizni pribor

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.

ex 83.pgl.

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.

ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tar. št. 8306, če njihova vrednost ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 84.pgl.

Jedrski reaktorji; kotli, stroji in mehanične naprave; njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 8401

Gorilni elementi (polnjenja)

Izdelava, pri kateri
so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka1

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8402

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodo

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8403
in
ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tar. št. 8402 in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot sta 8403 ali 8404.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 8414

Industrijske nape, ventilatorji in podobno

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8415

Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8418

Hladilniki, zmrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše, papirja in kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo in valji zanje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8423

Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g), vštevši stroje za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja teže; uteži in tehtnice vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8425
do
8428

Stroji in aparati za dviganje, razkladanje in manipulacijo

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8429

Buldožerji, angledožerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji
- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; smuke in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 8431

Deli za cestne valjarje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8439

Stroji za proizvodnjo kaše iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dovrševanje papirja ali kartona

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8441

Drugi stroji za predelavo papirne kaše, papirja ali kartona, vštevši stroje za rezanje vseh vrst

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8444 do
8447

Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivaje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje:

- Šivalni stroji (samo verižasti vbod), z glavo, težko ne več kot 16 kg, brez motorja, ali 17 kg z motorjem- Drugi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak morajo biti že s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8456
do
8466

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8469 do
8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8480

Livarski okvirji za ivarne; modelne plošče; modeli za kalupe; kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gume ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

8482

Kotalni ležaji

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8485

Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki so omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 85.pgl.

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske slike in zvoka ter deli in pribor za te proizvode; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8503 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8502

Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji (pretvorniki)

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8501 ali 8503 uporabljajo skupaj samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 8504

Napajalniki za stroje za avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletne električne enote za ojačevanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Proizodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8520

Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, vštevši aparate z vgrajenimi napravami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8521

Aparati za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka, ki imajo vgrajen video-tuner ali ne

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8522

Deli in pribor, uporabni predvsem ali vglavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8523

Pripravljeni in prazni nosilci za zvočna in podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz 37. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci vključno z zvočnimi in drugimi, vštevši matrice in galvanske odtise za proizvodnjo plošč, razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč- Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8523 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vdelanim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8526

Radarji, pomožne naprave za radio-navigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vštevši sprejemnike, kombinirane v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8528

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8529

Deli, ki so predvsem ali v glavnem primerni za uporabo z aparati iz. tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali pretežno primerni za uporabo pri aparatih za video snemanje in reprodukcijo slike

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.


Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8535
in
8536

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali v njih

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8538 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove opremjene z dvema ali več aparati iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vštevši tiste z vdelanimi instrumenti ali aparati iz 90. poglavja, razen komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8538 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipe

Izdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8542

Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8541 ali 8542 uporabljajo skupaj samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.

8544

Izolirana žica (vštevši lakirano in anodizirano žico), kabli (vštevši koaksialne kable) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez; kabli iz optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8545

Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za svetilke, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne namene

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8546

Električni izolatorji iz kakršnegakoli materiala

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8547

Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8548

Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev in aparatov, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

ex 86.pgl.

Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli; železniški ali tramvajski tirni sklopi in pribor in njihovi deli;mehanska (vključno elektromehanska) oprema za prometno signalizacijo vseh vrst; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8608

Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

ex 87.pgl.

Vozila, druga, razen železniških sli tramvajskih vozil,njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8709

Samovozni tovorna vozila, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

8710

Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vštevši tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

8711

Motorna kolesa (vštevši mopede) in kolesa s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rotacijskih batnih motorjev) in prostornino cilindrov:

-- do 50 cm3
-- nad 50 cm3


- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.


Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

ex 8712

Kolesa brez krogličnih ležajev

Izdelava iz materialov iz vseh tar. št. razen tistih iz tar. št. 8714.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

8715

Otroški vozički in njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

8716

Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila; druga vozila, nesamovozna; njihovi deli

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

ex 88.pgl.

Letala, vesoljska vozila in njihovi deli; razen:

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

ex 8804

Rotošuti

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št.8804.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

8805

Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobna oprema; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih proizvodov

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

89.pgl.

Ladje, čolni in plavajoče konstrukcije

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Ne sme se uporabljati ladijske trupe iz tar. št. 8906 .

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

ex 90.pgl.

Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9001

Optična vlakna in kabli iz optičnih vlaken razen iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vštevši kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnegakoli materiala, nemontirani, razen takih optično obdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9002

Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnegakoli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9004

Očala in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

ex 9005

Daljnogledi ( z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala, razen astronomskih refrakcijskih teleskopov in njihovih podstavkov

Izdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

ex 9006

Fotografske naprave, razen kinematografskih kamer, fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen bliskovnih žarnic z električnim vžigom

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9007

Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9011

Optični mikroskopi, vštevši tiste za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijo

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

ex 9014

Drugi navigacijski instrumenti in aparati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9015

Geodetski (vštevši fotografski, oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeri

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9016

Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (o,o5g) , z utežmi ali brez njih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9017

Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

pantografi, kotomeri, risalni pribor v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

9018

Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, elektromedicinske aparate in aparate za preiskavo vida:

- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniški pljuvalniki

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. vštevši materiale iz tar. št. 9018.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.

9019

Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparati

Izdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.

9020

Drugi dihalni aparati in plinske maske razen varovalnih mask brez mehaničnih delov in zamenljivih filtrov

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.

9024

Stroji in aparati za preiskušanje trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9025

Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihometri, tudi kombinacije teh instrumentov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9026

Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr.: merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote, števci porabe toplote); razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9027

Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za preiskušanje viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti ali podobno ali za kalorimetrijska, akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9028

Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vštevši merilnike za njihovo umerjanje

- Deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9029

Števci vrtljajev, števci proizvodnje, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 ali 9015; stroboskopi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9030

Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tar.št.9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanj

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9031

Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9032

Instrumenti in aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9033

Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

ex 91.pgl.

Ure in osebne ure in njihovi deli; razen za:

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.

9105

Druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9109

Urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9110

Kompletni mehanizmi za osebne ali druge ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni (šablone); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure, sestavljeni; grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ure

Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, uvrščeni v tar. št. 9114 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.

9111

Ohišja za osebne ure in deli ohišij

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kor je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

9112

Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja in deli zanje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kor je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

9113

Jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli:

- Iz navadnih kovin, prevlečeni sali ne s plemenito kovino

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

- Drugi

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

92.pgl.

Glasbila; njihovi deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

93.pgl.

Orožje in strelivo; njuni deli in pribor

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 94.pgl.

Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in druga svetila, ki niso omenjena ali zajeta na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno; montažne zgradbe;
razen:

Izdelava pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

ex 9401 in
ex 9403

Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300g/m2

Izdelava pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugjo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tar. št. 9401 ali 9403, pod pogojem da:
- njena vrednost ne presega 25% cene izdelka franko tovarna ,in
- so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in se uvrščajo v druge tar. št. razen tar. št. 9401 ali 9403.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

9405

Svetilke in druga svetila, vštevši reflektorje in njihove dele, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni napisi, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

9406

Montažne zgradbe

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 95.pgl.

Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

9503

Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrst

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 9506

Glave za palice za golf in njihovi deli

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani bloki .

ex 96.pgl.

Razni izdelki, razen;

Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ex 9601 in
ex 9602

Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanje

Izdelava iz obdelanih materialov za izrezovanje iz istih tar. št.

ex 9603

Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake) mehanične priprave za čiščenje podov, ročne, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omele

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50%cene izdelka franko tovarna.

9605

Potovalni kompleti (neseserji) za osebno nego, za šivanje ali čiščenje obutve ali obleke

Vsak predmet v kompletu mora zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, če ne bi bil vključen v komplet. Lahko pa se vključijo predmeti brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15% cene kompleta franko tovarna.

9606

Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbi

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

9612

Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih ali v patronah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez nje

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ex 9613

Piezo vžigalniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.

ex 9614

Tobačne pipe ali glave za pipe

Izdelava iz grobo obdelanih blokov.

97.pgl.

Umetniški predmeti, zbirke in starine

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.

(1) To pravilo se bo uporabljalo do 31. decembra 1998


PRILOGA III

Potrdilo o prometu blaga EUR. 1 in zahteva za potrdilo o prometu blaga EUR. 1


Navodila za tiskanje


1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi države EFTE in Slovenije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.

POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime,polni naslov,države)

EUR. 1 No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med


__________________________

in

______________________

(navesti države, skupnine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime,polni naslov, dražava)(navedba neobvezna)


4.Država, skupina držav ali teritorij porekla proizvodov

5.Namembna država, skupina držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom(navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); poimenovanje blaga9.Bruto teža (kg) ali druga merska enota (l,m,itd.)

10.Računi (navedba neobvezna)

11.CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument t2): Žig
Tip............................Št........................
Carinski organ:........................................
Država ali ozemlje izdaje:......................
..................................................................
..................................................................
Datum:...................................................
..................................................................
(Podpis)

12.IZJAVA IZVOZNIKA
Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago izpolnjuje vse pogoje potebne za izdajo tega potrdila.

Kraj in datum................................


...................................................
(Podpis)

____________________
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.

13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:

14. REZULTAT KONTROLE

Na podlati izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da.(1):

...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in da se navedbe, ki jih vsebuje točne


...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)________________________________
(kraj in datum)

Žig
________________________________
(podpis)


-----------------------------
(1)Označi z X ustrezno navedbo.

15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti tega potrdila.
_________________________________
(kraj in datum)
Žig______________________________
(podpis)

1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaj tako natančno, da se lahko identificira.

ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov,dražva)

EUR. 1 No A 000 000

Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani

2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med

__________________________

in

______________________
(inavesti države, skupine držav ali teritorije)

3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)(navedba neobvezna)


4.Država, skupina držav ali teritorij porekla proizvodov

5.Namembna država, skupina držav ali teritorij

6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neobvezna)

7. Opombe

8. Zaporedna številka; oznake in številke, število in vrsta paketov(1); poimenovanje blaga


9.Bruto teža(kg) ali druga merska enota (l,m,itd.)

10.Računi (navedba nobvezna)

 

 
IZJAVA IZVOZNIKA


Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.


..................................................
(Kraj in datum)


...................................................
(Podpis)
(1) Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.

PRILOGA IV

Izjava na računu


Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.

Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ............. preferential origin (2).


Nemška inačica:

Der Ausfuhrer (Ermachtiger Ausfuhrer; Bewilliungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklart, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, praferenzbegunstigte ... Ursprungswaren sind (2).


Francoska inačica:

L'exportateur des produits couverts par le present document (autorisation douaniere no ... (1)) declare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine preferentielle ... (2).


Italijanska inačica:

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).-----------------------

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.


Islandska inačica:Norveška inačica:Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno, ima blago preferencialno ...........(2) poreklo......................................................... 3
(Kraj in datum)

......................................................... 4
(Podpis izvoznika, dodatno mora biti
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)


--------------------------

1 Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjave na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.

2 Navedba porekla izdelkov.Navede se lahko posamezni stolpec na računu, v katerem je vpisana država porekla za vsak izdelek.

3 Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu.

4 Glej tudi peti odstavek 21. člena Protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.

PROTOKOL,
KI SPREMINJA 16.ČLEN PRILOGE VII K
SPORAZUMU
MED
DRŽAVAMI EFTE
IN SLOVENIJORepublika Islandija, Kneževina Liechtenstein, Kraljevina Norveška, Švicarska konfederacija (v nadaljevanju države EFTE)

in

Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) so se,

ker Slovenija še ni ratificirala Sporazuma med državami EFTE in Slovenijo, podpisanega 13. junija 1995, (v nadaljevanju Sporazum) in torej še ni začel veljati,

ker dogodki na področju intelektualne lastnine na mednarodni in evropski ravni, še zlasti začetek veljavnosti Sporazuma STO z dne 15. aprila 1994 o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS) zahtevajo prilagoditev 16. člena in Priloge VII k Sporazumu,

dogovorile o naslednjem:

1. člen


16. člen in Priloga VII k Sporazumu se nadomestita z besedilom, določenim v Prilogi I k temu protokolu.

2. člen


Za tiste države podpisnice, ki so do takrat deponirale svoje listine o ratifikaciji ali sprejetju Sporazuma in tega protokola pri depozitarju, začne ta protokol veljati istega dne kot Sporazum pod pogojem, da je Slovenija med državami, ki so deponirale svoje listine o ratifikaciji ali sprejetju.

Za državo podpisnico, ki deponira svojo listino o ratifikaciji ali sprejetju po datumu začetka veljavnosti Sporazuma, začne ta protokol veljati prvega dne drugega meseca po deponiranju njene listine pod pogojem, da začne Sporazum veljati za Slovenijo najkasneje isti dan.

3. člen


Vlada Norveške, ki deluje kot depozitar, uradno obvesti vse podpisnice tega protokola o deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali sprejetju kot tudi o začetku veljavnosti tega protokola.

V DOKAZ TEGA so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta protokol.


SESTAVLJENO v Ženevi dne 9. oktobra 1996 v enem samem izvirniku v angleškem jeziku, ki se deponira pri vladi Norveške. Depozitar pošlje overjene kopije vsem državam podpisnicam in državam, ki pristopijo k temu protokolu.


Za Republiko Islandijo Za Republiko Slovenijo

Gunnar Snorri Gunnarsson l.r. Janko Deželak l.r.


Za Kneževino Liechtenstein

Letizia Meier l.r.


Za Kraljevino Norveško

Terje Johannessen l.r.


Za Švicarsko konfederacijo

Willian Rossier l.r.

Priloga I

 

16. člen

Varstvo intelektualne lastnine


1. Države pogodbenice tega sporazuma odobravajo in zagotavljajo ustrezno, učinkovito in nediskriminacijsko varstvo pravic intelektualne lastnine, vključno z ukrepi za uveljavitev takih pravic, proti njihovemu kršenju, ponarejanju in piratstvu v skladu z določbami tega člena, Priloge VII k temu sporazumu in mednarodnih sporazumov, ki so v njem navedeni.

2. Države pogodbenice tega sporazuma državljanov drugih pogodbenic ne obravnavajo manj ugodno kot lastne državljane. Oprostitve te obveznosti morajo biti v skladu z vsebinskimi določbami 3. člena Sporazuma STO z dne 15. aprila 1994 o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS).

3. Države pogodbenice tega sporazuma državljanov drugih pogodbenic ne obravnavajo manj ugodno kot državljane katere koli druge države. Oprostitve te obveznosti morajo biti v skladu z vsebinskimi določbami Sporazuma TRIPS, še zlasti njegovega 4. in 5. člena.

4. Države pogodbenice tega sporazuma se sporazumejo, da na zahtevo ene države pogodbenice pregledajo določbe o varstvu pravic intelektualne lastnine iz tega člena in Priloge VII z namenom, da še izboljšajo raven varstva in se izognejo izkrivljanju trgovine, ki ga povzročajo sedanje ravni varstva pravic intelektualne lastnine, ali ga popravijo.

PRILOGA VII

NAVEDENA V 16. ČLENU

VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

 

1. člen

Definicija in obseg varstva


"Varstvo intelektualne lastnine" še zlasti vključuje varstvo avtorske in sorodnih pravic, vključno z računalniškimi programi in bazami podatkov, blagovnih in storitvenih znamk, geografskih označb, vključno z označbami porekla blaga, modelov in vzorcev, patentov,

rastlinskih sort, topografij integriranih vezij ter
nerazkritih podatkovi.

2. člen

Mednarodne konvencije


(1) Države pogodbenice tega aporazuma ponovno potrjujejo svojo zavezanost, da se bodo ravnale po določbah iz naslednjih mnogostranskih sporazumov:

- Sporazuma STO z dne 15. aprila o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine(Sporazum TRIPS);

- Pariške konvencije z dne 20. marca 1983 za varstvo industrijske lastnine (Stockholmski akt, 1967);

- Bernske konvencije z dne 9. septembra 1886 za varstvo književnih in umetniških del (Pariški akt, 1971).

(2) Države pogodbenice tega sporazuma, ki niso države pogodbenice enega ali več spodaj navedenih sporazumov, se obvezujejo, da bodo v dveh letih od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma pristopile k naslednjim mnogostranskim sporazumom:

- Mednarodni konvenciji z dne 2. decembra 1961 za varstvo novih rastlinskih sort (Konvencija UPOV);

- Protokolu z dne 27. junija 1989 k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk;

- Budimpeštanski pogodbi z dne 27. aprila 1977 o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopke patentiranja.

(3) Države pogodbenice tega sporazuma soglašajo, da bodo na zahtevo ene države pogodbenice takoj imele posvetovanja strokovnjakov o dejavnostih v zvezi z že znanimi ali prihodnjimi mednarodnimi konvencijami o uskladitvi, podeljevanju in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in o dejavnostih v mednarodnih organizacijah, kot sta STO in Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO), ter o odnosih držav pogodbenic s tretjimi državami o zadevah v zvezi z intelektualno lastnino.

3. člen

Dodatni vsebinski standardi


Države pogodbenice tega sporazuma v svojih državnih zakonodajah zagotovijo vsaj naslednje:

- ustrezno in učinkovito varstvo avtorske pravice, vključno z računalniškimi programi in bazami podatkov, ter sorodnih pravic;

- ustrezno in učinkovito varstvo blagovnih in storitvenih znamk, še zlasti slovečih znamk;

- ustrezna in učinkovita sredstva za varstvo geografskih označb, vključno z označbami porekla blaga za vse izdelke in storitve;

- ustrezno in učinkovito varstvo modelov in vzorcev, še zlasti z zagotavljanjem petletnega obdobja varstva od datuma prijave z možnostjo obnovitve za dve zaporedni petletni obdobji;

- ustrezno in učinkovito varstvo patentov za izume na vseh tehnoloških področjih, ki so na podobni ravni, kot je prevladujoča raven v Evropski patentni konvenciji z dne 5. oktobra 1973;

- ustrezno in učinkovito varstvo topografij integriranih vezij;

- ustrezno in učinkovito varstvo nerazkritih podatkov;

- prisilni odstop izkoriščanja patentov se podeli le pod pogoji 31. člena Sporazuma TRIPS. Licence, podeljene zaradi neizkoriščanja, se uporabljajo le v obsegu, potrebnem za zadovoljevanje domačega trga pod primernimi poslovnimi pogoji.

4. člen

Pridobivanje in vzdrževanje
pravic intelektualne lastnine


Če je za pridobitev pravice intelektualne lastnine potrebna podelitev ali registriranje pravice, države pogodbenice tega sporazuma zagotovijo, da so postopki za podelitev ali registriranje na enaki ravni, kot je tista, določena v Sporazumu TRIPS, še zlasti v 62. členu.

5. člen

Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine


Države pogodbenice tega sporazuma predvidijo uveljavitvene določbe po svoji državni zakonodaji, ki so na enaki ravni, kot je tista, dolovečna v Sporazumu TRIPS, še zlasti v 41. do 61. členu.

6. člen

Tehnično sodelovanje


Države pogodbenice tega sporazuma se dogovorijo o ustreznih pogojih in načinih za tehnično pomoč in sodelovanje posameznih organov držav pogodbenic. V ta namen uskladijo prizadevanja z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

Priloga I

 

Zapis o soglasju v zvezi s 16. členom in Prilogo VII


Po Sporazumu o evropskem gospodarskem prostoru (European Economic Area - EEA) se države EFTE v svoji zakonodaji ravnajo po vsebinskih določbah Evropske patentne konvencije z dne 5. oktobra 1973. Islandija in Norveška soglašata, da se obveznosti iz 16. člena in Priloge VII (Varstvo intelektualne lastnine) po vsebini ne razlikujejo od obveznosti iz Sporazuma EEA.