ZAKON O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI S SKLEPNO LISTINO TER PROTOKOLA, S KATERIM SE SPREMINJA EVROPSKI SPORAZUM O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (MESP)1. člen


Ratificira se Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino (v nadaljnjem besedilu: sporazum), podpisan 10. junija 1996 v Luksemburgu ter Protokol, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, podpisan 11. novembra 1996 v Bruslju.

2. člen


Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasita:*


/Besedilo sporazuma in protokola se nahaja za členi./

_____________________________________________________
* Besedila sporazuma in protokola v ostalih jezikih držav članic Evropskih skupnosti so na vpogled v sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

3. člen


Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Vlada Republike Slovenije.

4. člen


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.Številka: 311-04/97-27/3
Ljubljana, dne 15. julija 1997


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.
EVROPSKI SPORAZUM
O PRIDRUŽITVI
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI
IN
EVROPSKIMI SKUPNOSTMI
IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO
V OKVIRU EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANIREPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljnjem besedilu Slovenija,

na eni strani in

KRALJEVINA BELGIJA,
KRALJEVINA DANSKA,
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
HELENSKA REPUBLIKA,
KRALJEVINA ŠPANIJA,
REPUBLIKA FRANCIJA,
IRSKA,
REPUBLIKA ITALIJA,
VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
KRALJEVINA NIZOZEMSKA,
REPUBLIKA AVSTRIJA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA FINSKA,
KRALJEVINA ŠVEDSKA,
ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo in Pogodbe o Evropski uniji,

v nadaljnjem besedilu države članice, in

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO, EVROPSKA SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu Skupnost,

ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani

so se

GLEDE NA pomembnost že vzpostavljenih vezi med pogodbenicami in vrednot, ki so jim skupne,

OB SPOZNANJU, da želita Skupnost in Slovenija okrepiti te vezi in vzpostaviti tesne in trajne odnose, ki temeljijo na vzajemnosti in skupnih interesih in ki bi Sloveniji omogočili sodelovanje v procesu evropskega združevanja in tako okrepili in razširili odnose, ki so bili v preteklosti vzpostavljeni zlasti s Sporazumom o sodelovanju in Protokolom o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, podpisanim 5. aprila 1993, ki je začel veljati 1. septembra 1993 in Sporazumom med državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, podpisanim 5. aprila 1993,

GLEDE NA TO, da naj bi odnose med pogodbenicami na področju notranjega prometa še naprej urejal Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju prometa, ki je bil podpisan 5. aprila 1993 in je začel veljati 29. julija 1993,

GLEDE NA možnosti za novo kakovost odnosov, ki jo prinaša nastanek nove demokracije v Sloveniji,

GLEDE NA zavzetost pogodbenic za krepitev političnih in gospodarskih svoboščin, ki so pravna podlaga pridružitve,

OB SPOZNANJU, da je bil v Sloveniji vzpostavljen nov politični red, ki spoštuje vladavino prava in človekove pravice, vključno s pravicami pripadnikov manjšin, in temelji na večstrankarskem sistemu s svobodnimi in demokratičnimi volitvami,

OB PRIZNAVANJU pripravljenosti Skupnosti, da prispeva h krepitvi tega novega demokratičnega reda in da podpira oblikovanje novega gospodarskega reda v Sloveniji, ki temelji na načelih tržnega gospodarstva,

GLEDE NA trdno zavezanost pogodbenic k polni uveljavitvi vseh načel in določb procesa KVSE, ki so vsebovane zlasti v Sklepni listini Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE), v Helsinški listini iz 1992 in v sklepih vrha v Budimpešti 1994 ter v Pariški listini za novo Evropo,

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti tega Evropskega sporazuma, v nadaljnjem besedilu imenovanega Sporazum, za vzpostavitev sistema stabilnosti v Evropi, ki temelji na sodelovanju, in za katerega je Skupnost eden od temeljnih kamnov,

V PREPRIČANJU, da bi bilo treba ustvariti povezavo med polno uveljavitvijo pridružitve na eni strani in dejansko realizacijo političnih, gospodarskih in pravnih reform v Sloveniji na drugi strani kakor tudi uvedbo dejavnikov, ki so potrebni za sodelovanje in približevanje med sistemi pogodbenic, zlasti v luči zaključkov Bonnske konference KVSE,

V ŽELJI, da se vzpostavi reden politični dialog o dvostranskih in mednarodnih zadevah skupnega interesa,

OB PRIZNAVANJU prispevka, ki ga Pakt stabilnosti v Evropi lahko daje pospeševanju stabilnosti in dobrih sosedskih odnosov na tem območju, in s potrditvijo svoje odločenosti, da sodelujejo za uspeh te pobude,

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da odločno podpira izvajanje reform in pomaga Sloveniji premagovati gospodarske in socialne posledice strukturnega prilagajanja,

NADALJE OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da oblikuje načine sodelovanja ter gospodarsko, tehnično in finančno pomoč na celoviti in večletni podlagi,

GLEDE NA zavezanost pogodbenic prosti trgovini, ki temelji na načelih, določenih v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini iz leta 1994, v nadaljnjem besedilu GATT 1994, kot je bil spremenjen in dopolnjen na urugvajskem krogu trgovinskih pogajanj, in ob upoštevanju ustanovitve Svetovne trgovinske organizacije, v nadaljnjem besedilu imenovane STO,

GLEDE NA zavezanost Skupnosti in Slovenije načelom, vsebovanim v Evropski energetski listini z dne 17. decembra 1991 in v Sklepni izjavi Luzernske konference iz aprila 1993,

ZAVEDAJOČ SE gospodarskih in socialnih razlik med Skupnostjo in Slovenijo in ob spoznanju, da bi bilo cilje pridružitve treba doseči z ustreznimi določbami tega sporazuma,

OB SKLICEVANJU NA cilje sporazumov, ki sta jih podpisali v Osimu novembra 1975 Republika Italija in Socialistična federativna republika Jugoslavija in ki jih je nasledila Republika Slovenija, ter zlasti Sporazuma o spodbujanju gospodarskega sodelovanja med državama,

PREPRIČANE, da bo ta sporazum ustvaril novo vzdušje za njihove gospodarske odnose, in zlasti za razvoj trgovine in investicij, instrumentov, ki so neobhodno potrebni za gospodarsko prestrukturiranje in tehnološko posodobitev v Sloveniji,

V ŽELJI, da vzpostavijo kulturno sodelovanje in razvijejo izmenjavo informacij,

OB PRIZNANJU DEJSTVA, da je končni cilj Slovenije, da pristopi k Evropski uniji in da bo ta pridružitev po mnenju pogodbenic pomagala Sloveniji doseči ta cilj,

OB UPOŠTEVANJU strategije priprav za pristop, ki jo je sprejel Evropski svet v Essnu decembra 1994, in se politično izvaja z vzpostavitvijo strukturiranih odnosov med pridruženimi državami in organi Evropske unije, ki spodbujajo medsebojno zaupanje in bodo zagotovili okvir za obravnavanje vprašanj skupnega interesa,

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:


1. člen1. Vzpostavlja se pridružitveno razmerje med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Slovenijo na drugi strani.

2. Cilji pridružitve so:

- zagotoviti primeren okvir za politični dialog, ki bo omogočal razvoj tesnih političnih odnosov med pogodbenicami;

- pospeševati širitev trgovine in skladnih gospodarskih odnosov med pogodbenicami in na ta način spodbujati dinamičen gospodarski razvoj in blaginjo v Sloveniji;

- postopno razvijati območje proste trgovine, ki bo zajemalo praktično vso trgovinsko menjavo med Skupnostjo in Slovenijo;

- podpirati prizadevanje Slovenije, da razvije svoje gospodarstvo in zaključi prehod v tržno gospodarstvo;

- zagotoviti primeren okvir za postopno vključitev Slovenije v Evropsko unijo. V ta namen si bo Slovenija prizadevala za izpolnitev potrebnih pogojev.


I. ODDELEK

SPLOŠNA NAČELA


2. člen

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot so razglašeni v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah in opredeljene v Helsinški sklepni listini in v Pariški listini za novo Evropo, kot tudi načela tržnega gospodarstva, izražena v Listini Bonnske konference KVSE o gospodarskem sodelovanju, tvorijo podlago notranje in zunanje politike pogodbenic in so bistvene sestavine tega Sporazuma.


3. člen

1. Pridružitev vključuje prehodno obdobje, ki traja največ šest let in je razdeljeno na dve zaporedni fazi, od katerih prva traja načeloma štiri leta in druga dve leti. Prva faza se začne z začetkom veljavnosti tega Sporazuma.

2. Pridružitveni svet, ustanovljen po 110. členu, redno preverja uporabo tega Sporazuma in izvajanje gospodarskih reform Slovenije na podlagi načel, navedenih v preambuli Sporazuma.

3. V dvanajstih mesecih pred iztekom prve faze se sestane Pridružitveni svet in odloči o prehodu v drugo fazo ter o vseh možnih spremembah, ki jih je treba izvesti v zvezi z vsebino določb, ki urejajo drugo fazo. Pri tem bo upošteval rezultate preverjanja, omenjenega v drugem odstavku.

4. Fazi, ki sta predvideni v prvem, drugem in tretjem odstavku, se ne uporabljata za III. oddelek.


II. ODDELEK

POLITIČNI DIALOG


4. člen

Politični dialog med Evropsko unijo in Slovenijo se bo še naprej razvijal in krepil. Spremljal in utrjeval bo približevanje med Evropsko unijo in Slovenijo, podpiral politične in gospodarske spremembe, ki potekajo ali pa so že nastale v tej državi, ter prispeval k vzpostavljanju tesnih vezi solidarnosti in novih oblik sodelovanja med pogodbenicama. Namen političnega dialoga je spodbujati zlasti:

- polno vključitev Slovenije v skupnost demokratičnih narodov in njeno postopno približevanje Evropski
uniji;

- pospešeno zbliževanje stališč pogodbenic glede mednarodnih vprašanj in zlasti glede tistih zadev, ki bi lahko bistveno vplivale na pogodbenice;

- boljše sodelovanje na področjih skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije;

- skupne poglede na varnost in stabilnost v Evropi.


5. člen

Politični dialog se odvija v večstranskem okviru in v skladu z oblikami in prakso vzpostavljenimi s pridruženimi državami srednje Evrope.


6. člen

1. Na ministrski ravni se politični dialog odvija v okviru Pridružitvenega sveta, ki ima splošno pristojnost za vse zadeve, ki bi mu jih pogodbenici morda želeli predložiti v obravnavo.

2. Z dogovorom med pogodbenicama se vzpostavijo druge oblike političnega dialoga, zlasti:

- po potrebi, sestanki višjih uradnikov (na ravni političnih direktorjev), ki predstavljajo Slovenijo na eni strani, in predsedstvo Sveta Evropske unije in Komisijo, na drugi strani;

- polna uporaba vseh diplomatskih poti med pogodbenicami, vključno z ustreznimi stiki v tretjih državah in v okviru Združenih narodov, OVSE in drugih mednarodnih forumov;

- vključitev Slovenije v skupino držav, ki prejemajo redne informacije o dejavnostih, vodenih v okviru skupne zunanje in varnostne politike, kot tudi izmenjava informacij z namenom, da se dosežejo cilji določeni v 4. členu;

- katerakoli druga sredstva, ki bi koristno prispevala k utrjevanju, razvoju in pospeševanju tega dialoga.


7. člen

Politični dialog na parlamentarni ravni lahko poteka v okviru Pridružitvenega parlamentarnega odbora, ustanovljenega po 116. členu.


III. ODDELEK

PROST PRETOK BLAGA


8. člen

1. Skupnost in Slovenija v prehodnem obdobju, ki traja največ šest let od začetka veljavnosti tega Sporazuma, postopno vzpostavita območje proste trgovine po določbah tega Sporazuma in v skladu s Sporazumom GATT 1994 in STO.

2. V trgovini med obema pogodbenicama se za razvrščanje blaga uporablja Kombinirana nomenklatura.

3. Osnovna carinska dajatev za vsak izdelek, ki se mora postopno zniževati kot je določeno v tem Sporazumu je dajatev, ki se je dejansko uporabljala erga omnes na dan pred podpisom tega Sporazuma.

4. Če se po začetku veljavnosti tega Sporazuma uporablja erga omnes kakršnokoli znižanje carine - zlasti znižanja na podlagi carinskega sporazuma, sklenjenega v okviru urugvajskega kroga pogajanj GATT - je s tako znižanimi dajatvami treba zamenjati v tretjem odstavku navedeno osnovno carinsko dajatev od dneva, ko se taka znižanja začno uporabljati.

5. Skupnost in Slovenija se medsebojno obveščata o svojih osnovnih carinskih dajatvah.I. POGLAVJE

INDUSTRIJSKI IZDELKI


9. člen

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije, ki so našteti v 25. do 97. poglavju Kombinirane nomenklature, z izjemo tistih izdelkov, ki so našteti v Prilogi I.

2. Določbe od 10. do 14. člena se ne uporabljajo za tekstilne izdelke in izdelke iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, kot je določeno v 16. in 17. členu.

3. Trgovinska menjava med pogodbenicami za izdelke iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo poteka v skladu z določbami navedene pogodbe.


10. člen

1. Carinske dajatve pri uvozu v Skupnost za izdelke s poreklom iz Slovenije, ki niso našteti v Prilogi II, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega Sporazuma.

2. Carinske dajatve pri uvozu v Skupnost za izdelke slovenskega porekla, ki so našteti v Prilogi II, se začasno opustijo v mejah letnih carinskih plafonov Skupnosti, ki se progresivno zvišujejo v skladu s pogoji, določenimi v omenjeni prilogi z namenom, da bi dosegli popolno odpravo carinskih dajatev pri uvozu teh izdelkov na dan 1. januarja 2000.

3. Količinske omejitve pri uvozu v Skupnost in ukrepi z enakim učinkom, se za izdelke s poreklom iz Slovenije odpravijo na dan začetka veljavnosti tega Sporazuma.


11. člen

1. Carinske dajatve pri uvozu v Slovenijo za blago s poreklom iz Skupnosti, ki ni našteto v Prilogah III in IV, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega sporazuma.

2. Carine za uvoz v Slovenijo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, ki so našteti v Prilogi III, se postopno znižujejo po naslednjem časovnem razporedu:

- 1. januarja 1996 se vsaka carina zniža na 80 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1997 se vsaka carina zniža na 55 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1998 se vsaka carina zniža na 30 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1999 se vsaka carina zniža na 15 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 2000 se preostale carine odpravijo.

3. Carinske dajatve pri uvozu v Slovenijo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, ki so našteti v Prilogi IV, se postopno znižujejo po naslednjem časovnem razporedu:

- 1. januarja 1996 se vsaka carina zniža na 90 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1997 se vsaka carina zniža na 70 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1998 se vsaka carina zniža na 45 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 1999 se vsaka carina zniža na 35 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 2000 se vsaka carina zniža na 20 % osnovne carinske dajatve;
- 1. januarja 2001 se preostale carine odpravijo.

4. Količinske omejitve pri uvozu v Slovenijo za blago s poreklom iz Skupnosti in ukrepi z enakim učinkom se odpravijo ob začetku veljavnosti tega Sporazuma.


12. člen

Določbe, ki se nanašajo na odpravo carinskih dajatev pri uvozu, veljajo tudi za carinske dajatve fiskalne narave.


13. člen

Ob začetku veljavnosti tega Sporazuma Skupnost in Slovenija v medsebojni trgovinski menjavi odpravita vse dajatve, ki imajo enakovreden učinek kot carinske dajatve pri uvozu.


14. člen

1. Ob začetku veljavnosti tega Sporazuma Skupnost odpravi vse carinske dajatve pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom.

Ob začetku veljavnosti tega Sporazuma Slovenija odpravi vse carinske dajatve pri izvozu in dajatve z enakovrednim učinkom, razen za izdelke, ki so našteti v Prilogi XII, za katere se odpravijo po časovnem razporedu, določenim v omenjeni prilogi.

2. Ob začetku veljavnosti tega Sporazuma Skupnost in Slovenija odpravita vse količinske omejitve pri izvozu in ukrepe z enakovrednim učinkom.


15. člen

Slovenija izjavlja, da je pripravljena znižati svoje carinske dajatve v trgovinskem prometu s Skupnostjo hitreje, kot je predvideno v 11. členu, če bo to dopuščal njen splošni gospodarski položaj in položaj zadevnega sektorja gospodarstva.

Skupnost izjavlja, da je v podobnih okoliščinah pripravljena nadalje povečati ali hitreje odpraviti carinske plafone, omenjene v drugem odstavku 10. člena.

Pridružitveni svet sprejme v ta namen priporočila.


16. člen

Protokol 1 določa režim, ki se uporablja za v njem navedene tekstilne izdelke.


17. člen

Protokol 2 določa režim, ki se uporablja za izdelke iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.


18. člen

1. Določbe tega poglavja ne izključujejo, da Skupnost za izdelke s poreklom iz Slovenije zadrži kmetijsko komponento v carinah, ki se uporabljajo za izdelke, naštete v Prilogi V.

2. Določbe tega poglavja ne izključujejo, da Slovenija za izdelke s poreklom iz Skupnosti uvede kmetijsko komponento v carine, ki se uporabljajo za izdelke, naštete v Prilogi V.II. POGLAVJE


KMETIJSTVO


19. člen

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za kmetijske izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije.

2. Izraz "kmetijski izdelki" pomeni izdelke, ki so našteti v 1. do 24. poglavju Kombinirane nomenklature, ter izdelke, ki so našteti v Prilogi I, izključuje pa ribiške izdelke, določene v Uredbi (EGS) št. 3759/92.


20. člen

Protokol 3 določa režim trgovinske menjave za predelane kmetijske izdelke, ki so v njem našteti.


21. člen

1. Skupnost z začetkom veljavnosti tega Sporazuma odpravi količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Slovenije.

2. Od začetka veljavnosti tega Sporazuma Skupnost pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Slovenije
priznava koncesije navedene v Prilogi VI.

3. Z začetkom veljavnosti tega Sporazuma Slovenija odpravi količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti.

4. Z začetkom veljavnosti tega Sporazuma Slovenija priznava pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Slovenijo koncesije, navedene v Prilogi VII.

5. Ob upoštevanju obsega medsebojne trgovinske menjave kmetijskih izdelkov, njene posebne občutljivosti, pravil skupne kmetijske politike Skupnosti, pravil kmetijske politike Slovenije in posledic večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru sporazuma GATT 1994 in STO, Skupnost in Slovenija v Pridružitvenem svetu - od izdelka do izdelka posebej ter skladno in vzajemno - pregledata možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih koncesij.


22. člen

Ne glede na druge določbe tega Sporazuma in zlasti njegovega 31. člena, če glede na posebno občutljivost kmetijskih trgov uvoz izdelkov s poreklom iz ene od obeh pogodbenic, za katere veljajo koncesije, podeljene po 21. členu, povzroči resne motnje na trgih druge pogodbenice, pogodbenici takoj začneta s posvetovanji z namenom, da najdeta ustrezno rešitev. Dokler take rešitve ne najdeta, lahko prizadeta pogodbenica sprejme ukrepe, ki se ji zdijo potrebni.III. POGLAVJE

RIBIŠTVO


23. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo za ribiške izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije, na katere se nanaša Uredba (EGS) št. 3759/92 o skupni organizaciji trga za ribiške izdelke in druge izdelke vodne kulture.


24. člen

1. Z začetkom veljavnosti tega sporazuma velja za ribiške izdelke s poreklom iz Slovenije, naštete v Prilogi VIIIa, znižanje carin, kot je predvideno v omenjeni prilogi. Mutatis mutandis se določbe 21. in 22. člena uporabljajo tudi za ribiške izdelke.

2. Z začetkom veljavnosti tega Sporazuma velja za ribiške izdelke s poreklom iz Skupnosti, naštete v Prilogi VIIIb, znižanje carin, kot je predvideno v omenjeni prilogi. Mutatis mutandis se določbe 21. in 22. člena uporabljajo tudi za ribiške izdelke.IV. POGLAVJE

SKUPNE DOLOČBE


25. člen

Določbe tega poglavja se uporabljajo za trgovinsko menjavo vseh izdelkov med pogodbenicama, razen kadar je v tem Sporazumu ali v Protokolih 1, 2 in 3 drugače predvideno.


26. člen

Mirovanje

1. V trgovinski menjavi med Skupnostjo in Slovenijo se od začetka veljavnosti tega Sporazuma pri uvozu ali izvozu ne smejo uvajati nove carine ali dajatve z enakovrednim učinkom, tistih, ki se že uporabljajo, pa se ne sme povečati.

2. V trgovinski menjavi med Skupnostjo in Slovenijo se od začetka veljavnosti tega Sporazuma pri uvozu ali izvozu ne sme uvesti nobena nova količinska omejitev ali ukrep z enakovrednim učinkom, obstoječih pa se ne sme zaostrovati.

3. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena nikakor ne smejo omejevati izvajanja kmetijske politike Slovenije in Skupnosti ali sprejemanja kakršnihkoli ukrepov v okviru te politike, če s tem ni prizadet uvozni režim, določen v Prilogah VI in VII, kar pa ne vpliva na koncesije podeljene po 21. členu.


27. člen

Prepoved fiskalne diskriminacije

1. Pogodbenice ne izvajajo nobenega ukrepa ali postopka notranje fiskalne narave, ki bi posredno ali neposredno lahko povzročil diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in enakimi izdelki s poreklom iz ozemlja druge pogodbenice.

2. Za izdelke, ki se izvažajo na ozemlje ene od obeh pogodbenic, se ne smejo izplačevati višja povračila notranjih posrednih davščin, kot znašajo posredne davščine za te izdelke.


28. člen

Carinske unije, območja proste trgovine, čezmejni dogovori


1. Ta Sporazum ne izključuje ohranjanja obstoječih ali ustanavljanja novih carinskih unij, območij proste trgovine ali dogovorov za maloobmejni promet, razen če taki sporazumi spreminjajo trgovinske dogovore, predvidene po tem Sporazumu. Ta Sporazum zlasti ne sme vplivati na izvajanje posebnih dogovorov, ki urejajo pretok blaga in so določeni v sporazumih o obmejnem sodelovanju, ki so bili predhodno sklenjeni med eno ali več državami članicami in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in jih je nasledila Republika Slovenija.

2. Pogodbenice se v okviru Pridružitvenega sveta med seboj posvetujejo o sporazumih, s katerimi se ustanavljajo take carinske unije ali območja proste trgovine, in kjer bo to potrebno, o drugih pomembnejših vprašanjih v zvezi z njihovo trgovinsko politiko do tretjih držav. Posvetovanja potekajo zlasti v primeru, ko taka tretja država pristopi k Skupnosti, in sicer z namenom, da se upoštevajo v tem sporazumu navedeni skupni interesi Skupnosti in Slovenije.


29. člen

Izjemni carinski ukrepi

Slovenija lahko sprejme časovno omejene izjemne ukrepe, ki odstopajo od določb 11. člena in prvega odstavka 26. člena, in sicer v obliki povečanih carinskih dajatev.

Ti ukrepi se lahko nanašajo samo na mlade gospodarske panoge ali na določene sektorje gospodarstva, ki so v postopku prestrukturiranja ali v velikih težavah, zlasti kadar te težave povzročajo večje socialne probleme.

Carinske dajatve, ki so v Sloveniji na podlagi omenjenih ukrepov uvedene pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti, ne smejo presegati 25 % ad valorem in morajo vsebovati preferencialno komponento za izdelke s poreklom iz Skupnosti. Skupna vrednost uvoza izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 15 % vrednosti vsega uvoza industrijskih izdelkov iz Skupnosti, kot so določeni v I. poglavju, v zadnjem letu, za katero so na voljo statistični podatki.

Ti ukrepi se uporabljajo največ pet let, razen če Pridružitveni svet odobri daljše časovno obdobje. Prenehajo se uporabljati najkasneje ob izteku prehodnega obdobja.

Takih ukrepov pa za določen izdelek ni mogoče uvesti, če so potekla tri leta od odprave vseh carin in količinskih omejitev oziroma dajatev ali ukrepov z enakovrednim učinkom.

Slovenija mora Pridružitveni svet obvestiti o vseh izjemnih ukrepih, ki jih namerava sprejeti in na zahtevo Skupnosti se je o takih ukrepih in o sektorjih, na katere se nanašajo, treba posvetovati v Pridružitvenem svetu, še preden začno taki ukrepi veljati. Ob sprejemanju takih ukrepov Slovenija predloži Pridružitvenemu svetu tudi časovni razpored odpravljanja carinskih dajatev, ki jih uvaja po tem členu Sporazuma. Ta razpored mora predvideti postopno opuščanje tako uvedenih carin, s katerim je treba začeti najkasneje dve leti po uvedbi dajatev, in sicer po enakih letnih stopnjah. Pridružitveni svet lahko sprejme sklep o drugačnem razporedu.


30. člen

Dumping

Če ena od pogodbenic ugotovi, da v trgovinski menjavi z drugo pogodbenico prihaja do dumpinga v smislu VI. člena sporazuma GATT 1994, lahko proti takemu ravnanju ustrezno ukrepa v skladu s Sporazumom o izvajanju VI. člena sporazuma GATT 1994, v skladu s svojo ustrezno notranjo zakonodajo in po pogojih ter postopkih, ki so določeni v 34. členu.


31. člen

Splošna zaščitna klavzula

Kadar se določen izdelek uvaža v tako povečanih količinah ali pod takimi pogoji, da povzroči ali bi lahko povzročil

- resno škodo domačim proizvajalcem podobnih ali neposredno konkurenčnih izdelkov na ozemlju ene od pogodbenic ali

- resne motnje v kateremkoli sektorju gospodarstva ali težave, ki bi lahko povzročile resno poslabšanje gospodarskega položaja območja,

lahko Skupnost ali Slovenija, torej prizadeta pogodbenica, sprejme ustrezne ukrepe po pogojih ter v skladu s postopki, ki so določeni v 34. členu.


32. člen

Klavzula o pomanjkanju

Kadar ravnanje po določilih 14. in 26. člena pripelje do

- ponovnega izvoza takega izdelka v tretjo državo, za katerega pogodbenica, ki izvaža ohranja uvedene izvozne količinske omejitve, izvozne carine ali ukrepe ali dajatve z enakovrednim učinkom,

ali

- resnega pomanjkanja ali nevarnosti resnega pomanjkanja izdelka, ki je bistvenega pomena za pogodbenico, ki izvaža,

in kadar taki položaji povzročijo ali bi lahko povzročili večje težave za pogodbenico, ki izvaža, lahko ta pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe pod pogoji in v skladu s postopki, določenimi v 34. členu. Ukrepi morajo biti nediskriminacijski in odpravljeni takoj, ko ni več razlogov, ki jih opravičujejo.


33. člen

Državni monopoli

Države članice in Slovenija postopno prilagajajo vse državne monopole tržne narave, tako da zagotovijo, da do konca četrtega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma med državljani držav članic in Slovenije ne bo več nobene diskriminacije glede pogojev za nabavo in trženje blaga. Pridružitveni svet se obvesti o sprejetih ukrepih za dosego tega cilja.


34. člen

Postopki

1. Če bi Skupnost ali Slovenija za uvoz izdelkov, ki bi lahko povzročili težave v smislu 31. člena, uvedla določene upravne postopke z namenom, da hitro zbere informacije o trendih trgovinskih tokov, o tem obvesti drugo pogodbenico.

2. V primerih iz 30., 31. in 32. člena Skupnost oz. v danem primeru Slovenija še pred uvedbo ukrepov predvidenih v teh členih, v primerih, na katere se nanaša točka d) tretjega odstavka, pa čim prej, predložita Pridružitvenemu svetu vse pomembne informacije z namenom, da se poišče za pogodbenici sprejemljiva rešitev.

Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo izvajanje tega Sporazuma.

Pridružitveni svet je treba takoj obvestiti o zaščitnih ukrepih. V njegovem okviru občasno potekajo posvetovanja o teh ukrepih z namenom, da se določi časovni razpored za njihovo odpravo, takoj ko okoliščine to dopuščajo.

3. Za izvajanje drugega odstavka veljajo naslednje določbe:

a) V zvezi z 31. členom se težave, ki nastanejo zaradi razmer, na katere se ta člen nanaša, predložijo v proučitev Pridružitvenemu svetu, ki lahko sprejme vse potrebne sklepe za njihovo odpravo.

Če Pridružitveni svet ali pogodbenica, ki izvaža nista sprejela sklepa za odpravo težav ali če ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve v tridesetih dneh od dneva, ko je bila zadeva predložena Pridružitvenemu svetu, lahko pogodbenica, ki uvaža sprejme ustrezne ukrepe za rešitev problema. Ti ukrepi ne smejo presegati obsega, ki je potreben za odpravo nastalih težav.

b) V zvezi s 30. členom je treba Pridružitveni svet obvestiti o primerih dumpinga takoj, ko so organi pogodbenice, ki uvaža začeli s preiskavo. Če dumping ni bil odpravljen v smislu VI. člena sporazuma GATT 1994, ali če ni prišlo do nobene druge zadovoljive rešitve v tridesetih dneh od dneva, ko je bila zadeva predložena Pridružitvenemu svetu, lahko pogodbenica, ki uvaža sprejme ustrezne ukrepe.

c) V zvezi z 32. členom se težave, ki izhajajo iz razmer, omenjenih v tem členu, predložijo Pridružitvenemu svetu v proučitev.

Pridružitveni svet lahko sprejme vse potrebne sklepe za odpravo teh težav. Če takega sklepa ni sprejel v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila zadeva predložena, lahko pogodbenica, ki izvaža uporabi ustrezne ukrepe pri izvozu takega izdelka.

d) Kadar zaradi izjemnih okoliščin, ki terjajo takojšnje ukrepanje, ni bilo možno zadeve predhodno javiti oz. jo proučiti, lahko v razmerah, ki so navedene v 30., 31. in 32. členu, Skupnost oz. v danem primeru Slovenija takoj uporabi zaščitne ukrepe, ki so nujno potrebni za obvladovanje položaja, ter o tem takoj obvesti Pridružitveni svet.


35. člen

Protokol 4 določa pravila o poreklu blaga, ki se uporabljajo za carinske preferenciale, predvidene v tem Sporazumom.


36. člen

Dovoljene omejitve

Ta Sporazum ne izključuje tistih prepovedi ali omejitev za uvoz, izvoz ali blago v tranzitu, ki so upravičene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti; varstva zdravja in življenja ljudi, živali ali rastli; varstva neobnovljivih naravnih virov; varstva narodnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine ali predpisov v zvezi z zlatom in srebrom. Vendar pa take prepovedi ali omejitve ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovinske menjave med pogodbenicama.


37. člen

Uporaba tega Sporazuma ne vpliva na Uredbo Sveta (EGS) št. 1911/91 z dne 26. junija 1991 o uporabi določb prava Skupnosti na Kanarskih otokih.IV. ODDELEK

PRETOK DELOVNE SILE, PRAVICA DO USTANAVLJANJA,

OPRAVLJANJE STORITEVI. POGLAVJE

PRETOK DELOVNE SILE


38. člen

1. Ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v vsaki državi članici,

- slovenski državljani, ki so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, zaradi svojega državljanstva ne smejo biti diskriminirani v primerjavi z državljani omenjene države članice glede pogojev za delo, plačila za opravljeno delo ali odpuščanja;

- zakonec in otroci osebe, zakonito zaposlene na ozemlju države članice, ki tam zakonito prebivajo, z izjemo sezonskih delavcev in delavcev, ki so prišli na delo v državo na podlagi dvostranskih sporazumov v skladu z 42. členom, če v takih sporazumih ni drugače določeno, imajo dostop do trga delovne sile te države članice v času, dokler ima zakonito zaposlena oseba dovoljenje za delo in bivanje v tej državi.

2. Slovenija, ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v tej državi, zagotovi enako obravnavanje, kot je predvideno v prvem odstavku, tudi za delavce, ki so državljani ene od držav članic in so zakonito zaposleni na njenem ozemlju, kakor tudi za njihove zakonce in otroke, ki zakonito bivajo na tem ozemlju.


39. člen

1. Da bi uskladili sisteme socialne varnosti za delavce s slovenskim državljanstvom, ki so zakonito zaposleni na ozemlju države članice, in za člane njihovih družin, ki v tej državi zakonito prebivajo, ter ob upoštevanju pogojev in načinov, ki veljajo v vsaki posamezni državi članici:

- se vsa obdobja zavarovanja, zaposlitve ali bivanja teh delavcev v različnih državah članicah seštevajo za pokojnine in rente za starost, invalidnost in smrt, kakor tudi za zdravstveno oskrbo za te delavce in njihove družinske člane;

- vse pokojnine ali rente za starost, smrt, nesreče pri delu ali poklicne bolezni ter invalidnost kot njihovo posledico, z izjemo prejemkov, ki niso zagotovljeni s prispevki za socialno varnost, so prosto prenosljive po stopnjah, ki veljajo na podlagi zakonodaje države ali držav članic, v breme katerih gredo;

- ti delavci dobivajo tudi družinske dodatke za svoje družinske člane, kot so določeni zgoraj.

2. Slovenija zagotovi delavcem, ki so državljani države članice in so zakonito zaposleni na njenem ozemlju, ter njihovim družinskim članom, ki zakonito bivajo na njenem ozemlju podobno obravnavo, kot je opredeljena v drugi in tretji alinei prvega odstavka.


40. člen

1. Pridružitveni svet s sklepom sprejme ustrezne določbe za uveljavitev ciljev, določenih v 39. členu.

2. Pridružitveni svet s sklepom sprejme podrobna pravila za upravno sodelovanje, ki dajejo zagotovila za upravljanje in nadzor pri uporabi določb iz prvega odstavka.


41. člen

Določbe, ki jih Pridružitveni svet sprejme v skladu s 40. členom, v ničemer ne vplivajo na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dvostranskih sporazumov med Slovenijo in državami članicami, kadar ti sporazumi predvidevajo ugodnejšo obravnavo državljanov Slovenije ali držav članic.


42. člen

1. Ob upoštevanju položaja na trgu delovne sile v državah članicah in v skladu z njihovo zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja prostega pretoka delovne sile:

- je treba obstoječe možnosti za zaposlovanje delavcev iz Slovenije, ki jih dajejo države članice na podlagi dvostranskih sporazumov, ohraniti in če je možno, še izboljšati,

- druge države članice proučijo možnost za sklepanje podobnih sporazumov.

2. Pridružitveni svet v skladu s pravili in postopki, ki veljajo v državah članicah, ter ob upoštevanju položaja na trgu delovne sile v državah članicah in v Skupnosti prouči tudi odobritev drugih ugodnosti, vključno z možnostmi za dostop do poklicnega usposabljanja.


43. člen

Med drugo fazo prehodnega obdobja iz 3. člena, ali prej, če je tako odločeno, Pridružitveni svet prouči nadaljnje načine za izboljšanje pretoka delavcev, pri čemer med drugim upošteva socialni in gospodarski položaj v Sloveniji in razmere za zaposlovanje v Skupnosti. Pridružitveni svet sprejme ustrezna priporočila.


44. člen

Za lažje prerazporejanje delovne sile kot posledice gospodarskega prestrukturiranja v Sloveniji, Skupnost daje tehnično pomoč za vzpostavitev primernega sistema socialne varnosti v Sloveniji, kot to določa 89. člen.


II. POGLAVJE

PRAVICA DO USTANAVLJANJA


45. člen

1. V prehodnem obdobju iz 3. člena tega Sporazuma Slovenija na svojem ozemlju družbam in državljanom Skupnosti omogoča njihovo delovanje. V ta namen od začetka veljavnosti tega sporazuma dalje:

i) glede pravice do ustanavljanja zagotovi družbam Skupnosti tako obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki velja za njene lastne družbe ali katerokoli družbo tretje države oziroma tisto, ki je ugodnejše; izjema so le sektorji, našteti v Prilogi IXa, kjer je tako obravnavanje treba zagotoviti najkasneje ob koncu prehodnega obdobja, iz 3. člena; in
ii) za delovanje hčerinskih družb in podružnic Skupnosti, ustanovljenih na njenem ozemlju zagotovi obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki velja za njene lastne družbe in podružnice ali za katerokoli hčerinsko družbo in podružnico družbe katerekoli tretje države v Sloveniji, oziroma tisto, ki je ugodnejše.

2. V prehodnem obdobju iz prejšnjega odstavka Slovenija ne sme sprejeti nobenih novih predpisov ali ukrepov, s katerimi bi se uvajala diskriminacija v primerjavi z lastnimi družbami in državljani glede pravice družb in državljanov Skupnosti do ustanavljanja na njenem ozemlju ali glede njihovega delovanja po tem, ko so ustanovljeni.

3. Od začetka veljavnosti tega Sporazuma dalje Skupnost in njene države članice zagotavljajo:

- za ustanavljanje slovenskih družb obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga države članice priznavajo svojim lastnim družbam ali katerikoli družbi katerekoli tretje države, oziroma tisto, ki je ugodnejše,

- za delovanje hčerinskih družb in podružnic slovenskih družb, ki so ustanovljene na njihovem ozemlju, obravnavanje, ki ni manj ugodno od tistega, ki ga države članice podeljujejo svojim lastnim družbam in podružnicam ali katerikoli hčerinski družbi in podružnici družbe katerekoli tretje države, ustanovljene na njihovem ozemlju, oziroma tisto, ki je ugodnejše.

4. Od konca prehodnega obdobja iz 3. člena, se obravnavanje, opisano v prvem in tretjem odstavku, uporablja za pravico državljanov do ustanavljanja in njihovo delovanje.

5. V prvem odstavku tega člena vsebovane določbe, ki se nanašajo na nacionalno obravnavo pravice do ustanavljanja s strani družb Skupnosti in njenih državljanov in njihovega delovanja, se ne uporabljajo za področja ali zadeve, naštete v Prilogi IXb.

6. V prehodnem obdobju, navedenem v alinei i) prvega odstavka, Pridružitveni svet redno preverja možnost pospešitve podeljevanja nacionalne obravnave v sektorjih, določenih v Prilogi IXa, in vključitev področij ali zadev, naštetih v Prilogi IXb, v okviru določb prvega in tretjega odstavka tega člena. Pridružitveni svet lahko s sklepom sprejme amandmaje k tem prilogam.

Po izteku prehodnega obdobja, navedenega v alinei i) prvega odstavka, lahko Pridružitveni svet izjemoma na zahtevo Slovenije in če je to potrebno, za omejeno časovno obdobje podaljša trajanje izključitve določenih področij ali zadev, naštetih v Prilogi IXa.

7. Ne glede na določbe tega člena:

a) imajo od začetka veljavnosti tega Sporazuma državljani Skupnosti in hčerinske družbe ter podružnice družb Skupnosti pravico uporabe in najema nepremičnin v Sloveniji;

b) hčerinske družbe družb Skupnosti imajo tudi pravico pridobivati in prodajati nepremičnine in imajo glede naravnih virov, kmetijskih zemljišč in gozdov enake pravice, kot jih uživajo slovenski državljani in družbe, če so te pravice potrebne za opravljanje gospodarskih dejavnosti, za katere so ustanovljene;

c) Slovenija podeli pravice iz točke b) državljanom in podružnicam družb Skupnosti do konca prve faze prehodnega obdobja.


46. člen

1. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za storitve v zračnem prevozu, kontinentalnem vodnem prevozu in za storitve kabotaže.

2. Pridružitveni svet lahko sprejme priporočila za izboljšanje stanja na področju pravice do ustanavljanja in delovanja na področjih iz prvega odstavka tega člena.


47. člen

Za namene tega Sporazuma:

a) "družba Skupnosti" oziroma "slovenska družba" pomeni družbo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice oziroma Slovenije, ki ima svoj registrirani sedež ali osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju Skupnosti oziroma Slovenije;

Če ima družba, ustanovljena v skladu z zakonodajo države članice oziroma Slovenije, samo svoj registrirani sedež na ozemlju Skupnosti oziroma Slovenije, se taka družba šteje za družbo Skupnosti oziroma Slovenije, če je njeno delovanje v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom ene od držav članic oziroma Slovenije;

b) "hčerinska družba" neke družbe pomeni družbo, ki je pod dejanskim nadzorom prve družbe;

c) "podružnica" družbe pomeni poslovno enoto, ki ni pravna oseba, je pa po svoji pojavni obliki stalna enota, kot na primer izpostava matične družbe, ima svojo upravo in je materialno opremljena za poslovanje s tretjimi osebami, tako da jim, čeprav vedo, da bo, če bo potrebno, vzpostavljena pravna povezava z matično družbo, ki ima svojo upravo v tujini, ni treba poslovati neposredno z matično družbo, ampak lahko svoje posle opravijo v poslovni enoti, ki je izpostava matične družbe.

d) "pravica do ustanavljanja" pomeni:

i) za državljane pravico, da začno izvajati gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe in da ustanavljajo podjetja, zlasti družbe, ki jih dejansko tudi nadzorujejo. Status samozaposlene osebe in status lastnika podjetja ne daje pravice iskati ali sprejemati zaposlitve na trgu delovne sile in ne daje pravice do dostopa na trg delovne sile druge pogodbenice. Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za tiste, ki niso izključno samozaposlene osebe;

ii) za družbe Skupnosti ali slovenske družbe pravico, da začno izvajati gospodarske dejavnosti v obliki ustanavljanja hčerinskih družb in podružnic v Sloveniji oziroma v Skupnosti.

e) "delovanje" pomeni izvajanje gospodarskih dejavnosti.

f) "gospodarske dejavnosti" načeloma vključujejo industrijske, trgovinske, poklicne in obrtne dejavnosti.

g) "državljan Skupnosti" oziroma "državljan Slovenije" je fizična oseba, ki je državljan ene od držav članic oziroma Slovenije.

h) glede mednarodnega pomorskega prevoza vključno z intermodalnimi operacijami, ki vključujejo pomorski del prevozne verige, veljajo določbe tega poglavja in III. poglavja tega Oddelka tudi za državljane držav članic oziroma Slovenije, ki imajo sedež zunaj Skupnosti oziroma Slovenije, in za ladijske prevoznike, ki so registrirani zunaj Skupnosti oziroma Slovenije in so pod nadzorom državljanov države članice oziroma državljanov Slovenije, če so njihova plovila registrirana v tej državi članici oziroma v Sloveniji v skladu z njihovo zakonodajo.

i) "finančne storitve" pomenijo tiste dejavnosti, ki so navedene v Prilogi IXc. Pridružitveni svet lahko razširi ali spremeni obseg te priloge.


48. člen

1. Ob upoštevanju določb 45. člena, z izjemo finančnih storitev, navedenih v Prilogi IXc, lahko vsaka pogodbenica ureja ustanavljanje in delovanje družb in državljanov na svojem ozemlju, če ti predpisi niso diskriminacijski do družb in državljanov druge pogodbenice v primerjavi z njenimi lastnimi družbami in državljani.

2. Ne glede na katerekoli druge določbe tega Sporazuma, se za finančne storitve pogodbenici ne sme preprečiti, da sprejme varovalne ukrepe, vključno s tistimi za zaščito investitorjev, vlagateljev, imetnikov zavarovalnih polic ali oseb, ki so v fiduciarnem razmerju z izvajalcem finančnih storitev, ali da bi zagotovila celovitost in stabilnost finančnega sistema. Taki ukrepi pa se ne smejo uporabiti kot sredstvo, s katerim bi se pogodbenica izognila obveznostim po tem sporazumu.

3. Nič v tem sporazumu ni mogoče razlagati kot obveznost pogodbenice, da razkrije informacije, ki se nanašajo na posle in račune posameznih strank ali katerekoli zaupne informacije ali informacije o lastninskem statusu, s katerimi razpolagajo javni subjekti.


49. člen

1. Določbe 45. in 48. člena tega Sporazuma ne izključujejo možnosti, da ena od pogodbenic na svojem ozemlju uporablja določena pravila v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem podružnic družb druge pogodbenice, ki niso registrirane na ozemlju prve pogodbenice, če so taka pravila upravičena zaradi pravnih in tehničnih razlik med temi podružnicami v primerjavi s podružnicami družb, ki so registirane na njenem ozemlju, oziroma, da pri finančnih storitvah tako ravna zaradi varnosti.

2. Razlike v obravnavanju so omejene le na to, kar je nujno potrebno zaradi navedenih pravnih ali tehničnih razlik oziroma pri finančnih storitvah zaradi varnosti.


50. člen

1. "Družba Skupnosti" oziroma "slovenska družba", ustanovljena na ozemlju Slovenije oziroma Skupnosti, ima pravico, da v eni od svojih hčerinskih družb ali podružnic v skladu z veljavno zakonodajo države gostiteljice tako ustanovljenega podjetja na ozemlju Slovenije oziroma Skupnosti zaposli ali ima zaposlene delavce, ki so državljani držav članic Skupnosti oziroma Slovenije pod pogojem, da so te osebe ključno osebje, kot je opredeljeno v drugem odstavku tega člena in da so zaposleni izkjučno pri družbah, hčerinskih družbah ali podružnicah.

Dovoljenja za bivanje in delo takih zaposlenih oseb se izdajajo z veljavnostjo samo za čas te zaposlitve.

2. Ključno osebje družb, v nadaljnjem besedilu "organizacij", so "premeščenci znotraj podjetja", kot so opredeljeni v točki c) tega odstavka, po spodaj navedenih kategorijah, pod pogojem, da je organizacija pravna oseba in da so bile te osebe pri njej zaposlene ali so bile njeni družbeniki (razen večinskih delničarjev) vsaj eno leto neposredno pred tako premestitvijo:

a) osebe na vodilnih položajih v organizaciji, ki zlasti vodijo upravljanje podjetja, pri čemer jih na splošno nadzorujejo ali usmerjajo predvsem upravni odbor ali delničarji podjetja ali drug tem enakovreden organ, kar vključuje

- vodenje podjetja, njegovega oddelka ali pododdelka;
- nadziranje in usmerjanje dela drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev;
- pooblastilo, da sami zaposlujejo in odpuščajo ali priporočajo zaposlovanje, odpuščanje ali druge kadrovske ukrepe;

b) osebe, zaposlene v organizaciji, ki imajo posebna znanja, bistvena za poslovanje, raziskovalno opremo, tehniko ali vodenje podjetja. Presoja takega znanja lahko poleg posebnega znanja, značilnega za ustanavljanje podjetij izraža tudi visoko stopnjo strokovne usposobljenosti glede na vrsto dela ali poslovanja, ki zahteva posebno tehnično znanje, vključno s pripadnostjo poklicu, za opravljanje katerega je potrebno posebno dovoljenje;

c) "premeščenec znotraj podjetja" je opredeljen kot fizična oseba, ki dela znotraj organizacije na ozemlju pogodbenice in je zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti začasno premeščena na ozemlje druge pogodbenice; zadevna organizacija mora imeti svojo glavno poslovno enoto na ozemlju pogodbenice, zadevna oseba pa mora biti premeščena v podjetje (podružnico, hčerinsko družbo) te organizacije, ki dejansko opravlja podobno gospodarsko dejavnost na ozemlju druge pogodbenice.

3. Slovenskim državljanom oziroma državljanom Skupnosti se dovolita vstop in začasna navzočnost na ozemlju Skupnosti ali Slovenije, kadar imajo ti predstavniki družb vodilne funkcije v družbah tako kot je opredeljeno v točki a) drugega odstavka, in so odgovorni za ustanovitev hčerinske družbe Skupnosti ali podružnice slovenske družbe ali slovenske hčerinske družbe ali podružnice družbe Skupnosti v državi članici Skupnosti oziroma Sloveniji, če:

- se ti predstavniki ne ukvarjajo z neposredno prodajo ali ponujanjem storitev in
- ima družba glavno poslovno enoto zunaj Skupnosti oziroma Slovenije in nima nobenega drugega predstavnika, pisarne, podružnice ali hčerinske družbe v tej državi članici Skupnosti oziroma Sloveniji.


51. člen

Da bi državljanom Skupnosti in državljanom Slovenije olajšali začetek in opravljanje predpisanih poklicnih dejavnosti v Sloveniji oziroma Skupnosti, Pridružitveni svet prouči, kakšne določbe je treba sprejeti za medsebojno priznavanje strokovnih kvalifikacij. V ta namen lahko sprejme vse potrebne ukrepe.


52. člen

V prvih štirih letih po začetku veljavnosti tega Sporazuma, oziroma za področja, ki so navedena v Prilogi IXa, v prehodnem obdobju iz 3. člena lahko Slovenija uvede ukrepe, ki odstopajo od določb tega poglavja, ki družbam in državljanom Skupnosti omogočajo ustanavljanje podjetij, če so določene gospodarske panoge:

- v fazi prestrukturiranja ali
- v resnih težavah, zlasti kadar so posledice takih težav resni socialni problemi v Sloveniji, ali
- soočene z možnostjo izključitve s trga ali občutnega zmanjšanja celotnega tržnega deleža, ki ga imajo družbe ali državljani Slovenije na določenem sektorju ali v gospodarski panogi Slovenije ali
- novo nastajajoče gospodarske panoge v Sloveniji.

Taki ukrepi:

i) se prenehajo uporabljati najkasneje dve leti po izteku četrtega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma oziroma za sektorje, ki so vključeni v Prilogo IXa, po izteku prehodnega obdobja iz 3. člena in
ii) so smiselni in potrebni, da se uredijo razmere in
iii) se nanašajo samo na tista podjetja, ki bodo ustanovljena v Sloveniji po začetku veljavnosti teh ukrepov in v primerjavi z družbami in državljani Slovenije ne uvajajo diskriminacije glede družb ali državljanov Skupnosti, ki so v Sloveniji že poslovali v času, ko je bil določen ukrep sprejet.

Pridružitveni svet lahko izjemoma na zahtevo Slovenije in če je to potrebno, odloči, da se za določen sektor in za omejeno obdobje podaljša rok iz alinee (i).

Kadarkoli je možno Slovenija pri oblikovanju in uporabi takih ukrepov zagotovi družbam in državljanom Skupnosti preferencialno obravnavanje, v nobenem primeru pa jih ne obravnava manj ugodno kot družbe in državljane iz tretjih držav.

Pred sprejemom ukrepov se Slovenija posvetuje s Pridružitvenim svetom in taki ukrepi ne začnejo veljati prej kot en mesec po tem, ko je Slovenija obvestila Pridružitveni svet o konkretnih ukrepih, ki jih namerava uvesti, razen če grozi nepopravljiva škoda, ki terja sprejem nujnih ukrepov. V takem primeru se Slovenija posvetuje s Pridružitvenim svetom takoj po njihovi uvedbi.

Ob izteku četrtega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma, ali za sektorje, ki so navedeni v Prilogi IXa, po izteku prehodnega obdobja iz 3. člena, lahko Slovenija take ukrepe sprejme samo z odobritvijo Pridružitvenega sveta in pod pogoji, ki jih ta določi.III. POGLAVJE


OPRAVLJANJE STORITEV
MED SKUPNOSTJO IN SLOVENIJO


53. člen

1. V skladu z določbami tega poglavja se pogodbenice zavezujejo, da bodo sprejele ustrezne ukrepe, s katerimi bodo postopno omogočile, da družbe ali državljani Skupnosti ali Slovenije, ki so bile ustanovljene v državi pogodbenici, ki ni država osebe, kateri so te storitve namenjene, opravljajo storitve.

2. Hkrati s procesom liberalizacije, omenjenem v prvem odstavku, in ob upoštevanju določb iz prvega odstavka 57. člena, pogodbenice dovolijo začasno gibanje fizičnih oseb, ki izvajajo storitve ali so zaposlene pri izvajalcu storitev kot ključni kadri po definiciji iz drugega odstavka 50. člena; to velja tudi za fizične osebe, ki so predstavniki družb ali državljanov Skupnosti ali Slovenije in zaprosijo za začasen vstop v državo z namenom, da se pogajajo za prodajo storitev ali sklepajo pogodbe za prodajo storitev tega izvajalca storitev, če se taki predstavniki ne ukvarjajo z neposredno prodajo široki javnosti ali sami ne opravljajo storitev.

3. Najkasneje osem let po začetku veljavnosti tega Sporazuma sprejme Pridružitveni svet ukrepe, ki so potrebni za postopno uresničevanje določb iz prvega odstavka tega člena. Upošteva se napredek, ki sta ga pogodbenici dosegli pri približevanju svojih zakonodaj.


54. člen

1. Pogodbenici ne sprejmeta nobenih ukrepov, ki bistveno otežujejo pogoje v primerjavi s stanjem, ki je obstajalo na dan pred datumom začetka veljavnosti Sporazuma, za storitve, ki jih ponujajo in opravljajo državljani Skupnosti in Slovenije, ali družbe, ki so ustanovljene v pogodbenici, ki ni država subjektov, katerim so storitve namenjene.


2. Če ena od pogodbenic meni, da ukrepi, ki jih je sprejela druga pogodbenica, po podpisu Sporazuma povzročijo bistveno restriktivnejši položaj glede opravljanja storitev v primerjavi s položajem, ki je obstajal na dan podpisa Sporazuma, lahko prva pogodbenica zahteva posvetovanje z drugo pogodbenico.


55. člen

Za opravljanje prevoznih storitev med Skupnostjo in Slovenijo velja brez vpliva na določbe 53. člena tega poglavja naslednje:

1. Na področju kontinentalnega prevoza ureja odnose med pogodbenicami Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo na področju prometa, podpisan 5. aprila 1993. Pogodbenice potrjujejo pomen, ki ga pripisujejo pravilni uporabi tega sporazuma in poudarjajo poseben pomen svobodnega cestnega tranzitnega prometa, kot je opredeljen v sporazumu - kar pa ne posega v pogoje, ki urejajo tranzit čez Avstrijo po pristopu Avstrije k Evropski uniji, kakor tudi poseben pomen nediskriminacije in harmonizacije slovenske prevozne zakonodaje z ustrezno zakonodajo Skupnosti.

2. Za mednarodni pomorski prevoz se pogodbenice zavezujejo, da bodo učinkovito uporabljale načelo neomejenega dostopa do trga in prometa na tržni podlagi.

a) Zgornja določba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika o ravnanju Združenih narodov za Konference ladijskih prevoznikov kot jih uporablja ena ali druga pogodbenica tega sporazuma. Ladjarji, ki niso člani Konference, lahko prosto konkurirajo Konferenci, dokler se ravnajo po načelu lojalne konkurence na tržni podlagi.
b) Pogodbenice potrjujejo svojo zavezanost poslovanju po načelih svobodne konkurence, kot bistvene značilnosti trgovine s suhim in tekočim razsutim tovorom.

3. Pri uporabi načel iz drugega odstavka pogodbenice:

a) ne vključujejo klavzul o delitvi tovora v prihodnje dvostranske sporazume s tretjimi državami, razen v tistih izjemnih okoliščinah, ko bi ladjarji iz ene ali druge države pogodbenice tega Sporazuma sicer ne imeli učinkovite možnosti za trgovino s tako tretjo državo;

b) prepovedujejo dogovore o delitvi tovora v prihodnjih bilateralnih sporazumih o prometu s suhim in tekočim razsutim tovorom.;

c) ob začetku veljavnosti tega sporazuma odpravijo vse enostranske ukrepe ter upravne, tehnične in druge ovire, ki bi lahko imele omejevalne ali diskriminacijske učinke na svobodno opravljanje storitev v mednarodnem pomorskem prometu.

4. Da bi zagotovile usklajen razvoj in postopno liberalizacijo prevoza med pogodbenicami v skladu z njihovimi vzajemnimi tržnimi potrebami, bo pogoje vzajemnega dostopa na trg zračnega prevoza urejal posebni sporazum, o katerem se bodo pogodbenice dogovorile po začetku veljavnosti tega Sporazuma.

5. Pred sklenitvijo sporazumov iz četrtega odstavka pogodbenice ne bodo sprejele nobenih ukrepov, ki bi bili bolj omejevalni in diskriminacijski v primerjavi s položajem, kakršen je bil pred začetkom veljavnosti tega Sporazuma.

6. Med prehodnim obdobjem Slovenija postopoma prilagaja svojo zakonodajo, vključno z upravnimi, tehničnimi in drugimi predpisi zakonodaji Skupnosti, ki v danem trenutku velja za zračni in kontinentalni prevoz, če to koristi liberalizaciji in medsebojnemu dostopu na trg pogodbenic in olajšuje pretok potnikov in blaga.

7. Hkrati s splošnim napredkom pri doseganju ciljev tega poglavja prouči Pridružitveni svet načine za ustvarjanje potrebnih pogojev za večjo svobodo pri izvajanju storitev zračnega in kontinentalnega prevoza.


IV. POGLAVJE

SPLOŠNE DOLOČBE


56. člen

1. Določbe tega oddelka se uporabljajo ob upoštevanju omejitev, ki so upravičene zaradi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja.

2. Ne uporabljajo se za dejavnosti, ki so na ozemlju vsake od pogodbenic, vsaj občasno, povezane z izvajanjem javne oblasti.


57. člen

1. Za namene tega oddelka nič v tem sporazumu ne preprečuje, da pogodbenice ne bi uporabljale svoje zakone in predpise v zvezi z vstopom v državo in bivanjem v njej, zaposlitvijo, pogoji za delo, ustanavljanjem podjetij, ki jih ustanovijo fizične osebe in opravljanjem storitev, pod pogojem, da jih države ne uporabljajo tako, da bi s tem izničile ali omejile koristi, ki za vsako pogodbenico izhajajo iz posamezne določbe tega sporazuma. Ta določba pa ne posega v uporabo 56. člena.

2. Izključevanje družb in državljanov Skupnosti, ki poslujejo v Sloveniji v skladu z določbami II. poglavja iz dodeljevanja javne pomoči, ki jo Slovenija namenja za področja storitve javnega šolstva, zdravstva, socialnega skrbstva in kulture, se za čas prehodnega obdobja iz 3. člena, šteje za združljivo z določbami tega oddelka in s pravili o konkurenci, omenjenimi v V. oddelku.


58. člen

Določbe tega oddelka veljajo tudi za družbe, ki jih nadzirajo in so v izključni skupni lasti družb ali državljanov Slovenije in družb ali državljanov Skupnosti.


59. člen

1. Obravnavanje po načelu največjih ugodnosti, ki se odobri v skladu z določbami tega oddelka, ne velja za davčne ugodnosti, ki jih pogodbenice zagotavljajo ali jih bodo v prihodnje zagotavljale na podlagi sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov.

2. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da bi pogodbenicam preprečevala sprejemanje ali uveljavljanje ukrepov za preprečevanje izogibanja davkom ali davčne utaje v skladu z davčnimi določbami sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčenju ali drugih davčnih dogovorov ali notranje davčne zakonodaje.

3. Nobena določba tega oddelka se ne razlaga tako, da bi državam članicam ali Sloveniji preprečevala uporabo ustreznih določb svoje davčne zakonodaje pri razlikovanju med davkoplačevalci, ki niso v enakih položajih, zlasti glede na kraj njihovega bivanja.


60. člen

Določbe tega oddelka se postopno prilagajajo zlasti v luči zahtev, ki izhajajo iz V. člena Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami (GATS).


61. člen

Določbe tega Sporazuma ne posegajo v uporabo kateregakoli ukrepa s strani ene ali druge pogodbenice, ki je potreben za preprečevanje izogibanja njenim ukrepom glede dostopa tretje države na njen trg s pomočjo določb tega Sporazuma.


V. ODDELEK

PLAČILA, KAPITAL, KONKURENCA IN

DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE, PRIBLIŽEVANJE ZAKONODAJEI. POGLAVJE

TEKOČA PLAČILA IN PRETOK KAPITALA


62. člen

Pogodbenice se zavezujejo, da bodo dovoljevale vsa plačila iz bilance tekočih transakcij v prosto konvertibilni valuti, če so transakcije, na podlagi katerih se plačila izvajajo, v zvezi s pretokom blaga, storitev ali oseb med pogodbenicami, ki je bil liberaliziran v skladu s tem sporazumom.


63. člen

1. Glede poslov v zvezi z bilanco kapitalskih transakcij države članice oziroma Slovenija od začetka veljavnosti tega Sporazuma zagotavljajo prost pretok kapitala v zvezi z neposrednimi naložbami v družbe, ustanovljene v skladu z zakonodajo države gostiteljice, in z naložbami v skladu z določbami II. poglavja IV. oddelka, kakor tudi likvidacijo ali repatriacijo rezultata teh naložb in kakršnegakoli dobička, ki iz njih izvira.

Ne glede na to določbo pa morajo biti prost pretok, likvidacija in repatriacija zagotovljeni do konca četrtega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma za vse naložbe, povezane z ustanavljanjem podjetij državljanov Skupnosti, ki opravljajo dejavnost v Sloveniji kot samozaposlene osebe v skladu z določbami II. poglavja IV. oddelka.

Tri leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma je potrebno dovoljenje Vlade Republike Slovenije za pridobitev več kot 25% delnic, ki zagotavljajo pravico do glasovanja in so bile izdane v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij za družbe, v katerih nominalni delniški kapital presega 5 milijonov ekujev. Nato bo ta omejitev odpravljena.

2. Glede poslov v zvezi z bilanco kapitalskih transakcij, države članice oziroma Slovenija od začetka veljavnosti tega Sporazuma zagotavljajo prost pretok kapitala v zvezi s krediti za komercialne posle ali za zagotavljanje storitev, pri katerih sodeluje rezident ene od pogodbenic, kakor tudi za finančna posojila.

Od četrtega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma zagotovijo tudi prost pretok kapitala v zvezi s portfeljskimi naložbami.

Če v izjemnih okoliščinah pretok kapitala med rezidenti Skupnosti in Slovenije povzroči ali grozi, da bo povzročil resne težave pri delovanju tečajne ali denarne politike v Skupnosti ali Sloveniji, lahko Skupnost oziroma Slovenija sprejmeta zaščitne ukrepe v zvezi s pretokom kapitala med Skupnostjo in Slovenijo za največ šest mesecev, če so taki ukrepi nujno potrebni, vendar pa to ne vpliva na 62. in 63. člen.

3. Brez vpliva na določbo prvega odstavka pa države članice in Slovenija od začetka veljavnosti tega Sporazuma ne smejo uvajati nobenih novih deviznih omejitev na pretok kapitala in s tem povezanimi tekočimi plačili med rezidenti Skupnosti in Slovenije, obstoječe dogovore pa ne smejo poostriti.

4. Pogodbenice se med seboj posvetujejo z namenom, da omogočijo lažji pretok kapitala med Skupnostjo in Slovenijo za uresničevanje ciljev tega Sporazuma.


64. člen

1. V prvih štirih letih po začetku veljavnosti tega Sporazuma pogodbenice sprejmejo ukrepe, ki omogočajo ustvarjanje potrebnih razmer za nadaljnje postopno uvajanje pravil Skupnosti o prostem pretoku kapitala.

2. Do konca četrtega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma Pridružitveni svet prouči načine, ki naj bi omogočili polno uporabo pravil Skupnosti v zvezi s prostim pretokom kapitala.II. POGLAVJE

KONKURENCA IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE


65. člen

1. Če bi utegnilo vplivati na trgovinsko menjavo med Skupnostjo in Slovenijo je s pravilnim izvajanjem tega Sporazuma nezdružljivo naslednje:

(i) vsi sporazumi med podjetji, sklepi združenj podjetij in usklajena ravnanja, katerih namen ali učinek so preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence,
(ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Slovenije kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja,
(iii) vsaka državna pomoč, ki izkrivlja ali grozi, da bo izkrivila konkurenco z dajanjem prednosti določenim podjetjem ali določenim izdelkom.

2. Vsi postopki in ravnanja, ki so v nasprotju s tem členom, se ocenjujejo po merilih, ki izhajajo iz uporabe pravil iz 85., 86. in 92. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

3. Pridružitveni svet v treh letih po začetku veljavnosti tega Sporazuma sprejme potrebna pravila za izvajanje prvega in drugega odstavka. Pogodbenice postopke, ki so nezdružljivi s prvim odstavkom, do sprejema izvedbenih pravil, obravnavajo vsaka na svojem ozemlju v skladu s svojo veljavno zakonodajo, kar pa ne vpliva na določbe šestega odstavka.

4.a) Za namene uporabe določb točke (iii) prvega odstavka se pogodbenice strinjajo, da se v prvih štirih letih po začetku veljavnosti tega Sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo dodeljuje Slovenija, ocenjuje ob upoštevanju dejstva, da se na Slovenijo gleda kot na območje, ki je enako območjem Skupnosti, opisanim v točji a) tretjega odstavka 92. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti. Pridružitveni svet, ob upoštevanju gospodarskega položaja Slovenije odloči, ali se mora to obdobje podaljšati za nadaljnja štiriletna obdobja.

b) Vsaka pogodbenica zagotovi preglednost na področju državne pomoči med drugim tudi s tem, da drugi pogodbenici letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi danih sredstev državne pomoči in da na zahtevo predloži podatke o sistemu državne pomoči. Na zahtevo ene od pogodbenic druga pogodbenica predloži informacije o določenih posameznih primerih dodeljevanja državne pomoči.

5. V zvezi z izdelki, omenjenimi v II. in III. poglavju III. oddelka

- se točka (iii) prvega odstavka ne uporablja;
- se morajo vsi postopki, ki so v nasprotju s točko (i) prvega odstavka, ocenjevati v skladu z merili, ki jih je določila Skupnost na podlagi 42. in 43. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in še zlasti z merili, določenimi v Uredbi Sveta št. 26/1962.

6. Če Skupnost ali Slovenija meni, da je določen postopek nezdružljiv s pogoji prvega odstavka in:

- ni ustrezno obravnavan v izvedbenih pravilih, omenjenih v tretjem odstavku ali
- če takih pravil ni in tak postopek povzroči ali grozi, da bo povzročil resno škodo interesom druge pogodbenice ali materialno škodo njenemu domačemu gospodarstvu, vključno z njenim sektorjem storitev,

lahko sprejme ustrezne ukrepe po posvetovanju v okviru Pridružitvenega sveta ali po 30 delovnih dneh potem, ko mu je zadevo predložila v obravnavo.

V postopkih, ki so nezdružljivi s točko (iii) prvega odstavka, kadar se zanje uporablja Sporazum STO, se taki ustrezni ukrepi lahko sprejmejo le v skladu s postopki in pod pogoji, ki so v njem določeni, kakor tudi vsi drugi ustrezni instrumenti dogovorjeni v okviru STO, ki se lahko uporabljajo med pogodbenicami.

7. Ne glede na nasprotna določila, sprejeta v skladu s tretjim odstavkom, pogodbenice izmenjujejo informacije in pri tem upoštevajo omejitve, ki jih nalagajo zahteve za varovanje strokovne in poslovne tajnosti.

8. Ta člen se ne uporablja za izdelke, na katere se nanaša Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, in so predmet Protokola 2.


66. člen

1. Pogodbenice si prizadevajo, da se, kjerkoli je to mogoče, za namene uravnavanja plačilne bilance, izognejo uvedbi omejevalnih ukrepov, vključno z ukrepi, ki se nanašajo na uvoz. Pogodbenica, ki take ukrepe sprejme, čim prej predloži drugi pogodbenici časovni razpored za njihovo odpravo.

2. Kadar ima ena ali več držav članic ali Slovenija resne plačilnobilančne težave ali kadar ji take težave neposredno grozijo, lahko Skupnost ali Slovenija v skladu s pogoji Sporazuma STO sprejme omejevalne ukrepe, vključno z ukrepi za uvoz, ki pa morajo biti časovno omejeni in ne smejo trajati dlje, kot je nujno potrebno za izboljšanje položaja plačilne bilance. Skupnost oziroma Slovenija mora o tem takoj obvestiti drugo pogodbenico.

3. Noben omejevalni ukrep ne sme veljati za prenose v zvezi z naložbami in še zlasti ne za repatriacijo vloženih ali ponovno vloženih zneskov ali za vse vrste prihodkov, ki iz tega izhajajo.


67. člen

V zvezi z javnimi podjetji in podjetji, ki so jim bile podeljene posebne ali izključne pravice, Pridružitveni svet zagotovi, da se od tretjega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma spoštujejo načela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti njenega 90. člena.


68. člen

1. Na podlagi določb tega člena in Priloge X pogodbenice potrjujejo pomen, ki ga pripisujejo zagotavljanju ustreznega in učinkovitega varstva in uveljavljanja pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine.

2. Od začetka veljavnosti sporazuma Slovenija varuje pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine na ravni varstva, ki je podobna ravni varstva v Skupnosti, vključno z učinkovitimi ukrepi za uveljavljanje takih pravic.

3. Pred začetkom veljavnosti tega Sporazuma Slovenija pristopi k mnogostranskim konvencijam o pravicah intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, omenjenih v prvem odstavku Priloge X.

4. Če bi se pojavili problemi na področju intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, ki vplivajo na pogoje trgovanja, jih je treba na zahtevo ene ali druge pogodbenice nujno predložiti v obravnavo Pridružitvenemu svetu z namenom, da se doseže vzajemno zadovoljiva rešitev.


69. člen

1. Pogodbenice so mnenja, da je odpiranje trga za javna naročila na podlagi nediskriminacije in vzajemnosti, še zlasti v duhu STO, zaželeni cilj.

2. Slovenskim družbam se z začetkom veljavnosti tega Sporazuma zagotovi dostop do postopkov za sklepanje pogodb po pravilih Skupnosti za javna naročila v Skupnosti, pri čemer se ne obravnavajo manj ugodno kot družbe iz Skupnosti, z izjemo pogodb, za katere velja Direktiva EGS št. 93/38/.

Takoj ko slovenska vlada uvede ustrezno zakonodajo, se zgoraj omenjene določbe uporabljajo tudi za pogodbe, za katere velja predpis EGS št. 93/38/. Skupnost občasno preveri, ali je Slovenija dejansko uvedla tako zakonodajo.

Družbam Skupnosti se najkasneje ob koncu prehodnega obdobja iz 3. člena zagotovi dostop do postopkov za sklepanje pogodb v Sloveniji in pri tem niso obravnavane manj ugodno kot slovenske družbe.

Z začetkom veljavnosti tega Sporazuma imajo družbe Skupnosti, ki ustanovljene v Sloveniji po določbah II. poglavja IV. oddelka, dostop do postopkov za sklepanje pogodb in pri tem niso obravnavane manj ugodno kot slovenske družbe.

Pridružitveni svet občasno prouči možnost, da Slovenija uvede dostop do postopkov za sklepanje pogodb v Sloveniji vsem družbam Skupnosti že pred iztekom prehodnega obdobja.

3. Glede ustanavljanja podjetij, njihovega delovanja ter opravljanja storitev med Skupnostjo in Slovenijo kakor tudi glede zaposlovanja in gibanja delovne sile povezane z izpolnjevanjem pogodb o javnih naročilih se uporabljajo določila 38. do 61. člena tega Sporazuma.III. POGLAVJE

PRIBLIŽEVANJE ZAKONODAJE


70. člen

Pogodbenice priznavajo, da je pomemben predpogoj za gospodarsko vključevanje Slovenije v Skupnost približevanje obstoječe in prihodnje zakonodaje Slovenije pravu Skupnosti. Slovenija si prizadeva zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje s pravom Skupnosti.


71. člen

1. Približevanje zakonodaje naj bi zajemalo zlasti naslednja področja: carinsko pravo, pravo družb, bančno pravo, zavarovalno pravo, računovodstvo družb in obdavčenje, finančne storitve, pravila konkurence, pravila o javnih naročilih, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, posredno obdavčenje, tehnična pravila in standardi, jedrsko pravo in predpisi, transport in telekomunikacije.

2. Pogodbenice tudi menijo, da je posebej pomembno, da približevanje zakonodaje hitro napreduje na področju notranjega trga, konkurence, varstva pravic delavcev, varstva potrošnikov ter okolja.


72. člen

Skupnost zagotavlja Sloveniji tehnično pomoč za izvajanje teh ukrepov, ki med drugim lahko vključuje:

- izmenjavo strokovnjakov,
- zagotavljanje zgodnjih informacij, zlasti s področja ustrezne zakonodaje,
- organizacijo seminarjev,
- šolanje in usposabljanje,
- pomoč za prevajanje zakonodaje Skupnosti in slovenske zakonodaje na ustreznih področjih.VI. ODDELEK

GOSPODARSKO SODELOVANJE


73. člen

1. Skupnost in Slovenija vzpostavljata gospodarsko sodelovanje z namenom, da pripomoreta k razvoju in gospodarski rasti Slovenije. Tako sodelovanje bo okrepilo obstoječe gospodarske vezi na najširši možni podlagi v korist obeh pogodbenic.

2. Usmeritve in drugi ukrepi bodo zasnovane v smeri gospodarskega in družbenega razvoja Slovenije in jih bo vodilo načelo trajnostnega razvoja. Te usmeritve naj bi zagotovile, da se zahteve okolja že od samega začetka povsem upoštevajo in povežejo z zahtevami skladnega družbenega razvoja.

3. V ta namen naj bi se sodelovanje osredotočilo še posebej na usmeritve in ukrepe v zvezi z industrijo, vključno z rudarstvom, naložbami, kmetijstvom, energetiko, transportom, regionalnim razvojem in turizmom.

4. Posebno pozornost je treba posvetiti ukrepom, ki utrjujejo sodelovanje med Slovenijo in državami srednje in vzhodne Evrope.


74. člen

Industrijsko sodelovanje

1. Cilj sodelovanja je pospeševati modernizacijo in prestrukturiranje slovenske industrije, tako v javnem kot v zasebnem sektorju ter industrijsko sodelovanje med gospodarskimi subjekti na obeh straneh, pri čemer naj bi imeli za cilj še zlasti krepitev zasebnega sektorja ob spoštovanju zahtev okolja.

2. Sodelovanje spodbuja predvsem:

- prestrukturiranje posameznih sektorjev; v tej zvezi Pridružitveni svet še zlasti prouči probleme, ki zadevajo sektor premogovništva in jeklarstva,
- ustanavljanje novih podjetij na področjih, ki ponujajo možnost gospodarske rasti.

3. Pobude za industrijsko sodelovanje naj upoštevajo prioritete, ki jih določi Slovenija. Pobude naj bi bile zlasti namenjene zagotavljanju primernega okvira za podjetja, izboljšanju poslovodnega znanja in izkušenj, pospeševanju trgov, preglednosti trga in poslovnemu okolju ter po potrebi vključujejo tudi tehnično pomoč.


75. člen

Spodbujanje in zaščita naložb

1. Sodelovanje med pogodbenicami naj bi ustvarilo ugodno ozračje za domače in tuje zasebne naložbe, kar je bistveno za gospodarsko in industrijsko prestrukturiranje Slovenije.

2. Posebni cilji sodelovanja so:

- oblikovanje takega zakonskega okvira v Sloveniji, ki spodbuja in ščiti naložbe,
- sklepanje dvostranskih sporazumov o spodbujanju in zaščiti naložb z državami članicami, kjer je to primerno,
- sklepanje dvostranskih sporazumov med državami članicami in Slovenijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, kjer je to primerno,
- izvajanje primernih dogovorov za prenos kapitala,
- nadaljnje odpravljanje predpisov,
- izboljšanje gospodarske infrastrukture,
- izmenjava informacij o naložbenih možnostih na trgovinskih sejmih, razstavah, trgovinskih tednih in drugih prireditvah.


76. člen

Standardi in presoja skladnosti

1. Pogodbenice sodelujejo z namenom doseči polno skladnost tehničnih predpisov v Sloveniji s tehničnimi predpisi Skupnosti in postopki evropske standardizacije ter postopki za presojo skladnosti.

2. V ta namen si v sodelovanju prizadevajo:

- spodbujati uporabo tehničnih predpisov Skupnosti ter evropskih standardov in postopkov za presojo skladnosti,
- doseči, kjer je to primerno, sklenitev sporazumov o vzajemnem priznavanju na teh področjih,
- spodbuditi sodelovanje pristojnih slovenskih organov pri delu specializiranih organizacij (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).

3. Skupnost nudi Sloveniji tehnično pomoč, kjer je to primerno.


77. člen

Sodelovanje v znanosti in tehnologiji

1. Pogodbenice spodbujajo sodelovanje pri raziskavah in tehnološkem razvoju. Posebno pozornost posvečajo:

- izmenjavi informacij o svojih znanstvenih in tehnoloških usmeritvah;
- organizaciji skupnih znanstvenih srečanj (seminarjev in delavnic);
- skupnim razvojnim in raziskovalnim dejavnostim z namenom spodbuditi znanstveni napredek in prenos tehnologije ter znanja in izkušenj;
- usposabljanju in programom izmenjav raziskovalcev in strokovnjakov obeh strani;
- razvoju okolja, ugodnega za raziskave in uporabo novih tehnologij, ter ustreznega varstva pravic intelektualne lastnine v zvezi z izsledki raziskav;
- sodelovanju Slovenije v programih Skupnosti v skladu s tretjim odstavkom.

Po potrebi se zagotovi tehnična pomoč.

2 . Pridružitveni svet določi ustrezne postopke za razvoj sodelovanja.

3. Sodelovanje po okvirnem programu Skupnosti na področju raziskav in tehnološkega razvoja se izvaja po posebnih dogovorih, o katerih se pogodbenice pogajajo in jih sklenejo v skladu s pravnimi postopki vsake od njih.


78. člen

Izobraževanje in usposabljanje

1. Pogodbenice sodelujejo z namenom dvigniti raven splošne izobrazbe in poklicne usposobljenosti v Sloveniji, pri čemer upoštevajo prioritete Slovenije. Vzpostavijo institucionalne okvire in načrte sodelovanja na podlagi Evropske fundacije za usposabljanje (European Training Foundation) in programa TEMPUS. V smislu 106. člena se pretehta tudi sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine.

2. Sodelovanje se osredotoči še zlasti na naslednja področja in v skladu s podrobnejšimi dogovori, ki jih pogodbenice skupaj določijo:

- razvoj sistema izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji,
- začetno usposabljanje, usposabljanje na delovnem mestu, prešolanje, vključno z usposabljanjem poslovodnih delavcev v javnih in zasebnih podjetjih in višjih uradnikov državne uprave, še zlasti na prednostnih področjih, ki se določijo,
- sodelovanje med univerzami ali drugimi visokošolskimi ustanovami, sodelovanje med univerzami ali drugimi visokošolskimi ustanovami in podjetji ter možnost izmenjave učiteljev, mladih znanstvenikov, študentov in organizatorjev izobraževanja (TEMPUS),
- spodbujanje poučevanja na področju evropskega študija v okviru ustreznih ustanov,
- podpora pobudam za pospeševanje medsebojnega priznavanja študijskih let in diplom,
- pospeševanje šolanja nosilcev usposabljanja.

3. Na področju prevajanja se sodelovanje osredotoči na usposabljanje prevajalcev in tolmačev in spodbujanje jezikovnih standardov in izrazoslovja Skupnosti.


79. člen

Kmetijstvo in živilskopredelovalni sektor

1. Cilj sodelovanja na tem področju je posodobitev kmetijstva in živilskopredelovalnega sektorja. Prizadevanja so zlasti usmerjena v:

- razvoj in posodobitev podjetij, ki se ukvarjajo s predelavo in njihovih načinov skladiščenja, trženja itd.,
- posodabljanje podeželske infrastrukture (transport, oskrba z vodo, telekomunikacije),
- izboljšanje načrtovanja rabe prostora, vključno z gradbeništvom in urbanizmom,
- izboljšanje storilnosti in kakovosti z uporabo ustreznih metod in izdelkov; omogočanje usposabljanja in spremljanje uporabe takih metod obdelave zemlje, ki ne onesnažujejo okolja,
- spodbujanje komplementarnosti v kmetijstvu,
- spodbujanje tehnološkega sodelovanja v kmetijstvu in izmenjave znanja in izkušenj, še zlasti med zasebnimi sektorji v Skupnosti in v Sloveniji,
- razvijanje sodelovanja na področju zdravja živali in rastlin z namenom, da se doseže postopna harmonizacija s standardi Skupnosti, in sicer s pomočjo za usposabljanje in organizacijo pregledov.

2. Skupnost po potrebi zagotovi ustrezno tehnično pomoč.


80. člen

Energetika

1. V skladu z načeli tržnega gospodarstva in Evropske energetske listine pogodbenice sodelujejo z namenom, da dosežejo postopno združevanje energetskih trgov Evrope.

2. Sodelovanje med drugim vključuje ustrezno tehnično pomoč na naslednjih področjih:

- oblikovanje in načrtovanje energetske politike, tako na državni kot na regionalni ravni, vključno z dolgoročnimi vidiki,
- večje odpiranje energetskega trga, vključno z ukrepi za lažji prenos plina in elektrike,
- proučitev posodobitve energetskih infrastruktur,
- boljša razdelitev ter boljša in večja raznolikost oskrbe z energijo,
- vodenje in usposabljanje za sektor energetike,
- razvoj energetskih virov,
- spodbujanje varčevanja z energijo in energetske učinkovitosti,
- vpliv energetske proizvodnje in porabe na okolje,
- sektor jedrske energije,
- sektor elektrike in plina, vključno z upoštevanjem možnosti za medsebojno povezavo oskrbnih omrežij,
- oblikovanje okvirnih pogojev sodelovanja med podjetji v tem sektorju, ki bi lahko vključevalo tudi spodbujanje skupnih vlaganj,
- prenos tehnologije ter znanja in izkušenj, ki lahko, če je to primerno, vključuje tudi spodbujanje in komercializacijo učinkovitih energetskih tehnologij,
- uporaba in spodbujanje novih in obnovljivih virov energije.


81. člen

Jedrska varnost

1. Cilj sodelovanja pri jedrski varnosti je zagotoviti visoko raven jedrske varnosti.

2. Sodelovanje, ki je primerno za specifičen položaj v Sloveniji, vključuje v glavnem naslednja področja:

- jedrsko varnost, vključno s predpisi in operativnimi vidiki ter obvladovanje resnih nesreč,
- zaščita pred sevanjem, vključno s spremljanjem in nadzorom sevanja v okolju,
- problemi v zvezi s ciklusom izgorevanja in varnim shranjevanjem jedrskih snovi, vključno z ukrepi proti tihotapljenju jedrskih snovi,
- ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
- zgodnja izmenjava informacij v primeru radioloških nesreč,
- razgraditev jedrskih objektov,
- jedrska odgovornost tretjih oseb.

3. Sodelovanje vključuje izmenjavo informacij in izkušenj ter dejavnosti razvoja in raziskav v skladu s 77. členom.


82. člen

Okolje in zaščita pred naravnimi nesrečami

1. Pogodbenice razvijajo in krepijo sodelovanje v boju proti poslabšanju okolja.

2. Sodelovanje se nanaša na naslednja prednostna področja:

- učinkovit nadzor nad ravnijo onesnaževanja; sistem obveščanja o stanju okolja,
- boj proti lokalnemu, regionalnemu in čezmejnemu onesnaževanju (onesnaževanje zraka in vode, vključno s pitno vodo),
- trajnostna, učinkovita in okolju primerna proizvodnja in uporaba energije; varnost industrijskih obratov, vključno z jedrskimi objekti,
- razvrščanje kemikalij in varno ravnanje z njimi,
- učinkovito preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja voda, še zlasti čezmejnih vodotokov,
- zmanjšanje količine odpadkov, njihova reciklaža in varno odlaganje (vključno z radioaktivnimi odpadki) in izvajanju Baselske konvencije,
- vpliv kmetijstva na okolje; erozija zemlje in onesnaževanje s kemičnimi izdelki, ki se uporabljajo v kmetijstvu,
- varstvo gozdov, rastlin in živali ter ohranjanje biološke raznovrstnosti,
- ponovna vzpostavitev ekološkega ravnovesja na podeželju,
- upravljanje zemljišč, vključno z gradbeništvom in urbanizmom,
- uporaba gospodarskih in fiskalnih instrumentov,
- globalna sprememba podnebja in preprečevanje tega pojava,
- upravljanje obalnih območij in preprečevanje onesnaževanja morja,
- mednarodne konvencije na področju okolja,
- izboljšanje okoljevarstvenih standardov za avtomobile,
- presoja vplivov na okolje pri zasnovah in infrastrukturnih projektih v zvezi s prometom/prevozom,
- pravilna ocena stroškov in internalizacija eksternih stroškov.

3. Sodelovanje vključuje:

- izmenjavo informacij in strokovnjakov, vključno s tistimi s področja prenosa čistih tehnologij in varne uporabe okolju prijaznih biotehnologij,
- programe in tečaji usposabljanja,
- skupne raziskovalne dejavnosti,
- približevanje zakonodaj (standardi Skupnosti),
- sodelovanje na regionalni ravni (vključno s sodelovanjem v okviru Evropske agencije za okolje) in na mednarodni ravni,
- razvoj strategij, še zlasti glede globalnih vprašanj in vprašanj v zvezi s podnebjem,
- izobraževanje v zvezi z okoljem in ozaveščanje o
problemih okolja,
- presoje vplivov na okolje.

4. Na področju varstva pred naravnimi nesrečami je cilj sodelovanja zagotavljati varstvo ljudi, živali, premoženja in okolja pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek.

V ta namen sodelovanje vključuje tudi naslednja področja:

- izmenjavo rezultatov znanstvenih in raziskovalnih razvojnih projektov,
- medsebojno in zgodnje obveščanje o večjih nesrečah in njihovih posledicah,
- sistemi reševanja in pomoči v primeru nesreč,
- izmenjava izkušenj pri odpravi posledic in obnovi po nesreči,
- izobraževanje in usposabljanje za varstvo pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek,
- vaje reševanja in pomoči.


83. člen

Prevoz

1. Pogodbenice razvijajo in širijo sodelovanje, ki naj Sloveniji omogoča:

- prestrukturiranje in posodobitev prevoza,
- izboljšanje prevoza potnikov in blaga ter dostop do trga prevozov z odpravo upravnih, tehničnih in drugih ovir,
- doseči standarde izvajanja dejavnosti, primerljive s tistimi v Skupnosti,
- razviti sistem prevoza, ki je združljiv in usklajen s sistemom Skupnosti.

2. Sodelovanje vključuje še zlasti:

- programe gospodarskega, pravnega in tehničnega usposabljanja,
- tehnično pomočo, svetovanje in izmenjavo informacij.

3. Sodelovanje vključuje naslednja prednostna področja:

- cestni prevoz vključno z obdavčenjem ter družbenimi in okoljskimi vidiki,
- kombiniran železniški in cestni prevoz,
- upravljanje železnic in letališč, vključno s sodelovanjem med pristojnimi državnimi organi,
- razvoj cestne, železniške, luške in letališke infrastrukture na glavnih prometnih poteh skupnega interesa ter čezevropskih povezav,
- usklajevanje statističnih podatkov v zvezi z mednarodnim prevozom,
- obnova tehnične opreme za prevoz v skladu s standardi Skupnosti, še zlasti za cestno-železniški prevoz, multimodalni prevoz in pretovarjanje,
- spodbujanje skupnih tehnoloških in raziskovalnih programov v skladu z ustaljenimi postopki,
- sprejemanje usklajene politike prevoza, ki je združljiva s politiko prevoza Skupnosti.


84. člen

Pošta in telekomunikacije

1. Pogodbenice širijo in krepijo sodelovanje na področju pošte in telekomunikacij in v ta namen zlasti:

- izmenjujejo informacije na področju politike telekomunikacij in poštnih storitev,
- izmenjujejo tehnične in druge informacije in organizirajo seminarje, delavnice in konference za strokovnjake obeh strani,
- izvajajo usposabljanje in svetovalno dejavnost,
- izvajajo prenose tehnologije,
- izvajajo skupne projekte s pomočjo pristojnih organov obeh strani,
- uveljavljajo evropske standarde, sisteme izdajanja potrdil in predpisov,
- spodbujajo nove možnosti komuniciranja zlasti tiste, ki se uporabljajo v komercialne namene.

2. Te dejavnosti se osredotočajo na naslednja prednostna področja:

- posodobitev telekomunikacijskega omrežja in poštnih storitev Slovenije in njihovo vključevanje v evropska in svetovna omrežja,
- sodelovanje v okviru struktur evropske standardizacije,
- združitev čez-evropskih sistemov; pravni vidiki telekomunikacij in izdajanje predpisov.
- upravljanje telekomunikacij v novem gospodarskem okolju: organizacijske strukture, strategija in načrtovanje, načela, na katerih temelji nakup,
- načrtovanje rabe prostora, vključno z gradbeništvom in urbanizmom.


85. člen

Bančništvo, zavarovalništvo in druge finančne storitve

1. Pogodbenice sodelujejo z namenom, da vzpostavijo in razvijejo ustrezen okvir za spodbujanje bančništva, zavarovalništva in finančnih storitev v Sloveniji.

a) Sodelovanje je osredotočeno na:

- sprejem skupnega računovodskega sistema, združljivega z evropskimi standardi,
- krepitev in prestrukturiranje bančništva, zavarovalništva in drugih finančnih sektorjev,
- izboljšanje nadziranja in urejanja bančništva in drugih finančnih storitev in tehnično pomoč pri ustanovitvi in delovanju nadzornega organa za zavarovalništvo v Sloveniji,
- pripravo prevodov zakonodaje Skupnosti in Slovenije,
- pripravo terminoloških glosarjev,
- izmenjavo informacij, zlasti v zvezi s predlagano zakonodajo.

b) V ta namen sodelovanje vključuje zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja.

2. Pogodbenice sodelujejo z namenom, da v Sloveniji razvijejo učinkovite revizijske sisteme na podlagi usklajenih metod in postopkov Skupnosti.

a) Sodelovanje se osredotoča na:

- tehnično pomoč Računskemu sodišču v Sloveniji,
- ustanovitev služb notranje revizije v organih državne uprave,
- izmenjavo informacij s področja revizijskih sistemov,
- standardizacijo revizijske dokumentacije,
- usposabljanje in svetovanje.

b) Skupnost po potrebi zagotavlja tehnično pomoč.


86. člen

Denarna politika

Na zahtevo slovenskih organov oblasti, Skupnost zagotavlja pomoč z namenom, da podpre prizadevanja Slovenije za uvedbo polne konvertibilnosti tolarja in postopnega približevanja njene politike politiki evropskega denarnega sistema. Sodelovanje na tem področju bo vključevalo neformalno izmenjavo informacij v zvezi z načeli in delovanjem evropskega denarnega sistema, Evropskega denarnega inštituta in evropskega sistema centralnih bank.


87. člen

Preprečevanje pranja denarja

1. Pogodbenice se strinjajo, da so nujno potrebna prizadevanja in sodelovanje, da bi preprečile, da se njihovi finančni sistemi uporabljajo za pranje prihodkov iz kriminalnih dejavnosti na splošno in še zlasti nezakonitega trgovanja z mamili.

2. Sodelovanje na tem področju vključuje upravno in tehnično pomoč z namenom razvijati izvajanje predpisov in učinkovito delovanje primernih standardov in mehanizmov za boj proti pranju denarja, ki so enaki standardom, sprejetim na tem področju v Skupnosti in mednarodnih forumih, še zlasti v Projektni skupini za finančno ukrepanje (FATF - Financial Action Task Force).


88. člen

Regionalni razvoj

1. Pogodbenice krepijo medsebojno sodelovanje na področju regionalnega razvoja in rabe prostora.

2. V ta namen lahko ukrenejo naslednje:

- izmenjujejo informacije državnih, regionalnih ali lokalnih oblasti o regionalni politiki in politiki načrtovanja rabe prostora,
- zagotavljajo pomoč Sloveniji pri oblikovanju take politike,
- podpirajo skupno delovanje regionalnih in lokalnih oblasti na področju gospodarskega razvoja,
- proučujejo usklajene pristope za razvoj obmejnih območij med Skupnostjo in Slovenijo ter drugimi območji v Sloveniji, kjer so večja regionalna neskladja,
- izmenjujejo obiske, da bi proučili možnosti za sodelovanje in pomoč,
- izmenjujejo državne uradnike ali strokovnjake,
- zagotavljajo tehnično pomoč,
- uvajajo programe za izmenjavo informacij in izkušenj z metodami, ki vključujejo tudi seminarje.89. člen

Sodelovanje na socialnem področju

1. Na področju zdravja in varstva pri delu pogodbenice razvijajo medsebojno sodelovanje z namenom, da izboljšajo raven varovanja zdravja in varnosti delavcev, pri čemer se zgledujejo po ravni obstoječega varstva v Skupnosti. Sodelovanje vključuje zlasti:

- zagotavljanje tehnične pomoči,
- izmenjavo strokovnjakov,
- sodelovanje med podjetji,
- izmenjavo informacij ter upravno in drugo ustrezno pomoč podjetjem ter usposabljanje.

2. Pri zaposlovanju se sodelovanje med pogodbenicami osredotoča predvsem na izboljšanje storitev pri iskanju zaposlitve in poklicnem svetovanju, na izvajanje ukrepov v podporo temu in spodbujanje lokalnega razvoja z namenom, pomagati pri prestrukturiranju gospodarstva.

Vključuje tudi študij, pošiljanje strokovnjakov na delo v tujino ter obveščanje in usposabljanje.

3. Namen sodelovanja med pogodbenicami na področju socialne varnosti je prilagoditi sistem socialne varnosti Slovenije novim gospodarskim in družbenim zahtevam, predvsem z zagotavljanjem storitev strokovnjakov in organiziranjem oblik obveščanja in usposabljanja.


90. člen

Turizem

Pogodbenice povečujejo in razvijajo medsebojno sodelovanje z namenom, da:

- spodbujajo turizem,
- povečujejo pretok informacij po mednarodnih omrežjih, preko bank podatkov, itd.,
- prenašajo znanje in izkušnje s pomočjo usposabljanja, izmenjav, seminarjev,
- izvajajo regionalne turistične projekte, kot so na primer projekti čezmejnega sodelovanja, pobratenje mest, itd.,
- izmenjujejo stališča in zagotavljajo ustrezno izmenjavo informacij o pomembnejših vprašanjih skupnega interesa, ki vplivajo na turizem,
- spodbujajo razvoj infrastrukture, ki bo ugodno vplivala na vlaganje v turizem,
- uvajajo računalniški sistem rezervacij in informacijski sistem v Sloveniji skupaj s pravili za
varstvo turistov kot potrošnikov.


91. člen

Mala in srednja podjetja

1. Pogodbenice si prizadevajo za razvoj in krepitev zasebnega sektorja malih in srednjih podjetij in sodelovanja med njimi v Skupnosti in v Sloveniji.

2. Spodbujajo izmenjavo informacij ter znanja in izkušenj pri:

- zagotavljanju pravnih, upravnih, tehničnih, davčnih in finančnih pogojev, potrebnih za ustanavljanje in razvoj malih in srednjih podjetij in za čezmejno sodelovanje,
- zagotavljanju posebnih storitev, ki jih mala in srednja podjetja potrebujejo (usposabljanje poslovodnih delavcev, računovodstvo, trženje, kontrola kakovosti, itd.) in krepitev ustanov, ki take storitve opravljajo,
- vzpostavljanju ustreznih povezav z izvajalci iz Skupnosti z namenom izboljšati pretok informacij do malih in srednjih podjetij in spodbujati čezmejno sodelovanje, npr. preko Omrežja za poslovno sodelovanje (BC-NET), evropskih informacijskih centrov, konferenc itd.

3. Sodelovanje bo vključevalo:

- zagotavljanje tehnične pomoči, še zlasti za vzpostavitev ustrezne institucionalne podpore za mala in srednja podjetja, na državni in regionalni ravni za finančne, tehnološke in komercialne storitve,
- usposabljanje in svetovanje.


92. člen

Izmenjava informacij

1. Skupnost in Slovenija sprejmeta ustrezne ukrepe za spodbujanje učinkovite medsebojne izmenjave informacij. Prednost dajeta programom, katerih namen je nuditi javnosti osnovne informacije o Skupnosti in Sloveniji, poslovnim krogom v Sloveniji pa bolj specializirane informacije, vključno z dostopom do baz podatkov Skupnosti, kjer je to mogoče.

2. Pogodbenice usklajujejo in kadar je primerno prilagajajo svoje usmeritve glede urejanja čezmejne radio-difuzije, tehničnih standardov ter uveljavljanja evropske avdiovizualne tehnologije.

3. Sodelovanje lahko po potrebi vključuje programe izmenjave, štipendije, usposabljanje novinarjev in strokovnjakov na področju javnih občil.


93. člen

Varstvo potrošnikov

1. Pogodbenice sodelujejo z namenom, da bi dosegle združljivost sistemov varstva potrošnikov v Sloveniji in Skupnosti. Prizadevati bi si bilo treba za učinkovito varstvo potrošnikov kot temeljni pogoj za zagotavljanje učinkovitega tržnega gospodarstva.

2. Glede na skupne interese pogodbenice v ta namen spodbujajo in zagotavljajo:

- dejavno politiko varstva potrošnikov v skladu z zakonodajo Skupnosti in, če je primerno, s smernicami Združenih narodov;
- usklajevanje zakonodaje in prilagajanje predpisov o varstvu potrošnika v Sloveniji predpisom, ki se uporabljajo v Skupnosti;
- učinkovito zakonsko varstvo potrošnikov z namenom izboljšati kakovost in zagotoviti ustrezne varnostne standarde za potrošno blago.

3. Sodelovanje na tem področju lahko vključuje:

- izmenjavo informacij o nevarnih izdelkih;
- usposabljanje vladnih in nevladnih strokovnjakov s področja varstva potrošnikov;
- pomoč pri razvoju neodvisnih organizacij, katerih namen je izboljšati obveščenost potrošnikov zlasti z akcijami za ozaveščanje potrošnikov;
- ustanovitev informacijskih in svetovalnih centrov za poravnavo sporov in za pravne in druge nasvete potrošnikom; sodelovanje med slovenskimi centri in centri Skupnosti;
- dostop do baz podatkov Skupnosti;
- razvoj izmenjav med zastopniki interesov potrošnikov.


94. člen

Carine

1. Cilj sodelovanja je zagotoviti skladnost določb, ki naj bi jih v tej zvezi sprejeli na področju trgovine, in doseči, da se carinski sistem Slovenije približa sistemu Skupnosti, kar bo pripomoglo k načrtovani liberalizaciji po tem sporazumu.

2. Sodelovanje vključuje še zlasti:

- izmenjavo informacij, vključno s tistimi o načinih pregledovanja,
- razvoj čezmejne infrastrukture med pogodbenicami,
- povezavo med tranzitnima sistemoma Skupnosti in Slovenije,
- poenostavitev pregledov in formalnosti glede prevoza blaga,
- organizacijo seminarjev in prakso v tujini.

Po potrebi se zagotovi tehnična pomoč.

3. Brez škode za nadaljnje sodelovanje, predvideno s tem Sporazumom in še zlasti s 97. členom, si upravni organi pogodbenic v zadevah s področja carin medsebojno pomagajo v skladu z določili Protokola 5.


95. člen

Sodelovanje na področju statistike

1. Namen sodelovanja na področju statistike je razvoj učinkovitega statističnega sistema, ki bo hitro in pravočasno zagotavljal zanesljive statistične podatke, potrebne za načrtovanje in spremljanje reform, in ki bodo pripomogli k razvoju zasebnih podjetij v Sloveniji.

2. V ta namen pogodbenice sodelujejo zlasti z namenom:

- spodbujati razvoj učinkovite statistične službe v Sloveniji s potrebnim institucionalnim okvirom,
- doseči usklajenost z mednarodnimi (še zlasti s tistimi, ki se uporabljajo v Skupnosti) metodami, standardi in klasifikacijami ,
- zagotoviti podatke, potrebne za ohranjanje in spremljanje gospodarske prenove,
- zagotavljati gospodarskim subjektom v zasebnem sektorju ustrezne makro in mikroekonomske podatke,
- zagotavljati zaupnost posameznih podatkov,
- omogočiti, da Slovenija sprejme načela in standarde statističnega sistema Skupnosti.

3. Sodelovanje na tem področju vključuje:

- zagotavljanje informacij o načinih dela;
- organizacijo programa tehnične pomoči, ki vključuje:
- seminarje, prakso v tujini in strokovna posvetovanja,
- usposabljanje,
- pilotske ankete,
- sodelovanje v izbranih delovnih skupinah Eurostata,
- izmenjavo statističnih podatkov.


96. člen

Gospodarska politika

1. Skupnost in Slovenija omogočata lažji potek gospodarske prenove in vključevanja tako, da sodelujeta pri izboljšanju razumevanja temeljev njunih gospodarstev in uresničevanja gospodarske politike v tržnem gospodarstvu.

2. V ta namen Skupnost in Slovenija sodelujeta tako, da:

- izmenjujeta informacije o makroekonomskih dosežkih in nadaljnjih možnostih ter o razvojnih strategijah,
- skupaj analizirata gospodarska vprašanja skupnega interesa, vključno z okviri gospodarske politike in instrumenti za njeno izvajanje,
- spodbujata, še zlasti s pomočjo Akcijskega programa za sodelovanje v gospodarstvu, obsežno sodelovanje med ekonomisti in poslovodnimi delavci v Skupnosti in Sloveniji z namenom pospešiti prenos znanja in izkušenj za načrtovanje gospodarske politike in zagotoviti, da je z rezultati raziskav v zvezi s to politiko seznanjen kar najširši krog ljudi.


97. člen

Boj proti zlorabi mamil

1. V okviru svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenice sodelujejo pri povečevanju učinkovitosti usmeritev in ukrepov proti nezakonitemu dobavljanju in trgovanju z mamili in psihotropnimi snovmi, ter pri zmanjševanju zlorabe teh izdelkov.

2. Pogodbenice se dogovorijo o potrebnih načinih sodelovanja za dosego teh ciljev, vključno s podrobnimi dogovori za izvrševanje skupnih ukrepov. Njihovi ukrepi bodo temeljili na posvetovanju o ciljih in njihovem tesnem usklajevanju ter usmeritvah iz prvega odstavka.

3. Sodelovanje med pogodbenicami vključuje tehnično in upravno pomoč, ki bi se lahko zlasti ukvarjala z naslednjimi področji: priprava in izvajanje notranje zakonodaje; ustanavljanje ustanov in informativnih središč ter socialnih in zdravstvenih centrov; usposabljanje osebja in raziskave; preprečevanje zlorabe prekurzorjev, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo mamil in psihotropnih snovi.

Pogodbenice se lahko dogovorijo, da se vključijo tudi druga področja.


VII. ODDELEK

PREPREČEVANJE NEZAKONITIH DEJAVNOSTI


98. člen

1. Pogodbenice v okviru svojih pooblastil in pristojnosti vzpostavijo okvir za sodelovanje z namenom preprečiti nezakonite dejavnosti, kot so:

- tajno priseljevanje in nezakonita prisotnost državljanov pogodbenic na njunih ozemljih ob ustreznem upoštevanju načel in običajnih postopkov za ponovni prevzem oseb,
- nezakonite gospodarske dejavnosti, zlasti korupcija,
- nezakoniti posli z različnim blagom, vključno z industrijskimi odpadki in ponaredki,
- nezakonito trgovanje z mamili in psihotropnimi snovmi,
- nezakonito trgovanje z motornimi vozili,
- organizirani kriminal,
- tatvina ali nezakonito trgovanje z radioaktivnimi in jedrskimi snovmi.

2. Sodelovanje na področjih, ki so navedena v prvem odstavku je predmet medsebojnih posvetovanj in tesnega usklajevanja. Sodelovanje naj bi vključevalo tehnično in upravno pomoč za:

- pripravo notranje zakonodaje za preprečevanje nezakonitih dejavnosti,
- ustanavljanje informacijskih središč,
- izboljšanje učinkovitosti ustanov, odgovornih za preprečevanje nazakonitih dejavnosti,
- usposabljanje osebja in razvoj preiskovalnih objektov in naprav,
- oblikovanje obojestransko sprejemljivih ukrepov za preprečevanje nezakonitih dejavnosti.


VIII. ODDELEK

KULTURNO SODELOVANJE


99. člen

1. Pogodbenice se obvezujejo, da bodo spodbujale kulturno sodelovanje. Če je to primerno, se lahko programi kulturnega sodelovanja Skupnosti ali taki programi ene ali več držav članic razširijo še na Slovenijo in razvijejo tudi druge dejavnosti, zanimive za obe strani.

Tako sodelovanje lahko vključuje zlasti:

- knjižne prevode,
- netržno izmenjavo umetniških del in umetnikov,
- ohranjanje in obnovo spomenikov in drugih znamenitosti (arhitekturne in kulturne dediščine),
- usposabljanje oseb, ki delajo na področju kulture,
- organizacija evropsko usmerjenih kulturnih prireditev,
- širjenje informacij o pomembnih kulturnih delih.

2. Pogodbenice lahko sodelujejo z namenom spodbujati avdiovizualno industrijo v Evropi. Še zlasti slovenski avdiovizualni sektor bi se lahko potegoval za sodelovanje pri dejavnostih Skupnosti v okviru programa MEDIA v skladu s postopki, ki jih določijo organi, odgovorni za različne dejavnosti in določbami sklepa Sveta EGS št. 90/685, s katerim je bil ta program uveden.

Pogodbenice usklajujejo in po potrebi prilagajajo svojo politiko čezmejne radiodifuzije pri čemer namenjajo posebno pozornost pridobivanju pravic intelektualne lastnine za satelitske in kabelske prenose kot tudi avdiovizualnim tehničnim standardom in pospeševanju evropske avdiovizualne tehnologije.

Sodelovanje na tem področju bi lahko med drugim vključevalo tudi izmenjavo programov, štipendij in opreme za namene usposabljanja novinarjev in drugih, ki se poklicno ukvarjajo z javnimi občili.


IX. ODDELEK

FINANČNO SODELOVANJE


100. člen

Da bi dosegli cilje tega Sporazuma in v skladu s 101., 102. in 104. členom brez vpliva na 103. člen, Slovenija prejme začasno finančno pomoč Skupnosti v obliki dotacij in posojil, vključno s posojili Evropske investicijske banke v skladu z določili 18. člena Statuta te banke.


101. člen


To finančno pomoč urejajo:

- ukrepi za izvajanje PHARE, predvideni v Uredbi Sveta EGS št. 3906/89 s spremembami in dopolnili, na večletni podlagi, ali v okviru novega večletnega finančnega okvira, ki ga oblikuje Skupnost po posvetovanju s Slovenijo in ob upoštevanju 104. in 105. člena;

- posojila, ki jih daje Evropska investicijska banka, do izteka roka njihove razpoložljivosti. Skupnost, po posvetovanju s Slovenijo, določi najvišji znesek in obdobje v katerem je posojilo Evropske investicijske banke na voljo za Slovenijo za naslednja leta.


102. člen

Cilji in področja finančne pomoči Skupnosti se določijo v indikativnem programu, o katerem se morata pogodbenici dogovoriti. Pogodbenici o tem obvestita Pridružitveni svet.


103. člen

1. Če je to posebej potrebno, Skupnost ob upoštevanju razpoložljivosti vseh finančnih virov na prošnjo Slovenije in usklajeno z mednarodnimi finančnimi ustanovami v okviru skupine G-24 prouči možnost dodeljevanja začasne finančne pomoči:

- da po potrebi podpre ukrepe, katerih namen je zagotoviti možnost poslovanja na zunanjih računih Slovenije in ohranjati konvertibilnost njene valute,
- da podpre srednjeročno strukturno prilagajanje slovenskega gospodarstva, vključno s plačilno bilančno pomočjo.

2. Pogoj za to finančno pomoč je, da Slovenija predloži programe stabilizacije svojega gospodarstva, ki jih je odobril Mednarodni denarni sklad, da Skupnost te programe sprejme, da bo Slovenija nadaljevala z izvajanjem teh programov in končno, da bo hitro prešla na financiranje iz zasebnih virov.

3. Pridružitveni svet bo obveščen o pogojih, pod katerimi se ta pomoč zagotavlja, in o spoštovanju obveznosti, ki jih je v zvezi s to pomočjo prevzela Slovenija.


104. čeln

Finančna pomoč Skupnosti se ocenjuje glede na potrebe, ki se pojavljajo in glede na raven razvoja Slovenije, pri tem pa se upoštevajo opredeljene prioritete ter sposobnost slovenskega gospodarstva, da to pomoč porabi, zmožnosti za odplačilo posojil ter uvajanje sistema tržnega gospodarstva ter prestrukturiranja v Sloveniji.


105. člen

Da bi omogočile optimalno porabo razpoložljivih sredstev, pogodbenice zagotovijo, da so prispevki Skupnosti dobro usklajeni s prispevki iz drugih virov, npr. od držav članic, drugih držav, vključno s skupino G-24 in mednarodnimi finančnimi ustanovami, kot so Mednarodni denarni sklad, Mednarodna banka za obnovo in razvoj in Evropska banka za obnovo in razvoj.


106. člen

Slovenija sodeluje v okvirnih programih, posebnih programih, projektih ali drugih akcijah Skupnosti na področjih, določenih v Prilogi XI. Brez vpliva na obstoječe sodelovanje Slovenije v dejavnostih, navedenih v Prilogi XI, Pridružitveni svet določi pravila in pogoje za sodelovanje Slovenije pri teh dejavnostih. Finančni prispevek Slovenije k dejavnostim, navedenim v Prilogi XI, temelji na načelu, da Slovenija poravna stroške za svoje sodelovanje. Če je treba se lahko Skupnost odloči, da poravna del slovenskega prispevka, in to za vsak primer posebej in v skladu s pravili, ki veljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti.


X. ODDELEK

DOLOČBE V ZVEZI Z OSIMSKIMI SPORAZUMI IN GOSPODARSKIM
SODELOVANJEM MED SLOVENIJO IN ITALIJO


107. člen

Da bi spodbudili regionalno sodelovanje, Skupnost in Slovenija pri uresničevanju sodelovanja posvečata posebno pozornost dejavnostim, ki spadajo v okvir sporazumov, ki sta jih 10. novembra 1975 v Osimu podpisali Republika Italija in Socialistična federativna republika Jugoslavija ter pobudam za čezmejno sodelovanje, ki so del splošnega gospodarskega sodelovanja med Italijo in Slovenijo.

Pogodbenici pri izbiri projektov, ki naj bi bili deležni finančne pomoči v okviru sodelovanja, še zlasti upoštevata skupni interes za dosego ciljev, omenjenih v prvem odstavku.


108. člen

Brez vpliva na 31. člen Skupnost v okviru svojih določb, ki urejajo proste cone, in Slovenija zagotavljata prost dostop do njenih trgov za izdelke, ki so pridobili status izdelkov s poreklom v smislu Protokola o izdelkih s poreklom v obmejnih prostih conah, ki bi jih lahko ustanovili z dogovorom med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo v smislu Sporazuma o spodbujanju gospodarskega sodelovanja, podpisanega v Osimu leta 1975.


109. člen

Z namenom izvajanja 107. in 108. člena, Skupnost in Slovenija sodelujeta v skladu s cilji sodelovanja, omenjenimi v 107. členu.


XI. ODDELEK

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE


110. člen

Ustanovi se Pridružitveni svet, ki nadzira izvajanje tega Sporazuma. Sestaja se na ministrski ravni enkrat letno in kadar to narekujejo okoliščine. Proučuje vsa pomembna vprašanja, ki izhajajo iz tega sporazuma, in vsa druga dvostranska ali mednarodna vprašanja vzajemnega interesa.


111. člen

1. Pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter člani Vlade Slovenije na drugi strani.

2. Člani Pridružitvenega sveta se lahko dogovorijo, da jih lahko v skladu s pogoji, določenimi v poslovniku, zastopajo namestniki.

3. Pridružitveni svet določi svoj poslovnik.

4. Pridružitvenemu svetu izmenoma predsedujeta član Sveta Evropske unije in član Vlade Slovenije v skladu z določbami poslovnika.

5. V zadevah, ki se nanjo nanašajo, Evropska investicijska banka sodeluje kot opazovalka pri delu Pridružitvenega sveta.


112. člen

Za uresničevanje ciljev tega Sporazuma, je Pridružitveni svet pooblaščen, da odloča v primerih, predvidenih s tem Sporazumom. Tako sprejete odločitve so obvezne za pogodbenice, ki ukrenejo vse potrebno za izvajanje sprejetih odločitev. Pridružitveni svet lahko tudi daje ustrezna priporočila.

Sklepe in priporočila oblikuje po dogovoru med pogodbenicama.


113. člen

1. Vsaka od pogodbenic lahko Pridružitvenemu svetu predloži vsak spor v zvezi z uporabo ali razlago tega Sporazuma.

2. Pridružitveni svet lahko reši spor s sklepom.

3. Vsaka pogodbenica mora sprejeti ukrepe, potrebne za izvajanje sklepa, omenjenega v drugem odstavku.

4. Če ni možno rešiti spora v skladu z drugim odstavkom, lahko vsaka pogodbenica obvesti drugo o imenovanju razsodnika; druga pogodbenica mora potem imenovati drugega razsodnika v dveh mesecih. Za uporabo tega postopka, se Skupnost in države članice štejejo kot ena stran v sporu.

Pridružitveni svet imenuje tretjega razsodnika.

Razsodniki odločajo z večino glasov.

Vsaka stranka v sporu mora ukreniti vse potrebno za izvajanje odločitve razsodnikov.


114. člen

1. Pridružitvenemu svetu pri opravljanju njegovih nalog pomaga Pridružitveni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki članic Sveta Evropske unije in članov Komisije Evropskih skupnosti na eni strani in predstavniki Vlade Slovenije na drugi strani, običajno na ravni višjih državnih uradnikov.

Pridružitveni svet v svojem poslovniku določi naloge Pridružitvenega odbora, ki vključujejo pripravo sestankov Pridružitvenega sveta in določajo, kako Odbor deluje.

2. Pridružitveni svet lahko na Pridružitveni odbor prenese katerokoli svoje pooblastilo. V tem primeru Pridružitveni odbor sprejema odločitve v skladu s pogoji, določenimi v 112. členom.


115. člen

Pridružitveni svet lahko sklene, da ustanovi katerikoli drug poseben odbor ali telo, ki mu lahko pomaga pri izpolnjevanju njegovih dolžnosti.
V svojem poslovniku Pridružitveni svet določi sestavo in dolžnosti takih odborov ali teles in način njihovega delovanja.


116. člen

Ustanovi se Pridružitveni parlamentarni odbor. To je forum za sestajanje in izmenjavo mnenj članov slovenskega parlamenta in Evropskega parlamenta. Sestaja se v časovnih presledkih, ki jih sam določi.


117. člen

1. Pridružitveni parlamentarni odbor sestavljajo člani Evropskega parlamenta na eni in člani slovenskega parlamenta na drugi strani.

2. Pridružitveni parlamentarni odbor določi svoj poslovnik.

3. Pridružitvenemu parlamentarnemu odboru izmenično predsedujeta Evropski parlament in slovenski parlament v skladu z določbami njegovega poslovnika.


118. člen

Pridružitveni parlamentarni odbor lahko od Pridružitvenega sveta zahteva ustrezne informacije v zvezi z izvajanjem Sporazuma, ta pa potem odboru predloži zahtevane informacije.

Pridružitveni parlamentarni odbor se obvesti o odločitvah Pridružitvenega sveta.

Pridružitveni parlamentarni odbor lahko daje priporočila Pridružitvenemu svetu.


119. člen

V okviru tega Sporazuma se vsaka pogodbenica zavezuje, da bo zagotovila, da imajo fizične in pravne osebe druge pogodbenice v primerjavi z njenimi državljani nediskriminacijski dostop do pristojnih sodišč in upravnih organov pogodbenic, da tam branijo svoje osebne in premoženjske pravice, vključno s pravicami v zvezi z intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.


120. člen

Nobeno določilo tega Sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme katerekoli ukrepe:

a) za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkrivanja podatkov v nasprotju z njenimi bistvenimi varnostnimi interesi,

b) ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino z orožjem, strelivom ali vojaškim materialom ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebni za obrambne namene, pod pogojem, da taki ukrepi ne škodujejo pogojem konkurence za izdelke, ki se ne uporabljajo za posebne vojaške namene,

c) ki se ji zdijo bistveni za lastno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki vplivajo na ohranjanje zakonitosti in reda, v času vojne ali resne mednarodne napetosti, ki pomeni nevarnost vojne, ali z namenom, da izpolni obveznosti, ki jih je sprejela za ohranjanje miru in mednarodne varnosti.


121. člen

1. Na področjih, ki so vsebovana v tem Sporazumu in brez škode za kakršnekoli posebne določbe, ki jih ta vsebuje:

- ukrepi, ki jih uporablja Slovenija glede Skupnosti, ne smejo povzročiti diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi družbami ali podjetji;
- ukrepi, ki jih uporablja Skupnost glede Slovenije ne smejo povzročiti diskriminacije med slovenskimi državljani ali njihovimi družbami ali podjetji.

2. Določbe prvega odstavka ne vplivajo na pravice pogodbenic, da uporabijo ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davkoplačevalce, ki glede na svoje bivališče niso v enakih položajih.


122. člen

Izdelki s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Skupnost ne uživajo ugodnejšega obravnavanja, kot ga države članice uporabljajo med seboj.

Obravnavanje, ki je odobreno Sloveniji v skladu s IV. oddelkom in I. poglavjem V. oddelka, ni ugodnejše kot obravnavanje, ki ga države članice odobravajo med seboj.


123. člen

1. Pogodbenice sprejemajo vse splošne ali posebne ukrepe, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega Sporazuma. Poskrbijo, da se dosežejo cilji, določeni s tem Sporazumom.

2. Če ena od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila kake obveznosti iz tega Sporazuma, lahko ustrezno ukrepa. Preden pa to stori, Pridružitvenemu svetu, razen v posebno nujnih primerih, predloži vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito proučitev položaja z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenice.

Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj motijo delovanje sporazuma. O teh ukrepih je treba takoj obvestiti Pridružitveni svet in se v njem posvetovati, če druga pogodbenica to zahteva.


124. člen

Dokler se ne dosežejo enakovredne pravice za posameznike in gospodarske subjekte po tem Sporazumu, ta ne prizadene pravic, ki so jim zagotovljene z obstoječimi sporazumi, ki zavezujejo eno ali več držav članic na eni in Slovenijo na drugi strani.


125. člen

Za namene tega Sporazuma izraz "pogodbenice" pomeni Skupnost ali njene države članice, ali Skupnost in njene države članice v skladu z njihovimi pooblastili na eni strani in Slovenijo na drugi strani.


126. člen

Protokoli 1, 2, 3, 4, 5, in 6 ter Priloge I do XIII so sestavni del tega Sporazuma.


127. člen

Sporazum se sklene za nedoločen čas.
Vsaka pogodbenica lahko sporazum odpove z obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu take notifikacije.


128. člen

Generalni sekretar Sveta Evropske unije je depozitar tega Sporazuma.


129. člen

Sporazum se na eni strani uporablja za ozemlja, kjer se uporabljajo pogodbe, s katerimi so bile ustanovljene Evropska skupnost, Evropska skupnost za premog in jeklo in Evropska skupnost za jedrsko energijo ter v skladu s pogoji, določenimi v teh pogodbah, na drugi strani pa za ozemlje Slovenije.


130. člen

Sporazum je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.


131. člen

Ta Sporazum pogodbenice odobrijo v skladu s svojimi lastnimi postopki.

Sporazum začne veljati prvega dne drugega meseca po datumu, ko se pogodbenici obvestita, da so končani postopki, omenjeni v prvem odstavku.

Z začetkom veljavnosti ta Sporazum nadomesti Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, podpisan v Luksemburgu 5. aprila 1993, in Sporazum med državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za premog in jeklo na eni strani, in Republiko Slovenijo na drugi strani, podpisan v Luksemburgu 5. aprila 1993.


132. člen

Če do dokončanja postopkov, ki so potrebni za začetek veljavnosti tega Sporazuma, določbe določenih delov tega Sporazuma, zlasti tiste, ki se nanašajo na blago, začnejo veljati že leta 1996 na podlagi Začasnega sporazuma med Skupnostjo in Slovenijo, se pogodbenice strinjajo, da v takih okoliščinah za namene 65., 67. in 68. člena III. oddelka tega Sporazuma in Protokolov 1 do 6 k temu Sporazumu izraz 'začetek veljavnosti tega Sporazuma' pomeni:

* dan začetka veljavnosti Začasnega sporazuma glede obveznosti, ki začno učinkovati s tem dnem, in

* 1. januar 1996 glede obveznosti, ki začno učinkovati po začetku veljavnosti s sklicevanjem na dan začetka veljavnosti.


SEZNAM PRILOGI člen 9(1) in OPREDELITEV INDUSTRIJSKIH IN
člen 19(2) KMETIJSKIH IZDELKOV

II člen 10(2) CARINSKE KONCESIJE SKUPNOSTI

III člen 11(2) CARINSKE KONCESIJE SLOVENIJE

IV člen 11(3) CARINSKE KONCESIJE SLOVENIJE

V člen 18(1) BLAGO, OMENJENO V 18. ČLENU
člen 18(2)

VI člen 21(2) KONCESIJE SKUPNOSTI ZA KMETIJSTVO

VII člen 21(4) KONCESIJE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO

VIIIa člen 24 KONCESIJE SKUPNOSTI ZA RIBIŠTVO

VIIIb člen 24 KONCESIJE SLOVENIJE ZA RIBIŠTVO

IXa člen 45 PRAVICA DO USTANAVLJANJA: SEKTORJI NA
člen 52 KATERE SE NANAŠA PREHODNO OBDOBJE

IXb člen 45 PRAVICA DO USTANAVLJANJA: "IZKLJUČENI SEKTORJI"

IXc oddelek IV PRAVICA DO USTANAVLJANJA: "FINANČNE
poglavje II STORITVE"

X člen 68 VARSTVO PRAVIC INTELEKTUALNE,
INDUSTRIJSKE IN POSLOVNE LASTNINE

XI člen 106 SODELOVANJE SLOVENIJE V PROGRAMIH
SKUPNOSTI

XII člen 14 CARINSKE DAJATVE PRI IZVOZU IN DAJATVE Z
ENAKOVREDNIM UČINKOM

XIII člen 126 IZMENJAVA PISEM V ZVEZI Z 2. ODSTAVKOM
64. ČLENA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI:
"PRAVICA DO NAKUPA NEPREMIČNIN"


V Luksemburgu, desetega junija tisočdevetstošestindevetdeset.Za Republiko Slovenijo

in ostali podpisniki Sporazuma


PRILOGA I

Seznam izdelkov, omenjenih v 9. in 19. členu Sporazuma


Tarifna Poimenovanje
št. KN

ex 3502 Albumini, albuminati in drugi albuminski
derivati:

ex 3502 10 Jajčni albumin:

3502 10 91 Posušen (na primer v listih, luskah,
kosmičih, prahu)

3502 10 99

ex 3502 90 Mlečni albumin (laktalbumin):

3502 90 51 Posušen (na primer v listih, luskah,
kosmičih, prahu)

3502 90 59 Drugo

4501 Naravna pluta, surova in enostavno obdelana;
odpadki plute; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta

5201 00 Bombaž, nemikan ali nečesan

5301 Lan, surov ali predelan, toda nepreden; laneno
predivo in odpadki (vključno z odpadki preje in
razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

5302 Konoplja (Cannabis sativa L.) surova ali
predelana, toda nepredena; predivo in odpadki
prave konoplje (vključno z odpadki preje in
razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)


PRILOGA II

seznam izdelkov, navedenih v drugem odstavku 10. člena

Tarifna štev.
KN 1995
Osn. carinski
plafon
(1) (2)
(v tonah)(2)
4011 10 00
4011 20 10
4011 20 90
4011 30 90
4011 91 10
4011 91 30
4011 91 90
4011 99 107.000
4011 99 30
4011 99 90
4012 10 30
ex 4012 10 80(3)
ex 4012 20 90(3)
4013 10 10
4013 10 90
4013 90 90
4203 10 00
4203 21 00
4203 29 91160
4203 29 99
4203 30 00
4203 40 00
4412
4420 90
4420 90 1140.490 m3
4420 90 19
Tarifna štev.Osn. carinski
plafon
(1) (2)
(v tonah)(2)
441028.340
6401
6402430
64033.120
6404
6405 90 10470
9405 91 194.670
7305
7306 10 11
7306 10 19
7306 10 90
7306 20 0017.350
7306 30 21
7306 30 29
7306 30 51
7306 30 59
7306 30 71
7306 30 78
7306 30 90
7306 40 91
7306 40 99
7306 50 91
7306 50 99
_________________________________
(1) Za uvoze, ki presegajo te plafone, lahko Skupnost ponovno uvede carine.
(2) Ti zneski bodo povečani za 20 % na prvi dan vsakega koledarskega leta, ki sledi letu, ko je
Sporazum začel veljati.
(3) Glej opis proizvoda, na katerega se opomba nanaša.


Tarifna štev.Osn. carinski
plafon
(1) (2)
(1)(v tonah)
7306 60 3117.350
7306 60 39(se nadaljuje)
7306 60 90
7306 90 00
7407
74083.900
7411
7604 10
7604 29
76058.200
7606
7903
79054.260
8501 10 10
8501 10 91
8501 10 93
8501 10 99
8501 20 90
8501 31 90
8501 32 91
8501 32 99
8501 33 90
8501 34 506.544
8501 34 91
8501 34 99
8501 40 91
8501 40 99
8501 51 90
8501 52 91
8501 52 93
8501 52 99
8501 53 50
8501 53 92
8501 53 94
8501 53 99
8501 61 91
8501 61 99
8501 62 90
8501 63 90
8501 64 00
8502 11 91
8502 11 99
8502 12 90
Tarifna štev.Osn. carinski
plafon
(1) (2)
(v tonah)
8502 13 916.544
8502 13 99(se nadaljuje)
8502 20 91
8502 20 99
8502 30 91
8502 30 99
8502 40 90
8503 006.440
8504 90
8544 11
8544 19
8544 20
8544 30 901.170
8544 41
8544 49
8544 51
8544 59
8544 60
8716 10 10
8716 10 91
8716 10 94
8716 10 96
8716 10 99
8716 20 10
8716 20 90
8716 31 00
8716 39 306.500
8716 39 51
8716 39 59
8716 39 80
8716 40 00
9401 30 10
9401 30 90
9401 40 00
9401 50 0019.610
9401 61 00
9401 69 00
9401 71 00
9404 79 00
9401 80 00
9401 90 30
9401 90 80
_________________________

(1) Za uvoze, ki presegajo te plafone, lahko Skupnost ponovno uvede carine.
(2) Ti zneski bodo povečani za 20 % na prvi dan vsakega koledarskega leta, ki sledi letu, ko je
Sporazum začel veljati.


Tarifna štev.
KN 1995
Osn. carinski
plafon
(1) (2)
(v tonah)(2)
9403 10 10
9403 10 51
9403 10 59
9403 10 91
9403 10 93
9403 10 99
9403 20 91
9403 20 99
9403 30 11
9403 30 19
9403 30 9147.290
9403 30 99
9403 40 10
9403 40 90
9403 50 00
9403 60 10
9403 60 30
9403 60 90
9403 70 90
9403 80 00
9403 90 10
9403 90 30
9403 90 90
7202 21 10
7202 21 904.630
7202 29 00

Opomba
Tar. št. KNOpis zadevnih izdelkovTar. št. TARIC
ex 4012 10 80Protektirane obdelane gume
druge razen tistih, ki se uporabljajo za kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, motorna kolesa ali skuterje
40 12 10 80*90
ex 4012 20 90Rabljeni plašči gum
drugi razen tistih, ki se uporabljajo za kolesa, kolesa s pomožnim motorjem, motorna kolesa ali skuterje
40 12 20 90*90

(1) Za uvoze, ki presegajo te plafone, lahko Skupnost ponovno uvede carine.
(2) Ti zneski bodo povečani za 20 % na prvi dan vsakega koledarskega leta, ki sledi letu, ko je
Sporazum začel veljati.

PRILOGA III

Seznam izdelkov, navedenih v drugem odstavku 11. člena


250100 250510 250590 250621 250629
250810 250830 250840 250860 250900
251710 251749 251810 251820 251830
252100 252210 252220 252230 252890
253090 27100027 27100029 27100032 27100034
27100036 27100069 27100074 27100076 27100077
27100078 271500 280410 280421 280540
281000 281119 281122 281123 281129
281530 281810 281820 282120 282410
282420 282490 282619 282620 282690
282720 282736 282739 282810 282990
283030 283090 283190 283210 283220
283319 283321 283326 283329 283340
283422 283429 283510 283521 283522
283523 283524 283525 283526 283529
283539 283610 283691 283692 283693
283699 283719 283720 283800 283911
283919 283920 283990 284011 284019
284020 284110 284150 284170 284180
284190 284210 284290 284329 284610
284690 284810 284890 284920 284990
285000 285100 290110 290121 290122
290123 290124 290129 290211 290219
290242 290243 290260 290270 290290
290312 290313 290314 290315 290316
290319 290329 290330 290340 290351
290359 290361 290362 290369 290410
290490 290511 290514 290515 290517
290519 290521 290522 290529 290539
290541 290543 290549 290550 290612
290613 290614 290619 290621 290629
290714 290715 290719 290722 290723
290729 290730 290810 290820 290890
290920 290930 290950 290960 291020
291090 291212 291213 291219 291221
291230 291242 291249 291250 291260
291300 291419 291421 291423 291429
291430 291441 291450 291470 291523
291540 291550 291560 291619 291620
291632 291633 291639 291713 291714
291720 291734 291736 291817 291819
291823 291829 291830 291890 291900
292112 292122 292130 292141 292142
292143 292144 292145 292149 292221
292222 292229 292230 292390 292421
292519 292520 292620 292690 292800
292990 293010 293212 293321 293379
294200 300410 30042090 30043190 300432
300439 300440 300450 300490 300510
300590 300620 300630 300640 300650
300660 310100 310510 320130 320190
320710 320720 320730 320740 320990
321000 321210 321290 321310 321390
321490 321511 321519 330210 330290
33030090 330410 330420 330430 330491
330499 330510 330520 330530 330590
330610 330690 330710 330720 330730
330741 330749 330790 340111 340119
340120 340211 340212 340213 340219
340290 340311 340319 340391 340399
340410 340420 340490 340510 340520
340530 340540 340590 340700 350190
350510 350520 350610 350691 350699
350710 360100 360410 360490 360610
360690 370199 380190 380400 380510
380520 380590 380810 380820 380830
380840 380890 380910 380991 380992
380999 381010 381090 381400 381600
381720 381900 382000 382200 382310
382320 382330 382340 382350 390511
390519 390590 390610 390750 390791
390799 390910 390930 390940 390950
391510 391520 391530 391590 391610
391620 391690 391721 391722 391723
391729 391731 391732 391733 391739
391740 391890 391910 391990 392010
392020 392030 392041 392042 392051
392059 392061 392062 392063 392069
392072 392073 392079 392092 392093
392094 392099 392111 392112 392113
392114 392119 392190 392220 392290
392310 392329 392330 392340 392350
392390 392410 392490 392510 392520
392530 392590 392610 392620 392630
392690 400300 400400 400510 400591
400599 400610 400690 400811 400819
400821 400829 400910 400920 400930
400940 400950 401010 401091 401099
401110 401120 401150 401191 401210
401220 401290 401310 401320 401390
401519 401590 401610 401691 401693
401694 401695 401699 41041095 41041099
410429 41051191 41051199 41051290 41051990
410520 41061190 410612 410619 410620
41071090 410721 410729 410790 410800
410900 411000 411100 430211 430212
430213 430219 430220 43040010 470100
470200 470411 470419 470429 470710
470720 470730 470790 480210 480240
480251 480253 480910 480920 480990
481021 481029 481129 481131 481139
481410 481490 481500 481630 481690
481710 481720 481730 482010 482020
482030 482040 482050 482090 482110
482190 482311 482319 482330 482351
482360 482390 490199 490700 490810
490900 491000 491110 491191 491199
64035119 64035191 64035195 64035199 640359
640391 640399 640691 660110 660191
660199 660310 660320 660390 680100
680210 680221 680222 680223 680229
680291 680292 680293 680299 680300
680421 680422 680423 680430 680510
680520 680530 680610 680690 680911
680919 680990 681270 681591 690100
690310 690320 690390 690600 690790
690890 690911 691200 691410 691490
700719 700729 700800 701090 701321
701329 701331 70133991 70133999 701391
701790 701920 701939 701990 702000
730719 730721 730810 730820 730840
730890 731100 731300 731420 731430
731441 731442 731449 731450 731511
731512 731519 731520 731581 731582
731589 731590 732010 732020 732090
732181 732182 732183 732190 732211
732219 732290 732429 761090 761210
820110 820120 820130 820140 820150
820160 820190 820210 820220 820231
820232 820240 820291 820299 820730
820810 820820 820830 820840 821300
830300 830400 830710 830790 830820
830910 831000 840390 840410 840420
840490 840810 84082031 84082035 85082037
84082051 84082055 84082057 84082099 840890
841221 841231 841420 841430 841440
841480 841610 841620 841630 841690
841911 841919 841931 841932 841950
841960 842111 842112 842119 842121
842122 842123 842129 842131 84213930
84213951 84213955 84213971 84213975 842191
842230 842240 842420 842489 842490
842611 842612 842619 842620 842630
842641 842649 842691 842699 843020
843110 843120 843131 843139 843141
843142 843143 843149 843210 843221
843229 843230 843280 843290 843311
843340 843352 843353 843360 843390
843410 843420 843490 843510 843590
843680 844180 845020 845090 845110
845129 845130 845140 845150 845180
845190 845310 845320 845380 845390
845410 845420 845610 845620 845630
845690 845710 845720 845730 845811
845819 845891 845899 845910 845921
845929 845931 845939 845940 845951
845959 845961 845969 845970 846011
846031 846039 846040 846090 846110
846120 846130 846140 846150 846190
846210 846221 846229 846231 846239
846241 846249 846291 846299 846310
846320 846330 846390 846410 846420
846490 846510 846591 846592 846593
846594 846595 846596 846599 846610
846620 846630 846691 846692 846693
846694 846781 847050 847410 847420
847431 847432 847439 847480 847490
847751 847759 847790 847910 847920
847930 847940 847981 847982 847989
847990 848310 848320 848330 848350
848360 848390 848410 848490 851650
851710 851740 851781 851810 852510
852520 853221 853229 85369001 85369010
85369020 854130 854150 854610 854620
860110 860120 860210 860290 860310
860390 860400 860500 860610 860620
860630 860691 860692 860699 860711
860712 860719 860721 860729 860730
860791 860799 870110 87033219 870850
870860 870870 871200 871310 871390
900110 900311 900410 900490 900820
901820 901832 901839 901841 901849
901850 902610 902620 902680 902690
902710 902890 902920 902990 903081
903189 903140 903180 903220 903281
910511 940310 940320 940390 940591
950699 960610 960621 960630 960711
960719 960720 961511 961519 961590

PRILOGA IV
Seznam izdelkov, navedenih v tretjem odstavku 5. člena

252329 252390 280110 280430 280440
280610 281121 281512 282300 282890
283322 283531 284030 284700 284910
291211 291731 291732 291733 291735
293100 320610 320810 320820 320890
320910 321100 321410 340220 340600
360200 360300 38239070 38239081 38239083
38239085 38239087 38239091 38239093 38239095
391810 392210 392321 420100 420211
420212 420219 420221 420222 420229
420231 420232 420239 420291 420292
420299 420310 420321 420329 420330
420340 420400 420500 430310 430390
43040090 441010 441090 441111 441119
441121 441129 441131 441139 441191
441199 441212 441219 441221 441229
441291 441299 480100 480252 480260
480300 480570 480580 480810 481011
481012 481420 481430 481610 481620
481810 481820 481830 481840 481910
481920 481940 481950 481960 482210
482290 482340 482359 482370 490300
640110 640191 640192 640199 640211
640219 640220 640230 640291 640299
640311 640319 640320 640330 640340
640411 640419 640420 640510 640520
640590 650100 650200 650300 650400
650510 650590 650610 650691 650692
650699 650700 680710 680790 680800
681011 681019 681020 681091 681099
681110 681120 681130 681190 690410
690490 690510 690590 711311 711319
711320 711411 711419 711420 720221
720241 720249 72029919 72029930 72029980
72089090 72099090 72113031 72113039 72113050
72113090 72114195 72114199 72114991 72114999
72119019 72119090 721410 721510 721520
721530 721540 72159090 721660 72169050
72169060 72169091 72169093 72169095 72169097
72169098 721711 721712 721713 721719
721721 721722 721723 721729 721731
721732 721733 721739 72189030 72189091
72189099 72199091 72199099 72202031 72202039
72202051 72202059 72202091 72202099 72203051
72209019 72209039 72209090 722220 72223059
72223091 72223099 72252090 72259090 72261091
72261099 72262080 72269291 72269299 72269980
72281050 72281090 72282060 722840 722850
72286081 72286089 72287091 72287099 722910
722920 722990 730120 730630 730640
730650 730660 730690 730711 730722
730723 730729 730791 730792 730793
730799 730830 730900 731010 731021
731029 731411 731419 731700 731811
731812 731813 731814 731815 731816
731819 731821 731822 731823 731824
731829 732111 732112 732113 732391
732392 732393 732394 732399 732510
732599 732620 740710 740721 740722
740729 740811 740819 740821 740822
740829 741991 741999 760120 760410
760421 760429 760511 760519 760521
760529 760611 760612 760691 760692
760711 760719 760720 760810 760820
760900 761010 761290 761690 790120
790400 790500 790600 790710 790790
820310 820320 820330 820340 820411
820412 820420 820510 820520 820530
820540 820551 820559 820560 820570
820580 820590 820600 820711 820712
820720 820740 820750 820760 820770
820780 820790 830110 830120 830130
830140 830150 830160 830170 830210
830220 830230 830241 830242 830249
830250 830260 830810 830890 830990
840310 840721 840729 840731 840732
841011 841012 841013 841090 841311
841319 841320 841330 841340 841350
841360 841370 841381 841382 841391
841392 841410 841451 841459 841460
841510 841581 841582 841583 841590
841720 841790 841810 841821 841829
841830 841840 841850 841861 841869
841891 841899 841920 841940 841981
841989 842199 842211 842219 842220
842310 842320 842330 842381 842382
842389 842390 842410 842430 842481
842710 842720 842790 843240 843319
843320 843330 843351 843359 843810
845011 845012 845019 845121 845430
845490 845530 847120 84719280 848041
848110 848120 848130 848140 848180
848190 848210 848340 850110 850120
850131 850132 850140 850151 850152
850211 850220 850300 850410 850421
850422 850423 850433 850434 850440
850450 850490 850511 850519 850520
850611 850612 850613 850620 850710
850720 850780 850790 850810 850820
850880 850910 850920 850930 850940
850980 850990 851010 851110 851120
851130 851140 851150 851180 851190
851210 851220 851310 85141010 851511
851519 851521 851529 851531 851539
851580 851590 851610 851621 851629
851631 851632 851633 851640 851660
851671 851672 851679 851680 851730
852810 852820 852910 852990 853010
853080 853110 853120 853180 853210
853223 853224 853329 853331 853339
853340 853390 853400 853510 853521
853529 853530 853540 853590 853610
853620 853630 853641 853649 853650
853661 853669 853710 853720 853810
853890 854110 854220 854280 854441
854449 854470 854690 854710 854720
854790 87012090 870190 ex 8702.10.11
87021019 87021091 87021099 ex 8702.90.1111 Glej v opombi opis zadevnih izdelkov
87029019 87029031 87029039 87029090 870322
870323 870324 87033190 87033290 870333
870390 870410 870421 870422 870423
870431 870432 870490 870510 870520
870530 870540 870590 870600 870911
870919 870990 871110 871120 871620
871631 871639 871640 871680 880110
890391 890392 890399 900810 900830
901320 901600 901910 901920 902830
903031 903039 903040 903210 903289
910310 910390 910521 910529 910591
910599 910610 910700 940410 940421
940429 940430 940490 940510 940520
940530 940540 940550 940560 940600
960310 960321 960329 960330 960340
960350 960390 960622

OPOMBA


Tarifna štev. Opis zadevnih izdelkov
KNex 87.02.10.11 Motorna vozila za prevoz deset ali več
oseb, vključno z voznikom:

- z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem in kompresijskim vžigom
(dizelskim ali poldizelskim):

-- zmogljivosti nad 2500 cm3 :

--- novi

---- drugi kot tisti, ki so
konstruirani za uporabo na letališčih

ex 87.02.90.11 - Drugo:

-- z batnim motorjem z notranjim
izgorevanjem in vžigom na svečke:

-- zmogljivosti nad 2800 cm3 :

--- novi

---- drugi kot tisti, ki so
konstruirani za uporabo na letališčih


PRILOGA V

Blago, omenjeno v 1. in 2. točki 18. členaTarifna št. Poimenovanje
KN


2905 43 00 Manitol

2905 44 D-glucitol (sorbitol)

ex 3505 10 Dekstrini in drugi modificirani škrobi,
razen esterificiranih ali eterificiranih škrobov
iz tarifne številke 3505 10 50

3505 20 Lepila na podlagi škroba ali dekstrinov ali
drugih modificiranih škrobov

3809 10 Sredstva za apreturo in dodelavo na podlagi
škrobnih snovi

3823 60 Sorbitol, razen sorbitola iz tarifne številke
2905 44


PRILOGA št. VI

Seznam izdelkov iz drugega odstavka 21. člena


Za uvoz v Skupnost naslednjih izdelkov s poreklom iz Slovenije veljajo naslednje koncesije:

leto 1leto 2leto 3leto 4leto 5Nasl. leta
Tar. št. KNPoimenovanjekoličina carinakoličina carinakoličina carinakoličina carinakoličina carinakoličina carina
( t )(% )( t )(% )( t )(% )( t )(% )( t )(% )( t )(% )
01011910živi konji, klavniNPNPNPNPNPNP
01011990živi konji, drugiN67 % od MFNN67 % od MFNN67 % od MFNN67 % od MFNN67 % od MFNN67 % od MFN
0201meso goveje, sveže ali ohlajeno700020 % od MFN770020 % od MFN840020 % od MFN910020 % od MFN980020 % od MFN1050020 % od MFN
ex0201100trupi      
020120Drugi kosi (razen trupov) s kostmi      
02012020Kompenzirane četrti      
02012030Nerazkosane, razkosane sprednje četrti      
02012050Nerazkosane, razkosane zadnje četrti      
020130Brez kosti      
0207Meso in užitni odpadki120020 % od MFN132020 % od MFN144020 % od MFN156020 % od MFN168020 % od MFN180020 % od MFN
perutnine
020710Perutnina nerazkosana, sveža ali ohlajena (gall. domest.)
02071011"83% - piščanci " (oskubljeni, očiščeni, z glavami in nogami)      
02071015" 70 % - piščanci" ( oskubljeni in brez...)      
02071019"65 % - piščanci "      
020721gallus domest. nerazrezani, zamrznjeni((((((
02072110"70 % - piščanci "      
02072190"65 % - piščanci "      
020739Kosi perutnine s kostmi in užitni odpadki, sveži ali ohlajeni (gall. domest.)1000 (1)20 % od MFN1100 (1)20 % od MFN1200 (1)20 % od MFN1300 (1)20 % od MFN1400 (1)20 % od MFN1500 (1)20 % od MFN
02073913polovice in četrti      
02073915cele perutnice s konicami ali brez njih      
02073917hrbti, vratovi, hrbti z vratovi      
02073921prsa in njihovi kosi      
02073923noge in njihovi kosi      
02073925Drugo      
020741Kosi perutnine s kostmi in užitni odpadki (razen jeter), zmrznjeni (gall. domest.)(20 % od MFN(20 % od MFN(20 % od MFN(20 % od MFN(20 % od MFN(20 % od MFN
02074111polovice in četrti      
02074121cele perutnice s konicami ali brez njih      
02074131hrbti, vratovi, hrbti z vratovi      
02074141prsa in njihovi kosi      
02074151noge in njihovi kosi      
02074171Drugo      
02089040meso in užitni odpadki divjačineNPNPNPNPNPNP
ex 02101131sušene šunke in njihovi kosi5020 % od MFN5520 % od MFN6020 % od MFN6520 % od MFN7020 % od MFN7520 % od MFN
0402100020 % od MFN110020 % od MFN120020 % od MFN130020 % od MFN140020 % od MFN150020 % od MFN
040210Posneto mleko v prahu
040221Polnomastno mleko v prahu 
040310Jogurti50020 % od MFN55020 % od MFN60020 % od MFN65020 % od MFN70020 % od MFN75020 % od MFN
040690sir (ementalski, edamski, gouda, sbrinz)30020 % od MFN33020 % od MFN36020 % od MFN39020 % od MFN42020 % od MFN45020 % od MFN
04090000naravni medN93 % od MFNN93 % od MFNN93 % od MFNN93 % od MFNN93 % od MFNN93 % od MFN
06049910Mahovi in lišaji, sušeniNPNPNPNPNPNP
070190Krompir, svež ali ohlajen, razen semenskega15020 % od MFN16520 % od MFN18020 % od MFN19520 % od MFN21020 % od MFN22520 % od MFN
070490Zelje in cvetača, drugo10020 % od MFN11020 % od MFN12020 % od MFN13020 % od MFN14020 % od MFN15020 % od MFN
070511Glavnata solata10020 % od MFN11020 % od MFN12020 % od MFN13020 % od MFN14020 % od MFN15020 % od MFN
07061000Korenje in repa80020 % od MFN88020 % od MFN96020 % od MFN104020 % od MFN112020 % od MFN120020 % od MFN
07070025Kumare, sveže 16/5 - 30/9N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)
07070030Kumare, sveže 1/10 - 31/10N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)N80 % od MFN (2)
070951..gobeNPNPNPNPNPNP
07095130lisičke            
07095150prašnikarice            
07095190samorasle gobe, druge            
07123000užitne gobe, razen gojenih (posušene)NPNPNPNPNPNP
080810Jabolka od 1.6. do 31.12150020 % od MFN (2)165020 % od MFN (2)180020 % od MFN (2)195020 % od MFN (2)210020 % od MFN (2)225020 % od MFN (2)
08081092"zlati delišes"      
08081094"granny smith"      
08081098druga      
080820hruške in kutine170020 % od MFN (2)187020 % od MFN (2)204020 % od MFN (2)221020 % od MFN (2)238020 % od MFN (2)255020 % od MFN (2)
080820571.8 - 31.10      
080820671.11. - 31.12.      
08121000Češnje, konzervirane200P (2)220P (2)240P (2)260P (2)280P (2)300P (2)
12099910Semena gozdnih drevesNPNPNPNPNPNP
1210Hmelj, svež ali sušen260020 % od MFN286020 % od MFN312020 % od MFN338020 % od MFN364020 % od MFN390020 % od MFN
12101000Hmelj, nezdrobljen, nezmlet, ne v peletih      
121020Hmelj, zdrobljen      
12102010Hmelj, zdrobljen, zmlet, lupulin      
15060000Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcijeNPNPNPNPNPNP
160100Klobase in podobni izdelki, razen jeter10020 % od MFN11020 % od MFN12020 % od MFN13020 % od MFN14020 % od MFN15020 % od MFN
16010091klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane            
16010099..drugo            
1602Drugo pripravljeno meso
160239pripravljeno ali konz. meso perutnine (vključno z drobovino)
 (več kot 57%-no meso perutnine)
16023919Drugi piščanci pripravljeni (drugi kot nekuhani)120020 % od MFN132020 % od MFN144020 % od MFN156020 % od MFN168020 % od MFN180020 % od MFN
2001vrtnine, sadje, oreški, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali
ocetni kislini 
ex20011000kumareNPNPNPNPNPNP
20019020plodovi iz roduCaspicum, razen sladkih paprik ali pimentovNPNPNPNPNPNP
ex2004903Kislo zelje, zmrznjeno50P55P60P65P70P75P
20053000Kislo zelje, nezmrznjeno(P(P(P(P(P(P
ex 2004909AJVARNPNPNPNPNPNP
200860konzervirane češnje z dodatkom alkohola500P (2)550P (2)600P (2)650P (2)700P (2)750P (2)
20086039sladkane češnje za čokoladne proizvode            
20086051višnje            
-20086091
200970Jabolčni sok, gostote do 1,33 g/ cmł pri 20 °CN50 % od MFNN50 % od MFNN50 % od MFNN50 % od MFNN50 % od MFNN50 % od MFN
20097030vrednost presega 18 ECU/100 kg neto teže, z dodanim sladkorjem            
20097093vrednost do vklj. 18 ECU/100 kg neto teže (dodan sladkor do 30% teže)            
20097099.. brez dodanega sladkorja            
20098071Češnjev sok15020 % od MFN16520 % od MFN18020 % od MFN19520 % od MFN21020 % od MFN22520 % od MFN
200990Mešanice sokov (gostote več kot 1,33 g/cmł)20020 % od MFN22020 % od MFN24020 % od MFN26020 % od MFN28020 % od MFN30020 % od MFN
20099011...vrednosti do 22 ECU/100 kg neto teže            
20099019drugo            
20099031...vrednosti do 18 ECU/100 kg neto teže            
20099039drugo            
230990pripravki za hrano živali
23099093predmešaniceN20 % od MFNN20 % od MFNN20 % od MFNN20 % od MFNN20 % od MFNN20 % od MFN
(1) teža trupov
(2) to znižanje velja samo za carinsko stopnjo "ad valorem"

______________________
N - neomejeno
P - prosto

PRILOGA VII

Seznam izdelkov navedenih v 4. odstavku 21. člena

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Slovenijo velja 50 % znižanje veljavne carine

________________________________________________________________________________

Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (v tonah)
________________________________________________________________________________
0202 meso goveje, zamrznjeno 2000

0203 meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 4000
________________________________________________________________________________
0207.22 Meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, 300
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno; perutnina nerazkosana,
zamrznjena: purani

0207.23 meso in užitni odpadki perutnine iz tar.št. 0105, 1000
sveže, ohlajeno ali zamrznjeno; perutnina nerazkosana,
zamrznjena:race, gosi in pegatke
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
040310 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir 600
in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
040640 Sir in skuta: sir z modrimi plesnimi 200

040690 Sir in skuta:drugi sir: ex ovčji sir 300
beli vlaknasti sir in parmezan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0504 Živalska čreva
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0601 Čebule, gomolji, gomoljaste korenine, kormi itd. 300

060291 Druge žive rastline, potaknjenci in cepiči; 3000
gobji micelij

070200 Paradižnik, svež ali ohlajen 2000

070310 Čebula, šalotka, česen, por in druge čebule; 300
sveža ali ohlajena: čebula in šalotka

070320 Čebula, šalotka, česen, por in druge čebulnice; 200
sveža ali ohlajena: česen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08021 Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho: mandeljni 100

080510 Agrumi, sveži ali suhi: pomaranče 5000

080520 Agrumi, sveži ali suhi: mandarine: klementine, 3000
wilking mandarine in podobno

080530 Agrumi, sveži ali suhi: limone in limete 2000


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna oznaka Poimenovanje Količina (v tonah)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
080710 Melone in papaja, sveže: melone 1000

080910 Marelice 500

081090 Drugo sadje, sveže (kivi) 500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120100 Soja v zrnu, vključno zdrobljena 200

1209 Seme, plodovi in trosi za setev 300

200290 Paradižnik pripravljen 100

230400 Oljna pogača 5000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA VIII a

Seznam izdelkov navedenih v 24. členu

Izdelki s poreklom iz Slovenije, za katere Skupnost odobri carinske kontingente

________________________________________________________________________________
Tarifna oznaka Poimenovanje Carinski kontingent
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03019100 Ribe, žive: 70 ton po 0%
- Druge ribe, žive:
__ postrvi (Salmo trutta, Salmo gairdneri,
Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo
gilae)(1)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pripravljene ali konservirane ribe: 500 ton po 4 %
- Ribe, cele ali v kosih, vendar nezmlete:
160415 -- skuše:
- Druge pripravljene ali konservirane ribe:
- Drugo:
ex 16042050 --- skuše vrste Scomber scombrus in
Scomber japonicus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
(1) Sprememba znanstvenih imen:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastarelo znanstveno ime Nadomeščeno z
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salmo gairdneri Oncorhynchus mykiss
Salmo clarki Oncorhynchus clarki
Salmo aguabonita Oncorhynchus aguabonita
Salmo gilae Oncorhynchus gilae
------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA VIII b

Seznam izdelkov navedenih v 24. členu

Izdelki s poreklom iz Skupnosti, za katere Slovenija odobri carinske kontingente-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarifna št. Poimenovanje Carinski kontingenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0303 Ribe, zamrznjene, razen ribjih filetov in drugega 100 ton po 0 %
ribjega mesa iz tar. št. 0304:

- Druge salmonide, razen jeter in iker:
03032900 -- druge
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1604 Pripravljene ali konservirane ribe: 100 ton po 8 %
- ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete
:
160414 -- Tuni, progasti tuni in palamide (Sarda spp.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1604 Pripravljene ali konservirane ribe: 150 ton po 5 %
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete
:
160415 -- skuše
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1604 Pripravljene ali konservirane ribe: 100 ton po 12,5 %
- Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete
:
ex 160419 -- Druge (razen salmonide)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1604 Pripravljene ali konservirane ribe: 120 ton po 12,5 %
- Druge pripravljene ali konservirane ribe:
-- Druge:
16042050 --- Sardine, palamide, skuše vrste Scomber
Scombrus in Scomber japonicus, ribe vrste Orcynopsis
unicolor

16042070 --- Tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu
Euthynnus

16042090 --- Druge ribe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRILOGA IXa

Pravica do ustanavljanja: sektorji, na katere se nanaša prehodno obdobje

Pridržek pri nacionalni obravnavi (ti pridržki se ne smejo uporabljati na način, ki ni v skladu z obravnavo po načelu največjih ugodnosti):

1. Do dveh let po uveljavitvi sporazuma:

* neposredno zavarovanje (vključno s sozavarovanjem) razen življenjskega zavarovanja
* pozavarovanje in retrocesija

2. Do treh let po uveljavitvi sporazuma:

* finančne storitve borznega posrednika
* družbe za upravljanje investicijskih skladov
* življenjsko zavarovanje

3. Do štirih let po uveljavitvi sporazuma:

* pooblaščene družbe za upravljanje naložb (ustanovljene na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje iz marca 1994) (1)

4. Do konca prehodnega obdobja:

* preiskovalne in varnostne storitve.
* Izkoriščanje naravnih virov (pod pogoji koncesije)
* storitve transporta zemeljskega plina po plinovodu na podlagi pristojbine ali pogodbe
* trgovanje in posredništvo z nepremičninami


______________________

(1) Omejitev pri nakupu več kot 10% delnic teh družb.


PRILOGA IXb

Pravica do ustanavljanja: Izključeni sektorji, na katere
se nanaša 45. člen


I. Organiziranje iger na srečo, stav, loterij in drugih podobnih dejavnosti.

II. Posli in posredništvo s kulturnimi in zgodovinskimi spomeniki in stavbami ter naravnimi rezervati.


Ti pridržki se ne smejo uporabljati na način, ki ni v skladu z obravnavo po načelu največjih ugodnosti.PRILOGA IXc


Pravica do ustanavljanja: Finančne storitve, omenjene v
II. poglavju IV. oddelkaFinančne storitve: Definicije:

Finančna storitev je vsaka storitev finančne narave, ki jo ponudi izvajalec finančne storitve pogodbenice.

Finančne storitve zajemajo naslednje dejavnosti:

A. Vse zavarovalniške in z zavarovanjem povezane storitve

1. Neposredno zavarovanje (vključno s sozavarovanjem):

i) življenjsko;
ii) drugo.

2. Pozavarovanje in retrocesija.

3. Posredovanje zavarovanja, kot so posredništva in zastopstva.

4. Pomožne zavarovalne storitve kot so svetovanje, aktuarske storitve, ocenjevanje tveganja in reševanje odškodninskih zahtevkov.

B. Bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

1. Sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev občanov.

2. Posojanje vseh vrst, med drugim tudi potrošniška posojila, hipotekarna posojila, faktoring in financiranje trgovinskih poslov.

3. Finančni leasing.

4. Opravljanje vseh storitev plačilnega prometa in prenosa denarja, vključno s kreditnimi plačilnimi karticami in bančnimi (debetnimi) plačilnimi karticami, potovalnimi čeki in bančnimi menicami.

5. Garancije in finančne obveze.

6. Trgovanje za lastni račun strank, bodisi na borzi, na trgu OTC ali drugače:

a) z instrumenti denarnega trga (čeki, menice, depozitni certifikati, itd.)
b) s tujo valuto;
c) z izvedenimi produkti (vrednostnimi papirji), vključno s standardiziranimi terminskimi
pogodbami (futures) in opcijami, vendar ne omejeno le na te;
d) z instrumenti menjalnih tečajev in obrestnih mer, vključno s produkti kot so zamenjalni (swap) posli, pogodbe s terminskim deviznim tečajem, itd.;
e) s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
f) z drugimi tržljivimi (prenosnimi) vrednostnimi papirji in finančnimi sredstvi (plasmaji), vključno z zlatom ali srebrom v palicah.

7. Sodelovanje pri izdajanju vseh vrst vrednostnih papirjev, vključno z zajamčenim prevzemom in plasmajem kot (javni ali zasebni) posrednik ter opravljanje storitev, povezanih s takimi izdajami.

8. Denarno posredniški posli (money broking)

9. Upravljanje premoženja (sredstev), kot na primer upravljanje gotovine ali portfelja, vse oblike upravljanja skupnih vlaganj, upravljanje pokojninskih skladov, depotne in skrbniške storitve.

10. Storitve poravnav in obračunov (kliringa) finančnih sredstev, vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi produkti in drugimi prenosnimi instrumenti.

11. Svetovalno posredovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejavnosti, navedene v točkah 1 do 10, vključno z bonitetnimi podatki in analizo, raziskavami in svetovanjem glede naložb in portfelja, svetovanjem pri akvizicijah ter pri prestrukturiranju in strategiji podjetij.

12. Ponujanje in posredovanje finančnih informacij, obdelave finančnih podatkov in z njimi povezane
programske opreme s strani izvajalcev drugih finančnih
storitev.

Iz definicije finančnih storitev so izključene naslednje dejavnosti:

a) dejavnosti, ki jih opravljajo centralne banke ali druge javne ustanove pri uresničevanju denarne politike ali tečajne politike;
b) dejavnosti, ki jih za račun ali s poroštvom vlade opravljajo centralne banke, vladne ustanove ali ministrstva ali javne ustanove, razen kadar te dejavnosti lahko opravljajo izvajalci finančnih storitev v konkurenci s takimi javnimi subjekti;
c) dejavnosti, ki sestavljajo del zakonskega sistema socialne varnosti ali javnega pokojninskega zavarovanja, razen kadar te dejavnosti lahko opravljajo izvajalci finančnih storitev v konkurenci z javnimi subjekti ali zasebnimi ustanovami.


PRILOGA X

Pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, na
katere se nanaša 68. člen


1. Tretji odstavek 68. člena se nanaša na naslednje mnogostranske konvencije:

* Mednarodna konvencija za varstvo izvajalcev, proizvajalcev fonogramov in radiodifuznih organizacij (Rim, 1961);
* Protokol v zvezi z Madridskim aranžmajem o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989);
* Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za namene postopkov patentiranja (1977, spremenjena v letu 1980);
* Mednarodna konvencija o zaščiti novih rastlinskih sort (UPOV), Ženevska listina, 1991)

Pridružitveni svet lahko odloči, da se tretji odstavek 67. člena uporablja za druge mnogostranske konvencije.

2. Pogodbenice potrjujejo pomen, ki ga pripisujejo obveznostim, ki izhajajo iz naslednjih mnogostranskih konvencij:

* Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena v letu 1979);
* Madridski sporazum o mednarodnem registriranju znamk (Stockholmska listina 1967, dopolnjena v letu 1979):
* Nicejski sporazum o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva 1977, dopolnjen v letu 1979);
* Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington 1970, dopolnjen v letu 1979 in spremenjen v letu 1984);
* Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (Pariška listina 1971).

3. Od začetka veljavnosti tega Sporazuma Slovenija glede priznavanja in varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine, družb in državljanov Skupnosti ne obravnava manj ugodno, kot katerokoli tretjo državo po dvostranskih sporazumih.


PRILOGA XI

Sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti, na katero se
nanaša 106. člen


Slovenija lahko sodeluje v okvirnih programih Skupnosti, posebnih programih, projektih ali drugih dejavnostih na področjih:

* raziskav
* informacijskih storitev
* okolja
* izobraževanja, usposabljanja in mladine
* socialne politike in zdravstva
* varstva potrošnikov
* malih in srednjih podjetij
* turizma
* kulture
* avdiovizualnega sektorja
* varstva državljanov
* trgovinskih olajšav
* energetike
* prometa
* boja proti mamilom in narkomaniji

Pridružitveni svet lahko sklene, da zgoraj navedenim področjem dejavnosti doda druga področja dejavnosti
Skupnosti, za katera meni, da zanimajo obe strani ali prispevajo k obseganju ciljev Evropskega sporazuma.PRILOGA XII

Carinske dajatve pri izvozu in dajatve z enakovrednim
učinkom, omenjene v 1. odstavkom 14. člena


Slovenija postopno zniža izvozne dajatve, enakovredne carinskim dajatvam, po naslednjem časovnem razporedu:


01.01.1996 : 7 % 01.01.1997 : 4 % 01.01.1998 : 0 %

za naslednje izdelke:


Tarifna Poimenovanje izdelkov
št. KN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.01 Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
vejah, butarah ali podobnih oblikah; iverje
in podobni drobci; žagovina, lesni odpadki in
ostanki, aglomerirani in neaglomerirani v okroglice,
brikete, pelete ali podobe oblike
4401.10 00 - Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah,
vejah, butarah ali podobnih oblikah
- iverje, sekanci in podobno:
4401.21 00 -- iglavcev
4401.22 00 -- neiglavcev
4401.30 - Žagovina, odpadki in ostanki, aglomerirani
ali neaglomerirani v okroglice, brikete, pelete
ali podobne oblike
4401.30 90 --- drugo
44.03 Les, neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali
beljavine, ali grobo obdelan (razčetverjen)
4403.20 00 - Drugo, iglavcev
- drug
4403.91 00 -- hrastov (Quercus spp.)
4403.92 00 -- bukov (Fagus spp.):
4403.99 -- drug:
4403.99 10 --- topolov
4403.99 20 --- kostanjev
4403.99 80 --- drugo
44.07 Les, vzdolžno žagan in iverjen, rezan ali
luščen, skobljan ali ne, topo ali zobato
dolžinsko spojen, debeline nad 6 mm:
- drugo:
4407.91 -- hrastov (Quercus spp.):
4407.91 10 --- topo ali zobato dolžinsko spojen,
skobljan ali ne, brušen ali ne
--- drugo:
--- skobljan:
4407.91 31 ----- bloki, deščice, frizi in ploščice za
parket ali ladijski pod, nesestavljeni
4407.91 39 ----- drugo
4407.91 50 ---- brušen
4407.91 90 ---- drugo
4407.92 -- bukov (Fagus spp.):
4407.92 10 --- topo ali zobato dolžinsko spojen,
skobljan ali ne, brušen ali ne
--- drugo
4407.92 30 ---- skobljan
4407.92 50 ---- brušen
4407.92 90 ---- drugo
4407.99 -- drugo:
--- drugo:
---- skobljan:
4407.99 39 ----- drugo


PRILOGA XIIIIZMENJAVA PISEM

MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI
IN EVROPSKO SKUPNOSTJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA
DRUGI STRANI,
V ZVEZI Z DOLOČBAMI DRUGEGA ODSTAVKA 64. ČLENA
SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI


A. PISMO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE


Spoštovani,

v zvezi z drugim odstavkom 64. člena Sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na pravila Skupnosti o pretoku kapitala, in z ozirom na pristop Slovenije k Evropski uniji, želim potrditi naslednjo zavezo Vlade Republike Slovenije:

I. da ob koncu četrtega leta po začetku veljavnosti Sporazuma o pridružitvi sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila državljanom držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi, pravico do nakupa nepremičnin.

II. da od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi, ob pogoju vzajemnosti, zagotovi pravico do nakupa nepremičnin državljanom držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slovenije,

Hvaležen bi bil, če bi potrdili soglasje Evropskih skupnosti k zgoraj navedenemu.Za Vlado Republike Slovenije


B. PISMO EVROPSKE SKUPNOSTI IN NJENIH DRŽAV ČLANIC

Spoštovani,

Čast imam potrditi prejem Vašega pisma v zvezi z določbami drugega odstavka 64. člena Sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na pravila Skupnosti o pretoku kapitala in se glasi:


'Spoštovani,

v zvezi z drugim odstavkom 64. člena Sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na pravila Skupnosti o pretoku kapitala, in z ozirom na pristop Slovenije k Evropski uniji, želim potrditi naslednjo zavezo Vlade Republike Slovenije:

I. da ob koncu četrtega leta po začetku veljavnosti Sporazuma o pridružitvi sprejme potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovila državljanom držav članic Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi, pravico do nakupa nepremičnin.

II. da od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi, ob pogoju vzajemnosti, zagotovi pravico do nakupa nepremičnin državljanom držav članic Evropske unije, ki so imeli tri leta stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike Slovenije,

Hvaležen bi bil, če bi potrdili soglasje Evropskih skupnosti k zgoraj navedenemu.'

Evropska skupnost in njene države članice imajo čast potrditi svoje soglasje z zavezo, ki jo je ob pogoju vzajemnosti, v tem pismu sprejela Vaša vlada.V imenu
Evropske skupnosti in njenih držav članic


SEZNAM PROTOKOLOVPROTOKOL 1 O TEKSTILNIH IZDELKIH IN OBLAČILIH

PROTOKOL 2 O IZDELKIH, KI JIH VKLJUČUJE POGODBA O
USTANOVITVI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG
IN JEKLO (ESPJ)

PROTOKOL 3 O TRGOVINI MED SLOVENIJO IN SKUPNOSTJO S
PREDELANIMI KMETIJSKIMI IZDELKI

PROTOKOL 4 O DEFINICIJI POJMA "IZDELKI S POREKLOM"
IN NAČINIH UPRAVNEGA SODELOVANJA

PROTOKOL 5 O MEDSEBOJNI POMOČI MED UPRAVNIMI ORGANI
V CARINSKIH ZADEVAH

PROTOKOL 6 O KONCESIJAH Z LETNIMI OMEJITVAMI


PROTOKOL 1

O TEKSTILNIH IZDELKIH IN OBLAČILIH1. člen

Ta protokol se uporablja za tekstilne izdelke in oblačila (v nadaljevanju "tekstilni izdelki"), navedene v XI. Oddelku (50. do 63. poglavje) Kombinirane nomenklature Skupnosti.


2. člen

1. Carinske dajatve pri uvozu, ki se uporabljajo v Skupnosti za tekstilne izdelke, ki spadajo v XI. oddelek (50. do 63. poglavje) Kombinirane nomenklature, s poreklom iz Slovenije, kot je določeno v 4. Protokolu tega Sporazuma, razen za izdelke, navedene v Prilogi I k temu Protokolu (sedanja Priloga V Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Slovenijo o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranega 23. julija 1993) se odpravijo z začetkom veljavnosti tega Sporazuma.

2. Carinske dajatve pri uvozu v Skupnost za izdelke slovenskega porekla, ki so našteti v Prilogi I k temu Protokolu, se začasno opustijo v mejah letnih carinskih plafonov Skupnosti, ki se progresivno zvišujejo z namenom, da bi dosegli popolno odpravo carinskih dajatev pri uvozu teh izdelkov do konca drugega leta po začetku veljavnosti tega Sporazuma.

3. Carinske dajatve, ki se uporabljajo za neposredni uvoz tekstilnih izdelkov v Slovenijo s poreklom iz Skupnosti, kot je določeno v Protokolu 4 tega Sporazuma in ki spadajo v XI. oddelek (50. do 63. poglavje) Kombinirane nomenklature, se z začetkom veljavnosti tega Sporazuma odpravijo, razen za izdelke, navedene v Prilogi II(a) in II(b) k temu Protokolu, za katere se carinske stopnje progresivno zmanjšujejo, kot je v njem določeno.

4. Carinske dajatve, ki se uporabljajo za nadomestne izdelke, uvožene v Skupnost s poreklom iz Slovenije v skladu s Protokolom 4 tega Sporazuma in ki izhajajo iz poslov v Sloveniji v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3036/94, se odpravijo z začetkom veljavnosti tega Sporazuma. Vendar pa za te izdelke ni treba, da veljajo dogovori ali posebni ukrepi, navedeni v 3. točki 1. člena ali letne omejitve, navedene v 2(b) točki 2. člena te uredbe.

5. Po tem Protokolu se za trgovino s tekstilnimi izdelki med pogodbenicami uporabljajo določbe Sporazuma in še posebej njegovega 12. in 13. člena.


3. člen

Dogovor o količinah in druga z njim povezana vprašanja glede izvoza tekstilnih izdelkov s poreklom iz Slovenije v Skupnost in s poreklom iz Skupnosti v Republiko Slovenijo se določi v Dodatnem protokolu k Sporazumu o trgovini s tekstilnimi izdelki med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, ki mora biti sklenjen pred 31. decembrom 1995. Dokler dogovora o Dodatnem protokolu ni, se še naprej uporabljajo določbe omenjenega Sporazuma o trgovini s tekstilnimi izdelki, parafiranega 23. julija 1993, kot je bil spremenjen in dopolnjen s Sporazumom 15. decembra 1994 tako, da upošteva razširitev Evropskih skupnosti.


4. člen

Od začetka veljavnosti tega Sporazuma ne bodo naložene nobene nove količinske omejitve ali ukrepi z enakovrednim učinkom, razen kot je predvideno z omenjenim Sporazumom in njegovimi Protokoli.


PRILOGA INEPOSREDNI UVOZ

CARINSKI PLAFONI SKUPNOSTI
Kategorija enota 1996 1997
---------------------------------------------------------------------------
5 000 kosov 4216 5059

6 " 4470 5364

7 " 3098 3718

8 " 4309 5171

9 tone 2737 3285


PRILOGA II(a)Carinske dajatve omenjene v 3. odstavku 2. člena

Carinske dajatve pri uvozu tekstilnih izdelkov v Republiko Slovenijo, navedenih v tej prilogi in s poreklom iz Skupnosti, se postopoma zmanjšujejo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- 1. januarja 1996 se vsaka carina zmanjša na 80 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1997 se vsaka carina zmanjša na 55 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1998 se vsaka carina zmanjša na 30 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1999 se vsaka carina zmanjša na 15 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 2000 se odpravijo preostale carine.


PRILOGA II(b)


Carinske dajatve omenjene v 3. odstavku 2. člena

Carinske dajatve pri uvozu tekstilnih izdelkov v Republiko Slovenijo, navedenih v tej prilogi in s poreklom iz Skupnosti, se postopoma zmanjšujejo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

- 1. januarja 1996 se vsaka carina zmanjša na 90 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1997 se vsaka carina zmanjša na 70 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1998 se vsaka carina zmanjša na 45 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1999 se vsaka carina zmanjša na 35 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 2000 se vsaka carina zmanjša na 20 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 2001 se odpravijo preostale carine.
PROTOKOL 2


O IZDELKIH, KI JIH VKLJUČUJE POGODBA O EVROPSKI SKUPNOSTI
ZA PREMOG IN JEKLO (ESPJ)1. člen

Ta Protokol se uporablja za izdelke, navedene v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo in določene v Splošni carinski tarifi. (1)


I. POGLAVJE

IZDELKI IZ JEKLA EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO


2. člen

1. Z začetkom veljavnosti Sporazuma se izdelki iz jekla ESPJ, s poreklom iz Slovenije uvažajo v Skupnost brez carine.

2. Z začetkom veljavnosti Sporazuma se izdelki iz jekla ESPJ, s poreklom iz Skupnosti uvažajo v Slovenijo brez carine, razen izdelkov, navedenih v Prilogi I k temu Protokolu. Carinske dajatve pri uvozu takih izdelkov se postopoma zmanjšujejo po naslednjem časovnem razporedu:

- 1. januarja 1996 se vsaka carina zmanjša na 80 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1997 se vsaka carina zmanjša na 55 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1998 se vsaka carina zmanjša na 30 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 1999 se vsaka carina zmanjša na 15 % osnovne carinske dajatve

- 1. januarja 2000 se odpravijo preostale carine.


-------------------
1 OJ L 345, 31.12.1994, str.1

3. člen

1. Količinske omejitve za uvoz izdelkov iz jekla ESPJ s poreklom iz Slovenije v Skupnost ter ukrepi z enakovrednim učinkom se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.

2. Količinske omejitve za uvoz izdelkov iz jekla ESPJ s poreklom iz Skupnosti v Slovenijo ter ukrepi, ki imajo enakovreden učinek, se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.


II. POGLAVJE

PREMOGOVI IZDELKI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO


4. člen

Z začetkom veljavnosti Sporazuma se premogovi izdelki Evropske skupnosti za premog in jeklo s poreklom iz Slovenije uvažajo v Skupnost brez carine.


5. člen

Z začetkom veljavnosti Sporazuma se premogovi izdelki Evropske skupnosti za premog in jeklo s poreklom iz Skupnosti uvažajo v Slovenijo brez carine.


6. člen

1. Količinske omejitve za uvoz premogovih izdelkov Evropske skupnosti za premog in jeklo s poreklom iz
Slovenije v Skupnost ter ukrepi z enakovrednim učinkom se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.

Republika Avstrija lahko kljub temu do 31. decembra 1996 v zvezi s Slovenijo zadrži uvozne omejitve, ki jih je uporabljala 1. januarja 1994 v zvezi z lignitom, ki spada pod številko 27 02 10 00 Kombinirane nomenklature.

2. Količinske omejitve za uvoz premogovih izdelkov Evropske skupnosti za premog in jeklo s poreklom iz
Skupnosti v Slovenijo ter ukrepi z enakovrednim učinkom se odpravijo z začetkom veljavnosti Sporazuma.III. POGLAVJE

SKUPNE DOLOČBE


7. člen

1. Če bi utegnilo vplivati na trgovino med Skupnostjo in Slovenijo, je s pravilnim izvajanjem tega Sporazuma nezdružljivo naslednje:

i) vsi sporazumi med podjetji o sodelovanju ali združevanju, odločitve združenj podjetij in usklajena ravnanja podjetij, katerih namen ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;
ii) zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Slovenije kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja;
iii) vsaka državna pomoč, razen v primerih, ko so dopustne izjeme pod pogoji, ki jih določa Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

2. Vsako ravnanje v nasprotju z določbami tega člena se oceni na podlagi meril, ki izhajajo iz uporabe pravil iz 65. in 66. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnopsti za premog in jeklo in 85. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter predpisov o državni pomoči, vključno s sekundarno zakonodajo.

3. V treh letih po začetku veljavnosti Sporazuma Pridružitveni svet sprejme potrebna pravila za izvajanje prvega in drugega odstavka.

4. Pogodbenice z odstopanjem od določb iz točke (iii) prvega odstavka priznavajo, da lahko Slovenija izjemoma prvih pet let po začetku veljavnosti Sporazuma v zvezi z izdelki iz jekla ESPJ dodeljuje državno pomoč za prestrukturiranje, pod pogojem da:

- pomoč podjetjem prejemnikom pomaga doseči sposobnost preživetja pod običajnimi tržnimi pogoji do konca obdobja prestrukturiranja;
- sta količina in stopnja dodeljene pomoči omejeni na tisto, kar je nujno potrebno za obnovitev sposobnosti preživetja, ter da se postopoma zmanjšujeta;
- je program prestrukturiranja povezan s splošno racionalizacijo in načrtom za zmanjšanje zmogljivosti za Slovenijo.

5. Vsaka pogodbenica mora zagotoviti preglednost državne pomoči s polno in nenehno izmenjavo informacij z drugo pogodbenico o znesku, stopnji in namenu pomoči ter tako, da v te informacije vključi podrobni načrt prestrukturiranja.

6. Če Skupnost ali Slovenija menita, da je določeno ravnanje nezdružljivo s pogoji prvega odstavka, kot so dopolnjeni v četrtem odstavku, ter:

- da ni primerno obravnavano v pravilih za izvajanje, omenjenih v tretjem odstavku, ali
- da takih pravil ni, in ravnanje povzroča ali grozi, da bo povzročilo škodo interesom druge pogodbenice ali materialno škodo njeni domači industriji,

lahko oškodovana pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, če posvetovanja, ki trajajo največ 30 delovnih dni, ne prinesejo rešitve. Taka posvetovanja morajo potekati v tridesetih dneh od dneva, ko so bila uradno zahtevana.

V primeru ravnanj, ki so nezdružljiva s pogoji točke (iii) prvega odstavka, se lahko taki ustrezni ukrepi izvajajo le na način in pod pogoji, določenimi v Splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) ali v skladu s katerimkoli drugim ustreznim instrumentom, ki se uporablja med pogodbenicami in je bil sklenjen pod okriljem GATT.


8. člen

Določbe 12., 13., 14. in 15. člena Sporazuma se uporabljajo med pogodbenicami za trgovino z izdelki Evropske skupnosti za premog in jeklo.


9. člen

Pogodbenice soglašajo, da je eno od posebnih teles, ki jih ustanovi Pridružitveni svet, kontaktna skupina, odgovorna za razpravo o izvajanju tega Protokola.


PRILOGA 1
SEZNAM IZDELKOV, NAVEDENIH V 2. ODSTAVKU 2. ČLENA
72029911

72081310
72081391
72081395
72081398
72081410
72081491
72081499
72082310
72082391
72082395
72082398
72082410
72082491
72082499
72083100
72083310
72083391
72083399
72083410
72083490
72083510
72083590
72084100
72084310
72084391
72084399
72084410
72084490
72084510
72084590
72089010

72091100
72091210
72091290
72091310
72091390
72091410
72091490
72092100
72092210
72092290
72092310
72092390
72092410
72092491
72092499
72093100
72093210
72093290
72093310
72093390
72093410
72093490
72094100
72094210
72094290
72094310
72094390
72094410
72094490

72111100
72111210
72111290
72111910
72111991
72111999
72112100
72112210
72112290
72112910
72112991
72112999
72113010
72114110
72114191
72114910
72119011

72131000
72133120
72133181
72133189
72133910
72133990
72134100
72134900
72135020
72135081
72135089

72142000
72144010
72144020
72144051
72144059
72144080
72145010
72145031
72145039
72145090
72146000

72191210
72191290
72191310
72191390
72191410
72191490
72192111
72192119
72192190
72192210
72192290
72192310
72192390
72192410
72192490
72193110
72193190
72193210
72193290
72193310
72193390
72193410
72193490
72193510
72193590

72201100
72201200
72202010
72209011
72209031

72210010
72210090

72221011
72221019
72221021
72221029
72221031
72221039
72221081
72221089

72251010
72251091
72251099
72252020
72253000
72254010
72254030
72254050
72254070
72254090
72255010
72255090
72259010

72261010
72261031
72261039
72262020
72269110
72269190
72269210
72269920

72271000
72272000
72279010
72279030
72279050
72279070

72281010
72281030
72282011
72282019
72282030
72283020
72283041
72283049
72283061
72283069
72283070
72283089
72286010
72287010
72287031

73011000


PROTOKOL 3


O TRGOVINI MED SLOVENIJO IN SKUPNOSTJO
S PREDELANIMI KMETIJSKIMI IZDELKI
1. člen

1. Skupnost in Slovenija v trgovini s predelanimi kmetijskimi izdelki uporabljata carine, navedene v Prilogi I oziroma Prilogi II v skladu s pogoji, omenjenimi v njih.

2. Pridružitveni svet odloči o:

- razširitvi seznama predelanih kmetijskih izdelkov po tem Protokolu
- spremembah carin, omenjenih v Prilogah
- povečanju ali odpravi carinskih kvot.

3. Pridružitveni svet lahko zamenja carine, določene s tem Protokolom, z režimom, vzpostavljenim na podlagi ustreznih tržnih cen kmetijskih izdelkov v Skupnosti oziroma v Sloveniji, ki se dejansko uporabljajo pri proizvodnji predelanih kmetijskih izdelkov ob upoštevanju tega Protokola. Ob upoštevanju teh zneskov določi seznam blaga in seznam osnovnih izdelkov; v ta namen določi splošna pravila uporabe.


2. člen

Carine, ki se uporabljajo v skladu s 1. členom, se z odločitvijo Pridružitvenega sveta lahko zmanjšajo:

- kadar se v trgovini med Skupnostjo in Slovenijo carine, ki se uporabljajo za osnovne kmetijske izdelke, zmanjšajo, ali

- v odgovor na zmanjšanja, ki izhajajo iz medsebojnih koncesij, ki se nanašajo na predelane kmetijske izdelke.

Znižanja, predvidena v prvem odstavku, se izračunajo za kmetijsko komponento v carinah, ki ustreza kmetijskim izdelkom, dejansko uporabljenim pri proizvodnji predelanih kmetijskih izdelkov, in odštejejo od carin, ki se uporabljajo za te osnovne kmetijske izdelke.


3. člen

Skupnost in Slovenija se obveščata o upravnih ukrepih sprejetih za izdelke, ki jih zajema ta Protokol.

Ti ukrepi naj zagotovijo enako obravnavo za vse zainteresirane pogodbenice in naj bodo čim bolj enostavni in prožni.


PRILOGA I

Carine, ki se uporabljajo za blago s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Skupnost

Tarifna Poimenovanje Carinska
št.KN stopnja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt,
kefir in drugo fermetirano ali kislo mleko in
smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodatnim sadjem, oreščki ali kakavom

0403(10) - Jogurt:

0403 10 51 do -- Aromatiziran ali z dodatkom sadja ali kakava KE (1)
0403 10 99

0403 90 - Drugo:

0403 90 71 do -- Aromatiziran ali z dodatkom sadja ali kakava KE
0403 90 99

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli
vodi), zamrznjene:

0710 40 -Sladka koruza KE

0711 Vrtnine začasno konzervirane (npr. z žveplovim
dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšne
neprimerne za takojšnjo prehrano

0711 90 30 - Sladka koruza KE

1517 Margarina; jedilne mešanice ali preparati
iz masti in olj živalskega ali rastlinskega
izvora ali frakcij različnih masti ali olj
iz tega poglavja, razen jedilnih masti ali
olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516:

1517 10 - Margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10 -- več kot 10 ut.% do vključno KE
15 ut.% mlečnih maščob

517 90 - Drugo:

----------------------------
(1) Kmetijska komponenta, katere carinska vrednost je bila določena v Urugvajskem krogu


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517 90 10 -- več kot 10 ut.%, do vključno KE
15 ut.% mlečnih maščob

1519 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline,
kisla olja iz rafinacije; industrijski
maščobni alkohol:

- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline

1519 11 -- Stearinska kislina 2
1519 12 -- Oleinska kislina 5

1519 20 - Industrijski maščobni alkoholi 6

1704 Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado),
brez kakava

1704 10 - Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne

1704 10 11 do -- manj kot 60 ut.% saharoze KE, maks 23
1704 10 19 (vključno z invertnim sladkorjem izraženim
s saharozo)

1704 10 91 do -- 60 ut.% ali več saharoze KE, maks 18
1704 10 99 (vključno z invertnim sladkorjem izraženim
s saharozo)

1704 90 - Drugo

1704 90 10 -- ekstrat sladke koreninice (likviricije), 9
ki vsebuje 10 ut.% saharoze ali več, vendar
ne vsebuje drugih dodatkov

1704 90 30 -- Bela čokolada KE, max 27+AD S/Z

1704 90 51 do - Drugo KE, max 27+AD S/Z
1704 90 99

1803 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena 0

1804 00 00 Kakavovo maslo, maščobe in olje 0

1805 00 00 Kakav v prahu, brez dodatka sladkorja ali 0
drugih sladil

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1806 10 - Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali KE
drugih sladil


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1806 20 - Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v
tekočem stanju, v obliki paste, prahu, zrnih ali
v drugih oblikah v razsutem stanju, v posodah
ali pakiranjih nad 2 kg:

1806 20 10 -- 31 ut.% ali več kakavovega masla KE, maks 27 + AD S/Z
ali 31 ut.% ali več kakavovega masla in mlečne
maščobe v kombinaciji

1806 20 30 -- 25 ut.% ali več, vendar manj kot KE, maks 27 + AD S/Z
31 ut.% kakavovega masla in mlečne maščobe v
kombinaciji

-- Drugo:

1806 20 50 --- 18 ut.% ali več kakavovega masla KE, maks 27 + AD S/Z

1806 20 70 --- Čokoladno mleko v prahu KE

1806 20 80 --- Čokoladni prelivi KE

1806 20 95 --- Drugo KE, maks 27 + AD S/Z

1806 31 -- Polnjeni KE, maks 27 + AD S/Z

1806 32 -- Nepolnjeni KE, maks 27 + AD S/Z

1806 90 - Drugo:

1806 90 11 do -- Čokolada in čokoladni izdelki KE, maks 27 + AD S/Z
1806 90 39

1806 90 50 -- Sladkorni izdelki in nadomestki, narejeni KE, maks 27 + AD S/Z
iz izdelkov iz sladkornih nadomestkov, ki
vsebujejo kakav

1806 90 60 -- Namazi, ki vsebujejo kakav:

--- v izvirnem pakiranju z neto vsebino KE, maks 27 + AD S/Z
1 kg ali manj

--- Drugo KE, maks 27 + AD S/Z

1806 90 70 -- Preparati za pripravo pijač, ki KE, maks 27 + AD S/Z
vsebujejo kakav

1806 90 90 -- Drugo KE, maks 27 + AD S/Z


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba,
škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v prahu v
količini manj kot 50 ut.%, ki niso navedena
in ne zajeta na drugem mestu; živila iz
materiala iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 10 ut.%,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 - Izdelki za otroško hrano v pakiranjih KE
za prodajo na drobno

1901 20 - Mešanice in testo za izdelovanje KE
pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905

1901 90 - Drugo

1901 90 11 --- Z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 ut.% KE
ali več

1901 90 19 --- Drugo KE

1901 90 90 -- Drugo KE

1902 Testenine kuhane ali nekuhane ali polnjene
(z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

- testenine, nekuhane, nepolnjene in ne
drugače pripravljene:


1902 11 -- z jajci KE

1902 19 --druge KE

1902 20 -Testenine, polnjene, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene:

1902 20 91 do -- drugo KE
1902 20 99

1902 30 - druge testenine KE

1902 40 - kuskus KE

1903 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni KE
iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle in v
podobnih oblikah


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1904 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem KE
ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.
koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu,
poprej kuhana ali drugače pripravljena

1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi
pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske
izdelke, oblati, rižev papir in podobni
izdelki

1905 10 - hrustljavi kruh KE, maks 24 + AD S/Z

1905 20 - kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem KE

ex 1905 30 - sladki biskviti, vaflji in oblati:

1905 30 11 KE, maks 35 + AD S/Z
do 59 in 99
-- drugo

- vaflji in oblati

1905 30 91 ---- soljeni, polnjeni ali nepolnjeni KE, maks 30 + AD F/M

1905 40 - prepečenec, toast in podobni toast izdelki KE

1905 90 - drugo:

1905 90 10 -- matzos KE, maks 20 + AD F/M

1905 90 20 -- hostije, prazne kapsule za farmacevtske KE
izdelke, oblati, rižev papir in podobni izdelki

-- drugo

1905 90 30 ---kruh, ki ne vsebuje dodanega medu, jajc, KE
sira ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje
več kot 5 ut.% sladkorjev niti več kot 5 ut.%
maščob

1905 90 40 --- vaflji in oblati z vsebnostjo vode več KE, maks 30 + AD F/M
kot 10 ut.%

1905 90 45 ---biskviti, pridobljeni s potiskanjem ali KE, maks 30 + AD F/M
in 55 vlečenjem, začinjeni ali soljeni

---drugo:

1905 90 60 ---- z dodanimi sladili KE, maks 35 + AD S/Z


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1905 90 90 ---- drugo KE, maks 30 + AD F/M

2001 Vrtnine, sadje, oreščki in drugi užitni
deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani
v kisu ali ocetni kislini:

2001 90 - drugo:

2001 90 30 - sladka koruza (Zea mays var. saccharata) KE

2001 90 40 - sladek krompir in podobni KE
užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj
5 ut.% škroba

2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
drugače kot v kisu ali ocetni kislini;
zamrznjene

2004 10 - krompir

2004 10 91 -- v obliki moke, zdroba ali kosmičev KE


2004 90 - drugo:

2004 90 10 -- sladka koruza(Zea mays var. saccharata KE

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
drugače kot v kisu in ocetni kislini,
nezamrznjene:

2005 20 - krompir:

2005 20 10 -- v obliki moke, zdroba ali kosmičev KE


2005 80 - sladka koruza (Zea mays var. saccharata) KE

2008 Sadje, oreščki in drugi užitni deli rastlin,
drugače pripravljeni ali konzervirani, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladi ali
alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in
ne zajeti na drugem mestu:

2008 91 - palmova jedra 9

2008 99 85 - koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. KE
saccharata)

2008 99 91 - sladek krompir in podobni KE
užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 ut.%
ali več škroba


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja,
mate čaja in pripravki na njihovi osnovi ali
na osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena
cikorija in drugi praženi kavni nadomestki
in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

2101 10 - ekstrakti, esence in koncentrati kave ter
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc
ali koncentratov ali na osnovi kave:

-- pripravki na osnovi kave:
2101 10 99 --- drugo KE

2101 20 - ekstrakti, esence in koncentrati čaja ali
mate čaja in pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali
na osnovi čaja ali mate čaja:

2101 20 10 -- ki ne vsebuje mlečnih maščob, mlečnih
proteinov, saharoze, izoglukoze, glukoze
ali škroba ali da vsebuje manj kot 1,5%
mlečne maščobe, 2,5% mlečnih proteinov,
5% saharoze ali izoglukoze, 5% glukoze
ali škroba:

--- pripravki na osnovi čaja ali mate-ja

--- drugo
0
4,4
2101 20 90 -- drugo KE

2101 30 - pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence
in koncentrati:

-- pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki:

2101 30 11 --- pražena cikorija 7,7

2101 30 19 --- drugo KE

-ekstrakti esence in koncentrati pražene
cikorije in drugi praženi kavni nadomestki:

2101 30 91 - iz pražene cikorije 8,6

2101 30 99 -- drugo KE

2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi podobni


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv
iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

2102 10 -aktivni kvas:

2102 10 10 -- kultura kvasa 7,4

2102 10 31 do -- pekovski kvas KE
2102 10 39

2102 10 90 -- drugo 8,8

2102 20 - neaktivni kvas; drugi enocelični 3
mikroorganizmi, mrtvi:

2102 20 11 --neaktivni kvas v tabletah, kockah ali
podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju
z neto do vključno 1 kg

2102 30 00 - pripravljeni pecilni prašek 3

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake,
mešanice začimbnih dodatkov in mešane začimbe;
gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

2103 10 - sojina omaka 4,4


2103 20 - paradižnikov ketchup in druge paradižnikove
omake:

- omake na osnovi paradižnikovega pireja 6

-- drugo 7

2103 30 - gorčična moka in zdrob in pripravljena
gorčica:

2103 30 90 -- pripravljena gorčica 6,5

2103 90 - drugo 6
2103 90 90 --drugo 5

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe;
homogenizirana sestavljena živila:

2104 10 Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe 7

2104 20 Homogenizirana sestavljena živila 8,6

1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2105 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom KE, maks 27 + AD S/Z
ali brez kakava

2106 Živila, ki niso navedena in ne zajeta na
drugem mestu

2106 10 - beljakovinski koncentrati in teksturirane
beljakovinaste snovi

2106 10 10 -- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih 8,2
proteinov, saharoze, izoglukoze, glukoze ali
škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 ut.% mlečne
maščobe, 2,5 ut.% mlečnih proteinov, 5 ut.% saharoze
ali izoglukoze, 5 ut.% glukoze ali škroba

2106 10 90 -- drugo KE

2106 90 - drugo:

2106 90 10 --sirovi fondueji KE, maks 25 ECU/100kg

-- drugo

2106 90 91 -- ki ne vsebujejo mlečnih maščob, mlečnih
proteinov, saharoze, izoglukoze, glukoze ali
škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 ut.% mlečne
maščobe, 2,5 ut.% mlečnih proteinov, 5 ut.%
saharoze ali izoglukoze, 5 ut.% glukoze ali
škroba

ex 2106 90 91 ---- proteinski hidroliti; kvasni autoliti 4,4

ex 2106 90 91 ---- drugo 4,4

2106 90 99 --- drugo KE

2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
s sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi
za aromatiziranje ter druge brezalkoholne
pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov,
ki se uvrščajo v tar. št. 2009

2202 10 - vode, vključno mineralne vode in sodavice, 5
z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili
ali sredstvi za aromatiziranje

2202 90 - drugo:

2202 90 10 -- ki ne vsebujejo izdelkov iz tar. št. 0401
do 0404 ali maščob, pridobljenih iz izdelkov
iz tar. št. 0401 do 0404


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ex 2202 90 10 --- ki vsebujejo sladkor (saharozo ali invertni 5
sladkor)

2202 90 91 do --drugo KE
2202 90 99

2203 Pivo iz slada 7

2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, 5
aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za
aromatiziranje

2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80
vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače; sestavljeni alkoholni izdelki za
proizvodnjo pijač:

2208 10 - sestavljeni alkoholni izdelki za
proizvodnjo pijač:

2208 10 90 -- drugo 19 MIN ECU 1,1 vol/hl

2208 20 - alkoholne pijače, dobljene z destilacijo
vina iz grozdja, grozdnega drozga ali
grozdnih tropin:

2208 20 11 -- v posodah, ki držijo 2 litra ali manj ECU 1,1% vol/hl + ECU 7/hl
in 19

2208 20 91 -- v posodah, ki držijo več kot 2 litra ECU 1,1% vol/hl
in 99

2208 30 - whisky:

--whisky bourbon, v posodah, ki držijo

2208 30 11 --- 2 litra ali manj (2) ECU 0,1 vol/hl + ECU 1/hl

2208 30 19 --- več kot 2 litra ECU 0,1/% vol/hl

-- drugo v posodah, ki držijo:

2208 30 91 ---2 litra ali manj ECU 0,3/%vol/hl + ECU 2,1/hl

2208 30 99 --- več kot 2 litra

2208 40 - rum in tafia (žganje iz sladkornega trsa):

2208 40 10 -- v posodah, ki držijo 2 litra ali manj ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl

--------------------------------------
(2) Geslo v tem podnaslovu je podvrženo pogojem, ki so definirani v ustreznih določbah Skupnosti.


1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2208 40 90 -- v posodah, ki držijo več kot 2 litra ECU 0,7/% vol/hl

2208 50 -gin in brinjevec:

-- gin v posodah, ki držijo:

2208 50 11 ---2 litra ali manj ECU 0,7/% vol/hl + ECU 3,5/hl

2208 50 19 --- več kot 2 litra ECU 0,7/% vol/hl

--brinjevec v posodah, ki držijo:

2208 50 91 --- 2 litra ali manj ECU 1,1/%vol/hl + ECU 7/hl

2208 50 99 --- več kot 2 litra ECU 1,1/%vol/hl + ECU 7/hl

2208 90 - drugo

-- arak v posodah, ki držijo:

2208 90 11 --- 2 litra ali manj ECU 0,7/%vol/hl+ECU 3,5/hl

2208 90 19 ---več kot 2 litra ECU 0,7/%vol/hl

-- vodka z vsebnostjo alkohola 45,4 vol.%
ali manj ter žgane pijače iz sliv, hrušk
ali češenj (razen likerjev) v posodah, ki
držijo:

--- 2 litra ali manj:

2208 90 31 ---- vodka ECU 0,9/% vol/hl+3,5/hl

2208 90 33 ---- žgane pijače iz sliv, hrušk ali češenj ECU 0,9/%vol/hl+ECU 3,5/hl
(razen likerjev)

2208 90 39 ---več kot 2 litra ECU 0,9/%vol/hl

-- druga žganja, likerji in druge alkoholne
pijače v posodah, ki držijo:

--- 2 litra ali manj:

---- žganja (razen likerjev)

2208 90 51 ----- destilirane iz sadja ECU 1,1/%vol/hl+ECU 7/hl

2208 90 53 ----- drugo ECU 1,1/%vol/hl+ECU 7/hl

-- druge alkoholne pijače v posodah, ki držijo:

--- 2 litra ali manj:1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ex2208 90 55 ---- likerji:

- ki vsebujejo jajca ali jajčne rumenjake
in/ali sladkor (saharoza ali invertni sladkor)

ECU 1,1/%vol/hl+ECU 7/hl
ex2208 90 59 ----druge alkoholne pijače

- ki vsebujejo jajca ali jajčne rumenjake ECU 1,1/%vol/hl+ECU 7/hl
in/ali sladkor (saharoza ali invertni sladkor)

2208 90 71 ----- destiliran iz sadja ECU 1,1/%vol/hl

2208 90 73 ----- drugo ECU 1,1/%vol/hl

ex 2208 90 79 ---- likerji in druge alkoholne pijače ECU 1,1/%vol/hl

-- nedenaturirani etanol z vsebnostjo
alkohola do 80 vol.% v posodah, ki držijo:

2208 90 91 ---2 litra ali manj

ex 2208 90 91 ---- drugo ECU 1,1/%vol/hl+ECU 7/hl

ex2208 90 99 ---drugo:

ex2208 90 99 ----drugo ECU 1,1/%vol/hl


PRILOGA II

Carine, ki se uporabljajo za blago s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v Slovenijo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarifna Poimenovanje Carinske
št.KN stopnje
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0403 Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt,
kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko
in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali
z dodanim sadjem, oreščki ali kakavom

0403 10 - jogurt

0403 10 51 do -- aromatiziran ali z dodatkom sadja ali kakava davek
0403 10 99

0403 90 - drugo

0403 90 71 do -- aromatiziran ali z dodatkom sadja ali kakava davek
0403 90 99

0710 Vrtnine (nekuhane ali kuhane v pari ali vreli
vodi), zamrznjene:

0710 40 - sladka koruza MFN-25%


0711 Vrtnine, začasno konzervirane (npr. z žveplovim
dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih
raztopinah za konzerviranje), vendar takšne
neprimerne za takojšnjo prehrano:

0711 90 30 - sladka koruza MFN-25%


1517 Margarina; jedilne mešanice ali preparati iz masti
in olj živalskega ali rastlinskega izvora ali
frakcij različnih masti ali olj iz tega
poglavja, razen jedilnih masti ali olj in
njihovih frakcij iz tar. št. 1516:

1517 10 - margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10 -- več kot 10 ut.% vendar ne več kot MFN-25%
15 ut.% mlečnih maščob1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1517 90 - drugo:

1517 90 10 -- več kot 10 ut.% do vključno MFN-25%
15 ut.% mlečnih maščob

1704 Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), MFN-25%
brez kakava

1806 Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav MFN-25%

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, MFN-25%
škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka
kakava ali z dodatkom kakava v prahu v
količini manj kot 50 ut.%, ki niso navedena
in ne zajeta na drugem mestu; živila iz
materiala iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 10 ut.%,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1902 Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene
(z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače
pripravljene, kot so špageti, makaroni,
rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni;
kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

- testenine, nekuhane, nepolnjene ali
drugače pripravljene:

1902 11 -- z jajci MFN-25%

1902 19 -- drugo MFN-25%

1902 20 - testenine, polnjene, kuhane ali nekuhane
ali drugače pripravljene:

1902 20 91 do -- drugo MFN-25%
1902 20 99

1902 30 - druge testenine MFN-25%

1902 40 -kuskus MFN-25%

1903 Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz MFN-25%
škroba, v obliki kosmičev, zrn, perl, ali v
podobnih oblikah

1904 Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem MFN-25%
ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr.
koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu,
poprej kuhana ali drugače pripravljena

1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1905 Kruh, peciva, sladice, biskviti in drugi MFN-25%
pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez
njega; hostije, prazne kapsule za farmacevtske
izdelke, oblati, rižev papir in podobni
izdelki

2001 Vrtnine, sadje, oreščki in drugi užitni deli
rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu
ali ocetni kislini:

2001 90 - drugo:

2001 90 30 - sladka koruza (Zea mays var. saccharata) MFN-25%

2001 90 40 - sladek krompir in podobni MFN-25%
užitni deli rastlin, ki vsebujejo najmanj
5 ut.% škroba

2004 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
drugače kot v kisu ali ocetni kislini;
zmrznjene:

2004 10 - krompir

2004 10 91 --- v obliki moke, zdroba ali kosmičev MFN-25%


2004 90 - drugo:

2004 90 10 - sladka koruza (Zea mays var. saccharata) MFN-25%

2005 Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane
drugače kot v kisu in ocetni kislini,
nezamrznjene:

2005 20 - krompir

2005 20 10 -- v obliki moke, zdroba ali kosmičev MFN-25%


2005 80 - sladka koruza (Zea mays var. saccharata) MFN-25%

2008 Sadje, oreščki in drugi užitni deli rastlin,
drugače pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil ali alkohola ali
brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti na
drugem mestu:

2008 99 85 - koruza, razen sladka koruza (Zea mays var. MFN-25%
saccharata)

1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2008 99 91 - sladek krompir in podobni užitni MFN-25%
deli rastlin, ki vsebujejo 5 ut.% ali več škroba

2101 Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja
ali mate čaja in pripravki na njihovi osnovi
ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja;
pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti,esence in
koncentrati:

2101 10 - ekstrakti, esence in koncentrati kave ter MFN-25%
pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc
ali koncentratov ali na osnovi kave:

2101 20 - ekstrakti, esence in koncentrati čaja, MFN-25%
mate čaja in pripravki na osnovi teh
ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na
osnovi čaja ali mate čaja:

2101 30 - pražena cikorija in drugi praženi kavni MFN-63,3%
nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in
koncentrati:

2102 Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični
mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št.
3002); pripravljeni pecilni praški:

2102 10 - aktiven kvas MFN-25%

2102 20 - neaktiven kvas; drugi enocelični 0%
mikroorganizmi , mrtvi

2102 30 00 pripravljeni pecilni praški MFN-68.4%

2103 Pripravki za omake in pripravljene omake,
mešanice začimbnih dodatkov in mešane
začimbe; gorčična moka in zdrob in
pripravljena gorčica:

2103 10 - sojina omaka MFN-63,3%

2103 20 - paradižnikov ketchup in druge paradižnikove MFN-56,3%
omake

2103 30 - gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica MFN-53,6%

2103 90 - drugo MFN-50%

2104 Juhe in ragu juhe in pripravki zanje;
homogenizirana sestavljena živila:

2104 10 Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe MFN-61,1%

1 2 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2104 20 Homogenizirana sestavljena živila MFN-60,9%

2105 Sladoled in druge ledene sladice s kakavom MFN-25% ali brez kakava

2106 Živila, ki niso navedena ali vključena na MFN-25%
drugem mestu

2202 Vode, vključno mineralne vode in sodavice,
z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali
sredstvi za aromatiziranje ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih zelenjavnih
sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009:

2202 10 - vode, vključno mineralne vode in sodavice, s MFN-66,7%
sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za
aromatiziranje

2202 90 - drugo MFN-40%

2203 Pivo iz slada MFN-40%

2205 Vermut in druga vina iz svežega grozdja, MFN-25,9%
aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za
aromatiziranje
2208 Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot
80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne
pijače; sestavljeni alkoholni izdelki za
proizvodnjo pijač:

2208 10 - sestavljeni alkoholni izdelki za MFN-30%
proizvodnjo pijač

2208 20 - alkoholne pijače, dobljene z destilacijo MFN-37,5%
vina in iz grozdja, grozdnega drozga ali
grozdnih tropin

2208 30 - whisky MFN-30%

2208 40 - rum in tafia MFN-37,5%

2208 50 - gin in brinjevec MFN-37,5%

2208 90 - drugo MFN-37,5%


PROTOKOL 4
o definiciji pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja

-----------

VSEBINA

I.ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE

- 1. člen Definicije

II.ODDELEK DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"

- 2. člen Splošne zahteve
- 3. člen Dvostranska kumulacija porekla
- 4. člen Diagonalna kumulacija porekla
- 5. člen V celoti pridobljeni izdelki
- 6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki
- 7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave
- 8. člen Enota kvalifikacije
- 9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodje
- 10. člen Garniture
- 11. člen Nevtralni elementi

III.ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

- 12. člen Načelo teritorialnosti
- 13. člen Neposredni prevoz
- 14. člen Razstave

IV.ODDELEK POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE

- 15. člen Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU

- 16. člen Splošne zahteve
- 17. člen Postopek za izdajo potrdil o prometu blaga EUR.1
- 18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1
- 19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1
- 20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu
- 21. člen Pogoji za izjavo na računu
- 22. člen Pooblaščeni izvoznik
- 23. člen Veljavnost dokazila o poreklu
- 24. člen Predložitev dokazila o poreklu
- 25. člen Uvoz po delih
- 26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu
- 27. člen Spremljajoči dokumenti
- 28. člen Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov
- 29. člen Razlike in formalne napake
- 30. člen Zneski, izraženi v ekujih

VI.ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

- 31. člen Medsebojno sodelovanje
- 32. člen Preverjanje dokazil o poreklu
- 33. člen Reševanje sporov
- 34. člen Kazni
- 35. člen Proste cone

VII.ODDELEK CEUTA IN MELLILA

- 36. člen Uporaba Protokola
- 37. člen Posebni pogoji

VIII.ODDELEK KONČNE DOLOČBE

- 38. člen Spremembe in dopolnitve Protokola


I. ODDELEK

SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen

Definicije

Za namene tega Protokola:

a) "izdelava" pomeni katerokoli vrsto obdelave ali predelave vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

b) "material" pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

c) "izdelek" pomeni izdelek, ki se izdeluje, čeprav je namenjen kasnejši uporabi pri drugem postopku izdelave;

d) "blago" pomeni materiale in izdelke;

e) " carinska vrednost" pomeni vrednost, določeno v skladu s Sporazumom iz leta 1994 o izvajanju VII člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (Sporazum WTO o carinski vrednosti);

f) "cena franko tovarna" pomeni ceno, ki se plača za izdelek franko tovarna proizvajalcu v Skupnosti ali v Sloveniji, v podjetju katerega se opravi zadnja obde-lava ali predelava pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

g) "vrednost materialov" pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Skupnosti ali v Sloveniji;

h) "vrednost materialov s poreklom" pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni v pododstavku g) in se uporablja mutatis mutandis;

i) "dodana vrednost" je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega izdelka, ki nima porekla države, v kateri so bili ti izdelki pridobljeni;

j) "poglavja" in "tarifne številke" pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne kode), uporabljene v nomenklaturi, ki predstavlja "Harmonizirani sistem poimenovanja in šifrskih oznak blaga", ki se v tem Protokolu navaja kot "Harmonizirani sistem" ali "HS";

k) "uvrščen" se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala v določeno tarifno številko;

l) "pošiljka" pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu ¸prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem transportnem dokumentu, s katerim dobavlja izvoznik te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelke, ki so zajeti na enem računu;

m) "ozemlje" vključuje teritorialne vode.

II. ODDELEK

DEFINICIJA POJMA "IZDELKI S POREKLOM"


2. člen

Splošne zahteve

1. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu 5. člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti v smislu 6. člena tega Protokola;

c) blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EEA) v smislu Protokola 4 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

2. Za namene izvajanja tega Sporazuma se naslednji izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji v smislu 5. člena tega Protokola;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni na njenem ozemlju, pod pogojem, da so bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani v Sloveniji v smislu 6. člena tega Protokola.


3. člen

Dvostranska kumulacija porekla

1. Materiali s poreklom iz Skupnosti se štejejo za materiale s poreklom iz Slovenije, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.

2. Materiali s poreklom iz Slovenije se štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti, če so vsebovani v izdelku, ki je bil tam pridobljen. Ne bo treba, da so taki materiali zadosti obdelani ali predelani, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to določa prvi odstavek 7. člena tega Protokola.


4. člen

Diagonalna kumulacija porekla

1. Ob upoštevanju določb drugega in tretjega odstavka se materiali s poreklom iz Poljske, Madžarske, Češke republike, Slovaške republike, Bolgarije, Romunije, Latvije, Litve, Estonije, Islandije, Norveške ali Švice v smislu Sporazumov med Skupnostjo in Slovenijo in temi državami pri vključitvi v izdelek, ki je bil tam pridobljen, lahko štejejo za materiale s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2. Izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom na podlagi prvega odstavka se lahko še naprej štejejo kot izdelki s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije samo, če tam dodana vrednost presega vrednost uporabljenih materialov s poreklom iz katerekoli države, omenjene v prvem odstavku. Če to ni tako, se ti izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države, omenjene v prvem odstavku, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom. Pri določitvi porekla se ne upoštevajo materiali s poreklom iz drugih držav, omenjenih v prvem odstavku, ki so bili zadosti obdelani ali predelani v Skupnosti ali v Sloveniji.

3. V tem členu predvidena kumulacija se lahko uporablja samo, kadar so uporabljeni materiali pridobili status izdelkov s poreklom z uporabo pravil o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu. Skupnost in Slovenija se bosta preko Evropske komisije obveščali o podrobnostih o sporazumih in ustreznih pravilih o poreklu blaga, ki sta jih sklenili z drugimi državami, omenjenimi v prvem odstavku.

4. Evropska komisija objavi v Uradnem listu Evropske skupnosti (serija C) datum, s katerim so države, omenjene v prvem odstavku, izpolnile obveznosti, določene v tretjem odstavku.


5. člen

V celoti pridobljeni izdelki

1. Šteje se, da so v celoti pridobljeni v - Skupnosti ali v Sloveniji:

a) mineralni izdelki, tam pridobljeni iz zemlje ali morskega dna;
b) tam pridelani rastlinski izdelki;
c) tam povržene in vzrejene žive živali;
d) izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;
e) izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;
f) izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njihovimi ladjami zunaj teritorialnih voda Skupnosti ali Slovenije;
g) izdelki, izdelani na njihovih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavku f);
h) tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za reciklažo surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali uporabo kot odpadek;
i) odpadki in ostanki pri proizvodnih postopkih, ki tam potekajo;
j) izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali slojev pod njim zunaj njihovih teritorialnih voda pod pogojem, da imata izključno pravico do obdelave morskega dna ali sloja pod njim;
k) blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, omenjenih v pododstavkih a) do j).

2. Izraza "njihova plovila" in "njihove predelovalne ladje-" v pododstavkih 1 f) in g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

a) ki so registrirana ali se vodijo v državi članici Evropske skupnosti ali v Sloveniji;
b) ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti ali Slovenije;
c) ki so najmanj 50 odstotkov v lasti državljanov držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega odbora ter večina članov takih odborov državljani držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije in, še dodatno, če v primeru osebnih ali kapitalskih družb vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;
d) katerih kapitan in častniki so državljani držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije; in
e) katerih najmanj 75 odstotkov članov posadke so državljani držav članic Evropske skupnosti ali Slovenije.


6. člen

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1. Za namene 2. člena sešteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja ta Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov in se nanašajo samo na take materiale. To pomeni, če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev iz seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2. Ne glede na prvi odstavek se materiali brez porekla, ki se v skladu z v seznamu danimi pogoji za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo pod pogojem:

a) da njihova skupna vrednost ne presega 10 odstotkov cene izdelka franko tovarna,
b) da katerikoli od odstotkov,ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v 50. do 63. poglavje Harmoniziranega sistema.

3. Prvi in drugi odstavek se ne uporabljata v primerih, ki jih določa 7. člen.


7. člen

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1. Ne glede na določbe 2. odstavka se šteje, da so naslednji postopki obdelave ali predelave nezadostni, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz 6. člena:

a) postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevo-zom in skladiščenjem (prezračevanje, razprostiranje, sušenje, hlajenje, soljenje, dajanje v žveplov dioksid ali druge vodne raztopine, odstranjevanje poškodovanih delov in podobni postopki);
b) preprosti postopki, kot so odstranjevanje prahu, sejanje ali prebiranje, razvrščanje, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov), pranje, barvanje, rezanje;
c) i) spremembe v embalaži ter razstavljanje in sestavljanje pošiljk;
ii) preprosto pakiranje v steklenice, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče itd. in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;
d) pritrjevanje oznak, nalepk in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;
e) preprosto mešanje izdelkov ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne, če ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim v tem Protokolu, da bi jih lahko šteli za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije;
f) enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek;
g) kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v pododstavkih a) do f);
h) zakol živali.

2. Pri ugotavljanju, ali se predelave ali obdelave, opravljene na posameznem izdelku štejejo za nezadostne v smislu prvega odstavka, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku bodisi v Skupnosti ali v Sloveniji.


8. člen

Enota kvalifikacije

1. Enota kvalifikacije za uporabo določb tega Protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature Harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

a) kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih Harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije,

b) kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko Harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega Protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2. Če je v skladu s splošnim pravilom št.5 Harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.


9. člen

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.


10. člen

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom št.3 Harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa takrat, kadar je garnitura sestavljena iz sestavnih delov, ki imajo poreklo in takih brez, velja-, da ima garnitura kot celota poreklo pod pogojem, da vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 odstotkov cene garniture franko tovarna.


11. člen

Nevtralni elementi

Da bi določili, ali je izdelek s poreklom, ni treba ugotavljati porekla za naslednje, kar bi lahko bilo uporabljeno pri njegovi izdelavi:

a) energija in gorivo;
b) naprave in oprema;
c) stroji in orodje;
d) blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.


III. ODDELEK

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA


12. člen

Načelo teritorialnosti

1. Pogoji, določeni v II. oddelku, ki se nanašajo na pridobitev statusa blaga s poreklom, morajo biti v Skupnosti ali v Sloveniji izpolnjeni neprekinjeno, razen kot je določeno v pododstavku c) prvega odstavka 2. člena in v 4. členu.

2. Če se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali iz Slovenije v drugo državo, vrne, se z izjemo določb 4. člena mora šteti za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

a) da je vrnjeno blago isto blago, kot je bilo izvoženo, in

b) da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.


13. člen

Neposredni prevoz

1. Preferencialno obravnavanje, predvideno s tem Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega Protoko-la in se prevažajo neposredno med Skupnostjo in Slovenijo ali čez ozemlja drugih držav, omenjenih v 4. členu. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo nedeljeno pošiljko, lahko prevažajo čez druga ozemlja, če do tega pride, s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na teh ozemljih pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršnikoli postopki za ohra-nitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Slovenije.

2. Kot dokazilo, da so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

a) en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali

b) potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:
(i) vsebuje natančen opis izdelkov,
(ii) navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov in če ustreza, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev, in
(iii) potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita, ali

c) če teh ni, katerekoli dokumente, ki to dokazujejo.


14. člen

Razstave

1. Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so omenjene v 4. členu in so po razstavi prodani z namenom uvoza v Skupnost ali v Slovenijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah tega Sporazuma pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

a) je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Slovenije v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;

b) je ta izvoznik izdelke prodal ali drugače odstopil osebi v Skupnosti ali v Sloveniji;

c) so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo; in

d) izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni v noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2. Dokazilo o poreklu mora biti izdano ali izpolnjeno v skladu z določbami V. oddelka in predloženo carinskim organom države uvoznice na običajen način. V njem morata biti navedena naziv in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentarno dokazilo o pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.

3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani v zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov, in v času katerih izdelki ostanejo pod carinskim nadzorom.


IV. ODDELEK

POVRAČILO CARINE ALI OPROSTITEV PLAČILA CARINE


15. člen

Prepoved povračila carine ali oprostitve plačila carine

1. (a) Za materiale brez porekla, ki se uporabijo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Skupnosti ali v Sloveniji ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

(b) Za izdelke, ki se uvrščajo v 3. poglavje in tarifni številki 1604 in 1605 Harmoniziranega sistema in imajo poreklo Skupnosti v smislu tega Protokola, kot je določeno v pododstavku c) prvega odstavka 2. člena, za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z določbami V. oddelka, se v Skupnosti ne morejo uveljavljati kakršnakoli povračila carine ali oprostitve plačila carine.

2. Prepoved iz prvega odstavka se nanaša na kakršnokoli povračilo, odpustitev ali neplačilo, delno ali v celoti, carinskih dajatev ali dajatev, ki imajo enakovredni učinek, ki se lahko uporablja v Skupnosti ali v Sloveniji, izrecno ali z učinkom za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere velja pododstavek b) prvega odstavka zgoraj, takrat ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3. Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, bo na zahtevo carinskih organov pripravljen kadarkoli predložiti katerekoli ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za mater-iale brez porekla, uporabljene pri izdelavi zadevnih izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carine in da so bile vse carinske dajatve ali dajatve z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za take materiale, dejansko plačane.

4. Določbe prvega do tretjega odstavka se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu drugega odstavka 8. člena, za dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu 9. člena in za izdelke v garniturah v smislu 10. člena, če so taki predmeti brez porekla.

5. Določbe prvega do četrtega odstavka se uporabljajo samo za materiale, za katere velja ta Sporazum. Nadalje ne preprečujejo uporabe sistema cenovnih nado-mestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6. Ne glede na prvi odstavek lahko Slovenija uporablja sistem povračila carine ali oprostitve plačila carinskih dajatev ali dajatev z enakovrednim učinkom, ki se uporabljajo za materiale, uporabljene pri proizvodnji izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

a) za izdelke, ki sodijo v 25.do 49. poglavje ter 64.do 97.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 5-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji;

b) za izdelke, ki sodijo v 50.do 63.poglavje Harmoniziranega sistema se lahko zadrži 10-odstotna carinska dajatev ali tista nižja stopnja, ki velja v Sloveniji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31.decembra 1998 in se lahko ob soglasju ponovno pregledajo.


V. ODDELEK

DOKAZILO O POREKLU


16. člen

Splošne zahteve

1. Za izdelke s poreklom iz Skupnosti pri uvozu v Slovenijo ter za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Skupnost vel-jajo ugodnosti tega Sporazuma ob predložitvi bodisi:

a) potrdila o prometu blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi III; ali

b) v primerih, določenih v prvem odstavku 21. člena, izjave izvoznika, katere besedilo je v Prilogi IV, na računu, obvestilu o odpremi ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevne izdelke, da jih je mogoče identificirati (v nadaljevanju "izjava na računu").

2. Ne glede na prvi odstavek za izdelke s poreklom v smislu tega Protokola v primerih, kot jih določa 26. člen, veljajo ugodnosti tega Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kateregakoli od zgoraj navedenih dokumentov.


17. člen

Postopek izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi -države izvoznice na podlagi pisne zahteve izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2. V ta namen izpolni izvoznik ali njegov pooblaščeni zastop-nik potrdilo o prometu blaga EUR.1 in zahtevo za potrdilo o prometu, katerih vzorca sta v Prilogi III. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen ta Sporazum in v skladu z določbami - domačega prava države izvoznice. Če so pisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. -Izdelki morajo biti opisani v za to predvideni rubriki brez praznih vmesnih vrstic. Če rubrika ni v celoti zapolnjena, je treba pod zadnjo vrstico opisa potegniti vodoravno črto in prečrtati prazen prostor pod njo.

3. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, kjer se izdaja potrdilo o prometu blaga EUR.1, kadarkoli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice Evropske skupnosti ali Slovenije, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

5. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, ukrenejo vse potrebno za preverjanje porekla blaga in izpolnjevanje drugih zahtev tega Protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali kakršenkoli drug preg-led, ki se jim zdi potreben. Carinski organi, ki izdajo potrdila EUR.1, tudi zagotovijo, da so obrazci, navedeni v drugem odstavku, pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen opisu izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti goljufije.

6. Datum izdaje potrdila o prometu blaga EUR.1 mora biti naveden v rubriki 11 potrdila.

7. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.


18. člen

Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1

1. Ne glede na sedmi odstavek 17. člena se potrdilo o prometu blaga EUR.1 izjemoma lahko izda tudi po opravljenem izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a) če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin; ali

(b) če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v zahtevi navesti kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o prometu blaga EUR.1, in navesti razloge za svojo zahtevo.

3. Carinski organi lahko izdajo potrdilo o prometu blaga EUR.1 naknadno samo po opravljenem preverjanju, če se podatki v izvoznikovi zahte-vi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

4. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so izdana naknadno, morajo vsebovati eno od naslednjih navedb:

5. Zaznamek iz četrtega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" potrdila o prometu blaga EUR.1.


19. člen

Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1

1. V primeru tatvine, izgube ali uničenja potrdila o prometu blaga EUR.1 lahko izvoznik carinske organe, ki so ga izdali, zaprosi za izdajo dvojnika na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2. Na ta način izdani dvojnik mora biti označen z eno od naslednjih besed:

3. Zaznamek iz drugega odstavka mora biti vpisan v rubriko "Opombe" dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1.

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje prvotnega potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.


20. člen

Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali izdelanega dokazila o poreklu

Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v Skupnosti ali v Sloveniji je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o poreklu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih -izdelkov drugam znotraj Skupnosti ali Slovenije. Nadomestno potrdilo(a) o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzorom katerih so bili dani izdelki.


21. člen

Pogoji za izjavo na računu

1. Izjavo na računu, omenjeno v pododstavku (b) prvega od-stavka 16. člena, lahko da:

(a) pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena ali

(b) katerikoli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja eden ali več paketov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6000 ekujev.

2. Izjavo na računu je možno dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu in izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

3. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora biti kadarkoli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse primerne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

4. Izjavo, katere besedilo je v Prilogi IV, mora izvoznik natipkati ali odtisniti na račun, obvestilo o odpremi ali drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v tej Prilogi, v skladu z določbami domačega prava države izvoznice. Če je pisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

5. Izjave na računu morajo imeti originalni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu 22. člena ne zahteva , da podpisuje take izjave pod pogojem, da carinskim organom države izvoznice da svoje pisno jamstvo, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je možno iden-tificirati, kot da jo je lastnoročno podpisal.

6. Izjavo na računu lahko da izvoznik ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali naknadno pod pogojem, da je predložena carinskim organom v državi izvoznici najkasneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.


22. člen

Pooblaščeni izvoznik

1. Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo kateregakoli izvoznika, ki pogosto odpremlja pošiljke izdelkov po tem Sporazumu, da daje izjave na računu ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za tako pooblastilo, mora zadovoljivo ponuditi carinskim organom vsa jamstva, potrebna za preverjanje statusa porekla teh izdelkov kot tudi za izpolnitev drugih zahtev tega Protokola.

2. Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoz-nika glede na kakršnekoli pogoje, za katere menijo, da so primer-ni.

3. Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku šte-vilko carinskega pooblastila, ki mora biti na izjavi na računu.

4. Carinski organi spremljajo, kako pooblaščeni izvozniki uporabljajo pooblastila.

5. Carinski organi lahko kadarkoli umaknejo pooblastilo. To morajo storiti, kadar pooblaščeni izvoznik ne daje več jamstev, navedenih v prvem odstavku, ne izpolnjuje pogojev, navedenih v drugem odstavku, ali drugače nepravilno uporablja pooblastilo.


23. člen

Veljavnost dokazila o poreklu

1. Dokazilo o poreklu velja štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in v tem roku mora biti predloženo carinskim organom države uvoznice.

2. Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po izteku roka za predložitev, določenega v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe pre-ferencialne obravnave,če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do postavljenega končnega datuma.

3. V drugih primerih zakasnele predložitve lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu, če so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.


24. člen

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Omenjeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu ter lahko zahtevajo tudi, da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo potrebne pogoje za izvajanje tega Sporazuma.


25. člen

Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in po pogojih, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu pododstavka (a) drugega odstavka splošnega pravila Harmoniziranega sistema, ki sodijo v XVI. in XVII. oddelek ali v tarifni številki 7308 in 9406 Harmoniziranega sistema uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.


26. člen

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1. Izdelki, ki jih kot majhne pakete posamezniki pošiljajo drugim posameznikom ali so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo treba predložiti dokazilo o poreklu, pod pogojem, da se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega Protokola, in ni dvoma o resničnosti take izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na ca-rinsko deklaracijo C2/CP3 ali na list papirja, ki se priloži tistemu dokumentu.

2. Občasni uvozi, pri katerih gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoze v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3. Nadalje, skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 ekujev, če gre za majhne pakete, ali 1200 ekujev, če gre za izdelke, ki so del osebne prtljage potnikov.


27. člen

Spremljajoči dokumenti

Dokumenti, omenjeni v tretjem odstavku 17. člena in tretjem odstavku 21. člena, ki se uporabljajo z namenom dokazovanja, da se izdelki, zajeti s potrdilom o prometu blaga EUR.1 ali izjavo na računu, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v 4. členu, in izpolnju-jejo druge zahteve tega Protokola, so med drugim lahko naslednji:

(a) neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj z namenom pridobitve zadevnega blaga , kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali internem knjigovodstvu;

(b) dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(c) dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Skupnosti ali v Sloveniji, izdani ali izdelani v Skupnosti ali v Sloveniji, kjer se uporabljajo v skladu z domačim pravom;

(d) potrdila o prometu blaga EUR.1 ali izjave na računih, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali izdelana v Skupnosti ali v Sloveniji v skladu s tem Protokolom ali v eni od drugih držav, omenjenih v 4. členu, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem Protokolu.


28. člen

Hramba dokazil o poreklu in spremljajočih dokumentov

1. Izvoznik, ki vlaga zahtevo za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1, mora vsaj tri leta hraniti dokumente, omenjene v tretjem odstavku 17. člena.

2. Izvoznik, ki daje izjavo na računu, mora vsaj tri leta hraniti kopijo te izjave kot tudi dokumente, omenjene v tretjem odstavku 21. člena.

3 Carinski organi države izvoznice, ki izdajajo potrdilo o prometu blaga EUR.1, morajo vsaj tri leta hraniti zahteve, omenjene v drugem odstavku 17. člena.

4. Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti potrdila o prometu blaga EUR.1 in izjave na računih, ki so jim bili predloženi.


29. člen

Razlike in formalne napake

1. Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu organu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to ne pomeni ipso facto ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2. Očitne formalne napake, kot so npr. tipkarske, na dokazilu o poreklu ne morejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.


30. člen

Zneski, izraženi v ekujih

1. Zneske v valuti države izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v ekujih, določi država izvoznica in jih sporoči državam uvoznicam preko Evropske komisije.

2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država uvoznica, jih mora slednja sprejeti, če so izdelki zaračunani v valuti države izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti druge države članice Evropske skupnosti ali druge države, omenjene v 4. členu, mora država uvoznica priznati zneske, ki jih je ta država notificirala.

3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katerekoli države, so protivrednosti zneskov v valuti te države zneskov, izraženih v ekujih po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1996.

4. Pridružitveni odbor na zahtevo Skupnosti ali Slovenije pregleda v ekujih izražene zneske in njihovo protivrednost v domačih valutah držav članic Evropske skupnosti in Slovenije. Pridružitveni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov zadevnih vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov izraženih v ekujih.


VI. ODDELEK

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU


31. člen

Medsebojno sodelovanje

1. Carinski organi držav članic Evropske skupnosti in Slovenije si preko Evropske komisije medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski organi pri izdajanju potrdil o prometu blaga EUR.1, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanja teh potrdil in izjav na računih-.

2. Da bi zagotovili pravilno uporabo tega Protokola, si Skupnost in Slovenija preko pristojnih carinskih uprav medsebojno poma-gata pri preverjanju verodostojnosti potrdil o prometu blaga EUR.1 ali izjav na računih ter točnosti informacij, ki so tam navedene.


32. člen

Preverjanje dokazil o poreklu

1. Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države -uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, statusu porekla zadevnih izdelkov ali izpolnitvi drugih zahtev tega Protokola.

2. Zaradi izvajanja določb prvega odstavka morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o prometu blaga EUR.1 in -račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali kopijo teh dokumentov carinskim organom države izvoznice in, če tako ustreza, navesti razloge za poizvedbo. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljen dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3. Preverjanje opravljajo carinski organi države izvoznice.- V ta namen imajo pravico zahtevati katerokoli dokazilo in opraviti kakršenkoli pregled izvoznikovih poslovnih knjig ali katerikoli drug pregled, za katerega menijo, da je potreben.

4. Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali podeljevati preferencialno obravnavo zadevnim izdelkom, medtem ko čakajo na izide preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z varnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5. Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o izidih preverjanja obveščeni takoj, ko je mogoče. Izidi morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in če se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Slovenije ali iz ene od drugih držav, ki so omenjene v 4. členu ter izpolnjujejo druge zahteve tega Protokola.

6. Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje, ali če odgovor ne vsebuje zadostne informacije za določitev verodostojnosti zadevnih dokumentov ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.


33. člen

Reševanje sporov

Če pride do sporov glede postopkov preverjanja v smislu 32. člena, ki jih ni mogoče rešiti med carinskimi organi, ki zahtevajo preverjanje, in carinskimi organi, odgovornimi za izvedbo tega preverjanja, ali če se pojavi vprašanje glede razlage tega Protokola, jih je treba predložiti Pridružitvenemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.


34. člen

Kazni

Kaznovan bo vsakdo, ki sestavi ali povzroči, da se sestavi doku-ment, ki vsebuje nepravilne podatke, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.


35. člen

Proste cone

1. Skupnost in Slovenija ukreneta vse potrebno, da zagotovita, da se izdelki, ki jih kot predmet trgovanja zajema dokazilo o poreklu in med prevozom uporabljajo prosto cono na njunem ozemlju, ne zamenjajo z drugimi izdelki ter da na njih ne bodo opravljeni drugi postopki razen običajnih, ki so potrebni za preprečevanje njihovega poslabšanja.

2. Če se z uporabo izjeme od določb prvega odstavka izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije uvozijo v prosto cono s priloženim dokazilom o poreklu in se na njih opravijo predelave ali obdelave, bodo zadevne oblasti na izvoznikovo zahtevo izdale novo potrdilo o prometu blaga EUR.1, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega Protokola.


VII. ODDELEK

CEUTA IN MELILLA


36. člen

Uporaba protokola

1. Izraz "Skupnost", ki je uporabljen v 2. členu, ne zajema Ceute in Melille.

2. Za izdelke s poreklom iz Slovenije pri uvozu v Ceuto ali Melillo velja v vseh pogledih enak carinski režim, kot je tisti, ki se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega območja Skupnosti po Protokolu 2 Akta o pristopu Kraljevine Španije in Republike Portugalske k Evropskim skupnostim. Za uvoz izdelkov, ki so zajeti s tem Sporazumom in so s poreklom iz Ceute in Melille, Slovenija odobri enak carinski režim, kot velja za izdelke, ki se uvozijo in so s poreklom iz Skupnosti.

3. Za namene uporabe drugega odstavka v zvezi z izdelki s poreklom iz Ceute in Melille se ta Protokol uporablja mutatis mutandis ob upoštevanju posebnih pogojev, določenih v 37. členu.


37. člen

Posebni pogoji

1. Pod pogojem, da se prevažajo neposredno v skladu z določbami 13. člena, se štejejo za:

1) izdelke s poreklom iz Ceute in Melille:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

b) izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), pod pogojem, da:

(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu 6. člena tega Protokola; ali da

(ii) gre za izdelke s poreklom iz Slovenije ali iz Skupnosti v smislu tega Protokola, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave, omenjeni v prvem odstavku 7. člena.

2) izdelke s poreklom iz Slovenije:

a) izdelki, v celoti pridobljeni v Sloveniji;

b) izdelki, pridobljeni v Sloveniji, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko a), pod pogojem, da:

(i) so bili ti izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu 6. člena tega Protokola; ali da

(ii) gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Mellile ali iz Skupnosti v smislu tega Protokola, če so bili obdelani ali predelani bolj, kot so nezadostni postopki obdelave ali predelave, omenjeni v prvem odstavku 7. člena.

2. Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.

3. Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpišeta "Slovenija" in "Ceuta in Melilla" v rubriko 2 potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah na računu. Poleg tega je, če gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v rubriki 4 potrdila o prometu blaga EUR.1 ali na izjavah na računu.

4. Španski carinski organi so odgovorni za uporabo tega Protokola v Ceuti in Melilli.VIII. ODDELEK

KONČNE DOLOČBE


38. člen

Spremembe in dopolnitve Protokola

Pridružitveni svet lahko odloči, da spremeni ali dopolni določbe tega Protokola.


PRILOGA I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II


Opomba 1:

Seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu 6. člena tega Protokola.


Opomba 2:

2.1 Prva dva stolpca v seznamu opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v Harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje opis blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v 3. ali 4. stolpcu. Kjer je v nekaterih primerih pred vpisom v prvem stolpcu "ex", se pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v 2. stolpcu.

2.2 Če je v 1.stolpcu združenih več tarifnih številk ali pa je navedena številka poglavja in je zato opis izdelkov v 2. stolpcu splošen, se zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu uporabljajo za vse izdelke, ki se po Harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katerekoli tarifne številke, združene v 1. stolpcu.

2.3 Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku opis tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v 3. ali 4. stolpcu.

2.4 Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno tako v 3. in 4. stolpcu, ima izvoznik možnost izbire, da uporabi bodisi pravilo, določeno v 3. stolpcu ali tisto iz 4. stolpca. Če v 4. stolpcu ni pravila, je treba uporabiti pravilo, določeno v 3. stolpcu.


Opomba 3:

3.1 Določbe 6. člena Protokola v zvezi z izdelki, ki so pridobili status blaga s poreklom in so uporabljeni pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v Skupnosti ali v Sloveniji.

Na primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40% cene franko tovarna, je izdelan iz "drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem" iz tarifne številke ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex 7224 na seznamu.
Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti tovarni ali v drugi tovarni v Skupnosti. Zato se vrednost ingota brez porekla ne upošteva, ko se sešteva vrednost uporabljenih materialov brez porekla.

3.2 Pravilo v seznamu pomeni najmanjši del obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave ne more dodeliti statusa porekla. Torej če pravilo določa, da je možno na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba tega materiala na zgodnejši stopnji obdelave dovoljena, uporaba takega materiala na kasnejši stopnji pa ni.

3.3 Ne glede na opombo 3.2, če pravilo določa, da se lahko uporabijo "materiali iz katerekoli tarifne številke", se lahko uporabijo materiali iz iste tarifne številke kot izdelek, ki pa morajo upoštevati kakršnekoli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje. Seveda pa izraz " izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke, vštevši druge materiale iz tarifne številke..." pomeni, da se lahko uporabijo samo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko kot izdelek z drugačnim opisom, kot je opis izdelka v 2. stolpcu seznama.

3.4 Kadar pravilo na seznamu določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi katerikoli material ali več materialov. Ne zahteva pa, da je treba uporabiti vse.

Na primer:

Pravilo za tkanine iz HS 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko med drugimi materiali uporabijo tudi kemični materiali. To pa ne pomeni, da je treba uporabiti oboje, uporabi se lahko eno ali drugo ali pa oboje.

3.5 Kadar pravilo v seznamu določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj očitno ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 spodaj v zvezi s tekstilom).

Na primer:

Pravilo za pripravljeno hrano iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žitaric in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žitaric.

Vendar to ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Na primer:

Če gre za oblačila iz dela 62. poglavja, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni možno začeti pri netkanem blagu - čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejoto je na stopnji vlaken.

3.6 Če pravilo v seznamu navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dva odstotka , potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme preseči najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.


Opomba 4:

4.1 Izraz "naravna vlakna" se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2 Izraz "naravna vlakna" vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna, fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3 Izrazi "tekstilna kaša", "kemični materiali" in "materiali za izdelavo papirja" so v seznamu uporabljeni za opis materialov, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje in se lahko uporabijo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali prej.

4.4 Izraz "umetna ali sintetična rezana vlakna" se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne filamente, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.


Opomba 5:

5.1 Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katerekoli osnovne tekstilne materiale, uporabljene pri njihovi izdelavi in ki, če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10% skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v 3. stolpcu seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4 spodaj).

5.2 Vendar pa se odstopanje iz opombe 5.1 lahko uporabi le za mešane izdelke, ki so narejeni iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

- svila
- volna
- groba živalska dlaka
- fina živalska dlaka
- konjska žima
- bombaž
- materiali za izdelavo papirja in papir
- lan
- konoplja
- juta in druga tekstilna vlakna iz ličja
- sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav
- kokosova vlakna, abaka, ramija in druga rastlinska tekstilna vlakna
- sintetični filamenti
- umetni filamenti
- sintetična rezana vlakna iz polipropilena
- sintetična rezana vlakna iz poliestra
- sintetična rezana vlakna iz poliamida
- sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila
- sintetična rezana vlakna iz poliimida
- sintetična rezana vlakna iz politetrafluoretilena
- sintetična rezana vlakna iz polifenilensulfida
- sintetična rezana vlakna iz polivinilklorida,
- druga sintetična rezana vlakna
- umetna rezana vlakna iz viskoze
- druga umetna rezana vlakna
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne
- preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne
- izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vključujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali obarvanim lepilom med dvema plastičnima slojema
- drugi izdelki iz tarifne številke 5605.

Na primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne zadovoljujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) uporabijo do 10% teže preje.

Na primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše) ali volnena preja, ki ne zadovoljuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10% teže tkanine.

Na primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Na primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

Na primer:

Taftana preproga, narejena tako iz umetne preje kot iz bombažne preje, na podlagi iz jute, je mešan izdelek, ker so uporabljeni trije osnovni tekstilni materiali. Tako se vsak material brez porekla, ki je na kasnejši stopnji izdelave, kot dovoljuje pravilo, lahko uporabi pod pogojem, da njihova skupna teža ne presega 10 % teže tekstilnih materialov v preprogi. Tako bi lahko uvozili podlago iz jute, umetno prejo in/ali bombažna vlakna na tej stopnji izdelave, pod pogojem, da se upošteva pogoj glede teže.

5.3 Za izdelke, ki vsebujejo "prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti polietra, povezano ali ne", je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4 Za izdelke, ki vsebujejo "trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene z lepilom med dvema plastičnima slojema", je to odstopanje pri traku 30 %.


Opomba 6:

6.1 Tekstilni izdelki, ki so v seznamu označeni z opombo pod črto, ki se nanaša na to opombo, in tekstilni materiali, z izjemo podlog in medvlog, ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v seznamu v 3. stolpcu, se lahko uporabijo pod pogojem, da se uvrščajo v tarifno številko, ki je drugačna od tarifne številke izdelka ter da njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2 Brez vpliva na opombo 6.3 se materiali, ki se ne uvrščajo v 50. do 63. poglavje, lahko prosto uporabljajo pri izdelavi tekstilnih izdelkov, ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Na primer:

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti za določen tekstilni izdelek, kot so na primer hlače, uporabljena preja, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje. Iz istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, četudi zadrge običajno vsebujejo tekstil.

6.3 Če se uporablja odstotno pravilo je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v 50. do 63. poglavje.


Opomba 7:

7.1 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranjaGlej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
i) izomerizacija.

7.2 Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712 so "specifični procesi" naslednji:

a) vakuumska destilacija;
b) ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja1;
c) razbijanje (kreking);
d) preoblikovanje (reforming);
e) ekstrakcija s pomočjo izbranih topil;
f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;
g) polimerizacija;
h) alkilizacija;
ij) izomerizacija;
k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);
l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;
m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri pritisku nad 20 barov in temperaturi nad 2500C, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

Glej dodatno pojasnjevalno opombo 4 (b) k 27.poglavju kombinirane nomeklature

n) samo za goriva, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija pod pogojem, da manj kot 30 vol.% izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300oC po metodi ASTM D 86;

o) samo za težka olja razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava s pomočjo visokofrekvenčnih razelektritev skozi krtačke.

7.3 Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so: čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katerakoli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.PRILOGA II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili status blaga s poreklom

Izdelki v seznamu niso v celoti zajeti s Sporazumom. Zato je treba upoštevati tudi druge dele Sporazuma

________________________________________________________________________________

Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom
__________________________________________________________________________________________

(1) (2) (3) ali (4)

1.pgl.Žive živaliVse živali iz 1.poglavja morajo biti v celoti pridobljene.
2.pgl.Meso in užitni mesni klavnični izdelkiIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 1.in 2.poglavja v celoti pridobljeni.
3.pgl.Ribe in raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarjiIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 4.pgl.Mlečni izdelki; ptičja jajca;naravni med; užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestuIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4.poglavja v celoti pridobljeni.
0403Pinjenec, kislo mleko in smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali skisano mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili, aromatizirano ali z dodanim sadjem, lešniki, orehi, manlji (lupinasto sadje) ali kakavomIzdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- mora biti vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) iz tar. št. 2009 s poreklom ;
-vrednost vseh uporabljenih materialov iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 5.pgl.Izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen za:Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 5.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 0502Pripravljene ščetine in dlaka domačih ali divjih prašičevČiščenje, dezinfekcija, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak.
6.pgl.Živo drevje in druge rastline;čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listjeIzdelava, pri kateri:
-morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 6.poglavja v celoti pridobljeni;
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7.pgl.Užitne vrtnine in nekateri koreni in gomoljiIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 7.poglavja v celoti pridobljeni.
8.pgl.Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali dinj in lubenicIzdelava, pri kateri:
- mora biti vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% vrednosti cene izdelka franko tovarna.
ex 9.pgl.Kava, čaj, mate čaj in začimbe; razen za:Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 9.poglavja v celoti pridobljeni.
0901Kava, pražena ali nepražena ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršenkoli odstotek kaveIzdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.
0902Pravi čaj, aromatiziran ali neIzdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.
ex 0910Mešanice začimbIzdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.
10.pgl.ŽitaIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 10.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 11.pgl.Izdelki mlinske industrije; slad; škrob; inulin; gluten; razen:Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita, užitne vrtnine, korenine in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljena.
ex 1106Moka, zdrob in prah iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713Sušenje in mletje sušenih stročnic iz tar.št.0708.
12.pgl.Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske ali zdravilne rastline; slama in krmaIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 12.poglavja v celoti pridobljeni.
1301Šelak; naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer balzami ) Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz tar.št.1301 ne sme presegati 50% cene izdelka franko tovarna.
1302Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

- Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljena iz rastlinskih proizvodov, modificirani

- Drugi
Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
14.pgl.Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski izdelki, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestuIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 14.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 15.pgl.Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in izdelki njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.
1501Prašičja in piščančja mast, razen tiste iz tar.št.0209 ali 1503

- Maščobe iz kosti ali odpadkov
- Drugo
Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen iz tar.št.0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506.

Izdelava iz prašičjega mesa ali užitnih klavničnih proizvodov iz tar.št.0203 ali 0206 ali iz piščančjega mesa in užitnih klavničnih proizvodov iz tar. št. 0207.
1502Maščbe govedi, ovac ali koz, razen tistih iz tar.št. 1503:

- Maščobe iz kosti ali odpadkov
- Drugo
Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen tistih iz tar.št. 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar.št. 0506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.poglavja v celoti pridobljeni.
1504Masti , olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:
- Trdne frakcijeIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 1504.
- DrugoIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 1505Prečiščen lanolinIzdelava iz surove maščobe iz volne iz tar.št.1505.
1506Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

- Trdne frakcije
- Drugo
Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 1506.

Izdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. poglavja v celoti pridobljeni.
1507 do 1515Olja rastlinskega izvora in njihove frakcije:

- Sojino olje, olje iz kikirikija, palmovo, kopre, palmovega jedra, babassu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olja za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

- Trdne frakcije, razen iz jojoba olja


- Drugo
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka.


Izdelava iz drugih materialov iz tar.št.1507 do 1515.


Izdelava, pri kateri morajo biti vsi rastlinski materiali v celoti pridobljeni.
1516Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani , reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelaniIzdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali morajo biti v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar.št.1507, 1508, 1511 in 1513.
1517Margarina;mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen jedilnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tar.št.1516Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2. in 4.poglavja v celoti pridobljeni;
- vsi uporabljeni rastlinski materiali morajo biti v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar.št.1507, 1508, 1511 in 1513.
16.pgl.Izdelki iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjevIzdelava iz živali iz 1.poglavja. Vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.
ex 17.pglSladkor in sladkorni izdelki; razen :Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. kot je tar. št. izdelka.
ex 1701Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju, z dodatkom arom ali barvilIzdelava, pri kateri vrednost kateregakoli materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
1901Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v količini manj kot 40%ut. računano na osnovo, ki ne vsebuje maščob, ki niso navedena in ne omenjena na drugem mestu; živila iz materiala iz tar.št. 0401 do 0404, brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v količini manj kot 5%ut., računano na osnovo, ki ne vsebuje maščob, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

- Ekstrakt slada

- Drugo
Izdelava iz žit iz 10.poglavja.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
1902Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi sestavinami) ali drugače pripravljene, kot so špageti, makaroni, rezanci, lazanje,njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

- Ki vsebujejo 20%ut.ali manj mesa, drobovine, rib, školjkarjev ali mehkužcev- Ki vsebujejo več kot 20% ut. mesa, drobovine, rib, školjkarjev ali mehkužcev
Izdelava, pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen trde pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena.

Izdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita in žitni derivativi (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena;
- vsi uporabljeni materiali iz 2. in 3.poglavja morajo biti v celoti pridobljeni.
1903Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot kosmiči, zrnca, perle ali v podobnih oblikahIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen iz krompirjevega škroba iz tar.št. 1108.
1904Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita, razen koruze, v zrnu ali v obliki kosmičev ali druga obdelana zrnja (razen moke in zdroba), predkuhana kuhana ali drugače pripravljena, ki niso omenjena in ne zajeta na drugem mestuIzdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.1806;
- pri kateri morajo biti vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste "durum" in njenih derivativov) v celoti pridobljena;
- pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
1905Kruh, peciva, sladice,biskviti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega: hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati in vaflji, rižev papir in podobni izdelkiIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. razen tistih iz 11. poglavja.
ex 20.pgl.Izdelki iz vrtnin, sadja, lupinastega sadja in drugih delov rastlin, razen:Izdelava, pri kateri mora biti vse uporabljeno sadje, lupinasto sadje ali vrtnine v celoti pridobljeno.
ex 2001Yam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5% ut. ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kisliniIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.
ex 2004 in ex 2005Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kisliniIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.
2006Vrtnine, sadje, lupinasto sadje, sadne lupine in drugi deli rastlin konzervirani v sladkorju (sušeni, glazirani ali kristalizirani)Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
2007Džemi, sadni želeji, marmelade, pireji in pasteiz sadja in lupinastega sadja, dobljeni s kuhanjem, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njihIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 2008- Lupinasto sadje, brez dodanega sladkorja ali alkohola

- Kikirikijevo maslo; mešanice na osnovi žit; palmova jedra; koruza


- Drugi, razen sadja in lupinastega sadja, kuhani drugače kot v sopari ali vodi, brez dodanega sladkorja; zmrznjeni
Izdelava, pri kateri vrednost uporabljenega lupinastega sadjain oljnih semen s poreklom iz tar.št. 0801, 0802 in 1202 do1207 presega 60% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.

Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
2009Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in brez dodanega alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njihIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 21.pgl.Razna živila, razen za:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.
2101Ekstrakti, esence in koncentrati kave, čaja, mate čaja in pripravki na osnovi teh produktov, ali na osnovi kave, čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi kavni nadomestki in ekstrakti, esence in koncentartiIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vsa uporabljena cikorija mora biti v celoti pridobljena.
2103Omake in pripravki za omake; mešane začimbe in mešana začimbna sredstva; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

- Omake in pripravki za omake; mešane začimbe in mešana začimbna sredstva
- Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica.

Izdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke.
ex 2104Juhe in ragu juhe in pripravki za te juheIzdelava iz materialov iz katerekoli tarifne številke razen pripravljene ali konzervirane vrtnine iz tar.št.2002 do 2005.
2106Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestuIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 22.pgl.Pijače, alkoholi in kis, razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. kot je tar. št. izdelka;
- vse uporabljeno grozdje ali materiali, dobljeni iz grozdja, morajo biti v celoti pridobljeni
2202Vode, vštevši mineralne vode in sodavice, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili ali sredstvi za aromatiziranje ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se uvrščajo v tar. št. 2009Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka;
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 17.poglavja ne presega 30% cene izdelka franko tovarna;
- mora biti vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, citroninega ali soka grenivke) že s poreklom.
2208Nedenaturiran etanol z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge žgane alkoholne pijačeIzdelava:
- iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.2207 ali 2208;
- pri kateri mora biti vse uporabljeno grozdje ali katerikoli material, dobljen iz grozdja v celoti pridobljen ali , če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol.%.
ex 23.pgl.Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.
ex 2301Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz mesa rib ali rakov , mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudiIzdelava, pri kateri morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 2.in 3.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 2303Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo proteinov več kot 40 ut.% ,računano na suh proizvodIzdelava, pri kateri mora biti vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena.
ex 2306Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olivnega olja, ki vsebujejo več kot 3 ut.% olivnega oljaIzdelava, pri kateri morajo biti vse uporabljene olive v celoti pridobljene.
2309Izdelki, ki se uporabljajo kot hrana za živaliIzdelava, pri kateri:
- morajo biti vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko že s poreklom;
- morajo biti vsi uporabljeni materiali iz 3.poglavja v celoti pridobljeni.
ex 24.pgl.Tobak in tobačni nadomestki; razen:Izdelava, pri kateri morajo biti vsi materiali iz 24.poglavja v celoti pridobljeni.
2402Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnega nadomestkaIzdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpada iz tar.št.2401 že s poreklom.
ex 2403Tobak za kajenjeIzdelava, pri kateri mora biti najmanj 70 ut.% uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnega odpada iz tar.št.2401 že s poreklom.
ex 25.pgl.Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 2504Naravni kristalni grafit, z obogateno vsebino ogljika, prečiščen in mletBogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega kristalnega grafita.
ex 2515Marmor, rezan z žaganjem ali kako drugače razrezan v pravokotne bloke ali plošče (vključno kvadratne) debeline do vključno25 cmRezanje , z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm.
ex 2516Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike in gradbeništvo, rezan z žaganjem ali kako drugače, v pravokotne bloke ali plošče (vključno kvadratne) debeline do vključno 25 cmRezanje , z žaganjem ali kako drugače, kamna (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm.
ex 2518Žgan dolomitŽganje nežganega dolomita.
ex 2519Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen topljenega magnezijevega oksida ali mrtvo žganega (sintranega) magnezijevega oksidaIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit).
ex 2520Sadra, specialno pripravljena za zobozdravstvoIzdelava pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 2524Naravna azbestna vlaknaIzdelava iz azbestnega koncentrata.
ex 2525Sljuda v prahuMletje sljude ali odpadkov sljude.
ex 2530Zemeljske barve, žgane ali v prahuŽganje ali mletje zemeljskih barv.
26.pgl.Rude, žlindra in pepelIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka.
ex 27.pgl.Mineralna goriva, mineralna olja in izdelki njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.
ex 2707Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega težo nearomatskih , ki so podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, katerih se 65% ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250o C (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za uporabo kot pogonska goriva ali kurilna oljaOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.1

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
ex 2709Nafta, dobljena iz bituminoznih mineralov, surovaDestruktivna destilacija bituminoznih mineralov.
2710 Olja, dobljena iz nafte in olja, dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; izdelki, ki niso omenjeni niti zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po teži 70% ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih materialov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodovOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.2

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
2711Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodikiOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
2712Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani vosek, ozokerit, vosek iz lignita,vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvaniOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov3.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
2713Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialovOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.4

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
2714Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek;asfaltiti in asfaltne kamnineOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov 1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
2715Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smoleOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov1.

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
ex 28.pgl.Anorganske kemikalije; organske in anorganske spojine ali plemenite kovine, redkih zemeljskih kovin, radioaktivnih elementov ali izotopov, razen proizvodov iz tar.št.Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 2805"Mischmetall"Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 2811Žveplov trioksidIzdelava iz žveplovega dioksida.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 2833Aluminijev sulfatIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 2840Natrijev perboratIzdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 29.pgl.Organski kemični izdelki, razen: Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št,. kot je tar. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 2901Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanjeOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.5

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna
ex 2902Ciklani in cikleni (razen azulenov), benzeni, tolueni, ksileni, za uporabo kot pogonsko gorivo ali kurilno oljeOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov5

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna
ex 2905Kovinski alkoholati iz alkoholov iz teh tar. št. in iz etanola ali glicerinaIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. vštevši druge materiale iz tar.št. 2905. Kovinski alkoholati iz te tar.št. se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
2915Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in perkisline; njihovi halogenski sulfo-nitro- in nitrozo- derivatiIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 2932- Notranji etri in njihovi halogenski sulfo-, nitro- in nitrozoderivati
- Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo- nitro- ali nitrozoderivati
Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar.št.2909 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št..
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.


Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
2933 Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika;Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
2934Nukleinske kisline in njihove soli ; druge heterociklične spojineIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. Vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar.št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20% cene izdelka franko tovarnaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 30.pgl.Farmacevtski izdelki razen: Izdelava, pri kateri se vsi porabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št., pod pogojem , da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarne.
3002Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi in modificirani imunološki izdelki, ne glede na to, ali so pridobljeni z uporabo biotehnoloških procesov; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni izdelki:

- Izdelki, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, ki so pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjene doze ali v oblike ali pakiranje za prodajo na drobno
Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
- Drugo:
-- človeška kriIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
-- živalska kri pripravljena za terapevtske ali profilaktične nameneIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
-- frakcije krvi, razen antiserumov, hemoglobina in serumskih globulinovIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
-- hemoglobin, krvni globulin in serumski globulinIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
- - drugoIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št. 3002. Materiali iz tega opisa se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
3003 in 3004Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006)
- Pridobljeni iz amikacina iz tar. št. 2941Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali iz tar. št. 3003 ali 3004 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materalov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna .
ex 31.pglGnojila, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3105Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; izdelki iz tega poglavja v obliki tablet ali podobnih oblikah ali pakiranjih do 10 kg bruto teže razen:Izdelava pri kateri:
-se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna, in
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- natrijev nitrat
- kalcijev cianamid
- kalijevega sulfata
- magnezijevega sulfata
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 32.pgl.Ekstrati za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve , pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna . Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3201Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivatiIzdelava iz ekstraktov tanina rastlinskega porekla.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
3205Lak barve; preparati, predvideni v 3. opombi v tem poglavju, na osnovi "lak barv"6Izdelava iz materialov iz katerekoli tar št., razen materialov iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Materiali, uvrščeni v tar. št. 3205 se lahko uporabljajo pod pogojem da njihova vred. ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 33.pgl.Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski ,kozmetični ali toaletni izdelki, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
3301Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj v masteh, Izdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši materiale iz druge "skupine"7 v tej tar. št. Materiali, uvrščeni v isto skupino, se lahko Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
v neeteričnih oljih, voskih ali podobno, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali macereacijo; stranski terpenski izdelki, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih oljuporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
ex 34.pgl.Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, izdelki za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni izdelki;paste za modeliranje in "zobozdravstveni voski" ter zobarski preparati na osnovi sadre, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3403Mazalni preparati.,ki vsebujejo naftno olje ali olja, dobljenih iz bituminoznih mineralov, pod pogojem da predstavljajo manj kot 70% po težiOperacije rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov.8

ali

Druge operacije, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar.št.izdelka. Lahko se uporabijo materiali, ki so uvrščeni v isto tar.št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene proizvodov franko tovarna.
3404Umetni voski in pripravljeni voski:
- Na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljemIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava iz materialov katerekoli tar.št., razen:
- hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnost voska iz tar.št. 1516
- maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar.št. 3823
- materialov iz tar. št. 3404.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Ti materiali se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
ex 35.pgl.Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
3505Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in esterificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina ali drugih modificiranih škrobov:
- Škrobni etri in estriIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., vštevši druge materiale iz tar.št. 3505.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., razen tistih iz tar. št. 1108.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3507Pripravljeni encimi, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestuIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
36.pgl.Razstreliva; pirotehnični izdelki; vžigalice; piroforne zlitine; določene vnetljive snoviIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 37.pgl.Izdelki za fotografske in kinematografske namene; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali, ki so uvrščeni v isto tar. št. pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna
3701Fotografske plošče in plani filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnegakoli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; fotografski plani filmi za hitro razvijanje in kopiranje, občutljivi za svetlobo neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:
- Plani filmi za trenutno (hitro) fotografijo, v kasetahIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., razen v tar.št. 3701 ali 3702. Materiali, uvrščeni v tar.št. 3702 se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna
- DrugoIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. razen v tar.št. 3701 ali 3702. Materiali uvrščeni v tar.št. 3701 ali 3702 se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna
3702Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnegakoli materiala razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za hitro razvijanje in kopiranje, občutljivi za svetlobo, neosvetljeniIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v katerokoli tar.št., razen v tar.št. 3701 ali 3702.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
3704Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazvitiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v katerokoli tar. št. razen v tar.št. 3701 do 3704.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 38.pgl.Razni izdelki kemične industrije, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št. , kot je tar. št. izdelka. Materiali uvrščeni v isto tar. št., se lahko uporabljajo pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3801- Koloidni grafit v suspenziji v olju in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrodeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
- Grafit v obliki paste kot mešanica grafita z mineralnimi olji z več kot 30% grafita po težiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3803Rafinirano tal-oljeRafiniranje surovega tal-olja.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3805Sulfatna terpentinska olja prečiščenaPrečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 3806Smolni estriIzdelava iz smolnih kislin.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna
ex 3807Lesni katran (lesna katranska smola)Destilacija lesnega katrana.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
3808Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni izdelki, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali kot izdelki (npr. žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3809Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi izdelki (npr. sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestuIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3810Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne paliceIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cena izdelka franko tovarna.
3811Preparati zoper detonacijo, preparati za preprečevanje oksidacije, za preprečevanje kopičenja smole, za izboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni aditivi, za mineralna olja (vštevši bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja:
- Pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja iz bituminoznih materialovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, ki so uvrščeni v tar.št. 3811 ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3812Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije; sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; preparati za preprečevanje oksidacije in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo in plastične maseIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3813Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požaraIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3814Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso omenjena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3818Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic in v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektronikiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3819Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo po teži manj kot 70% naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3820Preparati zoper zmrzovanje in pripavljene tekočine za odtajanjeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3822Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi in pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti s podlogo ali brez nje, razen tistih iz tar.št. 3002 ali 3006Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3823Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafiniranja; industrijski maščobni alkoholi
- Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafiniranjaIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar.št., kot je tar. št. izdelka.
- Industrijski maščobni alkoholiIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št. vključno druge materiale iz tar.št. 3823.
3824Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra, kemični izdelki in preparati kemične industrije in sorodnih industrij (vštevši tudi tiste, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu, stranski izdelki kemične industrije ali sorodnih industrij, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:
- Naslednje iz te tarifne številke:

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih produktov

Naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

Sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905

Petrolejevi sulfonati, razen petrolejevih sulfonatov alkalnih kovin, amoniaka ali etanoalaminov, tiofeniranih sulfonskih oljnih kislin, pridobljenih iz bituminoznih snovi in njihovih soli

Ionski izmenjevalci

Sušilci za vakumske cevi

Alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

Amoniakova voda in surovi amoniak (izkoriščeni oksid) dobljen s prečiščevanjem svetlega plina

Sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Materiali, ki se uvrščajo v isto tar. št. kot je proizvod se lahko uporabljajo, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Fuzelno in dipelovo olje

Mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

Paste za kopiranje na osnovi želatine, z ali brez podlage iz papirja ali tekstila
- DrugiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
3901 do 3915Plastične mase v primarnih oblikah; odpadki, ostružki in ostanki iz plastike; razen za tar.št.ex 3907 in 3912, za kateri so pravila podana v nadaljevanju:
- Izdelki adicijske homopolomerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99% po teži celotne vsebine polimerovIzdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna in
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.9
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.9Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 3907Kopolimeri , narejeni iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera(ABS)


- Poliester
Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo materiali , ki se uvrščajo v isto tar.št., pod pogojem ,da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna9

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39.poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna in /ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata
3912Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikahIzdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste tar.št.kot je proizvod ne presega 20% cene izdelka franko tovarna
3916 do 3921Polizdelki in izdelki iz plastike; razen iz tar. št. ex 3916, ex 3917, ex 3920 in ex 3921, za katere so pravila podana v nadaljevanju
- Ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike razen pravokotnih (vštevši kvadratne); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

- Drugi:
Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz 39. poglavja ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
- - izdelki adicijske homopolimerizacije, pri kateri osnovni monomer prispeva več kot 99% po teži celotne vsebnosti polimerovIzdelava, pri kateri:
- vrednost kateregakoli uporabljenega materiala ne presega 50% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov iz. 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.10
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
- - drugiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz 39. poglavja ne presega 20% cene izdelka franko tovarna10.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 3916 in ex 3917Profilni izdelki in ceviIzdelava, pri kateri:
-vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost kateregakoli materiala uvrščenega v isto tar. št. ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 3920- Folije ali filmi iz ionomerov


- Folije iz regenerirane celuloze, poliamidov ali polietilena
Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline in je delno nevtralizirana z ioni kovine, predvsem cinka in natrija.

Izdelava, pri kateri vrednost kateregakoli uporabljenega materiala iz iste tar.št. kot je proizvod ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 3921Folije iz plastičnih mas, metaliziraneIzdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov 1.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
3922 do 3926Izdelki iz plastičnih masIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 40.pglKavčuk in izdelki iz kavčuka in gume; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 4001Laminirane plošče ali krpe kavčuka za čevljeLaminacija folij iz naravnega kavčuka.
4005Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, listih ali trakovihIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka ,ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
4012Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz gume:
- Protektirane gume, polne gume ali gume z zračnimi komoramiProtektiranje rabljenih zunanjih gum.
- DrugoIzdelava iz materialov iz katerekoli tar.št., razen iz tar. št. 4011 ali 4012.
ex 4017Izdelki iz trde gumeIzdelava iz trde gume.
ex 41.pgl.Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 4102Surove kože ovac ali jagnjet, brez volneOdstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet , z volno.
4104 do 4107Usnje, brez dlake ali volne, razen usnja iz tar. št. 4108 ali 4109Ponovno strojenje predhodno strojenih kož .

ali

Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
4109Lakasto usnje in lakasto plastovito (prevlečeno s folijo) usnje, metalizirano usnjeIzdelava iz usnja iz tar. št. 4104 do 4107 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
42.pgl.Usnjeni izdelki, sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki iz živalskih črev (razen sviloprejkine niti)Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 43.pgl.Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 4302Strojena ali obdelana krzna, sestavljena:
- Plošče, križi, kvadrati in podobne oblikeBeljenje ali barvanje vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna.
- DrugoIzdelava iz nesestavljenih, strojenih ali obdelanih krzen.
4303Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelkiIzdelava iz nesestavljenih strojenih ali obdelanih krzen iz tar. št. 4302.
ex 44.pgl.Les in lesni izdelki; oglje; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ex 4403Les, grobo obdelan (štirikotno tesan)Izdelava iz grobo obdelanega lesa ,z lubjem ali brez lubja ali samo tesanega.
ex 4407Les, vzdolžno žagan ali iverjen, rezan ali luščen, skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen, debeline nad 6 mmSkobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.
ex 4408Furnirski listi in listi za vezane plošče debeline do 6 mm, sestavjen in drug les, žagan po dolžini, rezan ali lupljen, skobljan ,brušen ali lepljen s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem, debeline do 6 mmSpajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s topim ali zobatim dolžinskim spajanjem.
ex 4409Les,kontinuirano profiliran po dolžini kateregakoli roba ali strani, vključno skobljan, brušen ali topo ali zobato dolžinsko spojen ali ne:
- Brušeni ali topo ali zobato dolžinsko spojeniBrušenje ali topo ali zobato dolžinsko spajanje.
- Okrasne palice, venci in okrasne letvePredelava v obliki palic ali okrasnih letev.
ex 4410 do ex 4413Okrasne palice, venci in okrasne letve za pohištvo, , za notranjo dekoracijoPredelava v obliki palic in okrasnih letev.
ex 4415Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, bobni in podobna embalaža za pakiranje, iz lesaIzdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost.
ex 4416Sodi, kadi, vedra, in drugi sodarski izdelki in njihovi deli, ,iz lesa, vključno tudi dogeIzdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah.
ex 4418- Stavbno pohištvo in leseni izdelki za gradbeništvoIzdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo celičaste plošče, skodle in opaži.
- Okrasne palice in okrasne letvePredelava v obliki palic ali okrasnih letev.
ex 4421Les za vžigalice; lesni čepki za obutevIzdelava iz lesa iz katerekoli tar. št., razen lesene žice iz tar. št. 4409.
ex 45.pgl.Pluta in plutasti izdelki, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
4503Izdelki iz naravne pluteIzdelava iz plute iz tar. št. 4501.
46.pgl.Izdelki iz slame, esparta in drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelkiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
47.pgl.Lesovina ali celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; recikliran papir ali karton (ostanki in odpadki)Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 48.pgl.Papir in karton; izdelki iz papirne kaše, papirja ali kartona; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 4811Papir in karton, samo s črtami ali kvadratiIzdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.
4816Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje in prenašanje (razen tistih iz tar. št. 4809); matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatelIzdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.
4817Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja in kartonaIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 4818Toaletni papirIzdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.
ex 4819Škatle, zaboji, vreče in drugi kontejnerji za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlakenIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 4820Bloki papirja za pismaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 4823Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblikeIzdelava iz materialov za izdelavo papirja iz 47. poglavja.
ex 49.pgl.Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije, rokopisi, tipkana besedila in načrti, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
4909Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njihIzdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar.št.4909 ali 4911.
4910Koledarji vseh vrst, tiskani, vštevši koledarske bloke:
- Koledarji vrste "večni" ali z zamenljivimi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartonaIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava iz materialov ki niso uvrščeni v tar. št. 4909 ali 4911.
ex 50.pgl.Svila, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot je tar. št. izdelka.
ex 5003Svileni odpadki (vštevši zapredke, neprimerne za odvijanje, odpadke preje in raztrgane tekstilne materiale), mikani ali česaniMikanje ali česanje svilenih odpadkov.
5004 do ex 5006Svilena preja in preja iz odpadkov svileIzdelava iz:11
- surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,
- drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5007Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:
7- Z vtkanimi gumijastimi nitmi
Izdelava iz enojne preje.

- Drugi

Izdelava iz:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
ex 51.pgl.Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja in tkanine iz konjske žime; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
5106 do 5110Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žimeIzdelava iz:11
- surove svile ali iz odpadkov svile, mikanih ali česanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken ,nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5111 do 5113Tkanine iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime
- Z vtkanimi gumijastimi nitmiIzdelava iz enojne preje11.
- DrugiIzdelava iz:11
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama
(kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
(1) Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
(2) Za specifične pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2
(3) Za specialne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodno opombo 7.2
(4) Za specialne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
(5) Za specialne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
(6) Opomba 3 k 32.poglavju določa, da gre za preparate, ki se uporabljajo za barvanje kateregakoli materiala ali ki se uporabljajo kot sestavine za proizvodno barvil, pod pogojem, da niso uvrščene v drugo tarifno številko 32.poglavja.
(7) Izraz "skupina" pomeni katerikoli del besedila te tarifne številke med dvema podpičjema.
(8) Za specialne pogoje v zvezi s "specifičnimi procesi" glej Uvodni opombi 7.1 in 7.3
(9) Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.
(10) Za proizvode, ki so sestavljeni iz materialov, ki so po eni strani uvrščeni v tar.št.3901 do 3906 in po drugi strani v tar.št.3907 do 3911, se to določilo uporablja samo za tisto skupino materialov, ki v proizvodu prevladujejo po teži.
(11) Posebni pogoji, ki veljajo za proizvode iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.__________________________________________________________________________________________
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom
__________________________________________________________________________________________

(1) (2) (3) ali (4)
ex 52.pgl.Bombaž, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
5204 do 5207Preja in sukanec iz bombažaIzdelava iz
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5208 do 5212Bombažne tkanine:

- Z vtkanimi gumijastimi nitmi

- Druge
Izdelava iz enojne preje1


Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
ex 53.pgl.Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
5306 do 5308Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna prejaIzdelava iz1
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače predelanih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5309 do 5311Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

- Z vtkanini gumijastimi nitmi

- Druge
Izdelava iz enojne preje 1.

Izdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
5401 do 5406Preja, monofilamenti in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentovIzdelava iz1
- surove svile ali ostankov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5407 in 5408Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmiIzdelava iz enojne preje.1.
- DrugeIzdelava iz1:
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.

ali
Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov) pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 cene izdelka franko tovarna.
5501 do 5507Umetna ali sintetična rezana vlaknaIzdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
5508 do 5511Preja in sukanec za šivanje iz umetnih in/ali sintetičnih rezanih vlakenIzdelava iz1
- surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,
- naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5512 do 5516Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:
- Z vtkanimi gumijastimi nitmiIzdelava iz enojne preje.1
- DrugeIzdelava iz:1
- preje iz kokosovih vlaken,
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelavnih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- papirja.
ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
ex 56.pgl.Vata, klobučevina in netkani materiali; specialne preje; vrvi, motvozi, konopi in prameni ter izdelki iz njih, razen:Izdelava iz:
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za proizvodnjo papirja.
5602Klobučevina, vštevši impregnirano, prevlečeno ali laminirano:
- Iglana klobučevinaIzdelava iz2
- naravnih vlaken,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
Lahko se uporabljajo:
- preje iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506, ali
- filamentni trak iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- DrugoIzdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
5604Niti in vrvi iz gume, prekriti s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, obloženi z gumo ali plastično maso
- Gumijaste niti in vrvi, prekrite s tekstilomIzdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom.
- DrugoIzdelava iz1
- naravnih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5605Metalizirana preja, posukana ali ne , izdelana iz tekstilne preje, trakov, in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, in kombinirana s kovino v obliki niti, traku ali prahu ali prevlečene s kovinoIzdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
5606Posukana preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405 (razen tiste iz tar. št. 5605 in posukane preje iz konjske žime); ženiljska preja (vštevši ženiljsko prejo); efektno vozličasta prejaIzdelava iz1:
- naravnih vlaken,
- umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše, ali
- materialov za izdelavo papirja.
Pgl. 57Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:
- Iz iglane klobučevineIzdelava iz:1
- naravnih vlaken, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
Lahko se uporabljajo:
- preja iz polipropilenskega filamenta iz tar. št. 5402,
- polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali
- filamentni traki iz polipropilena iz tar. št. 5501, pri katerih je v vseh primerih vsebina vsakega filamenta ali vlakna manjša od 9 decitekstov, pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- Iz druge klobučevineIzdelava iz1
- naravnih vlaken,
nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
- DrugoIzdelava iz:1
- preje iz kokosovega vlakna,
- preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov,
- naravnih vlaken, ali
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje.
ex 58.pgl.Specialne tkanine; taftane tekstilne obloge; čipke; tapiserije; pozamentarije; vezenine; razen:
- Kombinirane z gumijasto nitjoIzdelava iz enojne preje.1
- DrugeIzdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše,

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje ali odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
5805Ročno tkane tapiserije (vrsta: gobelin, flandrijske, beauvais, aubusson in podobne) in z iglo izdelane tapiserije (npr.: z drobnim in križnim vbodom), konfekcionirane ali neIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
5810Vezenine v metraži, trakovih ali motivihIzdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
5901Tekstilne tkanine, prevlečene z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene: tkanine za kopiranje; platna, pripravljena za slikanje, toge tkanine (bugram) in podobne tkanine, ki se uporabljajo za izdelavo klobukovIzdelava iz preje.
5902Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje in najlona, poliestra in viskoznega rajona velike jakosti:
- Z vsebnostjo dovključno 90% tekstilnih materialov po težiIzdelava iz preje.
- DrugeIzdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
5903Tekstilne tkanine, impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902Izdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
5904Linolej, vštevši rezanega v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani prevlečeni ali prekriti, razrezani v oblike ali neIzdelava iz preje1
5905Zidne tapete iz tekstila:
- Impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materialiIzdelava iz preje.
- DrugeIzdelava iz:1
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- sintetičnih ali umetnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše,
ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
5906Guminirane tekstilne tkanine, razen tistih iz tar. št. 5902:
- Pletene ali kvačkane tkanineIzdelava iz1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
- Druge tkanine iz sintetične filament preje, ki vsebuje več kot 90% tekstilnih materialov po težiIzdelava iz kemičnih materialov.
- DrugeIzdelava iz preje.
5907Tekstilne tkanine, drugače impregnirane, premazane, prevlečene ali prekrite; platna, poslikana platna za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne nameneIzdelava iz preje.

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
5908Stenji iz tekstila, tkani, opleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče, ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke , impregnirani ali neimpregnirani:
- Žarilne mrežice za plinske svetilke, impregniraneIzdelava iz cevasto pletenih materialov za plinske svetilke
- DrugiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. , kot je tar. št. izdelka.
5909 do 5911Tekstilni izdelki, za industrijsko uporabo:
- Diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tar. št. 6310.
- Tekstilne tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki
ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar.št.5911
Izdelava iz1 :
- preje iz kokosovega vlakna,

- naslednjih materialov:
- preja iz politetrafluoretilena3
- preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,
- preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih z polikondenzacijo m- fenilendiamina in izoftalne kisline,
- monofilamenta iz politetrafluoretilena3
- preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli-p- fenilentereftalamida,
- preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo,3
- kopoliestrskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1.4 cikloheksandietanola in izoftalne kisline,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, razen vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
- DrugoIzdelava iz:1
- preje iz kokosovega vlakna,
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, razen vlaken, nemikanih in nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
60.pgl.Pleteni ali kvačkani materialiIzdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih iali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
61.pgl.Oblačila in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:
- Dobljeni s šivanjem ali drugačnim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali dobljena v neposredno oblikovanjeIzdelava iz preje1, 4
- DrugiIzdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, , nemikanih in nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
ex 62.pgl.Oblačila in oblačilni dodatki, pletena ali kvačkana; razen:Izdelava iz preje 1, 4
ex 6202,
ex 6204,
ex 6206,
ex 6209
in
ex 6211
Oblačila in oblačilni dodatki, ženska, dekliška in za dojenčke, vezeniIzdelava iz preje 4
ali
Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 6210 in
ex 6216
Ognjevarna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestraIzdelava iz preje. 4
ali
Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna4
6213 in
6214
Robčki, žepni robčki, šali,ešarpe, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:
- VezeniIzdelava iz nebeljene enojne
preje 4, 1

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.4.
- DrugiIzdelava iz nebeljene enojne
preje4, 1

ali

Tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima operacijama ( kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalendiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna zaključna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), pod pogojem, da vrednost uporabljene netiskane tkanine iz tar.št.6213 in 6214 ne presega 47,5% cene izdelka franko tovarna.
6217Drug gotov pribor za oblačila, deli oblačil ali, pribora za oblačila, razen tistih iz tar. št. 6212:
- VezeniIzdelava iz preje4
ali
Izdelava iz nevezene tkanine,pod pogojem, da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna1 .
- Ognje-varna oprema iz tkanin, prevlečena s folijo iz aluminiziranega poliestraIzdelava iz preje4

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine,pod pogojem, da vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna4
- Medvloge za ovratnike in manšete, urezaneIzdelava, pri kateri:
- so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- DrugiIzdelava iz preje4
ex 63.pgl.Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; ponošena-rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
6301 do 6304Odeje, volnene odeje, posteljno perilo, zavese itd., drugi izdelki za notranjo opremo:
- Iz klobučevine ali iz nekaterih tkaninIzdelava iz4
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
- Drugi:
-- vezeniIzdelava iz nebeljene enojne
preje 5, 4

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen pletenih ali kvačkanih), pod pogojem,
da vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
-- drugiIzdelava iz nebeljene enojne
preje4, 6 Za pletene ali kvačkane izdelke, ki niso elastični ali z dodatkom gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. .
6305Vreče in vrečke, ki se uporabljajo za pakiranje blagaIzdelava iz:1
- naravnih vlaken,
- umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, , nemikanih ali nečesanih ali kako drugače obdelanih za predenje, ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
6306Cerade, jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna plovila, zunanje platnene zavese, šotori in izdelki za taborjenje
- NetkaniIzdelava iz4, 1
- naravnih vlaken ali
- kemičnih materialov ali tekstilne kaše.
- DrugiIzdelava iz nebeljene enojne
preje4, 1
6307Drugi gotovi izdelki, vštevši kroje za oblačilaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
6308Garniture, ki so sestavljene iz tkanine in preje, s priborom ali brez njega za Vsak predmet v kompletu mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v kompletu. Predmeti brez porekla pa se lahko
izdelovanje preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov in serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljenih v zavitkih za prodajo na drobnovključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15% cene kompleta franko tovarna.
ex 64.pgl.Obutev; gamaše in podobni izdelki; razen:Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. ,razen spajanja gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge komponente podplatov iz tar. št. 6406.
6406Deli obutve (vštevši zgornje dele, pritrjene ali ne na podplate razen na zunanje podplate), odstranjeni vložki za obutev, vstavki za pete in podobni izdelki; gamaše, ovijači in podobni izdelki in njihovi deliIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka
ex 65.pgl.Pokrivala in njihovi deli, razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
6503Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, izdelani iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vštevši tudi podložene ali okrašeneIzdelava iz preje ali tekstilnih vlaken 4
6505Klobuki in druga pokrivala, iz pletiv ali pleteni ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih proizvodov (razen trakov), tudi okrašene ali podložene; mrežice za lase iz kakršnegakoli materiala, okrašeni ali podloženi ali neIzdelava iz preje ali tekstilnih vlaken4
ex 66.pgl.Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
6601Dežniki in sončniki (vštevši palice-dežnike, vrtne sončnike in podobne dežnike)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
67.pgl.Preparirano perje in puh in izdelki iz njih; umetno cvetje; lasuljarski izdelkiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 68.pgl.Izdelki iz kamna, sadre, cementa, azbesta, sljude, ali podobnih materialov; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 6803Izdelki iz naravnega skrilavca ali aglomeriranega skrilavcaIzdelava iz obdelanega skrilavca.
ex 6812Izdelki iz azbesta , mešanice na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonataIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št.
ex 6814Izdelki iz sljude, vštevši aglomerirano ali rekonstituirano, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialovIzdelava iz obdelane sljude (vštevši aglomerirano ali rekonstitutirano).
69.pgl.Keramični izdelkiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 70.pglSteklo in stekleni izdelki; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 7003,
ex 7004 in
ex 7005
Steklo z neodbojno plastjo Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001.
7006Steklo iz tar. št. 7003, 7004 ali 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neokvirjeno in ne spojeno z drugimi materialiIzdelava iz materialov iz tar. št. 7001.
7007Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega steklaIzdelava iz materialov iz tar. št. 7001.
7008Večzidni panelni elementi za izolacijo, iz steklaIzdelava iz materialov iz tar. št. 7001.
7009Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vštevši tudi vzvratna ogledalaIzdelava iz materialov iz tar. št. 7001.
7010Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz steklaIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost nebrušenih steklenih proizvodov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7013Stekleni izdelki za namizno in kuhinjsko uporabo, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 ali 7018)Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.

ali

Brušenje steklenih proizvodov, če vrednost nebrušenih steklenih
proizvodov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.

ali

Ročno okraševanje (razen sitotiska), ročno pihanje steklenih izdelkov, če vrednost ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 7019Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)Izdelava iz:
- nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali pečenih niti, ali
- steklene volne.
ex 71.pgl.Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni; plemenite kovine, kovine platirane s plemenitimi kovinami in izdelki iz njih, imitacija nakita; kovanci ; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 7101Naravni ali kultivirani biseri, obdelani, začasno nanizani zaradi lažjega transportaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 7102
ex 7103 in
ex 7104
Obdelani dragi ali poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov.
7106
7108 in
7110
Plemenite kovine:
- NeobdelaneIzdelava iz materialov, ki niso uvrščeni v tar. št. 7106, 7108 ali 7110.
ali
Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110.
ali
Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami.
- Polpredelane (polizdelki) ali v obliki prahuIzdelava iz neobdelanih plemenitih kovin.
ex 7107, ex 7109 in
ex 7111
Kovine, platirane s plemenitimi kovinami, v obliki polizdelkovIzdelava iz kovin, platiranih s plemenitmi kovinami, neobdelanih.
7116Predmeti iz naravnih ali gojenih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7117Imitacije nakitaIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ali
Izdelava iz delov navadne kovine, neprekritih niti ne prevlečenih s plemenitimi kovinami pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 72.pgl.Železo in jeklo; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
7207Polizdelki iz železa ali nelegiranega jeklaIzdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205.
7208 do 7216Ploščati valjani izdelki, palice in profili iz železa ali nelegiranega jeklaIzdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206.
7217Hladno vlečena žica iz železa ali nelegiranega jeklaIzdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207.
ex 7218, 7219 do
7222
Polizdelki, ploščati valjani izdelki, palice in profili iz nerjavega jeklaIzdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218.
7223Hladno vlečena žica iz nerjavega jeklaIzdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218.
ex 7224, 7225 do
7228
Polizdelki, ploščati valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih, kotniki in profili iz drugih vrst legiranega jekla; votle palice za svedre iz legiranih ali nelegiranih jekelIzdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 7224.
7229Hladno vlečena žica iz drugih vrst legiranega jeklaIzdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224.
ex 73.pgl.Železni in jekleni izdelki; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 7301PilotiIzdelava iz materialov iz tar. št. 7206.
7302Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi tirne veznice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnicIzdelava iz materialov iz tar. št. 7206.
7304, 7305 in
7306
Cevi in votli profili iz železa in jekla (razen iz litega železa)Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224.
ex 7307Pribor za cevi in votle profile, iz nerjavega jekla (ISO No. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delovStruženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje s peščenim curkom kovanih polizdelkov, katerih vrednost ne
presega 35% cene izdelka franko tovarna.
7308 Konstrukcije (razen montažnih konstrukcij iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr. mostovi in elementi za mostove, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna orodja, vrata in okna ter okviri zanje, opaži, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, kotniki in profili cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah; iz železa ali jeklaIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajao v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo uporabljati.
ex 7315Verige zoper drsenjeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 74.pgl.Baker in bakreni izdelki, razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7401Bakrenec, cementni baker (precipitat bakra)Izdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
7402Nerafinirani baker; bakrene anode (pozitivne elektrode) za elektrolitno rafinacijoIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
7403Rafinirani baker in bakrove zlitine:
- Rafinirani bakerIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
- Bakrove zlitine Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov.
7404Bakrovi odpadki in ostankiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št.,kot je tar. št. izdelka.
7405Predzlitine bakraIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 75.pglNikelj in nikljevi izdelki, razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7501 do 7503Nikljev kamen, sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljasti odpadki in ostankiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 76.pgl.Aluminij in izdelki iz aluminija; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7601Aluminij, surovi Izdelava s toplotno ali elektronsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov.
7602Aluminijasti odpadki in ostankiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 7616Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali zaklonov materiala za ojačanje in podobnih materialov (vštevši neskončne trakove) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminijaIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje ali zakloni, materiali za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
77.pgl.Rezervirano za možno bodočo uporabo HS
ex 78.pgl.Svinec in svinčeni izdelki, razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7801Surovi svinec:
- Rafiniran svinecIzdelava iz obdelanega svinca ("bullion" ali "work lead").
- Drugi Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostank iz tar. št. 7802.
7802Svinčeni odpadki in ostankiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 79.pgl.Cink in cinkovi izdelki; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka,in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
7901Cink, surovIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. ,kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in odpadki iz tar. št. 7902.
7902Cinkovi odpadki in ostankiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 80.pgl.Kositer in kositrni izdelki; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
8001Kositer, surovIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostružki iz tar. št. 8002.
8002 in 8007Kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelkiIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
81.pgl.Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:
- Druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelkiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, uvrščenih v isto tar. št., kot je tar. št. izdelka, ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
- DrugeIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
(1) Posebni pogoji, ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov, so navedeni v Uvodni opombi 5.:
(2) Posebni pogoji , ki veljajo za izdelke iz mešanice tekstilnih materialov,so navedeni v Uvodni opombi 5.1:
(3) Uporaba tega materiala je omejena na izdelavo tekstilnih tkanin, ki se uporabljajo za proizvodnjo papirja.,
(4) Glej Uvodno opombo 6..
(5) Za pletene ali kvačkane izdelke brez dodatka elastike ali gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6. .
(6) Za pletene ali kvačkane izdelke, ki niso elastični ali z dodatkom gume, dobljenih s šivanjem ali sestavljanjem kosov pletenih ali kvačkanih tkanin (rezanih ali pletenih direktno v oblike) glej Uvodno opombo 6.


__________________________________________________________________________________________
Tar. štev. Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih
HS brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom
__________________________________________________________________________________________

(1) (2) (3) ali (4)

ex 82.pgl.Orodje, nožarski izdelki, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
8206Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205 v garniturah za prodajo na drobnoIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. razen 8202 do 8205. Orodje iz tar. št. 8202 do 8205 se lahko sestavi v garniture, če njihova vrednost ne presega 15% cene garniture franko tovarna.
8207Izmenljivo orodje za ročno obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr. za stiskanje, kovanje, prebadanje, rezanje navojev, vrtanje, vtiskanje, grezenje, rezkanje, struženje ali navijanje ali odvijanje vijakov), vštevši matice za valjanje ali ekstrudiranje kovine in orodje za vrtanje skal in zemljeIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8208Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 8211Noži z rezili, nezobljenimi ali nenazobljenimi (vštevši vrtnarske nože), razen nožev iz tar. 8208Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji in rezila iz navadnih kovin.
8214Drugi nožarski izdelki (npr. stroji za striženje, mesarske in kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vštevši tudi pilice za nohte)Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.
8215Žlice, vilice, zajemalke, penovke, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podobni kuhinjski in namizni priborIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabljajo ročaji iz navadnih kovin.
ex 83.pgl.Razni izdelki iz navadnih kovin; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ex 8302Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrataIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko se uporabijo materiali iz tar. št. 8302 pod pogojem, da njihova vrednost ne presega 20% cene izdelka franko tovarna.
ex 8306Kipci in drugi okraski iz navadnih kovinIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi materiali iz tar. št. 8306, če njihova vrednost ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 84.pgl.Jedrski reaktorji; kotli, stroji in mehanične naprave; njihovi deli; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 8401Gorilni elementi (polnjenja)Izdelava, pri kateri
so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka1
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8402Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom); kotli za pregreto vodoIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8403
in
ex 8404
Kotli za centralno kurjavo, razen tistih iz tar. št. 8402 in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavoIzdelava, pri kateri
se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kot sta 8403 ali 8404.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8406Turbine na vodno in drugo paroIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8407Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bataIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8408Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dizelski ali poldizelski motorji)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8409Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8411Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbineIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8412Drugi pogonski stroji in motorjiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 8413Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjemIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 8414Industrijske nape, ventilatorji in podobnoIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8415Klimatizacijske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vštevši tiste stroje, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej reguliratiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8418Hladilniki, zmrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, razen klimatizacijskih naprav iz tar. št. 8415Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
ex 8419Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne kaše, papirja in kartonaIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8420Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo in valji zanjeIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8423Tehtnice (razen tehtnic z občutljivostjo do 5 cg oz. 0,05 g), vštevši stroje za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi merjenja teže; uteži in tehtnice vseh vrstIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8425
do
8428
Stroji in aparati za dviganje, razkladanje in manipulacijoIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8429Buldožerji, angledožerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, samovozni:

- Cestni valjarji
- Drugi
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8430Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; smuke in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalnikiIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št.8431, uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 8431Deli za cestne valjarjeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8439Stroji za proizvodnjo kaše iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dovrševanje papirja ali kartonaIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8441Drugi stroji za predelavo papirne kaše, papirja ali kartona, vštevši stroje za rezanje vseh vrstIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v isto tar. št. kot proizvod, uporabljajo samo do vrednosti 25% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8444 do
8447
Stroji iz teh tar.št, ki se uporabljajo v tekstilni industrijiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 8448Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in 8445Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8452Šivalni stroji, razen strojev za šivaje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje:

- Šivalni stroji (samo verižasti vbod), z glavo, težko ne več kot 16 kg, brez motorja, ali 17 kg z motorjem- Drugi
Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna,
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti uporabljenega materiala s poreklom, in
- uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak morajo biti že s poreklom.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8456
do
8466
Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8469 do
8472
Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8480Livarski okvirji za ivarne; modelne plošče; modeli za kalupe; kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gume ali plastične maseIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
8482Kotalni ležajiIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8484Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanski čepi (tesnila)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8485Deli strojev ali naprav brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki so omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavjuIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 85.pgl.Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka; aparati za snemanje in repodukcijo televizijske slike in zvoka ter deli in pribor za te proizvode; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8501Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8503 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8502Električni generatorski agregati in rotacijski konvertorji (pretvorniki)Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8501 ali 8503 uporabljajo skupaj samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 8504Napajalniki za stroje za avtomatično obdelavo podatkovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 8518Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki vštevši zvočnike v zvočnih omaricah; avdio-frekvenčni električni ojačevalniki; kompletne električne enote za ojačevanje zvokaIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8519Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče,kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Proizodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8520Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, vštevši aparate z vgrajenimi napravami za reprodukcijo zvoka, ali brez njihIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8521Aparati za snemanje in reprodukcijo slike in zvoka, ki imajo vgrajen video-tuner ali neIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8522Deli in pribor, uporabni predvsem ali vglavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8523Pripravljeni in prazni nosilci za zvočna in podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz 37. poglavjaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
8524Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci vključno z zvočnimi in drugimi, vštevši matrice in galvanske odtise za proizvodnjo plošč, razen proizvodov iz 37. poglavja

- Matrice in galvanski odtisi za proizvodnjo plošč- Drugo
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali, uvrščeni v tar. št. 8523 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8525Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo in radiodifuzijo ali televizijo, vštevši oddajnike z vdelanim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamereIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8526Radarji, pomožne naprave za radio-navigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenjeIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8527Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vštevši sprejemnike, kombinirane v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uroIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8528Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorjiIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8529Deli, ki so predvsem ali v glavnem primerni za uporabo z aparati iz. tar. št. 8525 do 8528:

- Izključno ali pretežno primerni za uporabo pri aparatih za video snemanje in reprodukcijo slike

- Drugi
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8535
in
8536
Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zavarovanje električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali v njihIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8538 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
8537Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove opremjene z dvema ali več aparati iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vštevši tiste z vdelanimi instrumenti ali aparati iz 90. poglavja, razen komutacijskih aparatov iz tar. št. 8517Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8538 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 8541Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen silicijevih rezin, ki še niso razrezane v čipeIzdelava:
- pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8542Elektronska integrirana vezja in mikrosestaviIzdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje vsi materiali uvrščeni v tar. št. 8541 ali 8542 uporabljajo skupaj samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25% cene izdelka franko tovarna.
8544Izolirana žica (vštevši lakirano in anodizirano žico), kabli (vštevši koaksialne kable) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez; kabli iz optičnih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njegaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8545Ogljene elektrode, ogljene ščetke, oglje za svetilke, oglje za baterije in drugi izdelki iz grafita ali drugega oglja, s kovino ali brez nje, za električne nameneIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8546Električni izolatorji iz kakršnegakoli materialaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8547Izolirni deli za električne stroje, naprave ali opremo, izdelani v celoti iz izolirnega materiala ali samo z manjšimi kovinskimi komponentami (npr. tulci z navojem), vdelanimi med stiskanjem izključno zaradi vezave, razen izolatorjev iz tar. št. 8546; cevi za električne vodnike in spojke zanje, iz navadnih kovin, obložene z izolirnim materialomIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8548Odpadki in ostanki primarnih celic, primarnih baterij in električnih akumulatorjev; iztrošene primarne celice; iztrošene primarne baterije in iztrošeni električni akumulatorji; električni deli strojev in aparatov, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavjuIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
ex 86.pgl.Železniške ali tramvajske lokomotive,vozni park in njihovi deli; železniški ali tramvajski tirni sklopi in pribor in njihovi deli;mehanska (vključno elektromehanska) oprema za prometno signalizacijo vseh vrst; razen:Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8608Železniški in tramvajski tirni sklopi in pribor; mehanska (vštevši elektromehanska) oprema za signalizacijo, varnost, nadzor in upravljanje prometa v železniškem, tramvajskem in cestnem prometu, prometu na notranjih vodnih poteh, parkiriščih, lukah ali letališčih; njihovi deliIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
ex 87.pgl.Vozila, druga, razen železniških sli tramvajskih vozil,njihovi deli in pribor; razen:Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8709Samovozni tovorna vozila, brez naprav za dviganje ali manipuliranje, ki se uporabljajo v tovarnah, skladiščih, pristaniščih ali na letališčih, za prevoz blaga na kratkih razdaljah; vlečna vozila, ki se uporabljajo na peronih železniških postaj; njihovi deli Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
8710Tanki in druga oklepna bojna motorna vozila, vštevši tista, ki so opremljena z oborožitvenimi sredstvi; njihovi deliIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
8711Motorna kolesa (vštevši mopede) in kolesa s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje; bočne prikolice:

- Z batnim motorjem (razen rotacijskih batnih motorjev) in prostornino cilindrov:

-- do 50 cm3
-- nad 50 cm3


- Drugi

Izdelava, pri kateri:
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.

Izdelava:
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 20%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.


Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
ex 8712Kolesa brez krogličnih ležajevIzdelava iz materialov iz vseh tar. št. razen tistih iz tar. št. 8714.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
8715Otroški vozički in njihovi deliIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
8716Priklopniki in polpriklopniki; druga vozila; druga vozila, nesamovozna; njihovi deliIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
ex 88.pgl.Letala, vesoljska vozila in njihovi deli; razen:Izdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
ex 8804RotošutiIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., vštevši druge materiale iz tar. št.8804.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
8805Oprema za lansiranje letal; krovna prestrezala letal in podobna oprema; naprave za treniranje letenja na tleh; deli navedenih proizvodovIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
89.pgl.Ladje, čolni in plavajoče konstrukcijeIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka. Ne sme se uporabljati ladijske trupe iz tar. št. 8906 .Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
ex 90.pgl.Optični, fotografski, kinematografski, merilni, kontrolni ali precizni, medicinski ali kirurški instrumenti in aparati; njihovi deli in pribor; razen:Izdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9001Optična vlakna in kabli iz optičnih vlaken razen iz tar. št. 8544; listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče (vštevši kontaktne leče), prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnegakoli materiala, nemontirani, razen takih optično obdelanih steklenih elementov Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9002Leče, prizme, zrcala in drugi optični elementi, iz kakršnegakoli materiala, montirani, ki so deli ali pribor instrumentov ali aparatov, razen takih optičnih neobdelanih steklenih elementovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9004Očala in podobni izdelki in njihovi deliIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
ex 9005Daljnogledi ( z enim ali dvema objektivoma), optični teleskopi in njihova stojala, razen astronomskih refrakcijskih teleskopov in njihovih podstavkovIzdelava pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
ex 9006Fotografske naprave, razen kinematografskih kamer, fotografski bliskovni aparati in bliskovne žarnice, razen bliskovnih žarnic z električnim vžigomIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9007Kinematografske kamere in projektorji, vštevši tiste z vgrajenimi aparati za snemanje ali reprodukcijo zvokaIzdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9011Optični mikroskopi, vštevši tiste za mikrofotografijo, mikrokinematografijo in mikroprojekcijoIzdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
ex 9014Drugi navigacijski instrumenti in aparatiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9015Geodetski (vštevši fotografski, oceanografski, hidrološki. meteorološki, geofizikalni instrumenti in aparati, razen kompasov; daljinomeriIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9016Tehtnice z občutljivostjo do vključno 5 centigramov (o,o5g) , z utežmi ali brez njihIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9017Instrumenti in aparati za risanje, označevanje ali matematično računanje (npr. risalni aparati, Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
pantografi, kotomeri, risalni pribor v kompletu, logaritemska računala, računala v obliki okrogle plošče); ročni instrumenti za merjenje dolžine (npr. merilne palice in trakovi, mikrometrska merila, merila z nonijem), ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
9018Medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski instrumenti in aparati, vštevši scintigrafske, elektromedicinske aparate in aparate za preiskavo vida:
- Zobozdravniški stoli z vgrajenimi zobozdravniškimi napravami ali zobozdravniški pljuvalnikiIzdelava iz materialov iz katerekoli tar. št. vštevši materiale iz tar. št. 9018.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
- DrugiIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.
9019Aparati za mehanoterapijo; aparati za masažo; aparati za psihološka testiranja; aparati za ozonoterapijo, kisikoterapijo, aerosolno terapijo, umetno dihanje in drugi terapevtski dihalni aparatiIzdelava,pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.
9020Drugi dihalni aparati in plinske maske razen varovalnih mask brez mehaničnih delov in zamenljivih filtrovIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25%cene izdelka franko tovarna.
9024Stroji in aparati za preiskušanje trdote, natezne trdnosti, ali odpornosti na tlak, elastičnosti ali drugih mehanskih lastnosti materiala (npr.: kovin, lesa, tekstilnega materiala, papirja, plastične mase)Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9025Hidrometri in podobni merilniki, termometri, pirometri, barometri, higrometri (vlagomeri) in psihometri, tudi kombinacije teh instrumentovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9026Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja tlaka ali drugih spremenljivih veličin pri tekočinah ali plinih (npr.: merilniki pretoka, kazalniki nivoja, manometri, merilniki toplote, števci porabe toplote); razen instrumentov in aparatov iz tar. št. 9014, 9015, 9028 ali 9032Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9027Instrumenti in aparati za fizikalne in kemične analize (npr.: polarimetri, refraktometri, spektometri, aparati za analizo plina ali dima); instrumenti in aparati za preiskušanje viskoznosti, poroznosti, raztezanja, površinske napetosti ali podobno ali za kalorimetrijska, akustična in fotometrijska merjenja ali kontrolo ( vštevši ekspozimetre); mikrotomiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9028Merilniki porabe ali proizvodnje plinov, tekočin ali električne energije, vštevši merilnike za njihovo umerjanje
- Deli in priborIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
- Drugi Izdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9029Števci vrtljajev, števci proizvodnje, kilometrski števci, števci korakov in podobno; kazalniki hitrosti in tahometri, razen tistih, ki se uvrščajo v tar. št. 9014 ali 9015; stroboskopiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9030Osciloskopi, spektralni analizatorji in drugi instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo električnih veličin, razen merilnikov iz tar.št.9028; instrumenti in aparati za merjenje ali odkrivanje alfa, beta, gama, rentgenskih, kozmičnih ali drugih ionizirajočih sevanjIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9031Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju; projektorji profilovIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9032Instrumenti in aparati za avtomatično regulacijo ali krmiljenjeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9033
Deli in pribor (ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju) za stroje, naprave, instrumente ali aparate iz 90. poglavjaIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
ex 91.pgl.Ure in osebne ure in njihovi deli; razen za:Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40%cene izdelka franko tovarna.
9105Druge ureIzdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9109Urni mehanizmi, kompletni in sestavljeniIzdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna, in
- pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti uporabljenih materialov s poreklom.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9110Kompletni mehanizmi za osebne ali druge ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni (šablone); nekompletni mehanizmi za osebne ali druge ure, sestavljeni; grobi urni mehanizmi za osebne ali druge ureIzdelava:
- pri katerih vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka
franko tovarna, in
- pri kateri se v okviru zgornje meje materiali, uvrščeni v tar. št. 9114 uporabljajo samo do vrednosti 10% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30%cene izdelka franko tovarna.
9111Ohišja za osebne ure in deli ohišijIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kor je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
9112Ohišja za hišne, pisarniške in podobne ure in ohišja podobne vrste za druge proizvode iz tega poglavja in deli zanjeIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št. kor je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
9113Jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli:
- Iz navadnih kovin, prevlečeni sali ne s plemenito kovinoIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
- DrugiIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
92.pgl.Glasbila; njihovi deli in priborIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
93.pgl.Orožje in strelivo; njuni deli in priborIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 94.pgl.Pohištvo; posteljnina, žimnice, nosilci za žimnice, blazine in podobni polnjeni izdelki; svetilke in druga svetila, ki niso omenjena ali zajeta na drugem mestu; osvetljeni znaki, osvetljene ploščice z imeni in podobno; montažne zgradbe;
razen:
Izdelava pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
ex 9401 in
ex 9403
Pohištvo iz navadnih kovin, z vdelano nenapolnjeno bombažno tkanino, katere teža ne presega 300g/m2Izdelava pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugjo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
ali
Izdelava iz bombažne tkanine, ki je že pripravljena za uporabo iz tar. št. 9401 ali 9403, pod pogojem da:
- njena vrednost ne presega 25% cene izdelka franko tovarna ,in
- so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom in se uvrščajo v druge tar. št. razen tar. št. 9401 ali 9403.
Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40% cene izdelka franko tovarna.
9405Svetilke in druga svetila, vštevši reflektorje in njihove dele, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu; osvetljeni napisi, osvetljene ploščice z imeni in podobno, s fiksiranim svetlobnim virom, in njihovi deli, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestuIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
9406 Montažne zgradbeIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 95.pgl.Igrače, rekviziti za družabne igre in šport; njihovi deli in pribor; razen:Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
9503Druge igrače; zmanjšani modeli in podobni modeli za igro, vštevši tudi s pogonom; sestavljanke vseh vrstIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 9506Glave za palice za golf in njihovi deliIzdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka. Za izdelavo glav za palice za golf se lahko uporabijo grobo obdelani bloki .
ex 96.pgl.Razni izdelki, razen;Izdelava pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka.
ex 9601 in
ex 9602
Izdelki iz materialov živalskega, rastlinskega ali mineralnega izvora za rezljanjeIzdelava iz obdelanih materialov za izrezovanje iz istih tar. št.
ex 9603Metle in ščetke (razen metel iz protja ter ščetk iz materialov veveričje ali podlasičje dlake) mehanične priprave za čiščenje podov, ročne, brez motorja: soboslikarski vložki in valji, brisalniki za pod in omeleIzdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50%cene izdelka franko tovarna.
9605Potovalni kompleti (neseserji) za osebno nego, za šivanje ali čiščenje obutve ali oblekeVsak predmet v kompletu mora zadovoljiti pravila, ki bi zanj veljala, če ne bi bil vključen v komplet. Lahko pa se vključijo predmeti brez porekla, če njihova skupna vrednost ne presega 15% cene kompleta franko tovarna.
9606Gumbi, pritiskači, zaklopni gumbi, gumbi za srajce in drugi deli teh izdelkov; nedokončani gumbiIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
9612Trakovi za pisalne stroje in podobni trakovi, prepojeni s tiskarsko barvo ali drugače pripravljeni za odtiskovanje, vštevši trakove na kolescih ali v patronah; blazinice za žige, prepojene ali neprepojene, s škatlo ali brez njeIzdelava, pri kateri:
- se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar. št. izdelka, in
- vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50% cene izdelka franko tovarna.
ex 9613Piezo vžigalnikiIzdelava, pri kateri vrednost vseh materialov iz tar. št. 9613 ne presega 30% cene izdelka franko tovarna.
ex 9614Tobačne pipe ali glave za pipeIzdelava iz grobo obdelanih blokov.
pgl. 97Umetniški predmeti, zbirke in starineIzdelava, pri kateri se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kot je tar.št. izdelka.
(1) To pravilo se bo uporabljalo do 31.decembra 1998.PRILOGA III

Potrdilo EUR.1 o prometu blaga in zahteva za potrdilo EUR.1 o prometu blaga


Navodila za tiskanje

1. Vsak obrazec meri 210 x 297 mm; dovoljeno odstopanje po dolžini je minus 5 mm oziroma plus 8 mm. Uporabljati je treba bel, klejen, brezlesni pisalni papir, z najmanjšo težo 25 gramov na kvadratni meter. Imeti mora ozadje s tiskanim zelenim vzorcem "guilloche" tako, da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno na prvi pogled.

2. Pristojni organi držav članic Skupnosti in Slovenije si lahko pridržijo pravico, da sami tiskajo potrdila ali pa jih dajo tiskati pooblaščenim tiskarjem. V slednjem primeru se mora vsak obrazec sklicevati na tako pooblastilo. Na vsakem obrazcu morata biti navedena ime in naslov tiskarja ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo. Obrazec mora imeti tudi serijsko številko, tiskano ali ne, ki omogoča njegovo identifikacijo.


POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime,polni naslov,država)EUR. 1 No A 000 000
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani
2. To potrdilo se uporablja za preferencialno menjavo med


____________________________________________

in

____________________________________________

(navesti države, skupnine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime,polni naslov, dražava)(navedba neobvezna)4.Država, skupina držav ali teritorij porekla proizvodov5.Namembna država, skupina držav ali teritorij
6. Podatki v zvezi s prevozom
(navedba neobvezna)


7. Opombe
8. Zaporedna številka; oznake, številke, število in vrsta paketov(1); poimenovanje blaga
9.Bruto teža (kg) ali druga merska enota (l,m3,itd.)10.Računi (navedba neobvezna)
11.CARINSKA OVEROVITEV
Overjena izjava
Izvozni dokument (2): Žig
Tip............................Št........................
Carinski organ:....................................
Država ali ozemlje izdaje:..................
............................................................
............................................................
V......................, Dne...........................
.............................................................
(Podpis)
12.IZJAVA IZVOZNIKA
Popisani izjavljam, da zgoraj navedeno blago izpolnjuje vse pogoje potebne za izdajo tega potrdila.


V......................dne...............

.............................................
(Podpis)
(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".
(2)Izpolnite samo, če to zahtevajo predpisi izvozne države ali teritorija.


13. ZAHTEVEK ZA KONTROLO, poslati na:14. REZULTAT KONTROLE
Na podlagi izvedene kontrole je bilo ugotovljeno, da(1):

...... je to potrdilo resnično izdal naveden carinski organ in da so navedbe, ki jih vsebuje, točne


...... to potrdilo ne izpolnjuje zahtevanih pogojev o verodostojnosti in točnosti (glej priložene opombe)V____________________dne____________


Žig
________________________________
(podpis)
-----------------------------
(1)Označi z X ustrezno navedbo.
15. Vložen je zahtevek za ugotovitev verodostojnosti in točnosti tega potrdila.
V_______________dne__________________

Žig______________________________
(podpis)
1. To potrdilo ne sme vsebovati izbrisov ali ponovnih vpisov. Morebitni popravki morajo biti izvedeni tako, da se napačne navedbe prečrtajo in po potrebi dodajo pravilne. Vsako tako spremembo mora potrditi tisti, ki je potrdilo izpolnil in jo overiti carinske oblasti države ali ozemlja izdaje.

2. Izdelki, navedeni v potrdilu, si morajo slediti neprekinjeno, in pred vsakim izdelkom mora biti zaporedna številka. Neposredno pod zadnjim izdelkom mora biti potegnjena vodoravna črta. Neuporabljen prostor mora biti prečrtan tako, da je dodajanje naknadnih podatkov onemogočeno.

3. Blago mora biti opisano v skladu s trgovinskimi običaj tako natančno, da se lahko identificira.


ZAHTEVA ZA POTRDILO O PROMETU BLAGA

1. Izvoznik (ime, polni naslov,država)EUR. 1 No A 000 000
Predno izpolnite obrazec, preberite navodila na hrbtni strani
2. Zahteva za potrdilo, ki se uporablja za preferencialno menjavo med

________________________________________

in

_______________________________________
(inavesti države, skupine držav ali teritorije)
3. Prejemnik (ime, polni naslov, država)
(navedba neobvezna)4.Država, skupina držav ali teritorij porekla proizvodov5.Namembna država, skupina držav ali teritorij
6. Podatki v zvezi s prevozom (navedba neobvezna)


7. Opombe
8. Zaporedna številka, oznake, številke, število in vrsta paketov(1); poimenovanje blaga9.Bruto teža(kg) ali druga merska enota (l,m3,itd.)10.Računi (navedba nobvezna)

(1)Če blago ni pakirano, navedite število izdelkov ali navedite "v razsutem stanju".IZJAVA IZVOZNIKA

Podpisani, izvoznik blaga, navedenega na prednji strani,

IZJAVLJAM, da to blago izpolnjuje zahtevane pogoje za izdajo priloženega potrdila;

NAVAJAM okoliščine, na podlagi katerih to blago izpolnjuje zahtevane pogoje:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRILAGAM naslednja dokazila (1):

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SE ZAVEZUJEM, da bom na zahtevo pristojnih oblasti predložil vsa dodatna dokazila, ki jih le-te štejejo kot potrebna za izdajo priloženega potrdila, kot tudi pristajam, če je to potrebno, na pregled mojega knjigovodstva in okoliščin izdelave omenjenega blaga s strani pristojnih oblasti;

PROSIM za izdajo priloženega potrdila za to blago.


..................................................
(Kraj in datum)


...................................................
(Podpis)

(1)Na primer: uvozni dokumenti, potrdila o prometu, računi, izjave proizvajalca, itd., ki se nanašajo na v izdelavi uporabljene izdelke ali na v enakem stanju ponovno izvoženo blago.


PRILOGA IV

Izjava na računu

Izjava na računu, katere besedilo je navedeno v nadaljevanju, mora biti izdelana v skladu z opombami. Vendar opomb ni treba natisniti.

Angleška inačica:

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ............. preferential origin (2).


Španska inačica:


Danska inačica:


Nemška inačica:


Grška inačica:


----------------------------
(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena Protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
(2) Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille v smislu 37. člena Protokola, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako "CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.


Francoska inačica:


Italijanska inačica:


Nizozemska inačica:


Portugalska inačica:


Finska inačica:


Švedska inačica:----------------------------
(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena tega Protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
(2) Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille v smislu 37. člena Protokola, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako "CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.


Slovenska inačica:

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. ... (1)) izjavljam, da če ni drugače jasno navedeno, ima blago preferencialno ...........(2) poreklo......................................................... 3 (Kraj in datum)

......................................................... 4 (Podpis izvoznika, dodatno mora biti
jasno navedeno ime osebe, ki je podpisala izjavo)

---------------------------------------------------
(1) Kadar izjavo na računu izdela pooblaščeni izvoznik v smislu 22. člena Protokola, mora biti na tem mestu vpisana številka pooblastila. Če izjavo na računu ne daje pooblaščeni izvoznik, se besede v oklepajih izpustijo oziroma se pusti prazen prostor.
(2) Navedba porekla izdelkov. Kadar se izjava na računu v celoti ali deloma nanaša na izdelke s poreklom iz Ceute in Melille v smislu 37. člena Protokola, jih mora izvoznik jasno označiti z oznako "CM" v dokumentu, na katerem se daje izjava.
(3) Te navedbe se lahko izpustijo, če so informacije že v samem dokumentu.
(4) Glej tudi peti odstavek 21. člena Protokola. Kadar se ne zahteva podpis izvoznika, se izvzetje podpisa nanaša tudi na navedbo imena podpisnika.PROTOKOL 5


O MEDSEBOJNI POMOČI MED UPRAVNIMI ORGANI

V CARINSKIH ZADEVAH1. člen

Definicije


Za namene tega protokola:

a) "carinska zakonodaja" pomeni določbe, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti in Sloveniji in urejajo uvoz, izvoz in tranzit blaga ter kakršen- koli postopek carinjenja blaga, vključno z ukrepi prepovedi, omejevanja in nadzora;

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine ali druge takse, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih pogodbenic ob uporabi carinske zakonodaje, vendar ne vključujejo pristojbin in taks, ki so v znesku omejene na približen strošek opravljenih storitev;

c) "organ prosilec" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je pogodbenica v ta namen imenovala, in prosi za pomoč v carinskih zadevah;

d) "zaprošeni organ" pomeni pristojni upravni organ, ki ga je pogodbenica v ta namen imenovala, in prejme prošnjo za pomoč v carinskih zadevah;

e) "osebni podatki" pomenijo vse informacije, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika.


2. člen

Obseg

1. Pogodbenici si v okviru svojih pristojnosti med seboj pomagata na način in pod pogoji, določenimi s tem protokolom, pri tem ko zagotavljata, da se carinska zakonodaja pravilno uporablja, še posebej s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskavo postopkov, s katerimi se ta zakonodaja krši.

2. Pomoč v carinskih zadevah, predvidena s tem protokolom, velja za katerikoli upravni organ pogodbenic, ki je pristojen za uporabo tega protokola. Ne posega v pravila, ki urejajo medsebojno pomoč v kazenskih zadevah. Tudi ne zajema informacij, dobljenih s pooblastili, ki se izvajajo na zahtevo sodnih organov, razen če se ti organi s tem strinjajo.


3. člen

Pomoč na zahtevo

1. Na prošnjo organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi vse pomembne informacije, ki bi mu lahko omogočile, da zagotovi pravilno uporabo carinske zakonodaje, vključno z informacijami o opaženih ali načrtovanih postopkih, s katerimi se krši ali bi se lahko kršila ta zakonodaja.

2. Na prošnjo organa prosilca ga mora zaprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene od pogodbenic, pravilno uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, ter navesti, če je to primerno, carinski postopek, uporabljen za blago.

3. Na prošnjo organa prosilca ga mora zaprošeni organ obvestiti, ali je bilo blago, uvoženo na ozemlje ene od pogodbenic, pravilno izvoženo z ozemlja druge pogodbenice, ter navesti, če je to primerno, carinski postopek, uporabljen za blago.

4. Na prošnjo organa prosilca mora zaprošeni organ sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev posebnega nadzora nad:

a) fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo;

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega se domneva, da je namenjeno postopkom, ki so v nasprotju s carinsko zakonodajo;

c) pretokom blaga, za katero je bilo javljeno, da lahko povzroči kršitve carinske zakonodaje;

d) prevoznimi sredstvi, za katere se upravičeno domneva, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri postopkih, s katerimi se krši carinska zakonodaja.


4. člen

Spontana pomoč

Pogodbenici druga drugi v skladu s svojimi zakoni, predpisi in drugimi pravnimi instrumenti zagotavljata pomoč, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske zakonodaje, še posebej, kadar dobita informacije glede:

- postopkov, ki so, ali pa se jima zdi, da so kršitev te zakonodaje, in bi lahko zanimali drugo pogodbenico;
- novih načinov ali metod, uporabljenih za uresničevanje takih postopkov;
- blaga, za katero je znano, da je v zvezi z njim prišlo do kršenja carinske zakonodaje.


5. člen

Pošiljanje/Obveščanje

Na zahtevo organa prosilca mora zaprošeni organ v skladu z zakonodajo sprejeti vse potrebne ukrepe z namenom da naslovniku, ki prebiva ali ima sedež na njegovem ozemlju:

- dostavi vse dokumente
- in ga obvešča o vseh odločitvah,

ki spadajo v ta protokol. V takem primeru se uporablja 3. točka 6. člena.


6. člen

Oblika in vsebina prošenj za pomoč

1. Prošnje v skladu s tem protokolom morajo biti v pisni obliki. Prošnjo morajo spremljati dokumenti, potrebni za uresničevanje teh prošenj. Kadar nujnost primera to zahteva, se lahko sprejmejo ustne prošnje, ki pa morajo biti takoj pisno potrjene.

2. Prošnje v skladu s prvim odstavkom morajo vsebovati naslednje podatke:

a) navedbo organa prosilca, ki prosi za pomoč;
b) zaprošeni ukrep;
c) predmet prošnje in razlog zanjo;
d) zadevni zakoni, predpisi in drugi pravni elementi;
e) kolikor mogoče natančne in obsežne navedbe o fizičnih ali pravnih osebah, ki se preiskujejo;
f) povzetek vseh pomembnih dejstev ter že opravljenih poizvedb, razen v primerih, predvidenih v 5. členu.

3. Prošnje je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega organa ali v jeziku, ki je za ta organ sprejemljiv.

4. Če prošnja ne ustreza formalnim zahtevam, se lahko zahteva njen popravek ali dopolnitev; vendar pa se lahko odredijo varnostni ukrepi.


7. člen

Obravnavanje prošenj

1. Da bi ugodil prošnji za pomoč, mora zaprošeni organ, ali, kadar ta ne more sam ukrepati, upravni oddelek, na katerega je ta organ naslovil prošnjo, v okviru svoje pristojnosti in razpoložljivih virov ravnati, kot bi deloval zase ali na zahtevo drugih organov iste pogodbenice, ter sporočiti informacije, ki jih že ima, izpeljati ustrezne poizvedbe ali urediti, da se te izpeljejo.

2. Prošnje za pomoč bodo obravnavane v skladu z zakoni, predpisi in drugimi pravnimi instrumenti zaprošene pogodbenice.

3. Pooblaščeni uradniki pogodbenice lahko sporazumno z drugo prizadeto pogodbenico ter v okviru pogojev, ki jih ta določi, od uradov zaprošenega organa ali drugega organa, za katerega je zaprošeni organ odgovoren, dobijo informacije glede kršitev carinske zakonodaje, ki jih organ prosilec potrebuje za namene tega protokola.

4. Uradniki pogodbenice so lahko sporazumno z drugo zadevno pogodbenico ter v okviru pogojev, ki jih ta določi, prisotni ob poizvedbah, ki se izvajajo na ozemlju te pogodbenice.


8. člen

Oblika za sporočanje informacij

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v obliki dokumentov, potrjenih kopij dokumentov, poročil in podobnega.

2. Dokumente, predvidene v prvem odstavku, lahko zamenjajo računalniški podatki v kakršni koli obliki, ki se uporabljajo za enak namen.


9. člen

Izjeme pri obveznosti dajanja pomoči

1. Pogodbenice lahko zavrnejo dajanje pomoči, kot je predvideno v tem protokolu, če bi to:

a) po vsej verjetnosti vplivalo na suverenost Slovenije ali države članice Skupnosti, ki je bila zaprošena za pomoč po tem protokolu; ali

b) po vsej verjetnosti vplivalo na javno politiko, varnost ali druge bistvene interese; ali

c) vključevalo denarne ali davčne predpise, razen predpisov o carinskih dajatvah; ali

d) kršilo industrijsko, poslovno ali poklicno tajnost.

2. Če organ prosilca zahteva pomoč, ki je sam ne bi mogel priskrbeti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to v svoji prošnji opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, kako bo odgovoril na tako prošnjo.

3. Če je pomoč odbita ali zavrnjena, je treba to odločitev in razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu.


10. člen

Obveznost spoštovanja zaupnosti

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršnikoli obliki v skladu s tem protokolom, je zaupna. Zanjo velja obveznost varovanja uradne tajnosti in mora biti varovana tako, kot podobna informacija v skladu z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki jo je prejela, in po ustreznih določbah, ki se uporabljajo za organe Skupnosti.

2. Osebni podatki se lahko dajo le, če je raven osebnega varstva, ki ga zagotavljajo zakonodaje pogodbenic enakovredna. Pogodbenice morajo zagotoviti vsaj raven varstva, ki temelji na načelih, določenih v Prilogi tega protokola.


11. člen

Uporaba informacij

1. Dobljene informacije se uporabijo le za namene tega protokola in se lahko v pogodbenici uporabijo za druge namene le s predhodnim pisnim privoljenjem upravnega organa, ki je informacije dal, ob upoštevanju omejitev, ki jih določi ta organ.

2. Prvi odstavek ne preprečuje uporabe informacij v katerihkoli sodnih ali upravnih postopkih, ki se pozneje sprožijo zaradi neizpolnjevanja carinske zakonodaje. O taki uporabi je treba nemudoma obvestiti pristojni organ, ki je to informacijo dal.

3. Pogodbenice lahko v svojih dokaznih spisih, poročilih in pričevanjih ter v postopkih in tožbah pred sodišči kot dokaze uporabljajo informacije in dokumente, ki so jih dobile v skladu z določbami tega protokola.


12. člen

Izvedenci in priče

Uradnik zaprošenega organa se lahko pooblasti, da v okviru podeljenega pooblastila nastopa kot izvedenec ali priča v sodnih ali upravnih postopkih glede zadev, ki jih zajema ta protokol, in so v sodni pristojnosti druge pogodbenice, ter predloži predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, potrebne v postopkih. V prošnji za nastopanje mora biti posebej navedeno, v katerih zadevah ter na podlagi katerega pravnega naslova ali kvalifikacije je treba uradnika zaslišati.


13. člen

Stroški pomoči

Pogodbenice se odpovejo vsem medsebojnim zahtevkom za povračilo stroškov, nastalih v skladu s tem protokolom, razen za stroške za izvedence in priče ter tolmače in prevajalce, ki niso državni uslužbenci.


14. člen

Izvajanje

1. Izvajanje tega protokola se zaupa osrednji Carinski upravi Slovenije na eni strani in pristojnim službam Komisije Evropskih skupnosti, če je to primerno, pa tudi carinskim organom držav članic Evropske skupnosti na drugi strani. Odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, potrebnih za njegovo uporabo ob upoštevanju pravil na področju varstva podatkov.

2. Pogodbenici se morata med seboj posvetovati in obveščati o podrobnih pravilih izvajanja, ki se sprejmejo v skladu z določbami tega protokola.


15. člen

Komplementarnost

1. Ta protokol dopolnjuje, ne pa ovira, uporabo katerih koli sporazumov o medsebojni pomoči, ki so bili sklenjeni ali pa se lahko sklenejo med eno ali več državami članicami Evropske skupnosti in Slovenijo. Tudi ne sme preprečevati obsežnejše medsebojne pomoči, ki se daje po teh sporazumih.

2. Brez vpliva na 11. člen ti sporazumi ne posegajo v določbe Skupnosti, ki med pristojnimi službami Komisije in carinskimi organi držav članic urejajo sporočanje informacij o carinskih zadevah, ki bi lahko bile v interesu Skupnosti.


PRILOGA

TEMELJNA NAČELA VARSTVA PODATKOV


1. Osebni podatki, ki se avtomatično obdelujejo, morajo biti:

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito;
b) hranjeni za določene in zakonite namene ter se ne smejo uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni;
c) primerni, koristni in ne preobsežni glede na namene, za katere se hranijo;
d) natančni in če je treba, ažurirani;
e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo subjektov v podatkih le tako dolgo, kot je to potrebno za namen, za katerega se ti podatki hranijo.

2. Osebni podatki, ki razkrivajo rasno poreklo, politično prepričanje ali versko ali druga prepričanja, kot tudi osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju, ne smejo biti avtomatično obdelani, razen če domača zakonodaja ne zagotavlja ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami.

3. Treba je sprejeti ustrezne zaščitne ukrepe za varstvo osebnih podatkov, hranjenih v avtomatičnih podatkovnih datotekah, pred nepooblaščenim uničenjem ali slučajno izgubo kot tudi pred nepooblaščenim dostopom, spremembo ali širjenjem.

4. Vsaki osebi je treba omogočiti:
a) da ugotovi obstoj avtomatične datoteke osebnih podatkov, njene glavne namene, kot tudi identiteto in običajno bivališče ali glavni sedež nadzornika datoteke;
b) da v razumnih presledkih ter brez pretirane zamude ali stroškov dobi potrditev, ali so osebni podatki, ki se nanašajo nanjo, hranjeni v avtomatični datoteki podatkov ter da ji take podatke sporoče v razumljivi obliki;
c) da, odvisno od primera, doseže, da popravijo ali izbrišejo take podatke, če so bili obdelani v nasprotju z določbami domače zakonodaje, ki uveljavlja temeljna načela, določena v prvem in drugem načelu te priloge;
d) da dobi ustrezno povračilo, če zahteva za sporočilo ali, odvisno od primera, sporočilo samo, popravek ali izbris, omenjeni v alinejah b) in c) tega načela, niso izpolnjeni.

5.1. Glede določb iz 1., 2. in 4. načela niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, določenih v tem načelu.

5.2. Odstopanje od določb iz 1., 2. in 4. načela je dovoljeno, če je tako odstopanje predvideno v zakonu pogodbenice in pomeni potreben ukrep demokratične družbe v interesu:
a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, denarnih interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj;
b) zaščite subjekta podatkov ali pravic in svoboščin drugih.

5.3. Zakon lahko določa omejitev uveljavljanja pravic, določenih v odstavkih b, c in d 4. načela, v zvezi z avtomatičnimi datotekami zasebnih podatkov, ki se uporabljajo za statistiko ali za znanstvene raziskave, če očitno ne gre za tveganje, da bi kršili zasebnost subjektov podatkov.

6. Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da zagotavlja subjektom podatkov širše varstvo, kot je določeno v tej prilogi.


PROTOKOL 6

O KONCESIJAH Z LETNIMI OMEJITVAMI


Pogodbenice soglašajo, da sorazmerno prilagodijo vse koncesije, podeljene v mejah letnih količin, če Sporazum začne veljati po 1. januarju danega leta.SKLEPNA LISTINA


Pooblaščenci REPUBLIKE SLOVENIJE,

v nadaljnjem besedilu SLOVENIJA,

na eni strani, in


pooblaščenci

KRALJEVINE BELGIJE,

KRALJEVINE DANSKE,

ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

HELENSKE REPUBLIKE,

KRALJEVINE ŠPANIJE,

REPUBLIKE FRANCIJE,

IRSKE,

REPUBLIKE ITALIJE,

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,

KRALJEVINE NIZOZEMSKE,

REPUBLIKE AVSTRIJE,

PORTUGALSKE REPUBLIKE,

REPUBLIKE FINSKE,

KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za jedrsko energijo in Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije,

v nadaljnjem besedilu države članice in

EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO IN
EVROPSKA SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO,

v nadaljnjem besedilu Skupnost,

na drugi strani,

ki so se sestali v Luksemburgu, 10. 06. 1996, da podpišejo Evropski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na eni strani, in Republiko Slovenijo na drugi strani, v nadaljnjem besedilu Sporazum, so sprejeli naslednja besedila:


Sporazum in naslednje Protokole:

Protokol 1 o tekstilnih izdelkih in oblačilih

Protokol 2 o izdelkih, ki jih vključuje Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ)

Protokol 3 o trgovini med Slovenijo in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi proizvodi

Protokol 4 o definiciji pojma 'izdelki s poreklom' in načinih upravnega sodelovanja

Protokol 5 o medsebojni pomoči med upravnimi organi v carinskih zadevah

Protokol 6 o koncesijah z letnimi omejitvami


Pooblaščenci držav članic in Skupnosti in pooblaščenci Slovenije so sprejeli besedila spodaj navedenih skupnih izjav, priloženih k tej sklepni listini:

Skupna izjava o 11. in 14. členu v povezavi s prilogo XII, o 3. odstavku 2. člena Protokola 1 v povezavi s prilogama II(a) in II(b) tega protokola in o 2. odstavku 2. člena Protokola

Skupna izjava o 3. odstavku 26. člena Sporazuma

Skupna izjava o 35. členu Sporazuma

Skupna izjava o 38. členu Sporazuma

Skupna izjava o 39. členu Sporazuma

Skupna izjava o 40. členu Sporazuma

Skupna izjava o alinei i) točke d) 47. člena Sporazuma

Skupna izjava o vprašanjih transporta, 55. člen Sporazuma

Skupna izjava o 1. odstavku 55. člena Sporazuma

Skupna izjava o točki c) 3.odstavka 55. člena Sporazuma

Skupna izjava o 57. členu Sporazuma

Skupna izjava o 1. odstavku 57. člena Sporazuma

Skupna izjava o 68. členu Sporazuma

Skupna izjava o 81. členu Sporazuma

Skupna izjava o 94. členu Sporazuma

Skupna izjava o 101. členu Sporazuma

Skupna izjava o 115. členu Sporazuma

Skupna izjava o 123. členu Sporazuma

Skupna izjava v zvezi s Protokolom 4

Skupna izjava o prehodnem obdobju, ki se nanaša na sprejetje dokumentov o dokazu porekla

Skupna izjava o Sporazumu o vinu.

Pooblaščenci Slovenije so se seznanili s spodaj navedeno izjavo, ki je priložena tej sklepni listini:

Enostranska izjava francoske vlade.

Pooblaščenci držav članic in Skupnosti so se seznanili s spodaj navedeno izjavo, ki je priložena tej sklepni listini:

Enostranska izjava Slovenije.


SKUPNE IZJAVE


SKUPNA IZJAVA O 11. in 14. ČLENU V POVEZAVI S PRILOGO
XII, O 3.ODSTAVKU 2. ČLENA PROTOKOLA 1 V POVEZAVI S
PRILOGAMA II(a) IN II(b) TEGA PROTOKOLA IN
O 2. ODSTAVKU 2. ČLENA PROTOKOLA 2


Sporazum je bil pripravljen v pričakovanju, da bodo določene določbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na blago, začele veljati 1.januarja 1996 na podlagi Začasnega sporazuma.

Pogodbenice ugotavljajo, da začetek veljavnosti teh določb ni več možen 1. januarja 1996.

Pogodbenice soglašajo, da naj bi časovne razporede za zmanjšanje carin in taks, določenih v 11. in 14. členu v povezavi s Prilogo XII, v 3. odstavku 2. člena Protokola 1 v povezavi s Prilogama II(a) in II(b) tega protokola in v 2. odstavku 2.člena Protokola 2, spoštovali, kot je bilo prvotno predvideno, vendar jih ne bi smeli tolmačiti kot, da zahtevajo, da bi kakršnokoli zmanjševanje carin ali taks začelo učinkovati pred začetkom veljavnosti Začasnega sporazuma.


SKUPNA IZJAVA O 3. ODSTAVKU 26. ČLENA

O pogojih za uporabo 3. točke 26. člena Sporazuma in ustreznih določb drugih evropskih sporazumov se bo Skupnost dogovarjala z državami srednje in vzhodne Evrope, ki so podpisale Evropske sporazume. Slovenija bo sodelovala v teh pogovorih.

Ko bodo ti pogoji dogovorjeni, bodo na primeren način vključeni v Sporazum.


SKUPNA IZJAVA O 35. ČLENU

Izjava o nameri pogodbenic o trgovinskih aranžmajih med državami, ki so nastale iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije:

1. Evropska skupnost in Slovenija menita, da je bistveno, da se čim prej obnovi gospodarsko in trgovinsko sodelovanje med državami, ki so nastale iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije takoj, ko bodo politične in gospodarske okoliščine to omogočale.

2. Skupnost je pripravljena priznati kumulacijo porekla državam, nastalim iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki so obnovile normalno gospodarsko in trgovinsko sodelovanje takoj, ko se vzpostavi ustrezno upravno sodelovanje, potrebno za normalen potek kumulacije.

3. V skladu s tem Slovenija izjavlja, da je pripravljena čimprej začeti s pogajanji za vzpostavitev sodelovanja z drugimi državami, ki so nastale iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.


SKUPNA IZJAVA O 38. ČLENU

Šteje se, da je pojem 'otroci' opredeljen v skladu z domačo zakonodajo zadevne države gostiteljice.


SKUPNA IZJAVA O 39. ČLENU

Šteje se, da je pojem 'člani njihove družine' opredeljen v skladu z domačo zakonodajo zadevne države gostiteljice.


SKUPNA IZJAVA O 40. ČLENU

Ob upoštevanju določb IV. oddelka Sporazuma se države članice Skupnosti in Slovenija na osnovi izmenjave pisem o sodelovanju na področju dela, ki je bil priložen Sporazumu o sodelovanju iz leta 1993 zavezujejo, da v okviru Pridružitvenega sveta odločajo o načinih izvajanja načel, omenjenih v tej izmenjavi pisem.


SKUPNA IZJAVA O ALINEI i) TOČKE d) 47. ČLENA

Brez škode za določbe 47. člena pogodbenice soglašajo, da nobene določbe tega Sporazuma ni mogoče razlagati tako, da zanika pravico pogodbenic, da nadzorujejo in izdajajo predpise, da bi zagotovile fizičnim osebam, ki imajo pravico do ustanavljanja, učinkovito opravljanje dejavnosti kot samozaposlene osebe.


SKUPNA IZJAVA O VPRAŠANJIH TRANSPORTA (55. ČLEN)

I. V zvezi s Transportnim sporazumom med Evropsko skupnostjo in Slovenijo

Ob upoštevanju vprašanj, ki jih je slovenska delegacija postavila glede posledic širitve Skupnosti po pristopu Avstrije, Finske in Švedske, pogodbenice soglašajo, da bodo skušale čimprej uresničiti 13. in 14. člen Transportnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Slovenijo, s pogajanji o dodatnem sporazumu o dvostranskem dostopu na trg za cestni tovorni prevoz in o cestnih taksah in pristojbinah. Če bo mogoče, se bodo pogajanja o teh vprašanjih začela pred 1. januarjem 1996.

II. V zvezi s sodelovanjem pri razvoju pristanišč

Pogodbenice potrjujejo željo spodbujati čezmejno sodelovanje z razvojem pristanišč Koper in Trst v obliki skupnega vlaganja med oblastmi in subjekti, odgovornimi za ti pristanišči. V tem okviru je treba posvetiti pozornost tudi enotnim carinskim postopkom za tranzitni promet, ki poteka preko teh pristanišč.


SKUPNA IZJAVA O 1. ODSTAVKU 55. ČLENA

Pogodbenice izjavljajo, da bo takoj ko bo mogoče, dogovorjen dodatni protokol k Transportnemu sporazumu, da bi prilagodili slovenski tranzitni promet čez avstrijsko ozemlje pogojem, ki so določeni v Aktu o pristopu Avstrije k Evropski uniji.


SKUPNA IZJAVA O TOČKI c) 3. ODSTAVKA 55. ČLENA

Pogodbenice potrjujejo, da točko c) 3. odstavka 55. člena razumejo tako, da med drugim zahteva, da vsaka pogodbenica ladij, ki jih upravljajo državljani ali družbe druge pogodbenice ali ki plujejo pod zastavo druge pogodbenice, ne bo obravnavala manj ugodno kot lastne ladje kar zadeva vstop v pristanišča, uporabo infrastrukture in pomožnih pomorskih storitev v pristaniščih, kakor tudi s tem povezane dajatve in pristojbine, carinske olajšave, dodelitev sidrišč in opreme za natovarjanje in iztovarjanje.SKUPNA IZJAVA O 57. ČLENU

Samo dejstvo, da Slovenija zahteva vizume za fizične osebe iz določenih držav članic, iz drugih držav članic pa ne, ali da nekatere države članice zahtevajo vizume za fizične osebe iz Slovenije, druge države članice pa tega ne zahtevajo, ne pomeni izničenja ali oženja ugodnosti v okviru določene zaveze.


SKUPNA IZJAVA O 1. ODSTAVKU 57. ČLENA

Brez škode za 53. člen pogodbenice soglašajo, da je 50. člen edina določba v II., III. in IV. poglavju IV. oddelka, ki daje pravico:

- da hčerinske družbe in podružnice slovenskih družb na ozemlju Skupnosti zaposlujejo ali imajo zaposlene slovenske državljane,

- da hčerinske družbe in podružnice družb Skupnosti na ozemlju Slovenije zaposlujejo ali imajo zaposlene državljane Skupnosti.

SKUPNA IZJAVA O 68. ČLENU

Pogodbenice soglašajo, da za namene Sporazuma intelektualna, industrijska in poslovna lastnina vključuje predvsem avtorske pravice vključno z avtorstvom računalniških programov in sorodne pravice, pravice, ki se nanašajo na patente, industrijske vzorce in modele, zemljepisne oznake vključno z oznakami porekla, blagovne znamke in storitvene znamke, topografijo integriranih vezij in varstvo proti nelojalni konkurenci v skladu z 10. bis členom Pariške konvencije o varstvu industrijske lastnine in varstvo nerazkritih podatkov o znanju in izkušnjah.


SKUPNA IZJAVA O 81. ČLENU

Skupnost in Slovenija soglašata, da bosta uvedli metode in sredstva, potrebna za vzpostavitev učinkovitega sistema za izmenjavo informacij v primeru radiološke nevarnosti.


SKUPNA IZJAVA O 94. ČLENU

V skladu z mednarodnimi obvezami bodo pogodbenice sprejele potrebne ukrepe, da bodo pred 1. julijem 1998 začele izvajati priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960.


SKUPNA IZJAVA O 101. ČLENU

Evropska unija in Slovenija soglašata, da bosta po uveljavitvi Sporazuma skupno proučili možnost za nadaljnjo podporo Skupnosti pri financiranju transportne infrastrukture v Sloveniji, ki je v obojestranskem interesu.

Soglašata, da bosta to proučili januarja 1996 v skladu s Skupno izjavo pogodbenic št. 2, kot je v zapisniku o pogajanjih za Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Slovenijo iz leta 1993.

SKUPNA IZJAVA O 115. ČLENU

Pogodbenice soglašajo, da bo Pridružitveni svet v skladu s 115. členom Sporazuma proučil vzpostavitev posvetovalnega mehanizma, ki bi ga sestavljali člani Ekonomskega in socialnega sveta Evropske unije in ustrezni partnerji iz Slovenije.


SKUPNA IZJAVA O 123. ČLENU

a. Za razlago in praktično uporabo tega Sporazuma se pogodbenici dogovorita, da so primeri posebne nujnosti, omenjeni v 123. členu Sporazuma primeri, ko pride do bistvene kršitve Sporazuma s strani ene od obeh pogodbenic. Bistvena kršitev Sporazuma je:

- zavračanje izvajanja Sporazuma, ki ga ne sankcionirajo spološna pravila mednarodnega prava;

- kršitev bistvenih elementov Sporazuma, navedenih v 2. členu.

b. Pogodbenici soglašata, da so 'ustrezni ukrepi' iz 123. člena ukrepi, sprejeti v skladu z mednarodnim pravom. Če pogodbenica sprejme ukrep v posebno nujnem primeru v skladu s 123. členom, lahko druga pogodbenica uporabi postopek za reševanje sporov.


SKUPNA IZJAVA O PROTOKOLU 4

Slovenija v celoti podpira strategijo Evropske unije za poenotenje pravil o poreklu v preferencialni trgovini med Skupnostjo, državami srednje in vzhodne Evrope in državami EFTA, kot je zapisano v sklepih sestanka Evropskega sveta v Essnu decembra 1994.

Skupnost in Slovenija menita, da je uspešno izvajanje sistema diagonalne kumulacije med Skupnostjo in vsemi pridruženimi državami srednje in vzhodne Evrope odvisno od tega, ali bodo vse pridružene države sprejele en sam sistem in med seboj sklenile sporazum. Pogodbenici si bosta prizadevali za vključitev Slovenije v sistem, ko bodo izpolnjeni osnovni pogoji.


SKUPNA IZJAVA O PREHODNEM OBDOBJU, KI SE NANAŠA NA SPREJETJE
DOKUMENTOV O DOKAZU POREKLA


1. Pristojni carinski organi Skupnosti in Slovenije sprejmejo kot veljaven dokaz o poreklu v smislu Protokola 4:

a. potrdilo o prometu blaga EUR1, predhodno potrjeno z žigom pristojnega carinskega urada države izvoznice, ki je bilo izdano v skladu s Sporazumom o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo za največ štiri mesece po začetku veljavnosti tega Sporazuma,

b. dolgoročna potrdila, predhodno potrjena z žigom pristojnega carinskega urada države izvoznice, ki je bilo izdano v skladu s Sporazumom o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo do 31. decembra 1995.

2. Zahtevke za naknadno preverjanje zgoraj navedenih dokumentov sprejemajo pristojni carinski organi Skupnosti in Slovenije dve leti po izdaji in predložitvi dokazila o poreklu blaga. Ta preverjanja se izvajajo v skladu s V. oddelkom Protokola 4 k temu Sporazumu.


SKUPNA IZJAVA O SPORAZUMU O VINU

Pogodbenice soglašajo, da se bodo pogajale in sklenile ločen, vzajemni Sporazum o vinu, ki bo začel veljati sočasno s Sporazumom (Začasnim sporazumom). V teh pogajanjih bodo pogodbenice upoštevale preferencialne pogoje, ki izvirajo iz Sporazuma o sodelovanju.


ENOSTRANSKE IZJAVE


IZJAVA FRANCOSKE VLADE

Francija ugotavlja, da se Sporazum z Republiko Slovenijo ne uporablja za prekomorske dežele in ozemlja, povezane z Evropsko skupnostjo v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.


ENOSTRANSKA IZJAVA

IZJAVA SLOVENIJE

Slovenija izraža svoj namen, da uporabi vsa ustrezna sredstva za pospeševanje razvoja pristanišča Koper.


V Luksemburgu, desetega junija tisočdevetstošestindevetdeset.Za Republiko Slovenije

in ostali podpisniki Sporazuma


PROTOKOL


S KATERIM SE SPREMINJA EVROPSKI SPORAZUM O PRIDRUŽITVI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI TER
NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE
UNIJE NA DRUGI STRANIREPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljnjem besedilu Slovenija,

na eni strani

in EVROPSKA SKUPNOST, EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO, IN EVROPSKA SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO, v nadaljnjem besedilu Skupnost,

na drugi strani

STA SE

GLEDE NA TO, da je bil 10. junija 1996 v Luksemburgu podpisan Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v nadaljnjem besedilu Evropski sporazum, in da še ni začel veljati;

GLEDE NA TO, da pozen podpis Evropskega sporazuma preprečuje začasno uresničevanje vidikov, povezanih s trgovino, kot so bili prvotno zamišljeni in da so potrebne določene spremembe, da bi to omogočili; glede na to, da se je z nekaterimi spremembami Evropskega sporazuma tej težavi možno izogniti;

OB PRIZNANJU, da je trgovinska menjava na prehodu v tržno gospodarstvo bistvenega pomena;

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da pospeši prizadevanja za odprtje svojih trgov za izdelke slovenskega porekla;

OB UPOŠTEVANJU ciljev Evropskega sporazuma in zlasti tistih iz njegovega 1. člena;

ODLOČILI, da skleneta ta Protokol in sta v ta namen imenovali za svoje pooblaščence,


REPUBLIKA SLOVENIJA:

Boris CIZELJ,
veleposlanik,
vodja Misije Republike Slovenije pri Evropski uniji,


EVROPSKA SKUPNOST:

Denis O'LEARY,
veleposlanik,
stalni predstavnik Irske,
predsedujoči Odbora stalnih predstavnikov,

Günther BURGHARDT,
generalni direktor Generalne direkcije za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,

EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO in
EVROPSKA SKUPNOST ZA JEDRSKO ENERGIJO:

Günther BURGHARDT,
generalni direktor Generalne direkcije za zunanje politične odnose Komisije Evropskih skupnosti,


KI SO SE, potem ko so izmenjali svoja pooblastila, sestavljena v pravilni obliki,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:1. člen

Evropski sporazum se spremeni, kot sledi:

1. Navedbi "1996" v 132. členu Evropskega sporazuma se nadomestita s "1997".

2. 112. členu Evropskega sporazuma se doda to besedilo:

"Odločitve, ki jih sprejmeta Svet za sodelovanje in Skupni odbor, navedena v 39. členu Začasnega sporazuma na podlagi pooblastil, ki jima jih dodeljujeta Začasni sporazum in Sporazum o sodelovanju, se uporabljajo, dokler Pridružitveni svet ne sprejme odločitve po Evropskem sporazumu.

3. Protokol 4 o Pravilih o poreklu iz Evropskega sporazuma se nadomesti s Protokolom 4, priloženim k Začasnemu sporazumu.


2. člen

Protokol je sestavni del Evropskega sporazuma.


3. člen

Ta Protokol začne veljati prvega dne drugega meseca od datuma, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani potrebni postopki v ta namen.


4. člen

Ta Protokol je sestavljen v dveh izvodih v slovenskem in angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem, švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.


V Bruslju, enajstega novembra tisočdevetstošestindevetdeset.

Na podlagi 169. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 1997 sprejel naslednjo

INTERPRETATIVNO DEKLARACIJO

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE V ZVEZI Z RATIFIKACIJO EVROPSKEGA SPORAZUMA O PRIDRUŽITVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI IN EVROPSKIMI SKUPNOSTMI IN NJIHOVIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI, KI DELUJEJO V OKVIRU EVROPSKE UNIJE NA DRUGI STRANI (DeRESP)

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da nobene od določb Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v nobenem primeru ni mogoče razlagati na način, da je državljanom držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji zagotovljena višja raven pravic kot državljanom Republike Slovenije.

Številka: 311-04/97-27/3
Ljubljana, dne 15. julija 1997

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.