ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI)

6. februar 1996

I. SPLOŠNE DOLOCBE

1. clen
(vsebina zakona)

Ta zakon ureja pogoje za opravljanje ter doloca nacin upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na podrocjih:

- predšolske vzgoje,

- osnovnošolskega izobraževanja,

- vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi potrebami,

- osnovnega glasbenega izobraževanja,

- nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja,

- srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja,

- srednjega splošnega izobraževanja,

- višjega strokovnega izobraževanja,

- vzgoje in izobraževanja v domovih za ucence in v dijaških domovih ter

- izobraževanja odraslih.

Vsebino in postopek sprejemanja programov za predšolske otroke in njeno financiranje ter izobrazbene pogoje in delovno obveznost strokovnih delavcev vrtca doloca zakon.

Za vrtce oziroma šole, ustanovljene za vzgojo in izobraževanje pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti, se uporabljajo dolocbe tega zakona in zakona, ki ureja posebne pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti.

.......................................

2. clen
(cilji vzgoje in izobraževanja)

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so:

.......................................

- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozavešcanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na obmocjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,

.......................................

3. clen
(ucni jezik)

Vzgojno in vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih oziroma šolah poteka v slovenskem jeziku.

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo tudi vrtci oziroma šole, v katerih poteka vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo v italijanskem jeziku (vrtci in šole v jeziku narodne skupnosti).

Na obmocjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana obmocja, se v skladu s tem zakonom in posebnim zakonom ustanavljajo dvojezicni vrtci in šole, v katerih vzgojno oziroma vzgojno-izobraževalno delo poteka v slovenskem in madžarskem jeziku (dvojezicni vrtci in šole).

.......................................

24. clen
(sestava strokovnih svetov)

.......................................

Vsaj ena cetrtina clanov mora biti strokovnih delavcev vrtcev in šol ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih imenuje vlada na predlog strokovnih združenj in društev strokovnih delavcev s podrocja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike, umetniških disciplin in s podrocja šolske medicine ter po en predstavnik italijanske in madžarske narodne skupnosti. Predstavnika italijanske in madžarske narodne skupnosti predlagata narodni skupnosti.

.......................................

25. clen
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje)

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje:

.......................................

IX. VRTCI OZIROMA ŠOLE

1. Ustanavljanje

.......................................

41. clen
(ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol)

.......................................

Samoupravna narodna skupnost je soustanoviteljica javnih vrtcev oziroma šol, ki se ustanovijo za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti oziroma za dvojezicno vzgojo in izobraževanje.

.......................................

44. clen
(kriteriji za ustanovitev)

.......................................

Na narodno mešanih in obmejnih obmocjih ter na obmocjih s posebnimi razvojnimi problemi ali ce se ustanavlja edina šola za izvajanje dolocenega izobraževalnega programa v državi ter za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, se javni vrtec oziroma šola ali javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami lahko ustanovi tudi, ce niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjih odstavkov.

.......................................

2. Organi javnih vrtcev in šol

.......................................

53. clen
(imenovanje ravnatelja)

.......................................

Svet javnega vrtca oziroma šole si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega, uciteljskega oziroma predavateljskega zbora in mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost, pa tudi mnenje te skupnosti.

.......................................

5. Ime vrtca oziroma šole

69. clen
(ime)

Ime vrtca oziroma šole, razen imena vrtca oziroma šole, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s cetrtim odstavkom 41. clena tega zakona, mora biti slovensko.

Tuja osebna imena, ki so del imena vrtca oziroma šole, se pišejo v skladu s slovenskim pravopisom, oziroma v skladu s pravopisom italijanskega ali madžarskega jezika, kadar gre za ime vrtca oziroma šole, katerih soustanoviteljica je samoupravna narodna skupnost v skladu s cetrtim odstavkom 41. clena tega zakona.

.......................................

XIII. FINANCIRANJE

.......................................

1. Javne šole

a) Državni proracun

81. clen
(šole)

.......................................

Iz državnega proracuna se zagotavljajo tudi sredstva za investicije v poklicne, srednje tehniške in druge strokovne šole, gimnazije, šole oziroma zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osnovne šole narodne skupnosti, višje strokovne šole, dijaške domove in druge šole, katerih ustanovitelj je država.

.......................................

Iz državnega proracuna se zagotavljajo tudi sredstva za dejavnosti in naloge, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja:

.......................................

- sredstva za pripravo in za subvencioniranje cene ucbenikov in ucil za osnovno šolo, za šolstvo narodne skupnosti in za izobraževanje pripadnikov slovenskega naroda v zamejstvu in zdomstvu ter Romov,

.......................................

b) Sredstva lokalne skupnosti

82. clen
(šole)

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo:

.......................................

- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih ter del sredstev za investicije v šolstvo narodne skupnosti.

.......................................

c) Zagotavljanje sredstev

84. clen
(normativi in standardi)

Javnim šolam se zagotavljajo sredstva v skladu z normativi in standardi, ki jih doloci minister. Pred dolocitvijo normativov in standardov si minister pridobi mnenje pristojnega strokovnega sveta in reprezentativnih sindikatov na podrocju šolstva.

Za vzgojo in izobraževanje:

- na obmocjih s posebnimi razvojnimi problemi,

- na narodno mešanih obmocjih,

- otrok Romov,

- otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke oziroma izobraževalnih programov, prilagojene izobraževalne programe ali posebni program vzgoje in izobraževanja, doloci minister posebne normative in standarde.

.......................................

XIV. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI

92. clen
(zaposleni)

.......................................

V vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih obmocjih, ki se ustanovijo za dvojezicno vzgojo in izobraževanje in za vzgojo in izobraževanje v jeziku narodne skupnosti, morajo imeti strokovni delavci izobrazbo, doloceno s tem zakonom in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s posebnimi predpisi.

.......................................

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, doloceno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik, v vrtcih oziroma šolah na narodno mešanih obmocjih, ki se ustanovijo za dvojezicno vzgojo in izobraževanje, pa tudi jezik narodne skupnosti.

.......................................

.......................................

XVI. DELOVNO RAZMERJE

.......................................

4. Delovna obveznost

.......................................

b) Poklicno izobraževanje

121. clen
(delovna in ucna obveznost)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo dolocenega tedenskega polnega delovnega casa je tedenska ucna obveznost:

.......................................

- za ucitelja slovenskega jezika najvec 19 ur,

- za ucitelja madžarskega in italijanskega jezika najvec 19 ur,

.......................................

c) Gimnazija

122. clen
(delovna in ucna obveznost)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo dolocenega tedenskega polnega delovnega casa je tedenska ucna obveznost:

.......................................

- za ucitelja slovenskega jezika najvec 19 ur,

- za ucitelja madžarskega in italijanskega jezika najvec 19 ur, za ucitelje prakticnega pouka in vešcin najvec 25 ur,

.......................................

XIX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE

137. clen
(financiranje)

Dokler ne bodo sprejeti izobraževalni programi po tem zakonu in zakonih za posamezna podrocja vzgoje in izobraževanja, se iz javnih sredstev zagotavljajo sredstva za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov, ki se izvajajo v javnih šolah in šolah s koncesijo, in sicer:

1. V osnovnem izobraževanju:

- program življenja in dela osnovne šole, vkljucno z uresnicevanjem posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti v skladu z zakonom,

.......................................

Št. 411-01/90-16/12

Ljubljana, dne 6. februar 1996

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školc