USTAVNI ZAKON O DOPOLNITVI 80. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZ80)


I

V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I in 42/97) se v 80. členu doda nov peti odstavek, ki se glasi:

"Poslanci, razen poslancev narodnih skupnosti, se volijo po načelu sorazmernega predstavništva ob štiriodstotnem volilnem pragu za vstop v državni zbor, pri čemer imajo volivci odločilen vpliv na dodelitev mandatov kandidatom."

II

Volitve poslancev v državni zbor se v letu 2000 ter do uveljavitve sprememb zakona, ki ureja volitve v državni zbor, izvajajo po zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 - odločba US), s tem da se:

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru Republike Slovenije.

Številka: 001-02/00-16/1
Ljubljana, dne 25. julija 2000

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.