Törvény az önigazgatási nemzeti közösségekrõl, 1994. X. 5.

 

SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS KÖZLÖNYE

Szám: 65; Ljubljana, 1994. október 20, csütörtök; ár: 400 SLT

ISSN 1318-0576 IV. évfolyam

2250.

A Szlovén Köztársaság Alkotmánya 107. cikk elsõ bekezdésének második alpontja és a 91. cikk elsõ bekezdése értelmében

ELRENDELEM

az önigazgatási Nemzeti Közösségekrõl szóló törvény kihirdetését

Kihirdetem a Szlovén Köztársaság Országgyûlése 1994. október 5-i ülésen elfogadott Önigazgatási Nemzeti Közösségekrõl szóló törvényt.

Sz.:012-091/94-128

Ljubljana, 1994. október 13.

Milan Kuèan a Szlovén Köztársaság elnöke

AZ ÖNIGAZGATÁSI NEMZETI KÖZÖSSÉGEKRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNY

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Az olasz és a magyar nemzeti közösség tagjai a Szlovén Köztársaság alkotmánya által biztosított különjogok gyakorlása, a szükségletek és érdekek érvényesítése és a közügyekben való szervezett együttmûködés érdekében az általuk lakott õshonos területeken Önigazgatási Nemzeti Közösségeket alapítanak.

2. cikk

Az önigazgatási Nemzeti Közösségek közjogi személyek.

II. AZ ÖNIGAZGATÁSI NEMZETI KÖZÖSSÉGEK FELADATAI

3. cikk

Az Önigazgatási Nemzeti Közösségek az alábbi feladatokat látják el:

- az alkotmány és a törvény értelmében önállóan döntenek a hatáskörükbe tartozó összes kérdésrõl

- a törvény értelmében hozzájárulásukat adják nemzeti közösségek különjogainak védelmére vonatkozó ügyekben, melyekrõl helyi önigazgatási közösségek szerveivel közösen döntenek,

- megtárgyalják és tanulmányozzák a nemzeti közösségek helyzetére vonatkozó kérdéseket, állást foglalnak és javaslatokat valamint kezdeményezéseket terjesztenek be az illetékes szervekhez.

- ösztönzik és megszervezik azokat a tevékenységeket, melyek hozzájárulnak az olasz és a magyar nemzeti kisebbség tagjainak nemzeti identitása megõrzéséhez.

4. cikk

Az Önigazgatási Nemzeti Közösségek a fenti cikkben megnevezett feladatokat úgy valósítják meg, hogy:

- a nemzeti közösségek fejlõdése érdekében ösztönzik és megszervezik a kulturális, kutató, tájékoztató, könyvkiadói és gazdasági tevékenységeket,

- szervezeteket és közintézeteket alapítanak,

- figyelemmel kísérik és ösztönzik a nemzeti közösségek tagjainak oktatásának és nevelésének fejlesztését és a törvénnyel összhangban részt vesznek az oktató-nevelõmunka tervezésében és szervezésében, valamint az oktató-nevelõ programok elõkészítésében,

- erõsítik az anyanemzettel, a más országokban élõ nemzeti közösségek tagjaival és a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatot,

- a törvény értelmében államhatásköri feladatokat is ellátnak,

- a szabályzat értelmében más feladatokat is ellátnak.

5. cikk

Az Önigazgatási Nemzeti Közösségek együttmûködnek a helyi önigazgatási közösségekbe és az országgyûlésbe megválasztott nemzeti közösségek képviselõivel, a helyi önigazgatási közösségek szerveivel és az állami szervekkel.

III. SZERVEZETTSÉG

6. cikk

Az olasz és a magyar nemzeti közösség tagjai, akik a nemzetiségileg vegyeslakta területeken õshonos lakosként élnek, községi önigazgatási nemzeti közösségeket alapítanak.

7. cikk

A községi önigazgatási nemzeti közösség legfelsõbb szerve az Önigazgatási Nemzeti Közösség Tanácsa, melyet a nemzeti közösség tagjai közvetlen választásokon választanak meg.

8. cikk

Szavazati joga és a községi önigazgatási nemzeti közösség tanács tagjává való megválasztáshoz azon nemzeti közösségek tagjainak van joga, akik szavazati joggal bírnak és a polgárok külön községi szavazójegyzékében magyar nemzeti közösség tagjaiként vannak nyilvántartva.

A községi önigazgatási nemzeti közösség tanácsába való választás általában egybeesik a helyi önigazgatási közösségek szerveibe való választással. Értelemszerûen kell alkalmazni a helyi választásokról szóló törvény rendelkezéseit.

9. cikk

A Szlovén Köztársaságban a községi önigazgatási nemzeti közösségek az olasz illetve a magyar önigazgatási nemzeti közösségbe kapcsolódnak be.

Az önigazgatási nemzeti közösség legfelsõbb szerve az önigazgatási nemzeti közösség tanácsa.

10. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek tanácsa hatáskörén belül:

- elfogadja a szabályzatot és az önigazgatási nemzeti közösség egyéb ügyiratait,

- elfogadja a pénzügyi tervet és a zárszámadást,

- a szabályzat értelmében munkatestületeket választ és kinevezi az önigazgatási nemzeti közösség tisztségviselõit,

- a szabályzat értelmében más feladatokat is ellát.

11. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek szabályzata pontosan meghatározza az önigazgatási nemzeti közösség feladatait és hatáskörét, szervezettségét, a döntési módot az önigazgatási nemzeti közösség Szlovén Köztársaságban való képviseletének módját és formáit, valamint az önigazgatási nemzeti közösség szerveibe való megválasztást.

A szabályzat meghatározza az önigazgatási nemzeti közösségek más szervezetekkel, egyesületekkel, társulásokkal vagy más munkaformákkal való együttmûködés módját és formáját, melyeket a nemzeti közösségek tagjai különjogaik megvalósítása céljából alapítanak.

IV. A HELYI ÖNIGAZGATÁSI KÖZÖSSÉGEK SZERVEIHEZ VALÓ VISZONY

12. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek a helyi önigazgatási közösségeknek javaslatokat, kezdeményezéseket nyújtanak be és véleményt nyilvánítanak azokban az ügyekben, melyek a nemzeti közösségek helyzetére és a nemzetiségileg vegyeslakta területek sajátosságainak megõrzésére vonatkoznak.

A helyi önigazgatási közösségek szerveinek meg kell tárgyalnia a fenti bekezdésben felsorolt kezdeményezéseket és errõl állást kell foglalnia.

13. cikk

A helyi önigazgatási közösségek szerveibe beválasztott nemzeti közösségek tagjai a nemzeti közösségek tagjainak külön jogaira vonatkozó ügyekkel való egyetértés döntése elõtt hozzájárulást kell hogy kapjanak az önigazgatási nemzeti közösségektõl.

14. cikk

A helyi önigazgatási közösségeknek biztosítaniuk kell az önigazgatási nemzeti közösség számára feltétlenül szükséges helyiségeket és egyéb, a munkához szükséges anyagi lehetõségeket.

V. AZ ÁLLAMI SZERVEKHEZ VALÓ VISZONY

15. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek az országgyûlésnek, kormánynak és más állami szerveknek javaslatot, kezdeményezést adnak és véleményt nyilvánítanak a hatáskörükbe tartozó összes ügyben.

Amikor az állami szervek a nemzeti közösségek helyzetére vonatkozó kérdésekrõl tárgyalnak, elõzõleg meg kell kapniuk az önigazgatási nemzeti közösségek véleményét.

VI. AZ ANYANEMZETTEL ÉS MÁS ORSZÁGOK NEMZETI KÖZÖSSÉGEIVEL VALÓ KAPCSOLAT

16. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek együttmûködnek az anyanemzettel és országával, más országokban élõ nemzeti közösségek tagjaival és nemzetközi szervezetekkel.

17. cikk

A nemzeti közösségek helyzetére és jogvédelmére vonatkozó nemzetközi együttmûködési megállapodások elõkészítésekor részt vesznek az önigazgatási nemzeti közösségek képviselõi is.

VII. FINANSZÍROZÁS

18. cikk

A községi önigazgatási nemzeti közösségek mûködéséhez szükséges eszközöket a községi költségvetésbõl, a Szlovén Köztársaságban lévõ olasz és a magyar önigazgatási nemzeti közösségek mûködéséhez szükséges eszközöket pedig a Szlovén Köztársaság költségvetésébõl és más forrásokból kell fedezni.

A nemzeti közösségek szükségleteire alapított szervezetek és közintézetek mûködéséhez szükséges eszközöket, valamint a 16. cikkbõl fakadó tevékenységek finanszírozását a törvény értelmében a helyi önigazgatási közösségek eszközeibõl, a Szlovén Köztársaság költségvetésébõl és más forrásokból kell fedezni.

VIII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

A községi önigazgatási nemzeti közösségek tanácsába való elsõ választási kiírásról és a tanács tagjainak számáról hozott határozatot az eddig érvényben levõ községek területére az olasz és a magyar nemzetiség eddigi községi önigazgatási közösségei fogadják el.

20. cikk

Az önigazgatási nemzeti közösségek a helyi önigazgatási közösségekbe való elsõ választás után legkésõbb hat hónapon belül szervezõdnek és mûködésüket e törvény rendelkezése szerint meghatározott módon alakítják ki.

21. cikk

Ez a törvény a Szlovén Köztársaság Hivatalos közlönyében való közzététel 15. napján lép életbe.

Sz.: 009-01/13-6/3. Ljubljana, 1994. október 5-én

Jožef Školè s. k., a Szlovén Köztársaság országgyûlési elnöke