USTAVNI ZAKON O SPREMEMBI 68. ÈLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (UZS68)

I.

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) se 68. èlen spremeni tako, da se glasi:

"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremièninah pod pogoji, ki jih doloèa zakon ali èe tako doloèa mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.

Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme Državni zbor z dvotretjinsko veèino glasov vseh poslancev."

II.

Ta ustavni zakon zaène veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

Št. 001-02/97-14/2
Ljubljana, dne 14. julija 1997

  • Predsednik
    Državnega zbora
    Republike Slovenije
    Janez Podobnik, dr. med. l.r.