Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

 

1. člen


V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) se pred 19. členom doda naslov oddelka, ki se glasi: "3. Volilne enote".

2. člen


V prvem odstavku 25. člena se besedi "15 dni" nadomestita z besedami "zadnjo nedeljo ali drug dela prost dan", beseda "splošnih" pa z besedo "rednih".

3. člen


V prvem odstavku 27. člena se črtajo besede "in najpozneje 75 dni".

4. člen


115. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Referendumi o oblikovanju novih občin se izvedejo do konca maja 1994.

Na podlagi izvedenih referendumov se z zakonom ustanovijo nove občine do konca julija 1994.

Volitve v občinske svete in volitve županov ter konstituiranje občinskih svetov v novih občinah se opravi najpozneje do 31.12.1994."

5. člen


117. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občinske skupščine v 30 dneh po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot in imenujejo občinske volilne komisije. Če tega ne storijo, sprejmejo odloke o določitvi volilnih enot volilne komisije referendumskih območij, ki tudi opravijo naloge občinskih volilnih komisij. V tem primeru republiška volilna komisija lahko po potrebi spremeni sestavo volilnih komisij referendumskih območij."

6. člen


120. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prve volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se opravijo v enem letu po uveljavitvi statuta občine."

7. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 004-01/93-9/4
Ljubljana, dne 3. februarja 1994Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik