Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

 

V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/94) se v 22. členu prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
"Za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se v občini lahko oblikujejo volilne enote.

Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo v skladu z 20. členom tega zakona in tako, da se v vsaki volilni enoti voli najmanj pet članov občinskega sveta."

2. člen


52. člen se črta.

3. člen


V 54. členu se v prvem stavku številka "30" nadomesti s številko "15", drugi stavek pa se črta.

4. člen


V 67. členu se tretji odstavek črta.

5. člen


Za 68. členom se doda 68.a člen, ki se glasi:

"68.a člen

Kandidat mora imeti stalno prebivališče v volilni enoti, v kateri kandidira za člana občinskega sveta."

6. člen


V 106. členu se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: "razen določbe 54. člena tega zakona, ki se nanaša na število podpisov volivcev za določitev kandidatov za člane občinskega sveta."

Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
"Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, mora kandidata za župana določiti najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v občini."

7. člen


V 117. členu se v prvem odstavku besedilo "Občinske skupščine v 30 dneh" nadomesti z besedilom "Občinske skupščine na predlog izvršnih svetov v petih dneh".

8. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Št. 004-01/93-9/1
Ljubljana, dne 2. junija 1994


Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik