Zakon o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-G)

 


1. člen


V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US in 44/96 - odločba US) se za 50. členom doda nov 50. a člen, ki se glasi:

"50. a člen


Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi."

2. člen


Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 020-01/90-4/85
Ljubljana, dne 30. aprila 1997

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr.med