Zakon o spremembi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-I)

 

1. člen

V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97 in 70/97) se v tretjem odstavku 32.a člena za besedo "sredstev" postavi pika in črta besedilo, ki se glasi: "ter člani vodstev političnih strank."

V petem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: "Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta."

2. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Številka: 020-01/90-4/103
Ljubljana, dne 28. januarja 1998

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med.