EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE

Nyilatkozat

a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez

tartozó személyek jogairól

(1992)

A Közgyûlés 47/135. sz. Határozata

A Közgyûlés,

megerõsítve, hogy az Egyesült Nemzetek egyik alapvetõ célja, amint azt az Alapokmánya kinyilvánítja, az emberi jogok és alapvetõ szabadások mindenki számára, fajra, nemre, nyelvre vagy vallási tekintet nélkül történõ tiszteletbentartásának elõmozdítása és ösztönzése,

megerõsítve az alapvetõ emberi jogokba, az ember személyének méltóságába és étékébe, a nõk és férfiak, valamint a nagy és kis nemzetek egyenlõ jogaiba vetett hitet,

attól az óhajtól vezettetve, hogy elõmozdítsa az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, a Népirtás bûntettének megelõzésérõl és megbüntetésérõl szóló Egyezményben, a Faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöbölésérõl szóló Nemzetközi Egyezményben, a Polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, a Gazdasági, szociális és kulturális jogok Nemzetközi Egyezségokmányában, a Valláson vagy hiten alapuló megkülönböztetés és türelmetlenség valamennyi formájának kiküszöbölésérõl szóló Nyilatkozatban, a Gyermek jogairól szóló Nyilatkozatban, valamint egyéb - egyetemes és regionális szinten elfogadott, illetve az ENSz egyes tagállamai között megkötött - idevágó nemzetközi okmányokban foglalt alapelvek megvalósítását,

fellelkesedvén a Polgári és politikai jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 27. cikkének azon rendelkezéseitõl, amelyek az etnikai, vallási vagy nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogaira vonatkoznak,

tekintettel arra, hogy a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak elõmozdítása és védelme hozzájárul azon államok politikai és társadalmi stabilitásához, amelyekben élnek,

hangsúlyozva, hogy a nemzeti és etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak állandó elõmozdítása és megvalósítása - a társadalom fejlõdésének integráns részeként és a jog uralmán alapuló demokratikus keretben hozzájárulhat a népek és az államok közötti barátság és együttmûködés erõsítéséhez,

tekintettel arra, hogy az Egyesült Nemzetekre fontos szerep hárul a kisebbségek védelme tekintetében,

szem elõtt tartva az Egyesült Nemzetek rendszerén belül - különösen az Emberi Jogok Bizottsága, a diszkrimináció megelõzésével és a kisebbségek védelmével foglalkozó Albizottság, valamint az Emberi Jogok Nemzetközi Egyezségokmányai és más vonatkozó nemzetközi emberi jogi okmányok értelmében felállított szervek által - a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak elõmozdítása és védelme terén eddig végzett munkát,

figyelembe véve azt a fontos munkát, amelyet a kormányközi és nem-kormányzati szervek végeznek a kisebbségek védelme és a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak elõmozdítása és védelme terén,

elismerve a nemzetközi okmányok még hatékonyabb végrehajtása biztosításának szükségességét a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogaira tekintettel,

kinyilvánítja ezt a Nyilatkozatot a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól:

1. cikk

1. Az államok a saját területükön védik a kisebbségek létezését és nemzeti vagy etnikai, kulturális, vallási és nyelvi identitását, valamint ösztönzik ezen identitás elõmozdításának feltételeit.

2. Az államok megfelelõ törvényhozási és egyéb intézkedéseket fogadnak el ezen célok megvalósítása érdekében.

2. cikk

1. A nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyeknek (a továbbiakban: a kisebbségekhez tartozó személyeknek) joguk van szabadon és beavatkozás vagy bármilyen fajta megkülönböztetés nélkül - mind a magánéletben, mind nyilvánosan - élvezni saját kultúrájukat, hirdetni és gyakorolni saját vallásukat, valamint használni saját nyelvüket.

2. A kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van hatékonyan részt venni a kulturális, vallási, társadalmi, gazdasági életben és a közéletben.

3. A kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van - a nemzeti jogszabályokkal nem összeegyeztethetetlen módon - hatékonyan részt venni a nemzeti és - megfelelõ esetben - a regionális szintû döntésekben, amelyek arra a kisebbségre vonatkoznak, amelyekhez tartoznak, illetve azokra a területekre, amelyen élnek.

4. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van megalakítani és fenntartani saját egyesületeiket.

5. A kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van - bármilyen megkülönböztetés nélkül - szabad és békés kapcsolatokat kiépíteni és fenntartani a csoportjuk más tagjaival és a más kisebbségekhez tartozó személyekkel, valamint határon túli kapcsolatokat más államok polgáraival, akikhez nemzeti vagy etnikai, vallási vagy nyelvi kötelékekkel kapcsolódnak.

3. cikk

1. A kisebbséghez tartozó személyek jogaikat, beleértve az ezen Nyilatkozatban foglaltakat, egyénileg valamint csoportjuk más tagjaival közösen, bármilyen megkülönböztetés nélkül gyakorolhatják.

2. A kisebbséghez tartozó személyekre semmilyen hátrány nem hárulhat az ezen Nyilatkozatban foglalt jogaik gyakorlása vagy nem gyakorlása következtében.

4.cikk

1. Az államok - ahol szükséges - intézkedéseket tesznek annak biztosítására, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek bármilyen megkülönböztetés nélkül és a törvény elõtti teljes egyenlõségben teljeskörûen és hatékonyan gyakorolhassák minden emberi jogukat és alapvetõ szabadságukat.

2. Az államok intézkedéseket foganatosítanak a kisebbséghez tartozó személyeknek a sajátosságaik kifejezéséhez és kultúrájuk, nyelvük, vallásuk, hagyományaik és szokásaik fejlesztéséhez szükséges kedvezõ feltételek kialakítására, kivéve ahol a sajátos gyakorlatok sértik a nemzeti jogot és ellentétesek a nemzetközi normákkal.

3. Az államoknak megfelelõ intézkedéseket kell tenniük, hogy - ahol lehetséges - a kisebbséghez tartozó személyeknek megfelelõ lehetõségük legyen anyanyelvük tanulására, vagy hogy az anyanyelvükön történõ oktatásban részesüljenek.

4. Az államoknak - ahol helyénvaló - intézkedéseket kell tenniük az oktatás terén, hogy ösztönözzék a területükön élõ kisebbségek történelmének, hagyományainak, nyelvének és kultúrájának ismeretét. A kisebbségekhez tartozó személyeknek legyen lehetõségük ismereteket szerezni a társadalom egészérõl.

5. Az államoknak meg kell fontolniuk azokat a megfelelõ intézkedéseket, amelyek által kisebbséghez tartozó személyek teljesen részt vehetnek országukban a gazdasági haladásban és fejlõdésben.

5. cikk

1. A nemzeti célkitûzéseket és programokat a kisebbséghez tartozó személyek jogos érdekeinek kellõ figyelembevételével kell megtervezni és végrehajtani.

2. Az államok közötti együttmûködési és segítségnyújtási programokat a kisebbséghez tartozó személyek jogos érdekeinek kellõ figyelembevételével meg kell tervezni és végrehajtani.

6. cikk

Az államok kötelesek együttmûködni a kisebbséghez tartozó személyekre vonatkozó kérdésekben, beleértve az információ- és tapasztalatcserét, a kölcsönös megértés és bizalom elõmozdítása céljából.

7. cikk

Az államok kötelesek együttmûködni a jelen Nyilatkozatban foglalt jogok tiszteltben tartásának elõmozdítása céljából.

8. cikk

1. A jelen Nyilatkozatban semmi nem képezi akadályát annak, hogy az államok érvényesítsék a kisebbséghez tartozó személyekkel kapcsolatban fennálló nemzetközi kötelezettségeiket. Az államok jóhiszemûen teljesítik különösen azokat a kötelességeket és elkötelezettségeket, amelyeket azon nemzetközi egyezmények és megállapodások alapján vállaltak, amelynek részesei.

2. Az ezen Nyilatkozatban foglalt jogok gyakorlása nem érinti az egyetemesen elismert emberi jogok és alapvetõ szabadságok minden személy általi élvezetét.

3. Az államok által az ezen Nyilatkozatban foglalt jogok hatékony élvezetének biztosítására tett intézkedések prima facie nem tekintendõk ellentétesnek az egyenlõség Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában foglalt elvével.

4. Ezen Nyilatkozatban semmi nem értelmezhetõ úgy, hogy az megenged bármely tevékenységet, amely ellentétes az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel, beleérve az államok szuverén egyenlõségét, területi sértetlenségét és politikai függetlenségét.

9. cikk

A szakosított szervezetek és az Egyesült Nemzetek Szervezete rendszerének egyéb szervezetei saját illetékességi területükön közremûködnek az ezen Nyilatkozatban foglalt jogok és elvek teljes megvalósításában.